Search e4thai.com

Loading

Friday, May 11, 2012

English Verbs with Sentences - translated ?
1
They had to abandon ship. พวกเขาจะละทิ้งเรือ
2
Don’t abase yourself. อย่าลดตัวเอง
3
The storm has abated. พายุได้ abated
4
We can abbreviate January to Jan. เราสามารถย่อมกราคม-มกราคม
5
The director will abdicate next month. ผู้อำนวยการจะสละราชสมบัติในเดือนถัดไป
6
They abduct children for money. พวกเขาลักพาตัวเด็กเพื่อเงิน
7
I abhor cruelty and dishonesty. ฉันพวกเจ้าย่อมเกลียดความโหดร้ายและความไม่ซื่อสัตย์
8
They abide by their promise. พวกเขาปฏิบัติตามสัญญาของพวกเขา
9
We must abolish slavery. เราจะต้องยกเลิกการเป็นทาส
10
Fish abound the lake. ปลาอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบ
11
He wants to abridge his novel. เขาต้องการ Abridge นวนิยายของเขา
12
I absolve you from all blame. ฉันให้อภัยคุณจากโทษทั้งหมด
13
This paper absorbs ink. กระดาษนี้จะดูดซับหมึก
14
They abstain from beer. พวกเขาละเว้นจากการดื่มเบียร์
15
At the last election he abstained. ที่เลือกตั้งครั้งล่าสุดที่เขางดออกเสียง
16
He abused his authority. เขาทำร้ายอำนาจของเขา
17
They always abuse me. พวกเขามักละเมิดฉัน
18
I accede your request. ฉันยอมตามคำขอของคุณ
19
He will accede the throne. เขาจะยอมบัลลังก์
20
Our country will accede the treaty. ประเทศของเราจะยอมเจรจา
21
I can’t accelerate this machine. ฉันไม่สามารถเร่งเครื่องนี้
22
They accept credit cards. พวกเขารับบัตรเครดิต
23
They acclaim champions. พวกเขาโห่ร้องแทน
24
They acclaimed him King. พวกเขาได้รับรางวัลเขาพระมหากษัตริย์
25
This hotel can accommodate 1000 guest. โรงแรมแห่งนี้สามารถรองรับผู้เข้าพัก 1000
26
He is ready to accompany you. เขาพร้อมที่จะมากับคุณ
27
He has to accomplish his task. เขามีการทํางานของเขา
28
His opinion does not accord with mine. ความคิดของเขาไม่สอดคล้องกับเหมือง
29
I account you innocent. ฉันบัญชีของคุณบริสุทธิ์
30
His illness accounts for his absence. บัญชีการเจ็บป่วยของเขาสำหรับกรณีที่ไม่มีเขา
31
He must account for the incident. เขาต้องบัญชีสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
32
Interest will accrue with savings. ที่น่าสนใจจะเกิดขึ้นกับเงินออม
33
Dust soon accumulates. ฝุ่นสะสมเร็ว ๆ นี้
34
They accumulate rubbish in the back yard. พวกเขาสะสมขยะในบ้านหลัง
35
They accused him of stealing. พวกเขาถูกกล่าวหาว่าเขาขโมย
36
My head aches when I hear such a noise. หัวของฉันปวดเมื่อยเมื่อฉันได้ยินเสียงดังกล่าว
37
Everybody wants to achieve success. ทุกคนต้องการที่จะบรรลุความสำเร็จ
38
He refused to acknowledge defeat. เขาปฏิเสธที่จะยอมรับความพ่ายแพ้
39
He acquired a bad reputation. เขาได้รับชื่อเสียงที่ไม่ดี
40
I like the way you act. ฉันชอบวิธีที่คุณกระทำ
41
He wants to activate the children. เขาต้องการที่จะเปิดใช้งานสำหรับเด็ก
42
You must adapt to new customs. คุณต้องปรับให้เข้ากับศุลกากรใหม่
43
If you add 9 and 9 you get 18. ถ้าคุณเพิ่ม 9 และ 9 คุณจะได้รับ 18
44
Please adjust the level of sound. โปรดปรับระดับของเสียง
45
He is able to administer the village. เขาสามารถที่จะบริหารจัดการหมู่บ้าน
46
They admire him for his smartness. พวกเขาชื่นชมเขาสำหรับความฉลาดของเขา
47
Please admit me. I am a reporter. กรุณายอมรับฉัน ผมนักข่าว
48
I admit my mistake. ฉันยอมรับความผิดพลาดของฉัน
49
They want to adopt an orphan. พวกเขาต้องการที่จะนำเด็กกำพร้า
50
The girls adore him but he doesn’t care. หญิงรักเขา แต่เขาไม่สนใจ
51
Sciences continue to advance. วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้า
52
They advertize their products. พวกเขา advertize ผลิตภัณฑ์ของตน
53
I often advise them. ผมมักจะแนะนำให้พวกเขา
54
Cold climate affects his health. สภาพภูมิอากาศเย็นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเขา
55
I affirm that it is true. ผมยืนยันว่ามันเป็นความจริง
56
He can’t afford to buy a new car. เขาไม่สามารถจะซื้อรถใหม่
57
He is deeply aggrieved. เขาเป็นคนเสียใจอย่างสุดซึ้ง
58
Bad news will agitate him. ข่าวร้ายจะปั่นหัวเขา
59
I agree with you. ฉันเห็นด้วยกับคุณ
60
Aim your gun at the target. เล็งปืนไปที่เป้าหมายของคุณ
61
The two countries will align. ทั้งสองประเทศจะจัด
62
They allocate a sum of money to education. พวกเขาจัดสรรผลรวมของเงินเพื่อการศึกษา
63
They allow me to swim in the pool. พวกเขาให้ฉันไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำ
64
Our country will ally with your country. ประเทศของเราจะเป็นพันธมิตรกับประเทศของคุณ
65
He has altered a great deal. เขามีการเปลี่ยนแปลงการจัดการที่ดี
66
She will alter the dress. เธอจะเปลี่ยนชุด
67
He was amazed at the news. เขาประหลาดใจที่ข่าว
68
These temples amaze visitors. วัดเหล่านี้ทำให้ประหลาดใจกับผู้เข้าชม
69
His debts amount to a million dollars. จำนวนหนี้ของพระองค์ล้านดอลลาร์
70
The doctors will amputate his right leg. แพทย์จะตัดแขนขาขาขวาของเขา
71
The clowns amuse children. ตัวตลกสนุกสนานสำหรับเด็ก
72
They analyse minerals. พวกเขาวิเคราะห์แร่ธาตุ
73
Do not annoy him. อย่ารบกวนเขา
74
They will announce their engagement. พวกเขาจะประกาศหมั้นของพวกเขา
75
You should answer the question. คุณควรจะตอบคำถาม
76
They anticipate all possibilities. พวกเขาคาดหวังกับความเป็นไปได้ทั้งหมด
77
I apologize for being rude. ฉันขอโทษสำหรับความหยาบ
78
He appealed to me for mercy. เขาหันไปบอกความเมตตา
79
He hopes appeal the case. เขาหวังอุทธรณ์กรณีที่
80
The paintings appeal to me. ภาพวาดอุทธรณ์ให้ฉัน
81
They will appear in the concert. พวกเขาจะปรากฏในคอนเสิร์ต
82
We usually applaud good performers. เรามักจะปรบมือนักแสดงที่ดี
83
I am going to apply for a visa. ฉันจะไปยื่นขอวีซ่า
84
He will apply for a job. เขาจะสมัครงาน
85
I appoint you manager. ฉันแต่งตั้งให้คุณเป็นผู้จัดการ
86
We appreciate your cooperation. เราขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
87
I can’t approach him. ฉันไม่สามารถเข้าใกล้เขา
88
He doesn’t approve my marriage. เขาไม่ได้อนุมัติการแต่งงานของฉัน
89
I don’t like to argue with him. ฉันไม่ชอบที่จะโต้แย้งกับเขา
90
They arise at five. พวกเขาเกิดขึ้นที่ห้า
91
Problems always arise. ปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอ
92
They arm the ship. พวกเขาแขนเรือ
93
His speech aroused me. คำพูดของเขากระตุ้นให้ฉัน
94
Her actions might arouse suspicion. การกระทำของเธออาจจะกระตุ้นความสงสัย
95
Jane will arrange the flowers. เจนจะจัดดอกไม้
96
The police must arrest the thief. ตำรวจจะต้องจับกุมขโมย
97
They will arrive this afternoon. พวกเขาจะมาถึงช่วงบ่ายวันนี้
98
The road ascent here. ทางขึ้นถนนที่นี่
99
You have to ascertain the facts. คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจข้อเท็จจริง
100
I will ask him about Janet. ฉันจะถามเขาเกี่ยวกับเจเน็ต
101
You can ask him to join us. คุณสามารถขอให้เขาเข้าร่วมกับเรา
102
He aspires to become a president. เขาปรารถนาที่จะเป็นประธาน
103
She assailed the speaker with question. เธอจู่โจมลำโพงด้วยคำถาม
104
They assamble Japanese cars. พวกเขา assamble รถยนต์ญี่ปุ่น
105
We assert our rights. เรายืนยันสิทธิของเรา
106
I assert that I am innocent. ผมยืนยันว่าผมบริสุทธิ์
107
I assign you head of the division. ผมกำหนดให้คุณหัวหน้ากอง
108
All people must assimilate. คนทุกคนจะต้องรับไว้
109
I assist the manager. ฉันช่วยผู้จัดการ
110
Don’t associate with bad people. ไม่เชื่อมโยงกับคนเลว
111
He is at home, I assume. เขาเป็นที่บ้านผมถือว่า
112
I will assume office next Monday. ผมจะสมมติสำนักงานวันจันทร์ถัดไป
113
I assure you there’s no danger. ผมขอยืนยันว่ามีอันตรายไม่ได้
114
The news will astonish them. ข่าวจะแปลกใจพวกเขา
115
They attach labels to the lugage. พวกเขาติดป้ายชื่อที่จะ lugage
116
We’ll attack the enemy tonight. เราจะโจมตีศัตรูคืนนี้
117
They attempted to escape. พวกเขาพยายามที่จะหลบหนี
118
You must attend to your work. คุณต้องเข้าร่วมกับการทำงานของคุณ
119
He will attend the meeting. เขาจะเข้าร่วมประชุม
120
Colour pictures attrack children. สีภาพเด็ก attrack
121
They audit our company every year. พวกเขาตรวจสอบ บริษัท ของเราเป็นประจำทุกปี
122
I authorize him to act for me. ข้าพเจ้าอนุญาตให้เขาทำหน้าที่สำหรับฉัน
123
He tried to avoid danger. เขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงอันตราย
124
I avow my fault. ผมรับสารภาพความผิดของฉัน
125
I await your instructions. ฉันรอคอยคำแนะนำของคุณ
126
He awarded the cup to the winner. เขาได้รับรางวัลถ้วยชนะเลิศไป
127
He can’t back the car. เขาไม่สามารถกลับรถ
128
They always back him. พวกเขามักจะกลับมา
129
He likes to backbite. เขาชอบที่จะลอบกัด
130
Can you bake bread ? คุณสามารถอบขนมปัง?
131
We must balance our plans. เราจะต้องสมดุลแผนการของเรา
132
You should bandage your wound. คุณควรผ้าพันแผลแผลของคุณ
133
He banged a book on the table. เขากระแทกหนังสือลงบนโต๊ะ
134
He banged at the door. เขากระแทกที่ประตู
135
The gun banged away. ปืนกระแทกออกไป
136
They banished him from the village. พวกเขาเนรเทศเขาออกจากหมู่บ้าน
137
They like to banter. พวกเขาชอบที่จะล้อเล่น
138
You should bare your head. คุณควรจะเปลือยหัวของคุณ
139
They bargain at the market. พวกเขาต่อรองราคาที่ตลาด
140
The dogs bark at strangers. เปลือกสุนัขที่คนแปลกหน้า
141
They are going to barricade the road. พวกเขาจะไปกั้นถนน
142
They barter oil for weapons. พวกเขาแลกเปลี่ยนน้ำมันสำหรับอาวุธ
143
The film is based on a true story. ภาพยนตร์สร้างจากเรื่องจริง
144
He bashed me on the head. เขา bashed ผมบนศีรษะ
145
You must bat the ball. คุณต้องตีลูก
146
I bathe my eyes every day. ฉันอาบน้ำตาของฉันทุกวัน
147
I often bathe in the sea. ฉันมักจะอาบน้ำในทะเล
148
Let’s batter the door down. Let 's ปะทะประตูลง
149
We must battle against poverty. เราจะต้องต่อสู้กับความยากจน
150
He wants to be a president. เขาต้องการเป็นประธานาธิบดี
151
She will be in Taiwan tomorrow. เธอจะอยู่ในไต้หวันในวันพรุ่งนี้
152
I bear the burden. ฉันแบกรับภาระ
153
I can’t bear the noise. ฉันไม่สามารถแบกรับความเสียง
154
Women bear babies. ผู้หญิงแบกเด็กทารก
155
He will bear the cost of the trip. เขาจะแบกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
156
Beat the drum. ตีกลอง
157
Don’t beat me. อย่าตีฉัน
158
We can beat the enemy. เราสามารถเอาชนะศัตรู
159
Flowers beautify the garden. ดอกไม้สวยงามสวน
160
He become a minister. เขากลายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
161
They beg from door to door. พวกเขาขอออกจากประตูไป
162
I beg you to help me. ผมขอร้องให้คุณช่วยฉัน
163
The meeting will begin at ten o’clock. การประชุมจะเริ่มในเวลา 10:00
164
I advise them how to behave. ผมแนะนำให้พวกเขาวิธีการปฏิบัติตน
165
I believe in God. ฉันเชื่อในพระเจ้า
166
You belong to me. คุณเป็นของฉัน
167
He is able to bend an iron bar. เขาสามารถที่จะโค้งงอเหล็กเส้น
168
Sea air will benefit you. ทะเลอากาศจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ
169
The ship is going to berth. เรือจะไปจอดเรือ
170
They are going to besiege the town. พวกเขาจะไปล้อมเมือง
171
Don’t besmirch your reputation. อย่าสาดโคลนชื่อเสียงของคุณ
172
They bet on horse races. พวกเขาเดิมพันในการแข่งม้า
173
Many people betray their principles. หลายคนทรยศหลักการของพวกเขา
174
You must better your work. คุณต้องดีกว่าการทำงานของคุณ
175
The crowds bewilder me. ฝูงชนทำให้สับสนฉัน
176
Her smile bewitches me. รอยยิ้มของเธอ bewitches ฉัน
177
I am going to bid at the auction. ฉันจะเสนอราคาในการประมูล
178
You should bind their legs. คุณควรจะผูกขาของพวกเขา
179
Can you bind this book ? คุณสามารถผูกหนังสือเล่มนี้?
180
Don’t bite me. อย่ากัดฉัน
181
He wants to blacken his stick. เขาต้องการที่จะกลายเป็นสีดำติดของเขา
182
They will blacklist him. พวกเขาจะบัญชีดำเขา
183
Why did they blackmail her ? พวกเขาหักหลังเธอทำไม?
184
You must not blame her. คุณต้องไม่โทษเธอ
185
She blanched when she met them. เธอลวกเมื่อเธอได้พบกับพวกเขา
186
He is going to blast the rock. เขากำลังจะระเบิดหิน
187
The lightning blasted the tree. ฟ้าผ่าเสียหายต้นไม้
188
When we arrived the building was blazing. เมื่อเรามาถึงอาคารที่เห็นได้ชัด
189
They blaze news abroad. พวกเขาลุกโชนข่าวต่างประเทศ
190
She will bleach the cloth. เธอจะฟอกสีผ้า
191
If you cut your finger it will bleed. ถ้าคุณตัดนิ้วมือข​​องคุณก็จะมีเลือดออก
192
I won’t blemish his reputation. ฉันจะไม่ด่างพร้อยชื่อเสียงของเขา
193
They blend sorts of coffee. พวกเขาผสมผสานประเภทของกาแฟ
194
Oil does not blend with water. น้ำมันไม่ได้ผสมกับน้ำ
195
He will bless you. พระองค์จะทรงอวยพรท่าน
196
The light blinds me. ผ้าม่านแสงให้ฉัน
197
Will you blindfold me ? คุณจะปิดตาหรือไม่
198
We blink the eyes. เรากระพริบตา
199
Tight shoes may blister your feet. รองเท้าที่คับอาจพองที่เท้าของคุณ
200
Why do they block the road ? พวกเขาไม่ปิดกั้นถนนทำไม?
201
The Navy will blockade the coast. กองทัพเรือจะปิดล้อมชายฝั่ง
202
The roses will bloom. กุหลาบจะบานสะพรั่ง
203
The wind blows gently. ลมพัดเบา ๆ
204
You may blow this whistle. คุณอาจจะเป่านกหวีดนี้
205
He likes to bluff. เขาชอบที่จะทู่
206
He has blundered again. เขาได้ blundered อีกครั้ง
207
Don’t blunt my knife. ไม่ทื่อมีดของฉัน
208
Tears may blur the eyes. น้ำตาอาจเบลอดวงตา
209
This writing is blurred. เขียนนี้จะเบลอ
210
I saw her blush. ผมเห็นเธอหน้าแดง
211
He likes to bluster. เขาชอบยกตนข่มท่าน
212
They board students. พวกเขาเรียนคณะ
213
They will board a ship. พวกเขาจะขึ้นเรือ
214
Would you like to boat ? คุณต้องการที่จะล่องเรือ?
215
Please boil the egg. กรุณาต้มไข่
216
The water will boil in five minutes. น้ำจะเดือดในห้านาที
217
They are going to bomb the village. พวกเขากำลังจะระเบิดหมู่บ้าน
218
You can book a ticket now. คุณสามารถจองบัตรในขณะนี้
219
He’ll bore a hole in wood. เขาจะเจาะรูในเนื้อไม้
220
Am I boring you ? ฉันเบื่อคุณ?
221
They borrow books from library. พวกเขายืมหนังสือจากห้องสมุด
222
Don’t bother me with foolish question. ไม่รำคาญฉันด้วยคำถามโง่
223
What bothers you ? รบกวนคุณอย่างไร
224
Don’t bother to make coffee for me. ไม่รำคาญที่จะทำให้กาแฟสำหรับฉัน
225
The ball bounced over the wall. ลูกบอลกระดอนข้ามกำแพง
226
He likes to bounce a ball. เขาชอบที่จะเดาะ
227
The hills bound their village. เนินเขาที่ผูกหมู่บ้านของพวกเขา
228
They bow as a respect. พวกเขาน้อมเคารพเป็น
229
They box for money. พวกเขากล่องเงิน
230
They boycott our oil. พวกเขาคว่ำบาตรการน้ำมันของเรา
231
He braked suddenly. เขาเบรคกระทันหัน
232
The road branches here. สาขาถนนที่นี่
233
We brand our products. เราแบรนด์สินค้าของเรา
234
The glass will break if you drop it. กระจกจะแตกถ้าคุณวางไว้
235
If you fall from the tree, you may break your legs. ถ้าคุณตกจากต้นไม้คุณอาจจะทำลายขาของคุณ
236
Children often break their toys. เด็กมักจะทำลายของเล่นของพวกเขา
237
Did he break his promise ? เขาทำลายสัญญาของเขา?
238
We sometimes break the law. บางครั้งเราผิดกฎหมาย
239
I won’t break you heart. ฉันจะไม่ทำลายหัวใจคุณ
240
We breathe as long as we life. ที่เราหายใจตราบเท่าที่ชีวิตของเรา
241
They breed horses. พวกเขาผสมพันธุ์ม้า
242
Rabbits breed quickly. กระต่ายสายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว
243
They bribe the judge. พวกเขาติดสินบนผู้พิพากษา
244
Light brightens the room. ไฟสว่างของห้องพัก
245
I hope the sky will brighten. ฉันหวังว่าท้องฟ้าจะสดใส
246
What brings you here ? นำคุณอะไรที่นี่?
247
They broadcast world news. พวกเขาออกอากาศข่าวโลก
248
You must brush this floor. คุณต้องแปรงชั้นนี้
249
They will build a house. พวกเขาจะสร้างบ้าน
250
Wood and paper burn easily. ไม้และกระดาษเผาไหม้ได้อย่างง่ายดาย
251
The water tank burst. ระเบิดถังน้ำ
252
Where did they bury the dead body ? พวกเขาฝังศพที่ไหน?
253
I will buy a bike. ผมจะซื้อจักรยาน
254
He’ll calculate the cost of his journey. เขาจะคำนวณค่าใช้จ่ายของการเดินทางของเขา
255
They call him ”Blacky” พวกเขาเรียกเขาว่า "Blacky"
256
Please call me when you arrive. กรุณาโทรหาฉันเมื่อคุณมาถึง
257
I’ll call for you at seven. ฉันจะเรียกสำหรับคุณที่เจ็ด
258
I often call on him. ผมมักจะเรียกร้องให้เขา
259
This train calls at every station. รถไฟขบวนนี้เรียกที่สถานีทุก
260
We came last Friday. เรามาเมื่อวันศุกร์
261
Where shall we camp ? เราจะต้องอยู่ที่ไหนค่าย?
262
They campaign for the Labour Party. พวกเขารณรงค์ให้พรรคแรงงาน
263
He will cancel his travel. เขาจะยกเลิกการเดินทางของเขา
264
You should capitalize the address. คุณควรจะใช้ประโยชน์อยู่
265
The ship capsized. เรือล่ม
266
The artist is able to captivate his fans. ศิลปินสามารถที่จะจับใจแฟน ๆ ของเขา
267
The army captured 100 of the enemy. กองทัพจับ 100 จากศัตรู
268
I don’t care of him. ฉันไม่สนใจเขา
269
They care for the children. พวกเขาดูแลเด็ก
270
Will you carry this box ? คุณจะดำเนินการในกล่องนี้ไหม
271
These pillars carry the weight of the roof. เสาหลักเหล่านี้มีน้ำหนักของหลังคา
272
They carve statues out of wood. พวกเขาแกะสลักรูปปั้นที่ออกมาจากไม้
273
He’ll cash a cheque. เขาจะเช็คเงินสด
274
The fisherman cast his net into the water. ชาวประมงโยนสุทธิของเขาลงไปในน้ำ
275
Cast away your loneliness. โยนออกไปความเหงาของคุณ
276
He is able to castrate animals. เขาสามารถที่จะตัดอัณฑะสัตว์
277
The cat failed to catch the mouse. แมวล้มเหลวในการจับเมาส์
278
What caused his death ? อะไรที่เกิดจากการตายของเขา?
279
Cease fire ! หยุดยิง!
280
Do you celebrate your birthday ? คุณฉลองวันเกิดของคุณหรือไม่
281
They centralize industry in the east. พวกเขารวบรวมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก
282
I certify that this is an original document. ข้าพเจ้าขอรับรองว่านี้เป็นเอกสารต้นฉบับ
283
Do you chain your dog ? คุณห่วงโซ่สุนัขของคุณ?
284
Who is going to chair the meeting ? ใครจะไปนั่งเก้าอี้ที่ประชุม?
285
They challenge us. พวกเขาท้าทายให้เรา
286
I chanced to be there. ฉัน chanced ที่จะมี
287
He will chance it. เขาจะมีโอกาสที่จะ
288
I change clothes every day. ผมเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวัน
289
I hope the weather will change. ฉันหวังว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลง
290
You have to charge the battery. คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่
291
He charged me 100 dollars for the bike. เขาเรียกเก็บผม 100 เหรียญสำหรับจักรยาน
292
He was charged with murder. เขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมกับ
293
They charm me. พวกเขามีเสน่ห์นะ
294
We charter ships and aircrafts. เราเช่าเหมาลำเรือและอากาศยาน
295
He likes to chase the rabbits. เขาชอบที่จะไล่ล่ากระต่าย
296
Can they cheapen oil ? พวกเขาสามารถทำให้ถูกน้ำมัน?
297
Don’t cheat me. อย่าโกงนะ
298
Yoy must check the engine. จากปีก่อนจะต้องตรวจสอบเครื่องยนต์
299
Your visit will cheer him. การมาเยือนของคุณจะเชียร์เขา
300
You must chew your food well. คุณต้องเคี้ยวอาหารของคุณได้ดี
301
The bell chimes every hour. ระฆังตีระฆังทุกชั่วโมง
302
I can chisel wood. ฉันสามารถสิ่วไ​​ม้
303
You can choose. คุณสามารถเลือก
304
Why did you chop the tree ? คุณไม่สับต้นไม้ทำไม?
305
Please circulate this sample. กรุณาหมุนเวียนตัวอย่างนี้
306
I will circumcise him. ฉันจะ circumcise เขา
307
Can you cite the axact page ? คุณสามารถยกหน้า axact?
308
We must civilize them. เราต้องนำความเจริญมาให้
309
They claim that they own the land. พวกเขาอ้างว่าพวกเขาเองที่ดิน
310
He clambered up the wall. เขา clambered ขึ้นผนัง
311
Clap your hands ! Clap มือของคุณ!
312
They often clash each other. พวกเขามักจะปะทะกัน
313
They classify books. พวกเขาแยกประเภทหนังสือ
314
We clean the house every day. เราทำความสะอาดบ้านทุกวัน
315
We must cleanse the hearth from sin. เราจะต้องทำความสะอาดพื้นเตาจากบาป
316
They clear the streets of snow. พวกเขาล้างถนนในหิมะ
317
I hope the sky will clear up. ฉันหวังว่าท้องฟ้าจะชัดเจนขึ้น
318
He can cleave wood. เขาสามารถตัดไม้
319
He clenched his fist. เขา clenched กำปั้นของเขา
320
I want to climb the hill. ฉันต้องการที่จะปีนขึ้นเนินเขา
321
Please close the door. กรุณาปิดประตู
322
You must clothe. คุณต้องเครื่องนุ่งห่ม
323
They decided to cohabit. พวกเขาตัดสินใจที่จะอยู่กินด้วยกัน
324
They cohere and live in peace. พวกเขาเชื่อมโยงกันและอยู่ในความสงบ
325
The snake coiled round the branch. งูม้วนรอบสาขา
326
The Christmas Day coincides Jane’s birthday. วันคริสต์มาสตรงวันเกิดเจน
327
His habits coincides with mine. นิสัยของเขาเกิดขึ้นพร้อมกับเหมือง
328
We collaborate on education. เราทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการศึกษา
329
I think the roof will collapse. ผมคิดว่าหลังคาจะยุบ
330
I collate manuscripts. ผมตรวจทานต้นฉบับ
331
Do you collect stamps ? คุณเก็บแสตมป์?
332
The ships may collide. เรืออาจชนกัน
333
British colonized India. บริติชอาณานิคมอินเดีย
334
The leaves begin to colour. ใบเริ่มเป็นสี
335
I will colour this house green. ฉันจะสีนี้บ้านสีเขียว
336
I comb my hair. ผมหวีผม
337
They combine different cultures. พวกเขารวมวัฒนธรรมที่แตกต่าง
338
A lot of people come to the city. ผู้คนจำนวนมากมาเมือง
339
He’ll come back tomorrow. เขาจะกลับมาในวันพรุ่งนี้
340
Please come in. กรุณาเข้ามา
341
When they come out, shoot them. เมื่อพวกเขาออกมายิงพวกเขา
342
I tried to comfort her. ผมพยายามที่จะปลอบเธอ
343
Do as I command. สนใจเป็นคำสั่งฉัน
344
The monument was built to commemorate the victory อนุสาวรีย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ
345
He did not comment on the statement. เขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นในคำสั่ง
346
Why did he commit suicide ? เขาก็ฆ่าตัวตายทำไม?
347
They communicate each other. พวกเขาติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน
348
Can you compare those things ? ท่านสามารถเปรียบเทียบสิ่งเหล่านั้นหรือไม่
349
You have to compensate for the lost of his camera. คุณมีเพื่อชดเชยการสูญเสียของกล้องของเขา
350
They compete in trade. พวกเขาต้องการแข่งขันในการค้า
351
She wants to compile a dictionary. เธอต้องการที่จะรวบรวมพจนานุกรม
352
I have nothing to complain about. ฉันมีอะไรจะบ่นเกี่ยวกับ
353
I have to complete my work. ฉันมีเพื่อให้การทำงานของฉัน
354
Politicians’ words complicate him. คำนักการเมือง 'ซับซ้อนเขา
355
He refused to comply. เขาปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม
356
You must comport yourself with dignity. คุณต้องปฏิบัติตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรี
357
He is able to compose a speech. เขาสามารถที่จะประกอบเป็นคำพูด
358
She will compound a medicine. เธอจะสารประกอบยา
359
This is difficult to comprehend. นี้เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ
360
Indonesia comprehends many races. อินโดนีเซีย comprehends การแข่งขันจำนวนมาก
361
I will compress this article. ผมจะอัดบทความนี้
362
They agreed to compromise. พวกเขาตกลงที่จะประนีประนอม
363
She will conceive a plan. เธอจะตั้งครรภ์แผน
364
I can’t conceive of his failure. ฉันไม่สามารถตั้งครรภ์ของความล้มเหลวของเขา
365
She hopes to conceive. เธอหวังว่าจะตั้งครรภ์
366
They concentrate on their work. พวกเขามีสมาธิในการทำงานของพวกเขา
367
It does not concern me. มันไม่ได้กังวลเลย
368
He tried to conciliate the dispute. เขาพยายามที่จะประนีประนอมข้อพิพาท
369
I conclude that he is guilty. ผมสรุปว่าเขาเป็นผู้กระทำผิด
370
I concur with you in making peace. ผมเห็นพ้องด้วยกับคุณในการทำสันติภาพ
371
We all condemn rape. เราทุกคนประณามการข่มขืน
372
They condence milk. นม condence พวกเขา
373
The vapour will condence into water. ไอจะ condence ลงไปในน้ำ
374
I condone his behaviour. ฉันเอาผิดพฤติกรรมของเขา
375
He is going to conduct a negotiation. เขากำลังที่จะดำเนินการเจรจาต่อรอง
376
Who is going to conduct the visitors ? ใครจะไปดำเนินการกับผู้เข้าชม?
377
They conduct well. พวกเขาดำเนินการกัน
378
They conferred a title on him. พวกเขาหารือเรื่องเกี่ยวกับเขา
379
I confess that I have hurt her. ผมสารภาพว่าผมได้ทำร้ายเธอ
380
He will confide his troubles. เขาจะมั่นใจปัญหาของเขา
381
You have to confine your remarks. คุณจะต้อง จำกัด ขอบเขตข้อสังเกตของคุณ
382
They confine mice in a cage. พวกเขาเก็บตัวหนูในกรง
383
Please confirm the price. กรุณายืนยันราคา
384
They conflict with each other. พวกเขาขัดแย้งกับแต่ละอื่น ๆ
385
You should conform to the rules. คุณควรปฏิบัติตามกฎระเบียบ
386
A soldier has to confront danger. ทหารมีการเผชิญหน้ากับอันตราย
387
They always confuse me. พวกเขามักจะสับสนฉัน
388
The blood began to congeal. เลือดเริ่มที่จะทำให้เป็นวุ้น
389
I congratulate you on your marriage. ผมขอแสดงความยินดีกับคุณในการแต่งงานของคุณ
390
They congregated round the champion. พวกเขา congregated รอบแชมป์
391
Telephones connect people. โทรศัพท์เชื่อมโยงผู้คน
392
The word ”Tropics” connote heat. คำว่า "Tropics" ความหมายของความร้อน
393
They want to conquer the enemy. พวกเขาต้องการที่จะเอาชนะศัตรู
394
They will consent to your marrying her. พวกเขาจะยินยอมให้คุณแต่งงานกับเธอ
395
I will consider your request. ฉันจะพิจารณาคำขอของคุณ
396
The book consists of nine chapters. หนังสือประกอบด้วยบทที่เก้า
397
I console him in his failure. ผมปลอบเขาในความล้มเหลวของเขา
398
They will consolidate football clubs. พวกเขาจะรวบรวมสโมสรฟุตบอล
399
They consort with criminals. พวกเขาคลุกคลีอาชญากร
400
They conspire against the chief. พวกเขาสมคบกับหัวหน้า
401
His actions constitute stupidity. การกระทำของเขาเป็นความโง่เขลา
402
Twelve months contitute a year. สิบสองเดือน contitute ปี
403
Heavy smoking may constrict your chest. สูบบุหรี่หนักอาจหดหน้าอกของคุณ
404
They construct buildings. พวกเขาสร้างสิ่งปลูกสร้าง
405
He’ll consult his lawyer. เขาจะปรึกษาทนายความของเขา
406
We consume food every day. เรากินอาหารทุกวัน
407
She will contact Mr Lee. เธอจะติดต่อนายลี
408
This album contains 100 photos. อัลบั้มนี้มี 100 รูป
409
Flies contaminate food. แมลงวันปนเปื้อนอาหาร
410
Do you always contemplate the future ? คุณมักจะคิดในอนาคต?
411
We should contend with difficulties. เราควรจะต่อสู้กับความยากลำบาก
412
They continue the production. พวกเขายังคงการผลิต
413
They have contracted a marriage. พวกเขามีสัญญาการแต่งงาน
414
They contract measles. พวกเขาหัดทำสัญญา
415
We can contract ’he will’ to ’he’ll’. เราสามารถทำสัญญา 'เขาจะ' เป็น 'เขาจะ'
416
He contracted his muscle. เขาหดตัวของกล้ามเนื้อของเขา
417
He likes to contradict people. เขาชอบที่จะขัดแย้งคน
418
The reports contradict each other. รายงานขัดแย้งกัน
419
We contrast imported goods. ความคมชัดเราสินค้านำเข้า
420
His habits contrast with mine. ความคมชัดนิสัยของเขากับเหมือง
421
They contravene his statement. พวกเขาขัดคำสั่งของเขา
422
They contravene the law. พวกเขาฝ่าฝืนกฎหมาย
423
They contribute money to a charity. พวกเขามีส่วนเงินเพื่อการกุศล
424
Drink contributed to his ruin. ดื่มเหล้าส่วนร่วมในการทำลายเขา
425
She contributes articles to the magazine. เธอมีส่วนบทความจากนิตยสาร
426
He is able to control himself. เขาสามารถควบคุมตัวเอง
427
He will convene the committee. เขาจะประชุมคณะกรรมการ
428
They convene every month. พวกเขาจัดประชุมทุกเดือน
429
They like to converse. พวกเขาชอบที่จะสนทนา
430
He wants to convert the garden into a pool. เขาต้องการที่จะแปลงสวนเข้ามาในสระว่ายน้ำ
431
Please convey my regards. กรุณาถ่ายทอดความนับถือของฉัน
432
Buses convey passengers. รถบัสนำผู้โดยสาร
433
We must convict criminals. เราต้องลงโทษอาชญากร
434
I tried to convince him. ผมพยายามที่จะโน้มน้าวให้เขา
435
They cook well. พวกเขาทำกัน
436
He wants to cooperate with us. เขาต้องการที่จะร่วมมือกับเรา
437
He is able to coordinate them. เขาสามารถที่จะประสานงานให้พวกเขา
438
He is able to cope with difficulties. เขาสามารถที่จะรับมือกับความยากลำบาก
439
I will copy notes out of this book. ฉันจะคัดลอกข้อความจากหนังสือเล่มนี้
440
You should correct your writing. คุณควรแก้ไขการเขียนของคุณ
441
They correspond with each other. พวกเขาสอดคล้องกับแต่ละอื่น ๆ
442
Rust corrodes iron. เหล็กสนิมกัดกร่อน
443
The house cost him a million dollars. บ้านค่าใช้จ่ายเขาล้านดอลลาร์
444
He coughs at night. เขาอาการไอในเวลากลางคืน
445
Will you count those chairs. คุณจะนับเก้าอี้เหล่านั้น
446
I will counteract racial discrimination. ผมจะต่อสู้กับการเหยียดผิว
447
We are ready to counterattact. เราพร้อมที่จะ counterattact
448
Entertainments counterbalance problems. บันเทิงปัญหาถ่วงดุล
449
They counterfiet American dollars. พวกเขา counterfiet ดอลลาร์อเมริกัน
450
Cover the table with this cloth. ตารางปกคลุมด้วยผ้านี้
451
They covet our land. พวกเขาละโมบแผ่นดินของเรา
452
They cower when he is angry. พวกเขายืนก้มตัวด้วยความอ่อนน้อมหรือกลัวเมื่อเขาโกรธ
453
The glass cracked when I got it. กระจกแตกเมื่อฉันได้มัน
454
He tried to crack the stone. เขาพยายามที่จะแตกหิน
455
How did the planes crash ? ความผิดพลาดของเครื่องบินได้อย่างไร?
456
You should crawl into the hole. คุณควรรวบรวมข้อมูลลงในหลุม
457
God creates everything. พระเจ้าสร้างทุกอย่าง
458
We should creep to the stream. เราควรจะเล็ดลอดไปยังกระแส
459
Why do you criticize him ? คุณไม่ตำหนิเขาทำไม?
460
Cross the street when it is safe. ข้ามถนนเมื่อมันมีความปลอดภัย
461
If you hurt her, she will cry. ถ้าคุณทำร้ายเธอเธอจะร้องไห้
462
He cried for help. เขาร้องไห้เพื่อขอความช่วยเหลือ
463
They cultivate their own land. พวกเขาปลูกฝังที่ดินของตนเอง
464
The milk will curdle. นมจะทำให้ตกใจ
465
This tablet can cure influenza. แท็บเล็ตนี้สามารถรักษาโรคไข้หวัดใหญ่
466
Her hair curls beautifully. ผมของเธอหยิกสวยงาม
467
I can curl your hair. ฉันสามารถขดเส้นผมของคุณ
468
Why did he curse them ? เขาก็สาปแช่งพวกเขาทำไม?
469
The road curves to the right. เส้นโค้งถนนไปทางขวา
470
We cut the grass every month. เราตัดหญ้าทุกเดือน
471
She likes to dabble her feet in the water. เธอชอบที่จะตะลุยเท้าของเธออยู่ในน้ำ
472
They dabble in politics. พวกเขาตะลุยในทางการเมือง
473
Fire may damage things. ไฟไหม้อาจเกิดความเสียหายกิจกรรม
474
They dance gracefully. พวกเขาเต้นรำอย่างสง่างาม
475
Will you dance with me ? คุณจะเต้นรำกับผมได้ไหม
476
The light cord is dangling. สายไฟที่ห้อย
477
They dare any danger. พวกเขากล้าที่อันตรายใด ๆ
478
The sky darkens at sunset. ท้องฟ้าเข้มที่พระอาทิตย์ตกดิน
479
I will darken that room. ฉันจะดำลงที่ห้อง
480
You should date the letter. คุณควรจะรู้หนังสือ
481
Do you date with Jane ? คุณทันสมัย​​กับเจน?
482
Nothing daunts him. ไม่มีอะไร daunts เขา
483
He likes to dawdle. เขาชอบที่จะอืดอาด
484
He looks dazed with drugs. เขามองมึนงงกับยาเสพติด
485
He was dazzled by the light. เขาได้ตื่นตาด้วยแสง
486
He needs drugs to deaden the pains. เขาต้องการยาเสพติดเพื่อระงับปวด
487
Thick walls deaden the noise. ผนังหนาระงับเสียง
488
The noise may deafen me. เสียงอึกทึกอาจฉัน
489
Will you deal the cards ? คุณจะจัดการบัตร?
490
I deal with Jake. ฉันจัดการกับเจค
491
He is easy to deal with. เขาเป็นเรื่องง่ายที่จะจัดการกับ
492
How shall we deal with this problem ? วิธีที่เราจะจัดการกับปัญหานี้หรือไม่
493
Does this book deal with politics ? จัดการกับหนังสือเล่มนี้กับการเมืองหรือไม่
494
They debar women from voting at elections. พวกเขาผู้หญิงขัดขวางจากการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง
495
They will debase money. พวกเขาจะลดตำแหน่งเงิน
496
I let them debate. ฉันปล่อยให้พวกเขาอภิปราย
497
Food may decay. อาหารอาจจะสลายตัว
498
His power will decay. อำนาจของพระองค์จะสลายตัว
499
Did he deceive you ? เขาหลอกคุณ?
500
Think over before you decide. คิดไปคิดมาก่อนที่จะตัดสินใจ
501
An earthquake may decimate a population. แผ่นดินไหวอาจฆ่าทิ้งประชากร
502
I declare this meeting closed. ผมประกาศปิดการประชุมครั้งนี้
503
Nations rise and decline. ที่เพิ่มขึ้นและลดลงขององค์การสหประชาชาติ
504
He is able to decode. เขาสามารถถอดรหัส
505
I have to decorate this house. ฉันมีการตกแต่งบ้านหลังนี้
506
The members decrease every month. สมาชิกลดลงทุกเดือน
507
He dedicates his life to his country. เขาได้อุทิศชีวิตของเขาไปยังประเทศของเขา
508
I dedicate this book to my country. ฉันอุทิศหนังสือเล่มนี้ในประเทศของฉัน
509
They deduct my salary. พวกเขาหักเงินเดือนของฉัน
510
He wants to deepen the well. เขาต้องการที่จะลึกมากขึ้นเป็นอย่างดี
511
You must defeat him. คุณต้องพ่ายแพ้เขา
512
We must defend our country. เราต้องปกป้องประเทศของเรา
513
I defer my departure. ผมเลื่อนการเดินทางกลับของฉัน
514
Can you define this word ? คุณสามารถกำหนดคำนี้?
515
You should deflate the tire. คุณควรจะยุบยาง
516
They will deflate the currency. พวกเขาจะลดราคาในสกุลเงิน
517
He deflected the ball into the goal. เขาเบี่ยงเบนบอลเข้าประตู
518
Tight shoes deform your feet. รองเท้าที่คับทำให้เสียโฉมเท้าของคุณ
519
He tried to defraud his friends. เขาพยายามที่จะฉ้อโกงเพื่อนของเขา
520
I defray his college. ผมออกค่าใช้จ่ายที่วิทยาลัยของเขา
521
They defy orders. พวกเขาต่อต้านคำสั่งซื้อ
522
I will degrade you if you make a big mistake. ผมจะลดให้คุณถ้าคุณทำผิดพลาดใหญ่
523
Bad news deject her. ข่าวร้ายของเธอทำให้เศร้าใจ
524
He had to delay making a decision. เขามีความล่าช้าในการตัดสินใจ
525
I delegate her to the meeting. ฉันมอบหมายของเธอต่อที่ประชุม
526
I delegate my rights to you. ฉันมอบหมายสิทธิของฉันกับคุณ
527
Delete these words from the notes. ลบคำเหล่านี้ได้จากบันทึก
528
Their abilities delight me. ความสามารถของพวกเขาความสุขฉัน
529
We’ll deliver the samples. เราจะจัดส่งตัวอย่าง
530
Do not delude yourself with false hopes. อย่าหลอกตัวเองด้วยความหวังที่ผิดพลาด
531
Success demands efforts. ที่ประสบความสำเร็จต้องการความพยายาม
532
They are going to demolish the building. พวกเขากำลังจะรื้อถอนอาคาร
533
They demonstrate their abilities. พวกเขาแสดงให้เห็นถึงความสามารถของพวกเขา
534
The students will demonstrate again. นักเรียนจะแสดงให้เห็นอีกครั้ง
535
This sign denotes prohibition against hunting. เครื่องหมายนี้หมายถึงการห้ามล่าสัตว์กับ
536
He will deny the statement. เขาจะปฏิเสธคำสั่ง
537
The train departs at 4:30 pm. รถไฟออกเดินทางที่ 4:30
538
You can depend on him. คุณสามารถขึ้นอยู่กับเขา
539
It depends on the weather. มันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
540
They depleted the lake of fish. พวกเขาหมดลงในทะเลสาบจากปลา
541
We shall deploy the troops in the city. เราจะต้องปรับใช้กองกำลังทหารในเมือง
542
They will deport him. พวกเขาจะขับไล่เขา
543
I deposit money in a bank. ฉันฝากเงินในธนาคาร
544
His remarks often depress me. ข้อสังเกตของเขามักจะกดดันให้ฉัน
545
I depute him to manage the organization. ผมมอบหน้าที่ให้เขาจัดการองค์กร
546
Can you deputize for me ? คุณสามารถทำการแทนสำหรับฉันหรือไม่
547
This word is derived from Latin. คำนี้มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน
548
This path descends steeply. เส้นทางนี้ลงมาอย่างสูงลิ่ว
549
We are all descended from Adam. เรากำลังสืบเชื้อสายมาจากอดัมทั้งหมด
550
Can you decribe the beauty of Paris ? คุณสามารถ decribe ความงามของกรุงปารีส?
551
Do not desecrate their religion. อย่าทำลายศาสนาศาสนาของพวกเขา
552
We must desegregate racial discrimination. เราต้อง desegregate เหยียดผิว
553
The soldier planned to desert. ทหารวางแผนที่จะทะเลทราย
554
They deserve to be respected. พวกเขาสมควรที่จะได้รับการเคารพ
555
I want to design clothes. ฉันต้องการที่จะออกแบบเสื้อผ้า
556
I designate you as a supervisor. ผมกำหนดให้คุณเป็นผู้บังคับบัญชา
557
I hope you achieve all you desire. ฉันหวังว่าคุณบรรลุสิ่งที่คุณปรารถนา
558
They despair of success. พวกเขาหมดหวังในความสำเร็จ
559
Gambling may destroy you. การพนันอาจทำลายคุณ
560
He detached a coach from the train. เขาถอดออกจากรถไฟรถโค้ช
561
This device can detect metal. อุปกรณ์นี้สามารถตรวจจับโลหะ
562
You should determine a date for a meeting. คุณควรกำหนดวันที่สำหรับการประชุม
563
I detest arrogant people. ฉันเกลียดชังคนหยิ่ง
564
They had to devalue the dollar. พวกเขามีการลดค่าเงินดอล
565
Some countries develop well. บางประเทศพัฒนาได้ดี
566
They deviate from the rule. พวกเขาเบี่ยงเบนไปจากกฎ
567
We devise a scheme for making money. เราประดิษฐ์รูปแบบการทำเงิน
568
His duties devolve on me. หน้าที่ของเขาตกเป็นของฉัน
569
I devote myself to social work. ฉันอุทิศตัวเองเพื่องานสังคมสงเคราะห์
570
The hungry man devoured the food. คนหิวกินอาหาร
571
Please dial the telephone number. กรุณากดหมายเลขโทรศัพท์
572
I dictate letters to my secretary. ฉันบอกให้เขียนจดหมายถึงเลขานุการของฉัน
573
Does he dictate you ? เขาบอกให้เขียนตามที่คุณ?
574
He died last year. เขาเสียชีวิตเมื่อปีที่
575
We differ in our tastes. เราแตกต่างกันในรสนิยมของเรา
576
He will dig the garden. เขาจะขุดสวน
577
We eat and digest food. เรากินและย่อยอาหาร
578
Can you direct me to the station ? ที่คุณสามารถบอกทางฉันไปสถานี?
579
Who will direct the play ? ใครจะเป็นผู้กำกับการเล่น?
580
I direct my men to work well. ฉันโดยตรงผู้ชายของฉันไปที่ทำงานได้ดี
581
I disagree with your statement. ฉันไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของคุณ
582
I hope your difficulties will soon disappear. ฉันหวังว่าปัญหาของคุณเร็ว ๆ นี้จะหายไป
583
I didn’t mean to disappoint you. ผมไม่ได้หมายถึงคุณผิดหวัง
584
I disapprove your going with Tommy. ฉันไม่อนุมัติของคุณไปกับทอมมี่
585
We must disarm the rebels. เราจะต้องปลดอาวุธกบฏ
586
Do you discard old clothes ? คุณทิ้งเสื้อผ้าเก่าหรือไม่
587
We’ll discharge this afternoon. เราจะปล่อยช่วงบ่ายวันนี้
588
Why did he discharge you ? เขาไม่ปล่อยให้คุณทำไม?
589
He’ll disclose a secret. เขาจะเปิดเผยความลับ
590
You should disconnect the TV set before you make adjustments inside it.  คุณควรจะตัดการเชื่อมต่อเครื่องรับโทรทัศน์ก่อนที่จะทำการปรับเปลี่ยนภายในมัน
591
They discontinue train service. พวกเขายุติการให้บริการรถไฟ
592
Don’t let one discourage you. อย่าปล่อยให้หนึ่งท้อคุณ
593
When did Columbus discover America ? เมื่อได้ค้นพบอเมริกาโคลัมบัส?
594
They discredit the government. พวกเขาทำลายชื่อเสียงของรัฐบาล
595
We must not discriminate people. เราต้องไม่เลือกปฏิบัติคน
596
They will discuss what to do. พวกเขาจะหารือว่าจะทำอย่างไร
597
They always disdain my suggestion. พวกเขามักจะดูหมิ่นคำแนะนำของฉัน
598
They disembarked from the liner. พวกเขาลงจากจากซับ
599
Don’t disgrace the family name. ไม่อับอายชื่อครอบครัว
600
He is able to disguise his voice. เขาสามารถที่จะปลอมเสียงของเขา
601
His lies disgust me. รังเกียจโกหกของเขาให้ฉัน
602
Your dishonesty will dishonour you. ความไม่ซื่อสัตย์ของคุณจะเสียชื่อเสียงที่คุณ
603
We must disinfect this house. เราจะต้องฆ่าเชื้อบ้านหลังนี้
604
The rocks begin to disintegrate. หินเริ่มสลายตัว
605
We dislike being disturbed. เราไม่ชอบถูกรบกวน
606
He was dismissed for being lazy. เขาได้ออกเป็นขี้เกียจ
607
I dismiss my class when the bell rings. ฉันยกเลิกชั้นเรียนของฉันเมื่อระฆังดัง
608
They disobey the law. พวกเขาไม่เชื่อฟังกฎหมาย
609
They dispatch letters and telegrams. พวกเขาส่งจดหมายและโทรเลข
610
How can I dispel his fear ? ฉันจะสามารถปัดเป่าความกลัวของเขา?
611
They dispense medicine. พวกเขาแจกจ่ายยารักษาโรค
612
This machine dispense mineral water. เครื่องนี้แจกจ่ายน้ำแร่
613
The police dispersed the crowd. ตำรวจกระจายฝูงชน
614
Some machines displace people. เครื่องบางคนแทนที่
615
They display goods in the windows. พวกเขาแสดงสินค้าในหน้าต่าง
616
His remarks often displease me. ข้อสังเกตของเขามักจะขัดใจฉัน
617
Man proposes but God disposes. คนนำเสนอ แต่พระเจ้าจำหน่าย
618
I dispose of rubbish every morning. ฉันทิ้งขยะทุกเช้า
619
I won’t dispose of the land. ฉันจะไม่จำหน่ายที่ดิน
620
Don’t dispute him. อย่าโต้เถียงกับเขา
621
They disregard the warning. พวกเขาไม่สนใจคำเตือน
622
He is dissatisfied with his salary. เขาเป็นที่ไม่พอใจกับเงินเดือนของเขา
623
Sugar dissolves in water. น้ำตาลละลายในน้ำ
624
Water dissolves salt. น้ำละลายเกลือ
625
Can you distinguish the twins ? คุณสามารถแยกฝาแฝด?
626
They often distort facts. พวกเขามักจะบิดเบือนข้อเท็จจริง
627
The noise distracted me from my reading. เสียงฟุ้งซ่านฉันจากการอ่านของฉัน
628
Please distribute these books to them. กรุณาแจกจ่ายหนังสือเหล่านี้ให้แก่พวกเขา
629
We distribute magazines. เราจัดจำหน่ายนิตยสาร
630
He likes to disturb me. เขาชอบที่จะรบกวนผม
631
He is ready to dive the deep water. เขาพร้อมที่จะดำน้ำน้ำลึก
632
Divide this cake into three. แบ่งเค้กนี้เป็นสาม
633
Mr. Martin will divorce his wife. นายมาร์ตินจะหย่ากับภรรยาของเขา
634
I’ll do anything for you. ฉันจะทำอะไรให้คุณ
635
Do your hair. สนใจผมของคุณ
636
The ship is going to dock tomorrow. เรือจะไปเทียบท่าในวันพรุ่งนี้
637
The strong usually dominate the weak. ที่แข็งแกร่งมักจะครองอ่อนแอ
638
Do you donate blood ? คุณบริจาคเลือด?
639
He dotes on pop music. เขา dotes เมื่อเพลงป๊อป
640
I have to double my income. ฉันมีสองรายได้ของฉัน
641
If you are cold, double the blanket. หากคุณเป็นเย็นสองครั้งที่ผ้าห่ม
642
I doubt his word. ผมสงสัยคำพูดของเขา
643
He was dozing during the sermon. เขาหลับระหว่างการเทศน์
644
He could not drag rhis box. เขาไม่สามารถลากกล่อง rhis
645
We are going to drain the pool. พวกเราจะไปสระว่ายน้ำระบายน้ำ
646
You should drain waste water. คุณควรระบายน้ำเสีย
647
She can draw a circle. เธอสามารถวาดวงกลม
648
He’ll draw money from the bank. เขาจะวาดเงินจากธนาคาร
649
I dream of going to Paris. ฉันฝันที่จะไปปารีส
650
He has to dress well in his position. เขามีการแต่งตัวดีในตำแหน่งของเขา
651
She is going to dress her doll. เธอจะไปแต่งตัวตุ๊กตาของเธอ
652
Babies often dribble. ทารกมักจะเลี้ยงลูก
653
He can dribble to the goal. เขาสามารถเลี้ยงลูกไปยังเป้าหมาย
654
The boat drifted out to sea. เรือลอยออกไปในทะเล
655
The players drill every day. ผู้เล่นเจาะทุกวัน
656
I drill troops. ผมเจาะทหาร
657
What would you like to drink ? สิ่งที่คุณต้องการจะดื่ม?
658
The tap is dripping. แตะที่แหมะ
659
His hand was dripping blood. มือของเขาถูกแหมะเลือด
660
I sometimes drive fast. บางครั้งผมขับรถอย่างรวดเร็ว
661
They drive cattle to market. พวกเขาขับรถไปยังตลาดปศุสัตว์
662
He’ll drive me mad. เขาจะขับรถฉันบ้า
663
It drizzled all day yesterday. มัน drizzled ทุกวันเมื่อวานนี้
664
The snow is beginning to drop. หิมะจะเริ่มลดลง
665
She dropped the cup. เธอลดลงถ้วย
666
Please drop me at the station. กรุณาวางฉันที่สถานี
667
He drowned the lion. เขาจมน้ำสิงห์
668
Dry your hands on this towel. มือของคุณแห้งบนผ้าขนหนูนี้
669
The clothes will dry in half an hour. เสื้อผ้าจะแห้งในช่วงครึ่งชั่วโมง
670
They dwell in a big city. พวกเขาอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่
671
She wants to dye her dress blue. เธออยากจะย้อมสีฟ้าชุดของเธอ
672
They earn 5000 dollars a month. พวกเขาได้รับ 5000 เหรียญต่อเดือน
673
This medicine will ease the pain. ยานี้จะบรรเทาอาการปวด
674
You should ease his anxiety. คุณควรจะบรรเทาความวิตกกังวลของเขา
675
The situation has eased. สถานการณ์ได้ปลดเปลื้อง
676
Do you eat a lot ? คุณกินมากหรือไม่?
677
The valley echoes when I shout. หุบเขาก้องเมื่อฉันตะโกน
678
These wlls echo sounds. เหล่านี้สะท้อน wlls เสียง
679
I have to economize this week. ฉันต้องรัดเข็มขัดในสัปดาห์นี้
680
They edify their newspapers. พวกเขาเทศนาหนังสือพิมพ์ของพวกเขา
681
I edit manuscripts. ฉันจะแก้ไขต้นฉบับ
682
We educate children to behave well. เราศึกษาแก่เด็กที่จะประพฤติดี
683
This medicine effect a cure. ผลยานี้รักษา
684
The vulcano ejects lava. Vulcano พ่นเอาลาวา
685
Please elaborate on your proposals. กรุณาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอของคุณ
686
They elect a president every five years. พวกเขาเลือกประธานทุกห้าปี
687
I can elevate you to the director. ฉันสามารถยกระดับให้คุณผู้กำกับ
688
His explanations will elicit the truth. คำอธิบายของเขาจะล้วงเอาความจริง
689
I eliminate suspects upon him. ฉันจะกำจัดผู้ต้องสงสัยแก่เขา
690
He is able to elude his enemies. เขาสามารถที่จะหลบหลีกศัตรูของเขา
691
We must emancipate ourselves from political restraint. เราต้องปล่อยให้อิสระตัวเองจากความยับยั้งชั่งใจทางการเมือง
692
They embalm dead bodies by using chemicals. พวกเขาดองศพโดยการใช้สารเคมี
693
The ships embark passengers. เรือเริ่มดำเนินผู้โดยสาร
694
Your actions embarrass me. การกระทำของคุณอึดอัดใจฉัน
695
He likes to embellish stories. เขาชอบที่จะประดับประดาเรื่องราว
696
Did he embezzle your property ? เขายักยอกทรัพย์สินของคุณหรือไม่
697
He is able to embody his ideas in a speech. เขาสามารถที่จะรวบรวมความคิดของเขาในการพูด
698
I want to emboss this vase with a design of butterflies. ฉันต้องการที่จะทำให้มีผิวนูนแจกันนี้ด้วยการออกแบบของผีเสื้อ
699
They embrace when they meet. พวกเขากอดเมื่อพวกเขาตอบสนอง
700
He is embracing a child. เขาเป็นเด็กที่กอด
701
I want to embroider this dress with flowers. ฉันต้องการที่จะตกแต่งชุดนี้ด้วยดอกไม้
702
The moon was emerging from behind the clouds. ดวงจันทร์ถูกที่เกิดขึ้นใหม่จากหลังเมฆ
703
They want to emigrate to New Zealand. พวกเขาต้องการจะย้ายไปนิวซีแลนด์
704
I emphasize the importance education. ผมเน้นการศึกษาความสำคัญ
705
I employ a thousand men. ฉันจ้างหมื่นคน
706
I empower you to manage this firm. ฉันช่วยให้คุณสามารถจัดการ บริษัท นี้
707
The tube will empty in two minutes. หลอดจะว่างในอีกสองนาที
708
His failure will enable me to go to the final. ความล้มเหลวของเขาจะช่วยให้ฉันเพื่อไปที่ขั้นสุดท้าย
709
Old buildings enchant me. อาคารเก่าลุ่มหลงฉัน
710
Tall trees encircle the lake. ต้นไม้สูงล้อมรอบทะเลสาบ
711
I enclose a cheque for a hundred dollars. ผมใส่กาสำหรับร้อยดอลลาร์
712
I encourage him in his career. ผมขอแนะนำให้เขาอยู่ในอาชีพของเขา
713
We hope this crisis will end immediately. เราหวังว่าวิกฤตินี้จะจบลงทันที
714
We must end this war. เราจะต้องยุติสงครามนี้
715
He may endanger my chances of success. เขาอาจเป็นอันตรายต่อโอกาสของความสำเร็จ
716
Will you endorse this document ? คุณจะรับรองเอกสารนี้?
717
He endured to the end. เขาทนที่จะสิ้นสุด
718
May your position endure. ตำแหน่งของคุณอาจจะทน
719
We enforce disipline. เราบังคับใช้ disipline
720
He has an evidence that would enforce his argument. เขามีหลักฐานที่จะบังคับใช้อาร์กิวเมนต์ของเขา
721
I engage him as a guide. ฉันมีส่วนร่วมเขาเป็นคู่มือ
722
They are going to engage the enemy. พวกเขาจะไปมีส่วนร่วมของศัตรู
723
Wild animals engage my attention. สัตว์ป่าที่มีส่วนร่วมความสนใจของฉัน
724
We engage in politics. เรามีส่วนร่วมในทางการเมือง
725
I want to engrave my name on this stone. ฉันต้องการที่จะแกะสลักชื่อของฉันบนหินก้อนนี้
726
He wants to enhance his power. เขาต้องการที่จะเพิ่มอำนาจของเขา
727
I hope you enjoy your holiday. ฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับวันหยุดของคุณ
728
Can you enlarge this photograph ? คุณสามารถขยายภาพนี้ไหม
729
Can you enlighten me on this subject ? ที่คุณสามารถสอนฉันในเรื่องนี้?
730
He will enlist as a valunteer in the army. เขาจะเป็นเกณฑ์ valunteer ในกองทัพ
731
Hoe can we enliven the party ? Hoe เราสามารถทำให้มีชีวิตชีวาพรรค?
732
We must enrich the mind with knowledge. เราต้องเสริมสร้างจิตใจที่มีความรู้
733
He wants to enroll as a member of a club. เขาต้องการที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิกของสโมสร
734
I won’t enslave them. ฉันจะไม่เป็นทาสพวกเขา
735
I can’t ensure that he will agree. ฉันไม่สามารถแน่ใจได้ว่าเขาจะเห็นด้วย
736
No one can enter the room. ไม่มีใครสามารถเข้ามาในห้อง
737
They entertain visitors. พวกเขาสร้างความบันเทิงกับผู้เข้าชม
738
The book is entitled ”The Lost Word”. หนังสือที่มีชื่อว่า "คำ Lost"
739
I envy your success. ผมอิจฉาความสำเร็จของคุณ
740
They equal us in strength. พวกเขาเท่ากับเราในความแข็งแรง
741
Our team equalized in the last minute. ทีมงานของเราเสมอภาคกันในนาทีสุดท้าย
742
We equip our ship for a voyage. เราจัดให้เรือของเราสำหรับการเดินทาง
743
We must eradicate crime. เราต้องกำจัดอาชญากรรม
744
Will you erase those marks ? คุณจะลบเครื่องหมายเหล่านั้นหรือไม่
745
They want to erect a monument. พวกเขาต้องการที่จะยกอนุสาวรีย์
746
Water erodes the soil. น้ำ erodes ดิน
747
To err is human. การทำบาปเป็นมนุษย์
748
When did the Mount Bromo erupt ? เมาไม่ Bromo เมื่อปะทุ?
749
The prisoner tried to escape. นักโทษพยายามที่จะหลบหนี
750
Who will escort this young lady ? ใครจะเป็นผู้พิทักษ์นี้หญิงสาว?
751
They want to establish a business. พวกเขาต้องการที่จะสร้างธุรกิจ
752
I estimate the cost at US $1000. ผมประมาณการค่าใช้จ่ายที่สหรัฐอเมริกา $ 1000
753
We evacuate them to the country. เราอพยพพวกเขาไปยังประเทศ
754
He evaded my blow. เขาหลบระเบิดของฉัน
755
Will you evaluate this report ? คุณจะประเมินรายงานนี้ได้อย่างไร
756
Heat evaporates water. ความร้อนของน้ำระเหย
757
You exaggerate the difficulties. คุณเกินจริงความยากลำบาก
758
The doctor will examine him. แพทย์จะตรวจสอบเขา
759
We exavate for coal. เรา exavate ใช้ถ่านหิน
760
I sometimes exceed the speed limit. บางครั้งฉันเกินขีด จำกัด ความเร็ว
761
I excel as a racer. ฉันเก่งเป็นนักแข่งรถ
762
He excels all of us at tennis. เขา excels ทั้งหมดของเราในการแข่งขันเทนนิส
763
When I say that the girls are noisy, I except Linda. เมื่อฉันพูดว่าหญิงเป็นที่มีเสียงดังผมยกเว้นลินดา
764
We exchange greetings. เราแลกเปลี่ยนทักทาย
765
I exchange ideas with my friends. ผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนของฉัน
766
Good news excite me. ตื่นเต้นข่าวดีฉัน
767
He tried to excite them to rebel. เขาพยายามที่จะปลุกระดมให้พวกเขาก่อการกบฎ
768
His paintings excite admiration. ชื่นชมภาพวาดของเขาตื่นเต้น
769
’What !’ he exclaimed. ’Are you going with my girl ?’. 'อะไรนะ! "เขาอุทาน 'คุณจะมีหญิงสาวของฉันได้อย่างไร'
770
I exclude him from membership. ฉันไม่รวมเขาจากการเป็นสมาชิก
771
Please excuse me coming late. กรุณาขอโทษมาสาย
772
You should execute the plan. คุณควรจะดำเนินการตามแผน
773
They execute rebels. พวกเขาดำเนินการกบฏ
774
Work hard may exhaust my strength. ทำงานหนักอาจจะหมดความแข็งแรงของฉัน
775
I have to exhaust the tube of air. ฉันต้องหมดหลอดของอากาศ
776
We are going to exhibit computers. พวกเราจะไปจัดแสดงคอมพิวเตอร์
777
They will exile the former president. พวกเขาจะถูกเนรเทศอดีตประธานาธิบดี
778
Does life exist on Mars ? ไม่ชีวิตอยู่บนดาวอังคาร?
779
We can not exist without water. เราไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้น้ำ
780
Metals expand when they are heated. โลหะขยายตัวเมื่อพวกเขาถูกทำให้ร้อน
781
I want to expand my business. ฉันต้องการที่จะขยายธุรกิจของฉัน
782
I expect you to guide her. ฉันหวังว่าคุณจะแนะนำเธอ
783
He expelled me from school. เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนฉัน
784
I expend a lot of money on holiday. ฉันใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากในวันหยุด
785
He used to experience difficulty. เขาเคยประสบปัญหา
786
When does your passport expire ? หนังสือเดินทางของคุณไม่หมดอายุเมื่อไหร่?
787
I will explain the mistery. ฉันจะอธิบาย mistery
788
At last his anger exploded. ที่ล่าสุดความโกรธของเขาระเบิด
789
He is going to explode a bomb. เขากำลังจะระเบิดระเบิด
790
They exploit child labour. พวกเขาใช้ประโยชน์จากแรงงานเด็ก
791
We want to explore the mysterious island. เราต้องการสำรวจเกาะลึกลับ
792
We export oil to Japan. เราส่งออกน้ำมันไปยังประเทศญี่ปุ่น
793
They always expose plots. พวกเขามักจะเปิดเผยแผนการ
794
He wants to express his feelings. เขาต้องการแสดงความรู้สึกของเขา
795
You should express the letter. คุณควรจะเป็นการแสดงตัวอักษร
796
We have to extend the railway. ขณะนี้มีการขยายทางรถไฟ
797
This road extends for miles. ถนนสายนี้ขยายสำหรับไมล์
798
Will you extend this cable ? คุณจะขยายสายนี้ไหม
799
I tried to extinguish the fire. ผมพยายามที่จะดับไฟ
800
Why did you extort money from him ? คุณไม่รีดไถเงินจากเขาทำไม?
801
I will extract your tooth. ฉันจะถอนฟันของคุณ
802
They extract oil from olives. พวกเขาสกัดน้ำมันจากมะกอก
803
They will extradite the prisoner to Israel. พวกเขาจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนนักโทษไปยังอิสราเอล
804
Turn round and face me. เปิดรอบและฉันต้องเผชิญ
805
They often face dangers. พวกเขามักจะต้องเผชิญกับอันตราย
806
Telephones facilitate our communication. โทรศัพท์อำนวยความสะดวกในการสื่อสารของเรา
807
Strong sunlight may fade clothes. แสงแดดที่แข็งแกร่งอาจจะจางหายเสื้อผ้า
808
Flowers soon fade when cut. ดอกไม้เร็ว ๆ นี้จางหายไปเมื่อตัด
809
You will fail if you don’t work hard. คุณจะล้มเหลวถ้าคุณไม่ได้ทำงานอย่างหนัก
810
He fainted from the heat.  เขาเป็นลมจากความร้อน
811
I used to fall from a horse. ผมเคยตกจากหลังม้า
812
He directs us how to farm. เขานำเราวิธีการฟาร์ม
813
The programs fascinate children. โปรแกรมตรึงใจเด็ก
814
Fasten your belt. ยึดเข็มขัดของคุณ
815
I favour your nomination. ฉันชอบการเสนอชื่อของคุณ
816
Will you favour me with a conversation. คุณจะชอบผมด้วยการสนทนา
817
Do you fear death ? คุณกลัวตาย?
818
This film features a new actress. ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีนักแสดงใหม่
819
It’s time to feed the cows. ถึงเวลาที่จะเลี้ยงวัว
820
I feel better now. ฉันรู้สึกดีขึ้นในขณะนี้
821
We are going to fertilize the soil. พวกเราจะไปขุนดิน
822
The cats always fight. แมวมักจะต่อสู้
823
We must fight against poverty. เราต้องต่อสู้กับความยากจน
824
Please file these letters. กรุณายื่นจดหมายเหล่านี้
825
Fill this bottle with water. ใส่ขวดนี้ด้วยน้ำ
826
Did you find the key ? คุณพบที่สำคัญ?
827
I fine you a hundred dollars. ผมปรับที่คุณร้อยดอลลาร์
828
They will finish the seminar tomorrow. พวกเขาจะเสร็จสิ้นการสัมมนาในวันพรุ่งนี้
829
Are you ready to fire ? คุณพร้อมที่จะยิง?
830
He fired a heap of leaves. เขายิงกองใบไม้
831
Are you going to fire me ? คุณกำลังจะไปที่จะยิงได้หรือไม่
832
These shoes fit well. รองเท้าเหล่านี้เหมาะสมดี
833
I want to fix shelves to the wall. ฉันต้องการที่จะแก้ไขชั้นวางที่ผนัง
834
I will fix a date for a meeting. ฉันจะกำหนดวันสำหรับการประชุม
835
Will you fix my radio ? คุณจะแก้ไขวิทยุของฉันได้อย่างไร
836
The wood began to flame. ไม้เริ่มเปลวไฟ
837
Storms may flatten the field of wheat. พายุอาจแผ่เขตของข้าวสาลี
838
I flavour food. ฉันรสชาติอาหาร
839
Why did he flee the country ? เขาก็หนีไปประเทศทำไม?
840
Ships float on water. เรือลอยน้ำ
841
The river floods at heavy rain. น้ำท่วมริมแม่น้ำที่ฝนตกหนัก
842
Tourists flood Bangkok and Hongkong. นักท่องเที่ยวน้ำท่วมกรุงเทพฯและฮ่องกง
843
The water flows slowly. น้ำไหลช้าลง
844
The swallows fly in the sky. นกนางแอ่นบินในท้องฟ้า
845
He will fly the kite. เขาจะชักว่าว
846
You have to focus your attention on this problem. คุณต้องมุ่งเน้นความสนใจของคุณเกี่ยวกับปัญหานี้
847
Do not fold the card. อย่าพับบัตร
848
Let’s follow this street. Let 's ทำตามถนนสายนี้
849
I forbid you to use this gun. ฉันห้ามไม่ให้ใช้ปืนนี้
850
They force him to work hard. พวกเขาบังคับให้เขาทำงานอย่างหนัก
851
They forecast weather and events. พวกเขาคาดการณ์สภาพอากาศและเหตุการณ์
852
She has foreseen the trouble. เธอได้เล็งเห็นปัญหา
853
I sometimes forget his name. บางครั้งฉันลืมชื่อของเขา
854
Please forgive me. กรุณายกโทษให้ฉัน
855
They formed themselves into a committee. พวกเขาที่เกิดขึ้นจากตัวเองเป็นคณะกรรมการ
856
The idea formed in his mind. ความคิดที่ก่อตัวขึ้นในใจของเขา
857
You should fortify yourself against the cold. คุณควรจะเสริมสร้างตัวเองจากความหนาวเย็น
858
I am going to forward my plans. ฉันจะไปส่งต่อแผนการของฉัน
859
This museum was founded in 1950. พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1950
860
He wants to free himself from debt. เขาต้องการปลดปล่อยตัวเองจากตราสารหนี้
861
I was freezing last night. ฉันถูกแช่แข็งเมื่อคืน
862
The rivers freeze over in December. แม่น้ำตรึงมากกว่าในเดือนธันวาคม
863
We freeze food in this machine. เราตรึงอาหารในเครื่องนี้
864
A cup of tea may freshen me. ถ้วยชาอาจสดชื่นฉัน
865
Do not frighten the children. อย่าขู่เด็ก
866
I want to fry fish. ฉันต้องการปลาทอด
867
I fulfil my duties. ฉันปฏิบัติตามหน้าที่ของฉัน
868
I want to fulfil his hopes. ฉันต้องการที่จะตอบสนองความหวังของเขา
869
We have to furnish this house. เรามีให้แก่บ้านหลังนี้
870
They want to gain reputation. พวกเขาต้องการที่จะได้รับชื่อเสียง
871
They gamble all night long. พวกเขาเล่นการพนันโดยเฉลี่ยยาวทั้งหมด
872
Sam and George are gardening. แซมและจอร์จกำลังทำสวน
873
They gathered round him. พวกเขารวบรวมรอบเขา
874
You should gather the papers together. คุณควรรวบรวมเอกสารร่วมกัน
875
This machine is used to generate electricity. เครื่องนี้จะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
876
Please get me a spoon. กรุณารับฉันช้อน
877
I get tried after hardwork. ฉันได้รับพยายามหลังจาก hardwork
878
I get information every day. ฉันได้รับข้อมูลทุกวัน
879
I get your meaning. ฉันได้รับความหมายของคุณ
880
The train will get in at about seven. รถไฟจะได้รับในเวลาประมาณเจ็ด
881
Let’s get out of here. Let 's ออกจากที่นี่
882
I always get up early. ฉันมักจะได้รับการขึ้นต้น
883
Give me some sugar. ให้ฉันน้ำตาลบาง
884
This is too hard, I give up. นี้ยากเกินไปที่ฉันจะให้ขึ้น
885
I glance at the headlines. ฉันเหลือบพาดหัว
886
He glided gracefully. เขา glided อย่างสง่างาม
887
The lights are glimmering in the distance. ไฟจะส่องแสงริบหรี่ในระยะทาง
888
The box is glittering with jewels. กล่องจะระยิบระยับด้วยรัตนากร
889
We must glorify god. เราจะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้า
890
We must glorify our country. เราต้องสรรเสริญประเทศของเรา
891
We go to the beach every month. เราไปที่ชายหาดทุกเดือน
892
Does this road go to Bandung ? ถนนสายนี้ไม่ไปที่บันดุง?
893
She may go mad. เธออาจจะไปบ้า
894
He’ll go back tonight. เขาจะกลับไปคืนนี้
895
I can’t go out today. ฉันไม่สามารถออกไปข้างนอกวันนี้
896
Prices go up nowadays. ราคาขึ้นไปมากในปัจจุบัน
897
They like to gossip. พวกเขาชอบที่จะนินทา
898
He has a power to govern. เขามีอำนาจในการปกครอง
899
He tried to grab my bag. เขาพยายามที่จะคว้ากระเป๋าของฉัน
900
I graduated last year. ผมจบการศึกษาปีที่
901
I grant your request. ผมให้ตามคำขอของ
902
He is a nice person, I’ll grant you that. เขาเป็นคนดีฉันจะให้สิทธิ์คุณที่
903
She tried to grasp a rope. เธอพยายามที่จะเข้าใจเชือก
904
Will you grate the coconut ? คุณจะขูดมะพร้าว?
905
Your success will gratify them. ความสำเร็จของคุณจะทำให้ถูกใจพวกเขา
906
I greet them with a smile. ฉันทักทายพวกเขาด้วยรอยยิ้ม
907
You must greet your teachers. คุณต้องทักทายครูของคุณ
908
They grieve over his death. พวกเขาเสียใจมากกว่าการตายของเขา
909
He is going to grill the fish. เขากำลังจะย่างปลา
910
They grind corn into flour. พวกเขาบดข้าวโพดลงในแป้ง
911
I have to grind this knife. ฉันมีที่จะบดมีดนี้
912
He groaned in pain. เขาครวญครางด้วยความเจ็บปวด
913
The ship grounded yesterday. เรือบดเมื่อวานนี้
914
Rice grows in warm climates. ข้าวเติบโตในสภาพอากาศที่อบอุ่น
915
We grow orchids and roses. เราเติบโตกล้วยไม้และดอกกุหลาบ
916
The dog growled at me. สุนัข growled ที่ผม
917
They grumble when he fails. พวกเขาบ่นเมื่อเขาล้มเหลว
918
I will guarantee your debts. ผมจะรับประกันหนี้ของคุณ
919
Who is going to guard the camp ? ใครจะไปป้องกันค่าย?
920
Can you guess my weight ? คุณสามารถคาดเดาน้ำหนักของฉันได้อย่างไร
921
I can guide you to the mountain. ผมสามารถแนะนำคุณไปยังภูเขา
922
They habituate themselves to hardwork. พวกเขาทำให้เกิดความเคยชินตัวเองเพื่อ hardwork
923
They hail him as a hero. พวกเขาลูกเห็บเขาเป็นพระเอก
924
I will halve this apple. ฉันจะลดลงครึ่งหนึ่งแอปเปิ้ลนี้
925
Please hand that magazine. กรุณามือที่นิตยสาร
926
He can handle it. เขาสามารถจัดการกับมัน
927
Hang your jacket. แขวนเสื้อของคุณ
928
Accidents will happen. อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
929
This glue hardens quickly. กาวนี้แข็งตัวได้อย่างรวดเร็ว
930
He wants to harden his muscles. เขาต้องการที่จะแข็งกล้ามเนื้อของเขา
931
Bad food harms your health. อาหารที่ไม่ดีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ
932
We must harmonize with our neighbours. เราจะต้องสอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา
933
We harvest rice every four months. เราเก็บเกี่ยวข้าวทุกสี่เดือน
934
You should hasten your preparations. คุณควรจะรีบเร่งเตรียมการของคุณ
935
This machine is able to hatch chickens. เครื่องนี้สามารถที่จะฟักไก่
936
I hate careless drivers. ฉันเกลียดคนขับประมาท
937
They believe that ghosts haunt this house. พวกเขาเชื่อว่าผีหลอกหลอนบ้านหลังนี้
938
They have five children. พวกเขามีลูกห้าคน
939
He wants to head a campaign. เขาต้องการที่จะมุ่งรณรงค์
940
You have to heal the wound. คุณจะต้องรักษาแผล
941
Can you hear me ? คุณจะได้ยินเสียงผมได้ไหม
942
We have to heat this room. เรามีความร้อนในห้องนี้
943
I want to heighten the doorway. ฉันต้องการที่จะเพิ่มความสูงประตู
944
Your carelessness will heighten his anger. ความประมาทของคุณจะเพิ่มระดับความโกรธของเขา
945
Would you help me ? คุณจะช่วยฉัน?
946
They hesitate about joining. พวกเขาลังเลที่เกี่ยวกับการเข้าร่วม
947
You should hide behind the door. คุณควรจะซ่อนอยู่หลังประตู
948
Where did you hide my shoes ? คุณไม่ซ่อนรองเท้าของฉันอยู่ที่ไหน?
949
He planned to hijact a plane. เขาวางแผนที่จะ hijact เครื่องบิน
950
I like to hike in the village. ฉันชอบที่จะยกขึ้นในหมู่บ้าน
951
He likes to hinder me in my work. เขาชอบที่จะขัดขวางผมในการทำงานของฉัน
952
I am going to hire a car. ฉันจะไปเช่ารถ
953
She hit me on the nose. เธอตีผมที่จมูก
954
He is going to hoist the flag. เขากำลังจะยกธง
955
Hold my hand. จับมือฉัน
956
We honour your family. เราเป็นเกียรติแก่ครอบครัวของคุณ
957
We hope a happy life. เราหวังว่าชีวิตมีความสุข
958
Ghost stories horrify children. เรื่องราวผี่ทำให้น่ากลัวสำหรับเด็ก
959
The wolves howl at night. หมาป่าหอนในเวลากลางคืน
960
They humble their enemies. พวกเขาต่ำต้อยศัตรูของพวกเขา
961
Why did you humiliate him ? คุณไม่ทำให้ขายหน้าเขาทำไม?
962
Many people hunt wild animals. มีหลายคนที่ล่าสัตว์ป่า
963
It’s no use trying to make her hurry. มันใช้พยายามที่จะทำให้เธอรีบไม่มี
964
You should hurry your breakfast. คุณควรจะรีบอาหารเช้าของคุณ
965
Don’t hurt me. อย่าทำร้ายฉัน
966
I don’t want to hustle you into a decision. ฉันไม่ต้องการที่จะเร่งรีบให้คุณตัดสินใจ
967
He is able hypnotize a person. เขาจะสามารถสะกดจิตคน
968
He wants to idealize his married life. เขาต้องการตามอุดมคติในชีวิตสมรสของเขา
969
Could you identify this body ? คุณสามารถระบุตัวนี้ไหม
970
They idolize their leader. พวกเขาเทอดทูนผู้นำของพวกเขา
971
He is going to ignite fire. เขาจะไปจุดชนวนไฟ
972
You should ignite his spirit. คุณควรจะจุดชนวนจิตวิญญาณของเขา
973
Why do you ignore his order ? คุณไม่สนใจคำสั่งของเขาทำไม?
974
I ilustrate books. ฉัน ilustrate หนังสือ
975
This book ilustrates animals’ life หนังสือเล่มนี้ ilustrates ชีวิตสัตว์ '
976
Can you imagine life without arts ? คุณสามารถจินตนาการชีวิตโดยปราศจากศิลปะ?
977
He is able to imitate my speech. เขาสามารถที่จะเลียนแบบคำพูดของฉัน
978
They immigrated from Cuba. พวกเขาอพยพมาจากประเทศคิวบา
979
We must immunize babies against disease. เราต้องทำให้รอดจากเด็กทารกจากการเกิดโรค
980
They impeached him for taking bribes. พวกเขา impeached เขารับสินบน
981
He implements the scheme. เขาดำเนินโครงการ
982
We import cars from Japan. เรานำเข้ารถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น
983
He likes to impose his will. เขาชอบที่จะกำหนดของเขาจะ
984
They impose a duty on tobacco. พวกเขากำหนดหน้าที่เกี่ยวกับยาสูบ
985
His works impress me. ผลงานของเขาประทับใจผม
986
We must imprison criminals. เราต้องขังอาชญากร
987
You have to improve your English. คุณต้องพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ
988
He will inaugurate a president. เขาจะทำพิธีเปิดประธาน
989
I am going to inaugurate a hotel. ฉันจะทำพิธีเปิดโรงแรม
990
This bills include taxes. ตั๋วเงินนี้รวมภาษี
991
The firm incorporated with others. บริษัท ที่จดทะเบียนกับคนอื่น ๆ
992
The population may increase. ประชากรอาจเพิ่มขึ้น
993
This ring indicates his love. แหวนนี้บ่งบอกความรักของเขา
994
His disease may infect others. โรคของเขาอาจติดเชื้ออื่น ๆ
995
They are going to infiltrate enemy territory. พวกเขากำลังจะแทรกซึมเข้าไปในดินแดนของศัตรู
996
This food may inflame your wound. อาหารนี้อาจทำให้โกรธแผลของคุณ
997
The offer inflamed his passion. ข้อเสนอที่ยั่วเย้าอารมณ์ของเขา
998
Will you inflate this balloon ? คุณจะขยายบอลลูนนี้ไหม
999
The climate influences vegetation. สภาพภูมิอากาศมีผลต่อพืช
1000
Please inform us your discovery. กรุณาแจ้งให้เราทราบการค้นพบของคุณ
1001
They inhabit a cave. พวกเขาอาศัยอยู่ในถ้ำ
1002
We need to inhale fresh air. เราจำเป็นต้องสูดอากาศบริสุทธิ์
1003
I inherit an old house. ฉันได้รับมรดกบ้านหลังเก่า
1004
He will initiate a plan for a meeting. เขาจะเริ่มต้นการวางแผนการสำหรับการประชุม
1005
The doctor is going to inject you. แพทย์จะฉีดให้คุณ
1006
The crash injured ten people. ความผิดพลาดของผู้ได้รับบาดเจ็บสิบคน
1007
Smoking will injure your health. บุหรี่จะทำร้ายสุขภาพของคุณ
1008
I inquire about a visa. ฉันสอบถามเกี่ยวกับวีซ่า
1009
Insert the coin into the slot. ใส่เหรียญลงในช่อง
1010
I insist that I am innocent. ผมยืนยันว่าผมบริสุทธิ์
1011
They inspect schools. พวกเขาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
1012
Nature inspire his works. ธรรมชาติสร้างแรงบันดาลใจผลงานของเขา
1013
He can install an air-conditioner. เขาสามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
1014
He instructs a class in history. เขาสั่งให้ชั้นในประวัติศาสตร์
1015
I instructed him to start early. ผมสั่งให้เขาเพื่อเริ่มต้น
1016
You should instruct them clearly. คุณควรจะสั่งให้พวกเขาได้อย่างชัดเจน
1017
They insult his poverty. ที่พวกเขาดูถูกความยากจนของเขา
1018
I insure my house against fire. ผมทำประกันบ้านของฉันกับไฟ
1019
They want to integrate the groups. พวกเขาต้องการที่จะรวมกลุ่ม
1020
What do you intend to do today ? สิ่งที่คุณตั้งใจจะทำวันนี้?
1021
Banking and Accounting interest me. การธนาคารและดอกเบี้ยบัญชีผม
1022
He likes to interfere in my business. เขาชอบที่จะแทรกแซงในธุรกิจของฉัน
1023
Can you interpret his words ? คุณสามารถแปลความหมายคำพูดของเขา?
1024
He is going to interrogate a prisoner. เขาจะไปสอบปากคำนักโทษ
1025
Do not interrupt the boss. อย่าขัดจังหวะเจ้านาย
1026
Linda is going to interview an actot. ลินดาจะไปสัมภาษณ์ actot
1027
They intimidate the opponents. พวกเขาข่มขู่ฝ่ายตรงข้าม
1028
He’ll introduce me to Mr. Henry. เขาจะแนะนำให้ฉันไปนายเฮนรี
1029
Do you often introspect ? คุณมักจะสนใจ introspect?
1030
He is not invited. He is intruding. เขาไม่ได้รับเชิญ เขาเป็นที่บุกรุกเข้าไป
1031
They are going to invade the country. พวกเขาจะไปบุกประเทศ
1032
Who invented steam engine ? ผู้คิดค้นเครื่องจักรไอน้ำ?
1033
I invest one million dollars in a business. ผมลงทุนหนึ่งล้านดอลลาร์ในธุรกิจ
1034
They investigate crimes. พวกเขาตรวจสอบการก่ออาชญากรรม
1035
We shall invite him to dinner. เราจะเชิญเขาไปทานอาหารเย็น
1036
His actions involve me in a difficulty. การกระทำของเขาเกี่ยวข้องกับฉันในความยากลำบาก
1037
He is involved in debt. เขามีส่วนร่วมในตราสารหนี้
1038
Do you iron every day ? คุณเหล็กทุกวัน?
1039
They irrigate desert areas. พวกเขาทดน้ำพื้นที่ทะเลทราย
1040
Delays always irritate me. ความล่าช้าเสมอเคืองฉัน
1041
The smoke irritated my eyes. ควันบุหรี่ระคายเคืองตาของฉัน
1042
We isolate the infected people. เราแยกคนที่ติดเชื้อ
1043
Blood was issuing from the wound. เลือดที่ถูกออกจากแผล
1044
They issue tickets to the passengers. พวกเขาออกตั๋วให้กับผู้โดยสาร
1045
He will issue books. เขาจะออกหนังสือ
1046
My fingers itch. คันนิ้วมือข​​องฉัน
1047
These socks itch my feet. ถุงเท้าเหล่านี้คันเท้าของฉัน
1048
He tried to jab my eye. เขาพยายามที่จะแทงตาของฉัน
1049
If you jab him, he’ll collapse. หากคุณกระทุ้งเขาเขาก็จะยุบ
1050
Children like to jabber. เด็กชอบที่จะส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว
1051
I am going to jact up the car. ฉันจะไป jact ขึ้นรถ
1052
Are they going to jail him ? พวกเขาไปคุกเขา?
1053
The table jammed in the doorway. ตารางติดอยู่ในทางเข้าประตู
1054
We jam into the bus. เราติดขัดเป็นรถบัส
1055
I have to jam these clothes into the suitcase. ฉันต้องติดขัดเสื้อผ้าเหล่านี้ลงในกระเป๋าเดินทาง
1056
We should jam the enemy’s station. เราควรจะติดขัดสถานีของศัตรู
1057
His laugh jars on my nerve. ไหหัวเราะของพระองค์ในเส้นประสาทของฉัน
1058
I won’t jeer him. ฉันจะไม่พูดเยาะเย้ยเขา
1059
My idea is beginning to jell. ความคิดของฉันจะเริ่มกลายเป็นวุ้นแข็ง
1060
He intended to jeopardize my life. เขาตั้งใจที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของฉัน
1061
He jerked the fish out of the water. เขา jerked ปลาออกจากน้ำ
1062
We jest and laugh. เราล้อเล่นและหัวเราะ
1063
The captain ordered to jettison goods. กัปตันสั่งให้โยนทิ้งสินค้า
1064
Do you like to jig ? คุณชอบที่จะจิ๊ก?
1065
The children are jigging up and down. เด็กมี jigging ขึ้นและลง
1066
Susan will jilt Martin. ซูซานมาร์ตินจะสลัดทิ้ง
1067
The bells jingle when I pull the string. ระฆังกริ๊งเมื่อดึงเชือก
1068
He likes to jingle the small bells. เขาชอบที่จะกริ๊งระฆังเล็ก
1069
We jog every morning. เราเขย่าเบา ๆ ทุกเช้า
1070
They will join us. พวกเขาจะเข้าร่วมกับเรา
1071
I will join this wire to another. ฉันจะเข้าร่วมลวดนี้ไปยังอีก
1072
They like to joke. พวกเขาชอบที่จะตลก
1073
The old bus jolted along. รถบัสเก่า jolted พร้อม
1074
We shall journey round the world. เราจะต้องเดินทางรอบโลก
1075
They will judge a case. พวกเขาจะตัดสินกรณี
1076
He is going to judge a competition. เขากำลังที่จะตัดสินการแข่งขัน
1077
Can you judge how good she is ? คุณจะสามารถตัดสินวิธีการที่ดีที่เธออยู่ที่ไหน
1078
I jumble the tools in the box. ฉันสับสนเครื่องมือในกล่อง
1079
I want to jump into the water. ฉันต้องการที่จะกระโดดลงไปในน้ำ
1080
I justify his statement. ผมปรับคำสั่งของเขา
1081
Keep your health. ให้สุขภาพของคุณ
1082
Do you keep birds ? คุณเก็บนก?
1083
I keep a gun in the drawer. ผมเก็บปืนในลิ้นชัก
1084
Keep away from the edge. เก็บให้ห่างจากขอบ
1085
Will you kick the ball ? คุณจะเตะลูก?
1086
They kidnap children for ransoms. พวกเขาลักพาตัวเด็กเพื่อ ransoms
1087
Do you kill animals ? คุณฆ่าสัตว์?
1088
May I kiss your baby ? ฉันขอจูบลูกน้อยของคุณ?
1089
She kneels in prayer. เธอคุกเข่าลงในคำอธิษฐาน
1090
I often knit while listening to the music. ฉันมักจะถักขณะฟังเพลง
1091
Someone is knoking at the door. ใครบางคนกำลัง knoking ที่ประตู
1092
He will knot the ropes. เขาจะปมเชือก
1093
I know where he lives. ฉันรู้ว่าที่เขาอาศัยอยู่
1094
Do you know his mother ? คุณรู้หรือไม่แม่ของเขา?
1095
You have to label your luggage. คุณจะต้องติดป้ายกระเป๋าเดินทางของคุณ
1096
They lamented the death of the king. พวกเขาเสียใจการตายของพระราชา
1097
The plane landed smoothly. เครื่องบินลงจอดได้อย่างราบรื่น
1098
He could not land the plane. เขาไม่สามารถลงจอดเครื่องบิน
1099
They languish in prison. พวกเขาอิดโรยอยู่ในคุก
1100
She languishes for love. เธอเหี่ยวแห้งไปเพื่อความรัก
1101
The flowers are beginning to languish. ดอกไม้จะเริ่มเหี่ยวเฉา
1102
His acts are lapsing into bad habits. การกระทำของเขาได้รับการผ่านพ้นไปเป็นนิสัยไม่ดี
1103
Several hours lapsed before he woke up. หลายชั่วโมงผ่านพ้นไปก่อนที่เขาจะตื่นขึ้นมา
1104
The rain lashed the windows. ฝนที่เจ็บปวดหน้าต่าง
1105
The tiger lashed its tail. เสือที่เจ็บปวดหางของมัน
1106
He lashed the horse violently. เขาเจ็บปวดม้าอย่างรุนแรง
1107
The show lasts two hours. แสดงเวลาสองชั่วโมง
1108
I like the way you laugh. ฉันชอบวิธีที่คุณหัวเราะ
1109
Do not laugh at me. อย่าหัวเราะเยาะฉัน
1110
We are going to launch a new ship. พวกเราจะไปเปิดตัวเรือใหม่
1111
He ordered me to launder. เขาสั่งให้ฉันไปฟอก
1112
They lavish care on their only child. พวกเขาดูแลเกี่ยวกับเด็กที่ฟุ่มเฟือยเดียวของพวกเขา
1113
Lay your hand on my shoulder. มือของคุณวางอยู่บนไหล่ของฉัน
1114
I want to laze on the grass. ฉันต้องการที่จะขี้เกียจอยู่บนพื้นหญ้า
1115
He will lead the people. เขาจะนำไปสู่​​ผู้คน
1116
The rain is leaking in. ฝนรั่วมา
1117
Do not leak this secret. ไม่รั่วไหลลับนี้
1118
You can lean on me. คุณสามารถพึ่งพาอาศัยฉัน
1119
Lean this ledder against the wall. ยัน ledder นี้กับผนัง
1120
We learn their language. เราเรียนรู้ภาษาของพวกเขา
1121
We want to lease an apartment. เราต้องการที่จะเช่าอพาร์ทเม้น
1122
They lease buildings out. พวกเขาเช่าอาคารออก
1123
We shall leave tonight. เราจะปล่อยคืนนี้
1124
He’ll never leave you. เขาจะไม่มีวันทิ้งคุณ
1125
They legalize sale of alcoholic drinks. พวกเขาทำให้ถูกกฎหมายจากการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1126
Will you lend me your pencil ? คุณจะให้ฉันยืมดินสอของคุณหรือไม่
1127
She is going to lengthen a skirt. เธอจะไปยาวกระโปรง
1128
The days lengthen in March. วันยาวมีนาคม
1129
His debts lessen. หนี้ของพระองค์ลด
1130
We must lessen the danger of war. เราต้องช่วยลดอันตรายจากสงคราม
1131
Let the children play in the garden. ปล่อยให้เด็กเล่นในสวน
1132
We are going to level this building with the ground. พวกเราจะไประดับอาคารนี้กับพื้นดิน
1133
We must liberate slavery. เราต้องปลดปล่อยทาส
1134
This cat likes to lick my feet. แมวนี้ชอบที่จะเลียเท้าของฉัน
1135
They often lie. พวกเขามักจะโกหก
1136
I want to lie on the grass. ฉันต้องการที่จะนอนบนพื้นหญ้า
1137
The town lies along the seaside. เมืองตั้งอยู่บนริมชายทะเล
1138
Can you lift this box ? คุณสามารถยกกล่องนี้ไหม
1139
I am going to light a fire. ฉันจะไปตั้งไฟ
1140
They have lightened the cargo. พวกเขาได้ลดหย่อนสินค้า
1141
I use white paint to lighten the room. ผมใช้สีขาวเพื่อแบ่งเบาห้องพัก
1142
Do you like fishing ? คุณชอบที่จะตกปลา?
1143
We must limit our spending. เราต้อง จำกัด การใช้จ่ายของเรา
1144
I am going to line this paper. ฉันจะไปแถวกระดาษนี้
1145
This canal links the two towns. คลองนี้เชื่อมโยงทั้งสองเมือง
1146
We shall liquidate our company. เราจะต้องเลิกกิจการของ บริษัท
1147
You must listen the teacher. คุณต้องฟังครู
1148
He lit a cigar and left. เขาไฟซิการ์และซ้าย
1149
They often litter my desk. พวกเขามักจะทิ้งขยะโต๊ะของฉัน
1150
They live in Medan. พวกเขาอาศัยอยู่ในเมดาน
1151
We eat to live. เรากินเพื่อมีชีวิตอยู่
1152
How can we liven this party ? วิธีที่เราสามารถทำให้มีชีวิตชีวาของบุคคลนี้หรือไม่?
1153
We load sacks on to a truck. เราโหลดกระสอบเพื่อรถบรรทุก
1154
We must localize the epidemic. เราต้อง จำกัด วงแพร่ระบาดของโรค
1155
Where will you locate the new factory ? ที่ไหนที่คุณจะหาโรงงานแห่งใหม่?
1156
Did you lock the door ? คุณล็อคประตู?
1157
Where will you lodge ? ที่ไหนที่คุณจะ Lodge หรือไม่?
1158
I will lodge him for two days. ผมจะยื่นให้เขาเป็นเวลาสองวัน
1159
I lodge documents in a cabinet. ฉันยื่นเอกสารในตู้
1160
You can lodge a complaint with the police. คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนกับตำรวจ
1161
Don’t loiter on the way. อย่าเดินเตร่ในทาง
1162
I am longing to see you. ฉันปรารถนาที่จะเห็นคุณ
1163
Look! The bus is coming. ดู! รถบัสจะมา
1164
Don’t look at me that way. อย่ามองมาที่ผมทางที่
1165
What are you looking for ? ที่คุณกำลังค้นหาอะไร
1166
You have to loosen the screw. คุณมีเพื่อคลายสกรู
1167
I don’t want to lose my job. ฉันไม่ต้องการที่จะสูญเสียงานของฉัน
1168
He has lost his passport. เขาได้สูญเสียหนังสือเดินทางของเขา
1169
I don’t like to lose a game. ฉันไม่ชอบที่จะสูญเสียเกม
1170
D you love me ? คุณรักที่ฉัน?
1171
I love animals. ฉันรักสัตว์
1172
They are going to lower the sail. พวกเขาจะไปลดการแล่นเรือ
1173
I lubricate this engine every day. ฉันหล่อลื่นเครื่องยนต์นี้ทุกวัน
1174
He lured me away with the offer. เขาล่อให้ฉันไปกับข้อเสนอ
1175
They lust for gold. พวกเขาปรารถนาสำหรับทอง
1176
He wants to luxuriate in Paris. เขาต้องการที่จะอยู่อย่างสุขสบายในกรุงปารีส
1177
I made a cake yesterday. ฉันทำเค้กเมื่อวานนี้
1178
Will you mail this letter ? คุณจะส่งจดหมายนี้ไหม
1179
I maintain this house. ฉันรักษาบ้านหลังนี้
1180
They major in history. พวกเขาที่สำคัญในประวัติศาสตร์
1181
You always make me happy. คุณมักจะทำให้ฉันมีความสุข
1182
They manage ten restaurants. พวกเขาจัดการสิบร้านอาหาร
1183
They manipulate the firm’s finance. พวกเขาจัดการกับการเงินของ บริษัท
1184
They manufacture toys. พวกเขาผลิตของเล่น
1185
They march every morning. พวกเขาเดินทุกเช้า
1186
You should mark these boxes. คุณควรจะทำเครื่องหมายในกล่องเหล่านี้
1187
They market our products. พวกเขาทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของเรา
1188
Tom will marry a rich woman. ทอมจะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อุดมไปด้วย
1189
Will you massage me ? คุณจะนวดผมได้ไหม
1190
They master five languages. พวกเขาต้นแบบห้าภาษา
1191
The tie and the trousers do not match. เน็คไทและกางเกงไม่ตรงกัน
1192
He will match the numbers. เขาจะตรงกับหมายเลข
1193
He is ready to match his strength with yours. เขาพร้อมที่จะตรงกับความแข็งแรงของเขากับคุณ
1194
It doesn’t matter. มันไม่สำคัญ
1195
We must maximize educational opportunities. เราต้องเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
1196
What do you mean ? คุณหมายถึงอะไร?
1197
You mean a lot of me. คุณหมายความว่าจำนวนมากของฉัน
1198
Will you measure this window ? คุณจะวัดหน้าต่างนี้ไหม
1199
He is able to mediate a dispute. เขาสามารถที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1200
He will meditate for half an hour. เขาจะนั่งสมาธิสำหรับครึ่งชั่วโมง
1201
I often meet your uncle. ผมมักจะตอบสนองของคุณลุง
1202
Snow melts when the sun shines. หิมะละลายเมื่อดวงอาทิตย์ส่องสว่าง
1203
You must memorize this speech. คุณต้องจำคำพูดนี้
1204
Can you mend shoes ? คุณสามารถซ่อมรองเท้า?
1205
Will you mention their names ? คุณจะพูดถึงชื่อของพวกเขา?
1206
The banks will merge. ธนาคารจะผสาน
1207
They merit a reward. พวกเขาทำบุญรางวัล
1208
The birds migrate in winter. นกอพยพในฤดูหนาว
1209
They milk every day. พวกเขานมทุกวัน
1210
They mill coffee. กาแฟบดพวกเขา
1211
I will mince the meat. ฉันจะสับเนื้อ
1212
I mind them. ฉันคิดไว้
1213
Do you mind if I play the guitar ? คุณคิดว่าผมเล่นกีต้าร์?
1214
I don’t mind. ฉันไม่ขัดข้อง
1215
They mine coal. พวกเขาเหมืองถ่านหิน
1216
We have to minimize an error. เรามีเพื่อลดข้อผิดพลาด
1217
They misapply public funds. พวกเขาใช้ในทางผิดกองทุนสาธารณะ
1218
I sometimes misbehave. บางครั้งผมเกเร
1219
They often miscalculate. พวกเขามักจะวินิจฉัยผิด
1220
If she works too hard, she may miscarry. หากเธอทำงานหนักมากเกินไปเธออาจล้มเหลว
1221
Do not misdirect travellers. ไม่แนะผิดที่นักท่องเที่ยว
1222
He has misinformed them. เขาได้ misinformed พวกเขา
1223
Do not misinterpret his silence. อย่าตีความผิดความเงียบของเขา
1224
I don’t want to misjudge him. ฉันไม่ต้องการที่จะพิจารณาผิดเขา
1225
Do not mislay your passport. อย่าทำหายหนังสือเดินทางของคุณ
1226
His words mislead. คำพูดของเขาทำให้เข้าใจผิด
1227
They mismanage the firm. พวกเขาจัดการไม่ดี บริษัท
1228
You misplace the bottles. คุณใส่ผิดขวด
1229
They mispronounce some French words. พวกเขาออกเสียงผิดคำฝรั่งเศสบาง
1230
I misquoted his remarks. ฉัน misquoted ข้อสังเกตของเขา
1231
They often misread my instructions. พวกเขามักจะอ่านผิดคำแนะนำของฉัน
1232
I miss you so much. ฉันคิดถึงคุณมาก
1233
Don’t miss the target. อย่าพลาดเป้าหมาย
1234
I don’t like to miss the train. ฉันไม่ชอบที่จะพลาดรถไฟ
1235
They missed the accident. พวกเขาพลาดเกิดอุบัติเหตุ
1236
When did you miss the passport ? คุณไม่ควรพลาดหนังสือเดินทางเมื่อไหร่?
1237
You misspell some words. คุณสะกดผิดบางคำ
1238
I sometimes mistranslate. ผมแปลผิดบางครั้ง
1239
They mistrust their own powers. พวกเขาไม่ไว้ใจอำนาจของตัวเอง
1240
I know they misunderstand. ฉันรู้ว่าพวกเขาเข้าใจผิด
1241
He misused his power. เขาในทางที่ผิดอำนาจของเขา
1242
Mix the flour with sugar. ผสมแป้งกับน้ำตาล
1243
Why did you moan last night ? คุณไม่ครางเมื่อคืนทำไม?
1244
He is going to mobilize the troops. เขากำลังจะระดมกำลังทหาร
1245
Do not mock me. อย่าเยาะเย้ยฉัน
1246
They modernize weapons. พวกเขาทันสมัย​​อาวุธ
1247
He will modify the plan. เขาจะปรับเปลี่ยนแผน
1248
They monopolize rice and flour. พวกเขาผูกขาดข้าวและแป้ง
1249
They are goin to moor the ship. พวกเขาจะ goin เพื่อ Moor เรือ
1250
Do you mop the floor ? คุณถูพื้น?
1251
I motivate them to success. ผมกระตุ้นให้พวกเขาไปสู่​​ความสำเร็จ
1252
They mourn over the leader’s death. พวกเขาไว้ทุกข์มากกว่าการเสียชีวิตของผู้นำ
1253
Don’t move! ไม่ย้าย!
1254
Move this table. ย้ายตารางนี้
1255
He can multiply numbers. เขาสามารถคูณตัวเลข
1256
He wants to multiply the production. เขาต้องการที่จะคูณการผลิต
1257
Rabbits multiply rapidly. กระต่ายคูณอย่างรวดเร็ว
1258
He often mumbles to himself. เขามักจะ Mumbles กับตัวเอง
1259
 He murdered his wife.  เขาฆ่าภรรยาของเขา
1260
I sometimes mutter away to myself. บางครั้งผมพึมพำกับตัวเองออกไป
1261
They muzzle extreme press. พวกเขา muzzle กดมาก
1262
You should nail with a hammer. คุณควรเล็บด้วยค้อน
1263
I will name this child Bobby. ผมจะตั้งชื่อนี้สำหรับเด็กที่บ๊อบบี้
1264
Can you name all planets ? คุณสามารถตั้งชื่อดาวเคราะห์ทั้งหมดหรือไม่
1265
They will naturalize the immigrants. พวกเขาจะโอนสัญชาติผู้อพยพ
1266
They navigate java sea. พวกเขานำทางทะเลชวา
1267
He is able to navigate a ship. เขาสามารถที่จะนำทางเรือ
1268
The ship is nearing land. เรือกำลังจะเต็มแผ่นดิน
1269
They need help. พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ
1270
Do not neglect your duty. อย่าละเลยหน้าที่ของคุณ
1271
He will negotiate with them. เขาจะเจรจากับพวกเขา
1272
The child likes to nestle up to her mother. เด็กชอบที่จะเบียดขึ้นไปแม่ของเธอ
1273
They net fish. พวกเขาปลาสุทธิ
1274
He can neutralize poisons. เขาสามารถแก้พิษ
1275
You should nod to him. คุณควรจะพยักหน้าให้เขา
1276
They nominate a woman for the Presidency. พวกเขาเสนอชื่อผู้หญิงที่สำหรับประธาน
1277
I note down his words. ผมจดคำพูดของเขา
1278
I note how he acts. ผมทราบว่าเขาทำหน้าที่
1279
I didn’t notice them. ผมไม่ได้สังเกตเห็นพวกเขา
1280
You can notify the police of loss. คุณสามารถแจ้งตำรวจของการสูญเสีย
1281
He will number his books. พระองค์จะทรงเลขหนังสือของเขา
1282
They numbered 25 in all. พวกเขามีหมายเลข 25 ในทุก
1283
They nurse my grandpa. พวกเขาคุณปู่ของฉันพยาบาล
1284
You must obey your parents. คุณต้องเชื่อฟังพ่อแม่
1285
I object to your decisionn. ผมคัดค้านการ decisionn ของคุณ
1286
They observe wild animals. พวกเขาสังเกตเห็นสัตว์ป่า
1287
Where can I obtain the book ? ฉันสามารถขอรับหนังสือ?
1288
They will occupy the appartment. พวกเขาจะครอบครองพาร์ทเมนต์
1289
They occupy the country. พวกเขาครอบครองประเทศ
1290
The accident occured last Monday. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นวันจันทร์
1291
I don’t like to offend him. ฉันไม่ชอบที่จะรุกรานเขา
1292
They offer me a job. พวกเขามีฉันงาน
1293
Who will officiate the ceremony ? ใครจะเป็นผู้ประกอบพิธีพิธี?
1294
They will omit Chapter XXIII. พวกเขาจะละเว้นบทที่ XXIII
1295
Please open the gate. กรุณาเปิดประตู
1296
They operate passenger ships. พวกเขาทำงานเรือโดยสาร
1297
Can you operate this machine ? คุณสามารถใช้งานเครื่องนี้ไหม
1298
Do you oppose the Government ? คุณต่อต้านรัฐบาล?
1299
They oppress the opponents. พวกเขากดขี่ข่มเหงฝ่ายตรงข้าม
1300
I order you to arrest him. ผมสั่งให้คุณไปจับกุมเขา
1301
He will order dinner. เขาจะสั่งอาหารเย็น
1302
They organize a trade union. พวกเขาจัดระเบียบสหภาพแรงงาน
1303
Leather bags will outwear plastic ones. กระเป๋าหนังจะทนกว่าคนที่เป็นพลาสติก
1304
They often overact. พวกเขามักจะแสดงท่ามากเกินไป
1305
He was able to overcome the temptation. เขาสามารถที่จะเอาชนะการทดลอง
1306
You may work hard, but don’t overdo it. คุณอาจจะทำงานหนัก แต่ไม่หักโหมมัน
1307
They sometimes overdress. พวกเขาบางครั้ง overdress
1308
They overfowed into the street. พวกเขา overfowed เป็นถนน
1309
Do not overload the truck. ไม่เกินรถบรรทุก
1310
I sometimes overpay for small items. บางครั้งผมจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับรายการเล็ก ๆ
1311
They overpowered the criminals. พวกเขาสู้อาชญากร
1312
They overrate his abilities. พวกเขาประมาณมากความสามารถของเขา
1313
They oversee the traffic. พวกเขาดูแลการจราจร
1314
Do not overshoot the mark. ไม่แหกเครื่องหมาย
1315
Do you often oversleep ? คุณมักจะนอนเลยเวลาที่กำหนดตื่น?
1316
You can come to this country, but do not overstay. คุณสามารถมาประเทศนี้ แต่ไม่เกิน
1317
They overstock rice. พวกเขา overstock ข้าว
1318
They overturned the boat. พวกเขาคว่ำเรือ
1319
The car overturned. รถพลิกคว่ำ
1320
You should not overwork. คุณไม่ควรทำงานมากเกินไป
1321
I owe him ten dollars. ฉันเป็นหนี้เขาสิบเหรียญ
1322
We owe a great deal to our parents. เราเป็นหนี้บานเบอะเพื่อพ่อแม่ของเรา
1323
I own a house. ฉันเป็นเจ้าของบ้าน
1324
I pack clothes into a trunk. ผมแพ็คเสื้อผ้าลงไปในลำต้น
1325
He will paint the windows. เขาจะทาสีหน้าต่าง
1326
He can paint flowers. เขาสามารถวาดดอกไม้
1327
Don’t panic! อย่าตกใจ!
1328
They parade attractively. พวกเขาน่าดึงดูดใจขบวนแห่
1329
Pardon me for breaking the glass. ประทานโทษสำหรับการทำลายกระจก
1330
We can’t park our car here. เราไม่สามารถจอดรถของเราที่นี่
1331
They should part the two fighters. พวกเขาควรจะเป็นส่วนหนึ่งในสองนักสู้
1332
They participate in the contest. พวกเขามีส่วนร่วมในการประกวด
1333
He wants to pass the test. เขาต้องการที่จะผ่านการทดสอบ
1334
Please pass me the salt. กรุณาผ่านไปเกลือ
1335
I pass this street every day. ฉันผ่านถนนสายนี้ทุกวัน
1336
They patrol the streets. พวกเขาลาดตระเวนตามท้องถนน
1337
We have to pause this conversation. เราต้องหยุดการสนทนานี้
1338
They pave roads. พวกเขาปูถนน
1339
Do you pay taxes ? คุณจ่ายภาษี?
1340
Birds often peck each other. นกมักจะ Peck กันและกัน
1341
He tried to pedal the bike. เขาพยายามที่จะเหยียบจักรยาน
1342
Will you peel the onions ? คุณจะปอกเปลือกหัวหอม?
1343
He likes to peep. เขาชอบที่จะมองลอด
1344
The were able penetrate defences. มีความสามารถเจาะป้องกัน
1345
I want to perfect my French. ฉันต้องการที่จะสมบูรณ์แบบของฉันฝรั่งเศส
1346
They are going to perform the operation. พวกเขาจะไปดำเนินการ
1347
They will perform a concert. พวกเขาจะแสดงคอนเสิร์ต
1348
We shall perform ”The Ramayana)”. เราจะต้องดำเนินการ "รามายณะ)"
1349
Many perished in the fire. perished จำนวนมากในการดับเพลิง
1350
Permit me to see Mr. Leo, please. อนุญาตให้ฉันมองเห็นนายลีโอโปรด
1351
They permit me to use this phone. พวกเขาอนุญาตให้ฉันไปใช้โทรศัพท์นี้
1352
Persuade him to try again. ชักชวนให้เขาลองอีกครั้ง
1353
May I pick the flowers ? ฉันขอเลือกดอกไม้?
1354
You should pile up the boxes on the floor. คุณควรจะหมักหมมในกล่องสี่เหลี่ยมบนชั้น
1355
Pin the papers together. ขาเอกสารร่วมกัน
1356
She likes to pinch my cheek. เธอชอบที่จะหยิกแก้มของฉัน
1357
He wants to pioneer in fun sports. เขาต้องการที่จะเป็นผู้บุกเบิกในการเล่นกีฬาที่สนุกสนาน
1358
Place them in the right order. สถานที่ไว้ในลำดับที่ถูกต้อง
1359
I plan a holiday. ฉันวางแผนวันหยุด
1360
I plant flowers. ฉันดอกของพืช
1361
Let’s play badminton. Let 's เล่นแบดมินตัน
1362
You must please your parents. คุณต้องโปรดพ่อแม่ของคุณ
1363
He is going to plough the field. เขาจะไปไถเขต
1364
He plunged his hand into cold water. เขาพุ่งมือของเขาลงในน้ำเย็น
1365
This sign points the way. เครื่องหมายนี้ชี้ทาง
1366
She tried to poison them. เธอพยายามที่จะวางยาพิษพวกเขา
1367
I polish shoes. ผมรองเท้าขัด
1368
This country is densely populated. ประเทศนี้มีประชากรหนาแน่น
1369
She likes to pose for pictures. เธอชอบที่จะก่อให้เกิดภาพ
1370
They possess great abilities. พวกเขามีความสามารถที่ดี
1371
I will post this letter. ฉันจะโพสต์จดหมายฉบับนี้
1372
They will post guards. พวกเขาจะโพสต์ guards
1373
He will postdate the cheque. เขาจะลงวันภายหลังวันจริงกา
1374
Why do they postpone the meeting ? พวกเขาจะเลื่อนการประชุมเพราะเหตุใด?
1375
Pour this water into the pail. เทน้ำนี้เข้าไปในถัง
1376
The rain poured down last night. ฝนเทลงเมื่อคืน
1377
I powder my face. ฉันผงใบหน้าของฉัน
1378
They practise the piano. พวกเขาฝึกซ้อมเปียโน
1379
They always praise him. พวกเขามักจะสรรเสริญพระองค์
1380
He is going to preach Islam. เขากำลังไปประกาศศาสนาอิสลาม
1381
Pray and ask God for help. อธิษฐานและขอพระเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือ
1382
They predict a good harvest. พวกเขาคาดการณ์การเก็บเกี่ยวที่ดี
1383
I prefer to go. ฉันชอบที่จะไป
1384
I prepare dinner. ฉันเตรียมอาหารเย็น
1385
The doctor will prescribe. แพทย์จะกำหนด
1386
He will present facts. เขาจะนำเสนอข้อเท็จจริง
1387
Press the red button. กดปุ่มสีแดง
1388
I presume you are talking about me. ฉันเข้าใจที่คุณพูดเกี่ยวกับตัวฉัน
1389
He pretended to be asleep. เขาแสร้งทำเป็นหลับ
1390
Truth will prevail. ความจริงจะได้ชัยชนะ
1391
Can you prevent an accident ? คุณสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ?
1392
I want to print this picture. ฉันต้องการพิมพ์ภาพนี้
1393
You may proceed with your speech. คุณอาจจะดำเนินการกับคำพูดของคุณ
1394
It’s time to proceed. ถึงเวลาที่จะดำเนินการต่อไป
1395
I hope everything will proceed well. ฉันหวังว่าทุกอย่างจะดำเนินการต่อไปได้ดี
1396
They process soft drink. พวกเขาดำเนินการน้ำอัดลม
1397
They will proclaim independence. พวกเขาจะประกาศเอกราช
1398
Bees produce honey. ผึ้งผลิตน้ำผึ้ง
1399
They prohibit hunting. พวกเขาห้ามล่าสัตว์
1400
He wants to prolong his visit. เขาต้องการที่จะยืดอายุการใช้งานของเขา
1401
I promise to pay you. ฉันสัญญาว่าจะจ่ายเงินให้คุณ
1402
They will promote him captain. พวกเขาจะส่งเสริมให้เขาเป็นกัปตัน
1403
He wants to promote tourism. เขาต้องการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว
1404
How do you pronounce this word? คุณไม่ออกเสียงคำนี้ได้อย่างไร
1405
I propose this plan. ผมเสนอแผนนี้
1406
Are you going to prosecute him ? คุณกำลังจะไปฟ้องร้องเขา?
1407
They protect the environment. พวกเขาปกป้องสิ่งแวดล้อม
1408
What do they protest about ? สิ่งที่พวกเขาประท้วงเกี่ยวกับ?
1409
I can prove he is guilty. ฉันสามารถพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้กระทำผิด
1410
They provide higher education. พวกเขาให้การศึกษาที่สูงขึ้น
1411
We provide information. เราให้ข้อมูล
1412
They like to provoke. พวกเขาชอบที่จะกระตุ้น
1413
They publish dictionaries. พวกเขาเผยแพร่พจนานุกรม
1414
Don’t pull my hair. อย่าดึงผมของฉัน
1415
I pump water into the pail. ฉันสูบน้ำเข้าไปในถัง
1416
He will punish you. เขาจะลงโทษคุณ
1417
They purify water. พวกเขาบริสุทธิ์น้ำ
1418
Push the door. กดประตู
1419
Put it in the drawer. วางไว้ในลิ้นชัก
1420
Put the gun down. ใส่ปืนลง
1421
They put off the meeting. พวกเขาวางปิดการประชุม
1422
Put on your coat. ใส่เสื้อโค้ทของคุณ
1423
Put out the fire. ดับไฟ
1424
We put up the tent. เราวางเต็นท์
1425
The ducks quack when a strange appear. ต้มตุ๋นเป็ดเมื่อแปลกปรากฏ
1426
The earth often quakes. แผ่นดินจะไหว
1427
His abilities qualify for the position. ความสามารถของเขามีคุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
1428
They quarantine him. พวกเขากักกันเขา
1429
They always quarrel. พวกเขามักจะทะเลาะกัน
1430
Her voice is quavering. เสียงที่สั่นเทาของเธอคือ
1431
They’ll question him. พวกเขาจะถามเขา
1432
They queue for food. พวกเขาคิวสำหรับอาหาร
1433
You should quicken your pace. คุณควรจะเร่งก้าวของคุณ
1434
His work quickens. งาน quickens ของพระองค์
1435
He is able to quieten children. เขาสามารถที่จะเงียบเด็ก
1436
I hope the village will quieten down. ฉันหวังว่าหมู่บ้านจะเงียบลง
1437
She does not like her boss, she wants to quit. เธอไม่ชอบเจ้านายของเธอที่เธอต้องการที่จะเลิก
1438
They often quiver with fear. พวกเขามักจะสั่นด้วยความกลัว
1439
I quote from the newspaper. ฉันพูดจากหนังสือพิมพ์
1440
Let’s race. การแข่งขัน Let 's
1441
They race horses. พวกเขาแข่งม้า
1442
The sun radiates continuously. อาทิตย์แผ่กระจายอย่างต่อเนื่อง
1443
Her smile radiates happiness. รอยยิ้มของเธอแผ่กระจายความสุข
1444
They often rage. พวกเขามักจะโกรธ
1445
They plan to raid the village. พวกเขาวางแผนที่จะโจมตีหมู่บ้าน
1446
I think it will rain tonight. ฉันคิดว่ามันจะฝนตกคืนนี้
1447
Please raise your hand. กรุณายกมือของคุณ
1448
They raise rabbits. พวกเขาเลี้ยงกระต่าย
1449
We must raise production. เราต้องยกระดับการผลิต
1450
They rob and rape. พวกเขาปล้นและข่มขืน
1451
Can you reach the ceiling ? คุณสามารถเข้าถึงเพดาน?
1452
They react to intimidation. พวกเขาตอบสนองต่อการข่มขู่
1453
I want to read a magazine. ฉันต้องการอ่านนิตยสาร
1454
You have to readjust the carburetor. คุณต้องปรับคาร์บูเรเตอร์
1455
I realize my mistake. ฉันตระหนักความผิดพลาดของฉัน
1456
He wants to realize his ambition. เขาต้องการที่จะตระหนักถึงความทะเยอทะยานของเขา
1457
He’ll rearrange the furniture. เขาจะจัดเรียงเฟอร์นิเจอร์
1458
They rebel against the government. พวกเขากบฏต่อต้านรัฐบาล
1459
They will rebuild the apartment. พวกเขาจะสร้างอพาร์ทเม้น
1460
He’ll be glad to receive your postcard. เขาจะดีใจที่จะได้รับไปรษณียบัตรของคุณ
1461
He can recharge your battery. เขาสามารถชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ
1462
Will you recheck the figures ? คุณจะรั้งตัวเลข?
1463
You should reckon the cost. คุณควรจะคิดค่าใช้จ่าย
1464
I reckon you may join them. ฉันคิดว่าคุณอาจเข้าร่วมได้
1465
I recognize his voice. ฉันรับรู้เสียงของเขา
1466
They recognize our country. พวกเขารู้จักประเทศของเรา
1467
I recommend you having a rest. ผมขอแนะนำให้คุณมีส่วนที่เหลือ
1468
You have to reconsider his offer. คุณต้องพิจารณาข้อเสนอของเขา
1469
I record the traffic accidents. ฉันบันทึกอุบัติเหตุจราจร
1470
We record your singing. เราบันทึกการร้องเพลงของคุณ
1471
I hope she will recover soon. ฉันหวังว่าเธอจะฟื้นตัวเร็ว ๆ นี้
1472
I recruit young people for basketball. ฉันรับสมัครเยาวชนสำหรับบาสเกตบอล
1473
You must rectify the mistakes. คุณต้องแก้ไขข้อผิดพลาด
1474
He wants to redden his skin. เขาต้องการทำให้เป็นสีแดงผิวของเขา
1475
He’ll redress the error. เขาจะแก้ไขข้อผิดพลาด
1476
Will you reduce the price ? คุณจะลดราคาได้หรือไม่
1477
He’ll refer the case to us. เขาจะอ้างกรณีที่เรา
1478
Referring to your letter of 8th January. อ้างถึงจดหมายของคุณจาก 8 มกราคม
1479
My questions refer to your proposal. คำถามของฉันหมายถึงข้อเสนอของคุณ
1480
They always refer to the koran. พวกเขามักจะอ้างถึงอัลกุรอาน
1481
I refill this pen every week. ผมเติมปากกานี้ทุกสัปดาห์
1482
A glass can reflect light. กระจกสามารถสะท้อนแสง
1483
Her words reflect her ambition. คำพูดของเธอสะท้อนให้เห็นถึงความใฝ่ฝันของเธอ
1484
The moon reflects on the pond. ดวงจันทร์สะท้อนให้เห็นถึงบ่อ
1485
We must reform the organization. เราต้องปฏิรูปองค์กร
1486
A mirror can refract light. กระจกที่สามารถหักเหแสง
1487
A cup of tea may refress you. ถ้วยชาอาจ refress คุณ
1488
They refuse help. พวกเขาปฏิเสธความช่วยเหลือ
1489
You should register at the hotel. คุณควรจะลงทะเบียนที่โรงแรม
1490
I regret not listening to him. ฉันเสียใจที่ไม่ฟังเขา
1491
Can you regulate the a compass ? คุณสามารถควบคุมเข็มทิศ?
1492
He should reign for five years. เขาควรจะครอบครองเป็นเวลาห้าปี
1493
They reject his offer. พวกเขาปฏิเสธข้อเสนอของเขา
1494
It does not relate to his plan. มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแผนของเขา
1495
I like to relax in the yard. ฉันชอบที่จะผ่อนคลายในบ้าน
1496
You must release this bird. คุณต้องปล่อยนกตัวนี้
1497
They will release all the prisoners. พวกเขาจะปล่อยตัวนักโทษทั้งหมด
1498
When do they release news ? พวกเขาไม่ปล่อยข่าวเมื่อไหร่?
1499
You’d better relent. คุณควรที่จะลดละ
1500
This medicine can relieve pain. ยานี้สามารถบรรเทาอาการปวด
1501
Only three houses remain. เฉพาะสามบ้านยังคงอยู่
1502
They remain worried. พวกเขายังคงเป็นห่วง
1503
They remark that they are the best. พวกเขาสังเกตว่าพวกเขาเป็นที่ดีที่สุด
1504
I remember his birthday. ผมจำวันเกิดของเขา
1505
It reminds me at the Vietnam war. มันทำให้ผมนึกถึงที่สงครามเวียดนาม
1506
Do not remove the bandage. อย่าถอดผ้าพันแผล
1507
They renew the contract every year. พวกเขาต่อสัญญาทุกปี
1508
I want to rent a car. ฉันต้องการเช่ารถยนต์
1509
They repair cars and motorcycles. พวกเขารถซ่อมแซมและรถจักรยานยนต์
1510
Do not repeat the mistake. อย่าทำซ้ำความผิดพลาด
1511
If you repent, you’ll be better. ถ้าคุณกลับใจ, คุณจะดีกว่า
1512
You must replace the receiver. คุณต้องแทนตัวรับสัญญาณ
1513
Nothing can replace a mother’s love. ไม่มีอะไรสามารถแทนที่ความรักของแม่
1514
Will you replay the record ? คุณจะเล่นใหม่ระเบียน?
1515
You must reply him. คุณต้องตอบเขา
1516
When will you report the case ? เมื่อคุณจะรายงานกรณี?
1517
He is going to represent the organization. เขากำลังจะเป็นตัวแทนขององค์กร
1518
What does this represent ? สิ่งนี้เป็นตัวแทนของ?
1519
I request permission to enter the palace. ผมขออนุญาตเพื่อเข้าสู่พระราชวัง
1520
Success requires hard work. ที่ประสบความสำเร็จต้องทำงานหนัก
1521
They research reptiles. พวกเขาสัตว์เลื้อยคลานวิจัย
1522
You resemble my cousin. คุณมีลักษณะคล้ายกับลูกพี่ลูกน้องของฉัน
1523
I am going ti reserve a seat. ฉันจะ TI สํารองที่นั่ง
1524
Will you reset this clock. คุณจะตั้งนาฬิกานี้
1525
I resign my job. ผมลาออกจากตำแหน่งงานของฉัน
1526
We must resist disease. เราต้องทนต่อการเกิดโรค
1527
We respect your opinion. เราเคารพในความคิดเห็นของคุณ
1528
They respond to my request. พวกเขาตอบสนองต่อคำขอของฉัน
1529
They like to rest in the back yard. พวกเขาชอบที่จะวางตัวในบ้านหลัง
1530
Rest the ledder against the wall. อัตราราคาห้องพัก ledder กับผนัง
1531
They will restore the building. พวกเขาจะเรียกคืนอาคาร
1532
You must restrain yourself. คุณต้องยับยั้งตัวเอง
1533
They restrict our activities. พวกเขา จำกัด กิจกรรมของเรา
1534
He retired last week. เขาเกษียณในสัปดาห์ล่าสุด
1535
He’ll return tomorrow. เขาจะกลับในวันพรุ่งนี้
1536
When will you return the magazine ? เมื่อคุณจะกลับมานิตยสาร?
1537
He wants to reunite his family. เขาต้องการที่จะรวมตัวกับครอบครัวของเขา
1538
I have to review your report. ฉันต้องทบทวนรายงานของคุณ
1539
He’ll revise his manuscript. เขาจะแก้ไขบทความของเขา
1540
I hope the grass will revive. ฉันหวังว่าหญ้าจะฟื้น
1541
This fruit will revive you. ผลไม้นี้จะฟื้นคุณ
1542
Does the moon revolve ? ไม่ดวงจันทร์หมุน?
1543
I reward you for your honesty. ผมตอบแทนคุณความซื่อสัตย์สุจริตของคุณ
1544
I like to ride a bicycle. ผมชอบที่จะขี่จักรยาน
1545
I wake up when the clock rings. ผมตื่นขึ้นเมื่อนาฬิกาแหวน
1546
I ring the bell. ฉันสั่นกระดิ่ง
1547
I rise early. ฉันลุกขึ้นก่อน
1548
The sun rises in the east. อาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก
1549
The flood may rise a metre. น้ำท่วมอาจเพิ่มขึ้นเมตร
1550
The submarine has risen. เรือดำน้ำได้เพิ่มขึ้น
1551
He will risk his life. เขาจะมีความเสี่ยงในชีวิตของเขา
1552
Birds sing, lions roar. นกร้องเพลงเสียงคำรามสิงโต
1553
They roast meat. พวกเขาย่างเนื้อ
1554
They planned to rob the bank. พวกเขาวางแผนที่จะปล้นธนาคาร
1555
Please roll the rope. กรุณาม้วนเชือก
1556
This coin may roll when it falls. เหรียญนี้อาจม้วนเมื่อมันตก
1557
The earth rotates. แผ่นดินหมุน
1558
Will you rotate the wheel ? คุณจะหมุนวงล้อ?
1559
Let’s round this island. Let 's รอบเกาะนี้
1560
Can you row a boat ? ที่คุณสามารถนั่งเรือแถว?
1561
Rub this oil on your skin. ถูน้ำมันนี้บนผิวของคุณ
1562
Smoking ruins your health. สถานที่ปรักหักพังบุหรี่สุขภาพของคุณ
1563
The king rules wisely. กษัตริย์ปกครองอย่างชาญฉลาด
1564
The thunder rumbled last night. ฟ้าร้องครางเมื่อคืน
1565
Rabbits run fast. กระต่ายทำงานได้อย่างรวดเร็ว
1566
They run a business. พวกเขาดำเนินธุรกิจ
1567
We must rush him to the hoapital. เราต้องรีบเร่งให้เขา hoapital
1568
People rush amusement centres. คนวิ่งสวนสนุกศูนย์
1569
They rush to the station. พวกเขารีบเร่งไปยังสถานี
1570
He will sacrifice for his country. เขาจะเสียสละเพื่อประเทศของเขา
1571
They won’t sacrifice their son. พวกเขาจะไม่เสียสละลูกชายของพวกเขา
1572
Failure may sadden us. ความล้มเหลวอาจเศร้าใจเรา
1573
This box safeguards your valuables. นี้ป้องกันกล่องมีค่าของคุณ
1574
He’ll sail to Africa. เขาจะแล่นเรือไปยังแอฟริกา
1575
They salute the flag. พวกเขาทักทายธง
1576
They sanitize the surroundings. พวกเขา sanitize สภาพแวดล้อม
1577
A plate of rice may satiate me. จานข้าวที่อาจปรนเปรอฉัน
1578
Funny stories satisfy children. เรื่องราวตลกตอบสนองเด็ก
1579
He tried to save my life. เขาพยายามที่จะช่วยชีวิตของฉัน
1580
I save my money in the bank. ผมประหยัดเงินในธนาคาร
1581
We must save energy. เราจะต้องประหยัดพลังงาน
1582
I saw jane this morning. ผมเห็นเจนเช้าวันนี้
1583
Can you saw this board ? คุณสามารถเห็นบอร์ดนี้?
1584
I just want to say good bye. ผมแค่อยากจะบอกลา
1585
Dark places scare children. สถานที่ที่มืดทำให้ตกใจเด็ก
1586
Why did she scatter her clothes ? ทำไมกระจายเธอเสื้อผ้าของเธอ?
1587
Why did you scold him ? คุณไม่ด่าว่าเขาทำไม?
1588
Don’t scratch your pimple. และไม่ควรเกาสิวของคุณ
1589
Don’t scratch the table. และไม่ควรเกาตาราง
1590
The cat scratched me. แมวมีรอยขีดข่วนฉัน
1591
I scream when I get pain. ฉันกรีดร้องเมื่อฉันได้รับความเจ็บปวด
1592
He showed me how to sculpt. เขาแสดงให้ฉันเห็นถึงวิธีการปั้น
1593
They will search my house. พวกเขาจะค้นหาบ้านของฉัน
1594
They will search for the lost tiger. พวกเขาจะค้นหาสูญหายเสือ
1595
Did you seduce her ? คุณเกลี้ยกล่อมเธอ?
1596
Can you see the sign ? คุณสามารถมองเห็นเครื่องหมาย?
1597
I see what you mean. ฉันเห็นสิ่งที่คุณหมายถึง
1598
You have to see Anne today. คุณต้องมองเห็นแอนน์ในวันนี้
1599
The seek help. ความช่วยเหลือขณะเลื่อนหัวอ่าน
1600
You seem to love her. คุณดูเหมือนจะรักเธอ
1601
The police could not seize him. ตำรวจไม่สามารถยึดเขา
1602
He seized my purse. เขาคว้ากระเป๋าเงินของฉัน
1603
You can select the ties. คุณสามารถเลือกความสัมพันธ์
1604
They sell fruit and vegetables. พวกเขาขายผลไม้และผัก
1605
I am going to send this letter. ฉันจะส่งจดหมายฉบับนี้
1606
Their parents separate. พ่อแม่ของพวกเขาแยกจากกัน
1607
I have to separate those cows. ฉันต้องแยกแม่โคเหล่านั้น
1608
They are readyto serve. พวกเขาจะ readyto ให้บริการ
1609
I set the alarm clock. ฉันจะตั้งนาฬิกาปลุก
1610
He can set the stage. เขาสามารถตั้งเวที
1611
They set prices. พวกเขาตั้งราคา
1612
The sun sets in the west. อาทิตย์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
1613
They will settle the matter. พวกเขาจะจัดการเรื่องนี้
1614
I want to settle in a village. ฉันต้องการที่จะตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้าน
1615
I can sew. ฉันสามารถเย็บ
1616
The trees shade his house. ต้นไม้แรเงาบ้านของเขา
1617
Shake this liquid. เขย่าของเหลวนี้
1618
Shake your head to say ”no”. เขย่าหัวของคุณจะพูดว่า "ไม่"
1619
I shake when he is angry. ฉันสั่นเมื่อเขาโกรธ
1620
We share in the costs. เราร่วมกันในค่าใช้จ่าย
1621
Will you sharpen this pencil ? คุณจะแปลงดินสอนี้ไหม
1622
I sharpen the blade. ฉันกรีดใบมีด
1623
I shave every week. ผมโกนทุกสัปดาห์
1624
Her eyes shine. ดวงตาของเธอส่องแสง
1625
The news shocked him. ข่าวตกใจเขา
1626
Shoot him on the leg. ยิงเขาที่ขา
1627
You should shorten the explanation. คุณควรอธิบายสั้นลง
1628
Don’t shout. อย่าตะโกน
1629
Show me your essay. แสดงให้ฉันเห็นเรียงความของคุณ
1630
Shut the door. ปิดประตู
1631
Please sign this form. กรุณาลงชื่อเข้าระบบแบบฟอร์มนี้
1632
Can you silence them ? คุณสามารถปิดเสียงพวกเขา?
1633
I will simplify this text. ผมจะลดความซับซ้อนของข้อความนี้
1634
Will you sing ? คุณจะร้องเพลง?
1635
This ship may sink. เรือลำนี้อาจจม
1636
How did they sink your ship ? พวกเขาจมเรือของคุณได้อย่างไร?
1637
May I sit here ? ฉันขอนั่งที่นี่?
1638
Indonesia is situated in Southeast Asia อินโดนีเซียตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1639
I skate with them. ผมเล่นสเก็ตกับพวกเขา
1640
I like to ski. ผมชอบที่จะเล่นสกี
1641
You may skid on the wet floor. คุณอาจลื่นไถลบนพื้นเปียก
1642
I sometimes slam the door. บางครั้งผมชัยชนะประตู
1643
You must not slander. คุณต้องไม่ใส่ร้าย
1644
The writing slants to the left. slants เขียนไปทางซ้าย
1645
Why did she slap you ? เธอตบคุณทำไม?
1646
They slaughter animals. พวกเขาฆ่าสัตว์
1647
I sleep eight hours a day. ฉันนอนหลับแปดชั่วโมงต่อวัน
1648
I like to slide in thw snow. ผมชอบที่จะเลื่อนในหิมะ thw
1649
Vehicles may slip on the slippery road. ยานพาหนะอาจลื่นบนถนนลื่น
1650
He smashed the chair. เขาถูกทุบเก้าอี้
1651
The car smashed into a tree. รถถูกทุบเป็นต้นไม้
1652
I smell something burning. ฉันได้กลิ่นอะไรบางอย่างการเผาไหม้
1653
This cake smells good. เค้กนี้มีกลิ่นที่ดี
1654
I like the way you smile. ฉันชอบวิธีที่เธอยิ้ม
1655
You must not smoke here. คุณต้องไม่สูบบุหรี่ที่นี่
1656
They smuggle drugs. พวกเขาลักลอบนำยาเสพติด
1657
Don’t sneer. อย่าหัวเราะเยาะ
1658
I sneeze when I smell this perfume. ไอจามเมื่อฉันกลิ่นน้ำหอมนี้
1659
Did I snore last night ? ผมกรนคืน?
1660
He can soften Laura’s heart. เขาสามารถทำให้นิ่มหัวใจของลอร่า
1661
This medicine can soften the pain. ยานี้สามารถลดอาการปวด
1662
We must solve this problem. เราต้องแก้ปัญหานี้
1663
They sort mail. จดหมายเรียงพวกเขา
1664
The alarm sounds when something happen. ปลุกเสียงเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้น
1665
Will you sound the alarm ? คุณจะส่งเสียงเตือนหรือไม่
1666
He can sound the depth of this tank. เขาสามารถเสียงความลึกของถังนี้
1667
It sounds interesting. มันฟังดูน่าสนใจ
1668
The ornaments sparkle.  ประกายเครื่องประดับ
1669
He can speak Italian. เขาสามารถพูดภาษาอิตาเลียน
1670
This institute specializes in accounting. สถาบันนี้มีความเชี่ยวชาญในการบัญชี
1671
I specify the show time. ผมระบุเวลาที่แสดง
1672
They speculate on the market. พวกเขาคาดการณ์ในตลาด
1673
Can you spell this word ? คุณสามารถสะกดคำนี้?
1674
I spend a thousand dollars a month. ฉันใช้จ่ายพันเหรียญต่อเดือน
1675
Don’t spill the coffee. อย่าสาดกาแฟ
1676
You must not spit in this room. คุณไม่ต้องคายในห้องนี้
1677
Children like to splash water. เด็กชอบที่จะสาดน้ำ
1678
They spoil their daughter. พวกเขาเสียลูกสาวของพวกเขา
1679
The old jacket spoils your looks. แจ็คเก็ตเก่า spoils ลักษณะของคุณ
1680
I spray this room every morning. ผมสเปรย์ห้องนี้ทุกเช้า
1681
We have to spread this news. ขณะนี้มีการแพร่กระจายข่าวนี้
1682
Will you spread this blanket ? คุณจะกระจายผ้าห่มนี้ไหม
1683
I spread butter on bread. ฉันกระจายเนยบนขนมปัง
1684
He can’t squat. เขาไม่สามารถหมอบ
1685
Will you squeeze the lemon ? คุณจะบีบมะนาวหรือไม่
1686
He tried to stab me. เขาพยายามจะแทงฉัน
1687
We must stabilize political condition. เราต้องคงสภาพทางการเมือง
1688
Ink may stain your clothes. หมึกอาจเปื้อนเสื้อผ้าของคุณ
1689
You should stamp this envelope. คุณควรจะประทับบนซองจดหมายนี้
1690
Stamp your foot! แสตมป์เท้าของคุณ!
1691
I can stand for hours. ฉันสามารถยืนเป็นชั่วโมง
1692
Do you stand cold weather ? คุณยืนอากาศที่หนาวเย็น?
1693
I could not stare at her. ฉันไม่สามารถจ้องที่เธอ
1694
They start work at nine. พวกเขาเริ่มต้นทำงานที่เก้า
1695
I am starving. ฉันหิว
1696
Mr. Harrison will state his opinion. นายแฮร์ริสันจะระบุความเห็นของเขา
1697
I like to stay at home. ฉันชอบที่จะอยู่บ้าน
1698
He tried to steal the diamond. เขาพยายามที่จะขโมยเพชร
1699
I can’t steer this car. ฉันไม่สามารถคัดท้ายรถคันนี้
1700
The old woman can’t step. หญิงชราคนหนึ่งไม่สามารถขั้นตอน
1701
You step on my foot. คุณเหยียบเท้าของฉัน
1702
They sterilize all the rooms. พวกเขาฆ่าเชื้อห้องพักทั้งหมด
1703
Stick the balloon with this pin. ติดบอลลูนกับ pin นี้
1704
You should stick a stamp on this envelope. คุณควรจะติดแสตมป์บนซองจดหมายนี้
1705
Bees sting when they are annoyed. ผึ้งต่อยเมื่อพวกเขาจะรำคาญ
1706
You have to stir this batter. คุณต้องกวนแป้งนี้
1707
The car could not stop. รถไม่สามารถหยุด
1708
No one can stop him. ไม่มีใครสามารถหยุดเขา
1709
Where do you store rice ? คุณไม่สามารถเก็บข้าวที่ไ​​หน?
1710
They will strengthen the wall. พวกเขาจะสร้างความแข็งแกร่งของผนัง
1711
The lightning may strike the tree. ฟ้าผ่าอาจโขกต้นไม้
1712
I get up when the clock strikes four. ผมตื่นขึ้นมาเมื่อเวลานัดที่สี่
1713
He likes to stroke a cat. เขาชอบแมวจังหวะ
1714
They struggle against difficulties. พวกเขาต่อสู้กับความยากลำบาก
1715
They study law. พวกเขาศึกษากฎหมาย
1716
I sometimes stumble. บางครั้งผมสะดุด
1717
I am going to submit a request. ฉันจะส่งการร้องขอ
1718
Do you subscribe to magazines ? คุณสมัครเป็นสมาชิกนิตยสาร?
1719
We can substitute margarine for butter. เราสามารถใช้แทนเนยเทียมเนยสำหรับ
1720
You should subtract six from nine. คุณควรลบหกจากเก้า
1721
He hope to succeed. เขาหวังที่จะประสบความสำเร็จ
1722
Mosquitos suck blood. ยุงดูดเลือด
1723
They suffer from malaria. พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคมาลาเรีย
1724
I suggest going to the lake. ฉันขอแนะนำให้ไปที่ทะเลสาบ
1725
Does this hat suit me ? ไม่สวมหมวกนี้เหมาะกับฉัน?
1726
Can you summarize the account ? คุณสามารถสรุปข้อมูลบัญชี?
1727
The government will summon him home. รัฐบาลจะเรียกเขากลับบ้าน
1728
They supervise flow of goods. พวกเขากำกับดูแลการไหลของสินค้า
1729
They supply food and medicine. พวกเขาจัดหาอาหารและยา
1730
We support you. เราสนับสนุนให้คุณ
1731
I suppose he will come. ฉันคิดว่าเขาจะมา
1732
The news will surprise him. ข่าวเขาจะแปลกใจ
1733
They will never surrender. พวกเขาจะไม่ยอมแพ้
1734
The trees surround his house. ต้นไม้ล้อมรอบบ้านของเขา
1735
They are going to survey the situation. พวกเขาจะไปสำรวจสถานการณ์
1736
They survive bad condition. พวกเขาอยู่รอดได้ในสภาพที่ไม่ดี
1737
Do you suspect me ? คุณสงสัยหรือไม่
1738
You must swallow the pill. คุณต้องกลืนยาเม็ด
1739
I swear it is true. ฉันสาบานว่ามันเป็นความจริง
1740
I sweep the floor every day. ฉันกวาดพื้นทุกวัน
1741
Will you sweeten this cake ? คุณจะทำให้หวานเค้กนี้หรือไม่?
1742
A sting may swell your arm. ต่อยอาจบวมแขนของคุณ
1743
We swim in the pool. เราว่ายน้ำในสระว่ายน้ำ
1744
Children like to swing. เด็กชอบที่จะแกว่ง
1745
Swing you right arm! แกว่งแขนข้างขวาที่คุณ!
1746
Please switch off the light. กรุณาปิดไฟ
1747
Switch on the light, please. สลับกับแสงโปรด
1748
What does it symbolize ? มันอะไรเป็นสัญลักษณ์?
1749
Take the pen and write the words. ใช้ปากกาและเขียนคำ
1750
They take orders. พวกเขาใช้คำสั่ง
1751
It takes time. มันต้องใช้เวลา
1752
I will take you to the park. ผมจะพาคุณไปยังสวนสาธารณะ
1753
They always talk about politics. พวกเขามักจะพูดคุยเกี่ยวกับการเมือง
1754
Please taste this soup. กรุณาลิ้มรสน้ำซุปนี้
1755
This food tastes good. อาหารนี้มีรสชาติที่ดี
1756
Will you teach me ? คุณจะสอนได้หรือไม่
1757
Why did you tear my paper ? คุณไม่ฉีกกระดาษของฉันทำไม?
1758
He tried to tease the girl. เขาพยายามที่จะหยอกล้อสาว
1759
Tell me the truth. บอกความจริง
1760
Tell me about your family. บอกฉันเกี่ยวกับครอบครัวของคุณ
1761
They tell us how to use it. พวกเขาบอกเราว่าจะใช้มัน
1762
Her beauty tempt every man. ความงามของเธอล่อใจทุกคน
1763
They will terminate the contract. พวกเขาจะบอกเลิกสัญญา
1764
The contract will terminate on September. สัญญาจะสิ้นสุดเมื่อกันยายน
1765
Snakes terrify her. งูแสยงขนเธอ
1766
They plan to terrorize us. พวกเขาวางแผนที่จะข่มขวัญเรา
1767
You can test this car. คุณสามารถทดสอบรถคันนี้
1768
Thank you for helping me. ขอบคุณที่ช่วยฉัน
1769
He wants to thicken the wall. เขาต้องการให้ข้นผนัง
1770
I think he is right. ฉันคิดว่าเขาเป็นขวา
1771
They always threaten him. พวกเขามักขู่เขา
1772
Throw the ball! โยนลูก!
1773
I tidy the room. ฉันเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพัก
1774
He can’t tie his shoelaces. เขาไม่สามารถผูก shoelaces ของเขา
1775
Can you tighten these letters ? คุณสามารถกระชับตัวอักษรเหล่านี้หรือไม่
1776
They tolerate the noise. พวกเขาทนเสียงรบกวน
1777
They torture prisoners. พวกเขาทรมานนักโทษ
1778
Do not touch! อย่าแตะต้อง!
1779
We shall tour Asia. เราจะทัวร์เอเชีย
1780
They tow boats. พวกเขามีเรือลากจูง
1781
They train animals. พวกเขาฝึกสัตว์
1782
He likes to tramp the village. เขาชอบไปที่หมู่บ้านจรจัด
1783
Don’t trample the grass. อย่าเหยียบย่ำหญ้า
1784
He won’t transfer the funds. เขาจะไม่โอนเงิน
1785
I can transform heat into energy. ฉันสามารถเปลี่ยนความร้อนให้เป็นพลังงาน
1786
Translate these words into Chinese. แปลคำเหล่านี้เป็นภาษาจีน
1787
You should transmit this message. คุณควรจะส่งข้อความนี้
1788
They trap wild animals. พวกเขาดักสัตว์ป่า
1789
We travel a lot. เราเดินทางมาก
1790
They trawl in the Pacific. พวกเขาอวนลากในแปซิฟิก
1791
They treat me well. พวกเขาปฏิบัติกับฉันอย่างดี
1792
I’ll treat you to dinner. ฉันจะเลี้ยงคุณไปทานอาหารเย็น
1793
They tremble when they go into the cave. พวกเขาสั่นเมื่อพวกเขาไปสู่​​ถ้ำ
1794
They often trespass on that property. พวกเขามักจะบุกรุกสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับที่
1795
He can’t trick me. เขาไม่สามารถหลอกลวงให้ฉัน
1796
I won’t trouble you. ฉันจะไม่เดือดร้อนคุณ
1797
Don’t trouble to make me coffee. ไม่เดือดร้อนที่จะทำให้ฉันกาแฟ
1798
I trust you. ผมเชื่อว่าท่าน
1799
If you fail, try again. หากคุณไม่ลองอีกครั้ง
1800
They could tug the car out the mud. พวกเขาสามารถลากจูงรถออกโคลน
1801
Turn the page. เปิดหน้า
1802
Turn the key. หมุนกุญแจ
1803
Turn your face. เปิดใบหน้าของคุณ
1804
Turn right. เลี้ยวขวา
1805
The water will turn red. น้ำจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
1806
Turn off the gas. ปิดแก๊ส
1807
Turn the light on. เปิดไฟบน
1808
The stars twinkle at night. กระพริบตาในเวลากลางคืนดาว
1809
Rina can type fast. Rina สามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว
1810
I can unbend the wire. ฉันสามารถทำให้ตรงลวด
1811
He will unchain the dog. เขาจะปลดปล่อยสุนัข
1812
Will you uncork the bottle ? จะเปิดจุกขวดที่คุณ?
1813
I do not underestimate his abilities. ฉันไม่ประมาทความสามารถของเขา
1814
You should underline this word. คุณควรจะขีดเส้นใต้คำนี้
1815
You must not underrate your rival. คุณต้องไม่ดูถูกคู่ต่อสู้ของคุณ
1816
I understand lesson five. ผมเข้าใจบทเรียนห้า
1817
They understate the case. พวกเขาพูดน้อยไปกรณี
1818
They undertake their job very well. พวกเขาดำเนินงานของพวกเขาได้เป็นอย่างดี
1819
You must undress in the room. คุณต้องเปลื้องผ้าในห้องพัก
1820
You can unfasten your belt. คุณสามารถปลดเข็มขัดของคุณ
1821
You should unfold the blanked. คุณควรจะแฉแฟกซ์
1822
They unite in fighting against communism, พวกเขารวมตัวกันในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์
1823
We must unite all nations. เราต้องรวมกันทุกชาติ
1824
They are ready to unload. พวกเขาพร้อมที่จะยกเลิกการโหลด
1825
He tried to unlock the door. เขาพยายามที่จะปลดล็อคประตู
1826
He will unpack the trunk. เขาจะแกะลำต้น
1827
We have to update this regulation. ขณะนี้มีการปรับปรุงระเบียบนี้
1828
He is going to upgrade the workers. เขากำลังจะปรับคนงาน
1829
They upset my plan. พวกเขาอารมณ์เสียแผนของฉัน
1830
They urge me to join the club. พวกเขาผลักดันให้ผมเข้าร่วมสโมสร
1831
You can use the phone. คุณสามารถใช้โทรศัพท์
1832
You have to utilize the opportunity. คุณต้องใช้ประโยชน์จากโอกาส
1833
He didn’t utter a word about it. เขาไม่ได้พูดเกี่ยวกับมัน
1834
He will vacate the room. เขาจะย้ายห้องพัก
1835
The doctors will vaccinate the children. แพทย์จะฉีดวัคซีนเด็ก
1836
They will validate the contract. พวกเขาจะตรวจสอบสัญญา
1837
Can you value this car ? ที่คุณสามารถให้ความสำคัญกับรถคันนี้?
1838
The water may vaporize. น้ำกลายเป็นไออาจ
1839
Heat can vaporize water. ความร้อนสามารถกลายเป็นไอน้ำ
1840
Prices vary any time. ราคาแตกต่างกันตลอดเวลา
1841
Opinions vary. ความคิดเห็นแตกต่างกันไป
1842
We have to ventilate this room. เราต้องระบายอากาศของห้องพักนี้
1843
He will verify the report. เขาจะตรวจสอบรายงาน
1844
They often violate the law. พวกเขามักจะละเมิดกฎหมาย
1845
Do not violate my privacy. ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของฉัน
1846
They tried to violate the woman. พวกเขาพยายามที่จะละเมิดผู้หญิง
1847
Do not violate religions. อย่าละเมิดศาสนา
1848
I visit my friens. ผมแวะไปที่หัวข้อประกาศ
1849
They are going to vote at the election. พวกเขาจะไปลงคะแนนที่เลือกตั้ง
1850
They vow loyalty to their country. พวกเขาสาบานจงรักภักดีต่อประเทศของพวกเขา
1851
We’ll voyage round Africa. เราจะเดินทางรอบโลก
1852
The wolf wagged its tail. หมาป่า wagged หางของมัน
1853
Would you wait for a moment, please ? คุณจะรอสักครู่โปรด?
1854
I usually wake up at five. ฉันมักจะตื่นขึ้นมาที่ห้า
1855
Please Wake me up at five. กรุณาช่วยปลุกฉันขึ้นที่ห้า
1856
We walk to school. เราเดินไปโรงเรียน
1857
They wonder to see different things. พวกเขาสงสัยที่จะเห็นสิ่งที่แตกต่างกัน
1858
They want to see the exhibition. พวกเขาต้องการเห็นการจัดนิทรรศการ
1859
You must warn them of the danger. คุณต้องเตือนพวกเขาจากอันตราย
1860
I wash my clothes. ผมล้างเสื้อผ้าของฉัน
1861
Don’t waste your time. ไม่ต้องเสียเวลาของคุณ
1862
He likes to watch birds. เขาชอบที่จะดูนก
1863
I watch television in the evening. ฉันดูโทรทัศน์ในช่วงเย็น
1864
You must water the plants. คุณต้องรดน้ำต้นไม้
1865
He waved to the girl. เขาโบกมือให้หญิงสาว
1866
Her hair waves naturally. คลื่นผมของเธออย่างเป็นธรรมชาติ
1867
The wind will soon weaken. ลมเร็ว ๆ นี้จะลดลง
1868
Hard work may weaken you. การทำงานอย่างหนักที่คุณอาจลดลง
1869
You have to wear warm clothes here. คุณต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่อบอุ่นที่นี่
1870
They weave traditionsl rugs. พวกเขาพรมทอ traditionsl
1871
Don’t weep for me. อย่าร้องไห้ให้ฉัน
1872
I will weigh this package. ฉันจะมีน้ำหนักแพคเกจนี้
1873
How much do you weigh ? เท่าไหร่คุณมีน้ำหนัก?
1874
We are please to welcome you. เรามีความยินดีที่จะต้อนรับท่าน
1875
We went to the village last week. เราไปที่หมู่บ้านสัปดาห์สุดท้าย
1876
What did he wishper about ? เขาไม่อะไร wishper เกี่ยวกับ?
1877
Can you whistle ? คุณสามารถนกหวีด?
1878
Her skin may whiten. ผิวของเธออาจจะขาว
1879
They can whiten paper. พวกเขาสามารถขาวกระดาษ
1880
Bees whiz. หวือผึ้ง
1881
The river may widen. แม่น้ำอาจขยาย
1882
They will widen the bridge. พวกเขาจะขยายสะพาน
1883
I am sure they will win. ผมแน่ใจว่าพวกเขาจะชนะ
1884
I sometimes wink at pretty girls. บางครั้งผมยักคิ้วหลิ่วตาสาวสวย
1885
I wipe my face with a handkerchief. ผมเช็ดใบหน้าของฉันกับผ้าเช็ดหน้า
1886
Please wipe the blackboard. กรุณาเช็ดกระดานดำ
1887
I wish you well. ฉันขอให้คุณดี
1888
He is going to withdraw his savings. เขากำลังจะถอนตัวเงินออมของเขา
1889
I wonder who is dancing. ฉันสงสัยว่าผู้ที่เต้น
1890
They work hard every day. พวกเขาทำงานหนักทุกวัน
1891
Does this machine work ? การทำงานของเครื่องนี้หรือไม่
1892
Don’t worry about them. ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพวกเขา
1893
We must worship god. เราต้องนมัสการพระเจ้า
1894
You have to wrap the old books. คุณต้องห่อหนังสือเก่า
1895
They are ready to wrestle. พวกเขาพร้อมที่จะต่อสู้
1896
Do not wrinkle your face too much. สนใจรอยเหี่ยวย่นไม่ได้ใบหน้าของคุณมากเกินไป
1897
This cloth wrinkles easily. นี้ริ้วรอยได้อย่างง่ายดายผ้า
1898
They learn to write. พวกเขาเรียนรู้ที่จะเขียน
1899
She wrote a poem last night. เธอเขียนบทกวีโดย
1900
We sometimes yawn when we get sleepy. บางครั้งเราอ้าปากค้างเมื่อเราได้รับง่วงนอน
1901
I yearn to see Paris. ผมหวังจะได้พบปารีส
1902
They demonstrate snd yell. พวกเขาแสดงให้เห็นถึงโห่ SND
1903
The road zigzags. คดเคี้ยวถนน
1904
Zip up your dress. ซิปขึ้นชุดของคุณ

No comments: