Search e4thai.com

Loading

Saturday, May 8, 2010

ฝึกซ้อม ศัพท์ข่าว หนังสือพิมพ์ (2)

แหล่ง: ศัพท์ข่าว - "news dictionary"
http://english-for-thais-2.blogspot.com/2010/02/1354-news-dictionary.html

พิมพ์คำศัพท์ ลงในช่อง search ของเว็บข้างล่างนี้ เพื่อหาประโยคตัวอย่าง
http://www.jukuu.com/

-พิมพ์คำศัพท์ ลงในช่อง search ของเว็บข้างล่างนี้ เพื่อหาประโยคตัวอย่าง
-คลิกลิงค์ที่ต้องการ, กด control+F, พิมพ์คำศัพท์,คลิก next, เพื่อหาตำแหน่งของคำศัพท์ ในหน้าเว็บ
http://edition.cnn.com/
http://news.bbc.co.uk/

**********

4001 rebuke ุด่า,ต่อว่า,ประณาม,ตำหนิ,ว่ากล่าว
4002 rebut ิสูจน์แย้ง โต้กลัีบ
4003 rebuttal การคัดค้าน
4004 recall นึกถึง (วันและเหตุการณ์เก่า)
4005 recalled ำลึก, หวนคิด
4006 recalling นึกย้อนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา
4007 receding ถดถอย
4008 reception งานเลี้ยงต้อนรับ
4009 receptionist พนักงานต้อนรับ
4010 recession ภาวะเศรษฐกิจถดถอย
4011 recipe บ,ตำรับยา,ใบสั่งแพทย์,วิธีปรุงอาหารหรือปรุงยา
4012 recipient ผู้รับ
4013 recipients ผู้รับ
4014 recital การเล่นดนตรี
4015 recite อง,ท่องจำ,ท่องให้ครูฟัง,ว่าปากเปล่า
4016 reckless สะเพร่า
4017 reclining นั่งพิงเก้าอี้เพื่อผ่อนอิริยาบท
4018 reclusive สันโดษ
4019 recognise เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
4020 recognized เป็นที่นับถือว่า (มีคุณสมบัติ)
4021 recombinant #N/A
4022 recommend แนะนำ
4023 recommendation คำแนะนำ
4024 recommendations คำแนะนำ
4025 recommended ที่แนะนำ
4026 recompense ตอบแทน
4027 reconciliation การประีนีประนอม
4028 reconciliatory การประ๊นีประนอม
4029 reconfigure แก้ไข
4030 reconsider นำกลับไปพิจารณาใหม่
4031 records บันทึุก
4032 recover ฟื้นฟูร่างกาย
4033 recovery ื้นฟูร่างกาย อาการดีขึ้น
4034 recreate สร้างขึ้นใหม่
4035 recruit จ้างคนใหม่
4036 recruiting รับสมาชิกใหม่
4037 recruitment การจ้างงาน
4038 rector อธิการบดี
4039 recycling การรีไซเคิล
4040 redefine บัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่
4041 reduction ลด (จำนวนลง)
4042 redundancy การถูกปลดออกจากงาน
4043 reef แนวปะการัง
4044 reel ตกตะลึง
4045 reeling กตะลึง
4046 referee กรรมการ
4047 reference การกล่าวพาดพิง
4048 referendum การลงมติ
4049 refining การกลั่น (น้ำมัน)
4050 reflect แสดงให้เห็น
4051 reflected แสดง
4052 reflecting สะท้อนให้เห็น
4053 reflection ภาพสะท้อน
4054 reforestation การปลูกป่าทดแทน (ต้นไม้ที่ถูกตัดออกไป)
4055 reform ปฏิรูป
4056 refrain ระงับ เลิก
4057 refreshment อาหารเครื่องดื่ม
4058 refuge ที่หลบภัย
4059 refugee ผู้ลี้ภัย
4060 refund เงินที่ได้คืนมา (จากการซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าบริการ)
4061 refurbishment ขัดมัน ตกแต่งใหม่
4062 regain ได้กลับมา
4063 regard มอง มีความคิด
4064 regardless โดยไม่คำนึงถึง
4065 regime ระบอบ
4066 regional ในภูมิภาค
4067 register ขึ้นทะเบียนยา
4068 registered ขึ้นทะเบียน
4069 registrar เจ้าหน้าที่ทะเบียน นายทะเบียน
4070 registration การจดทะเบียน ขึ้นทะเบียน
4071 registry รายชื่อที่ลงทะเบียน
4072 regret สำนึกผิด
4073 regretted เสียใจ
4074 regulate ควบคุม
4075 regulated ควบคุม
4076 regulation ระเบียบข้อบังคับ
4077 regulations กฎเกณฑ์
4078 rehab ฟื้นฟูสุขภาพ
4079 rehabilitate ฟื้นฟูสมรรถภาพ (หลังการติดยา)
4080 rehabilitation การฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย
4081 rehearsal ซักซ้อม
4082 rehearse ซักซ้อม
4083 reignite ำให้ (ปัญหา) ลุกลามอีกครั้ง
4084 reimburse ใช้เงินคืน
4085 reimbursement ได้เงินคืนจากการนำสินค้าไปคืนร้านค้า
4086 reincarnation ฟื้นชีพ
4087 reinforce เสริมกำลัง
4088 reinforcement ทหารกองหนุน
4089 reinforcements กำลังเสริม
4090 reinstated ให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง
4091 reinstatement มอบตำแหน่งคืนให้
4092 reiterate ย้ำ
4093 reiterated พูดซ้ำ ย้ำ
4094 reject ปฏิเสธ
4095 rejected ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ
4096 rejects ปฏิเสธ
4097 rejoicing ้มใจ, ดีใจ, มีความสุข
4098 rejuvenate ทำให้กระปรี้กระเปร่า
4099 rekindled จุดประกายอีกครั้ง
4100 rekindling สร้างสัมพันธ์
4101 relate บอก (คำตอบ)
4102 relatives ญาติ
4103 relay ถ่ายทอดสัญญาณภาพ
4104 relayed ถ่ายทอดสัญญาณ
4105 release ปล่อย
4106 released ปล่อยให้เป็นอิสระ
4107 relegated เสียอันดับ
4108 relentless ซึ่งไม่ยอมผ่อนผัน
4109 relentlessly ซึ่งไม่ยอมผ่อนผัน
4110 relevance ความเกี่ยวเนื่องกัน
4111 relevant ที่เกี่ยวเนื่องกัน
4112 reliability ความน่าเชื่อถือ
4113 reliable (ระบบ) ที่ทำงานได้อย่างดี
4114 relics อัฐิ มักจะหมายถึงพระธาตุ คือกระดูกของผู้ที่มีบุญ หรืออริยบุคคลที่มีการแปรสภาพ เป็นหินหรือัญมณี
4115 relief สิ่งของบรรเทาสาธารณภัย
4116 relieve บรรเทาอาการเจ็บปวด
4117 relinquish สละ ทิ้ง
4118 relinquished สละ
4119 reliving หวนระลึกถึงประสบการณ์ในอดีต
4120 relocate ย้ายที่ใหม่
4121 relocation ย้ายสถานที่
4122 reluctant ลังเล
4123 reluctantly อย่างไม่เต็มใจ
4124 remainder เครื่องเตือนใจ
4125 remains พระอัฐิและพระสรีรางคาร
4126 remand ถานพินิจสำหรับผู้การะทำความผิดที่มีอายุ 8
4127 remarkable ไม่ธรรมดา
4128 remarkably อย่างประหลาด
4129 remarks ความเห็น
4130 remedy #N/A
4131 remind เตือน
4132 reminded เตือนให้นึกถึง
4133 reminder สิ่งตอกย้ำ เครื่องย้ำเตือน
4134 remorse ความโศกเศร้า
4135 remote ที่ห่างไกลความเจริญ
4136 remount ขี่ (จักรยาน หรือม้า หลังจากที่ตกลงไปก่อน)
4137 removal ลบออก
4138 rendered ถูกทำให้
4139 renegades ทอดทิ้งเพื่อน,คนทรยศ,คนเปลี่ยนศาสนา,คนหักหลัง
4140 renew ทำใหม่อีกครั้ง
4141 renewed ต่อ (อายุ)
4142 renovate ปรับปรุงใหม่
4143 renovation การฟื้นฟูบูรณะ
4144 renowned โด่งดัง
4145 rent เช่า
4146 repairs ซ่อมแซม
4147 repel ไล่ออกไป
4148 repellent ตัวขับไล่
4149 repercussions ผลของการกระทำ
4150 repertoire บทเพลงซึ่งเป็นที่รู้จักดี
4151 repertoires บทละครหรือบทเพลงซึ่งเป็นที่รู้จักดี
4152 replace แทนที่
4153 replacements บุคคลที่มาดำรงตำแหน่งแทน
4154 replenish เติมเต็ม เสริม
4155 replica สำเนา
4156 replicate ลอกแบบ
4157 reply ตอบโต้
4158 repressed เก็บกด (อารมณ์)
4159 reprimanded ตำหนิโทษ
4160 reprisal การแก้แค้น
4161 reprisals การแก้เผ็ด แก้แค้น
4162 reproduce ผลิตขึ้นใหม่ ทำซ้ำ
4163 reproduced ผลิตขึ้นมาใหม่ให้เหมือนต้นแบบ
4164 reproduction การสืบพันธุ์
4165 republic สาธารณรัฐ
4166 repudiation การปฏิเสธ การลบล้าง
4167 reputation มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับว่า
4168 rescue ช่วยชีวิต
4169 rescuer ผู้ช่วยชีวิต
4170 resemblance คล้ายคลึง
4171 resemble คล้ายคลึง
4172 resemble คล้ายคลึง
4173 resembled คล้ายกับ
4174 resembling คล้ายคลึง
4175 resentful รู้สึกโกรธ
4176 resentment #N/A
4177 reserve สำรองไว้
4178 reserved จองไว้ สงวนไว้
4179 reserves สำรอง
4180 reservoir อ่างเก็บน้ำ
4181 reservoirs อ่างเก็บน้ำ
4182 resettle ย้ายไปตั้งรกรากในต่างแดน
4183 reshuffle การปรับคณะรัฐมนตรี
4184 reside อยู่อาศัย
4185 residence ที่พัก
4186 resident ผู้อยู่อาศัย ราษฎรในบริเวณนั้นๆ
4187 residential บริเวณที่พักอาศัย
4188 residents ผู้อยู่อาศัย
4189 residue สารตกค้าง
4190 resign ลาออก
4191 resignation การยอมรับสภาพ
4192 resigning ลาออก
4193 resilient ความสามารถในการฟื้นคืนสู่ปกติ
4194 resin สารสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติเหมือนยางธรรมชาติ
4195 resist ต้านทาน
4196 resistance ต่อต้าน
4197 resistant ทนทาน
4198 resisted ต่อต้าน
4199 resisting ต้านทาน
4200 resolution ทางแก้ปัญหา
4201 resolve แก้ปัญหา
4202 resolved แก้ปัญหา
4203 resonating ก้องกังวาน
4204 resounded ดังกึกก้อง
4205 resource ทรัพยากร
4206 resourceful เจ้าความคิด
4207 resources ทรัพยากร
4208 respect เคารพนับถือ
4209 respected ที่เคารพ
4210 respective ตามลำดับที่กล่าวมา
4211 respectively ตามลำดับ
4212 respiration การหายใจ
4213 respiratory ทางเดินหายใจ
4214 respire หายใจ
4215 respond ตอบโต้
4216 responded ตอบโต้
4217 respondent /ผู้ตอบคำถาม
4218 respondents ู้ที่ถูกสัมภาษณ์ หรือ ตอบแบบสอบถาม
4219 response คำตอบ การตอบโต้
4220 restitution ได้กลับคืนมา
4221 restive หัวแข็ง ดื้อรั้น
4222 restore ฟื้นฟูสภาพ
4223 restored คืนให้
4224 restoring ฟื้นฟู บูรณะ
4225 restrict จำกัด
4226 restricted ที่จำกัด
4227 restriction กฎ ระเบียบข้อบังคับ
4228 restrictions ข้อกำหนด
4229 restructure ปรับโครงสร้าง
4230 resume ลับมาใหม่อีกครั้ง ในที่นี้หมายถึง กลับมาำดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง
4231 resurgence กลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้ง
4232 resurrect ำกลับมาใช้, รื้อฟื้นขื้นมาอีก
4233 resurrection การฟื้นคืน
4234 retail ขายปลีก
4235 retailer พ่อค้าขายส่ง
4236 retain นไว้,รักษาไว้,เอาไว้,ผูกขาด,จดจำ
4237 retaliate ตอบโต้ แก้แค้น
4238 retaliated ตอบโต้ แก้แค้น
4239 retaliatory ึ่งเป็นการแก้แค้น เป็นการโต้กลับ
4240 retarded ปัญญาอ่อน
4241 retire อำลาวงการ
4242 retired ที่เกษียณอายุ
4243 retirement เกษียณอายุ
4244 retorted ตอบกลับ
4245 retreat ล่าถอย ถอยตัว
4246 retreated ถอย
4247 retrieve กอบกู้ เรียกคืนมา
4248 retrospective รระลึกถึงความหลัง มองอดีต
4249 returns ผลการเลือกตั้ง
4250 reunion การพบกันอีกครั้ง
4251 reveal เผยให้เห็น
4252 revealed แสดงให้เห็น
4253 revealing #N/A
4254 revenge การแก้แค้น
4255 revenue รายได้จากการเก็บภาษี
4256 revenues เงินรายได้
4257 revered ที่เคารพนับถือ
4258 reverence การเคารพนับถือ
4259 review การไตร่ตรอง ตรวจสอบ
4260 revisions การปรับใหม่
4261 revival นำกลับมาใหม่
4262 revive การนำกลับมาใหม่
4263 revived รื้อฟื้น
4264 revoke กเลิก, เพิกถอน
4265 reward รางวัล
4266 ridicule น่าขบขัน
4267 ridiculous น่าขัน ไร้สาระ
4268 rife มีอยู่ทั่วหัวระแหง
4269 rifle ปืนไรเฟิล ปืนยาว
4270 rift ความแตกร้าว
4271 rifts ความแตกแยก
4272 rigged ใช้แผนหลอกลวง
4273 rights สิทธิ์
4274 rigorous เข้มงวด
4275 riled ทำให้ขุ่นเคือง
4276 rind เปลือกผลไม้
4277 ringing (ส่งสัญญาณ) ที่ชัดเจน
4278 rinse ล้างทำความสะอาด
4279 riot การก่อความไม่สงบ การจราจล
4280 riots ารจราจล การก่อความไม่สงบ
4281 ripped บิดเป็นเกลียว บิดเสียรูปเสียร่าง
4282 rise ยืนขึ้น
4283 risible น่าหัวเราะ
4284 risk เสี่ยง
4285 risked เสี่ยง
4286 risks ความเสี่ยง
4287 risky ที่มีความเสี่ยง
4288 rite พิธีกรรม (พระราชพิธี)
4289 rites พิธีกรรม
4290 ritual พิธีกรรม
4291 rival ฝ่ายตรงข้าม คู่ต่อสู้
4292 rivalry ่งขัน ประลองระหว่างบุคคล องค์กร หรือ บริษัท ในที่นี้หมายถึง การแย่งตำแหน่งในรัฐสภา
4293 rivals คู่แข่ง คู่ปรับ
4294 roadblock สิ่งกีดขวาง
4295 roam เดินเตร่
4296 roaming ท่องเที่ยวไป
4297 roaring ส่งเสียงดัง คำราม
4298 roasted ย่าง
4299 robber โจร
4300 robust กำยำสมบูรณ์
4301 rock ทำให้ประหลาดใจ
4302 rodents สัตว์จำพวกหนู
4303 rogue เป็นอันธพาล
4304 role บทบาท
4305 rooftop หลังคา
4306 rotating เคลื่อนที่ไปมา
4307 roughly ประมาณ
4308 rousing ตื่นเต้น
4309 route เส้นทาง
4310 routine เป็นกิจวัตร
4311 routinely เป็นประจำ เป็นกิจวัตร
4312 row การทะเลาะวิวาท
4313 rubber ยางลบ
4314 rubbish ขยะ
4315 rubble เศษอิฐ หรือซากตึกอาคารที่ถูกทำลาย
4316 rude หยาบคาย
4317 ruffling กระเพื่อม
4318 rugged ทุรกันดาร
4319 ruins ซากปรักหักพัง
4320 rule ตัดสิน
4321 ruling คำพิพากษา
4322 rumbling ส่งเสียงคำรามกึกก้อง
4323 rumored ข่าวลือ
4324 rumour ข่าวลือ
4325 rumoured ข่าวลือ
4326 rumours ข่าวลือ
4327 run ลงสมัคร
4328 runway นเวย ์ ลานวิ่งขึ้นลงของเครื่องบิน
4329 rural ในชนบท
4330 rush เร่ิงรีบ
4331 rushing กุลีกุจอ รีบร้อน
4332 rust สนิม
4333 rusty เป็นสนิม
4334 ruthless หดเหี้ยม, อำมหิต
4335 sabbatical ช่วงเวลาพักผ่อน
4336 sack ถูกปลดออกจากตำแหน่ง
4337 sacred ศักดิ์สิทธิ์
4338 safeguard ป้องกัน
4339 salaries เงินเดือน
4340 salary เงินเดือน
4341 salination การตกผลึก (ทำให้เกิดผลึกเกลือ)
4342 salon ร้านทำผม ร้านเสริมสวย
4343 salutation คำขึ้นต้น
4344 salute ยกย่อง
4345 saluting ยกย่อง
4346 salvage กู้ หรือเรียกทรัพย์สินคืนมาได้
4347 sample ตัวอย่าง
4348 sanctuary แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
4349 sandal รองเท้าแตะ
4350 sap ทำให้หมดแรง
4351 sapling ต้นกล้า
4352 saplings ต้นอ่อน
4353 sarcasm ารถากถาง, การพูดเหน็บแนม
4354 sarcastic ียดสี
4355 sarong โสร่ง
4356 satellite ดาวเทียม
4357 satisfactory ยอมรับได้
4358 saucy ต่ซุ่มซ่าม หรือภาษาพูดเรียกว่า สวย ใส ไร้สมอง
4359 savage ำร้ายอย่า่งรุนแรง โหดเหี้ยม ป่าเถื่อน
4360 savaged โหดร้าย
4361 saviour ผู้ช่วยชีวิต
4362 scaffolding นั่งร้าน
4363 scale าด เช่น ความกว้าง ใหญ่ของสิ่งต่างๆ
4364 scam แผนการร้าย เล่ห์อุบาย
4365 scandal เหตุการณ์อื้อฉาว
4366 scandal เหตุการณ์อื้อฉาว
4367 scare ช่วงเวลาที่น่ากลัว ที่ระทึกขวัญ
4368 scarf ผ้าพันคอ
4369 scaring น่ากลัว
4370 scathing เสียดแทง (คำพูด)
4371 scattered กระจัดกระจาย
4372 scenic มีทัศนียภาพอันงดงาม
4373 scent กลิ่น
4374 scented มีกลิ่น
4375 sceptic ผู้สงสัย
4376 sceptical น่าสงสัย เคลือบแคลง
4377 scepticism ความสงสัย
4378 sceptics คนช่างสงสัย
4379 scheme แผนการใหญ่
4380 scholar นักปราชญ์
4381 scholarships ทุนการศึกษา
4382 scold ตำหนิ ดุด่า
4383 scolded กล่าว, ตำหนิ, เอ็ด
4384 scope ขอบเขตของปัญหา
4385 scorch วิ่งฉิว
4386 scorching ซึ่งแผดเผา
4387 scores จำนวนมาก
4388 scoundrels คนชั่ว
4389 scourge โรคระบาด การลงโทษ
4390 scrambled อย่างรีบร้อน
4391 scrap ล้มเลิก (แผนการ)
4392 scrape ขัด ไถ
4393 scrapped ยุติแผนที่วางไว้
4394 scraps ขยะหรือของที่ทิ้งแล้ว
4395 screeching เสียงแหลมและดัง
4396 screening กลั่นกรอง
4397 script ทโทรทัศน์ หรือ บทภาพยนตร์
4398 scriptures คัมภีร์
4399 scrupulous ซึ่งคำนึงถึงศีลธรรม
4400 scrutinised ตรวจสอบอย่างละเอียด
4401 scrutinising เข้าใจ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน. , S.
4402 scrutiny การตรวจสอบอย่างละเอียด
4403 scuffle ตะลุมบอน
4404 sculpture รูปปั้น
4405 scurried วิ่งหัวซุกหัวซุน
4406 scurrilous หยาบคาย
4407 scurry รีบจ้ำอ้าวไปยัง
4408 seal แมวน้ำ
4409 sealed สมบูรณ์ เป็นที่แน่นอน
4410 sealing ปิดกั้น
4411 searched ตรวจค้น
4412 seared เผาไหม้จนเกรียม
4413 searing ร้อนจัด
4414 seasoned มีประสบการณ์
4415 seasoning เครื่องปรุง
4416 seasonings เครื่องปรุงรส
4417 secession การแยกประเทศ
4418 seconded สนับสนุน
4419 secretariat องเลขาธิการ, สำนักเลขาธิการ
4420 sector ภาค (ทางเศรษฐกิจหรือสังคม)
4421 secular #N/A
4422 secure ทำให้ได้มา
4423 secured ทำให้ปลอดภัย
4424 securing เอามา ได้มา
4425 securities นทรัพย์ เช่น หุ้น พันธบัตร
4426 security การรักษาความปลอดภัย
4427 sediment ั้นหิน ชั้นดิน
4428 seedling ที่งอกออกมาจากเมล็ด
4429 seek เสาะหา แสวงหา
4430 segment กลุ่ม ส่วน
4431 segment กลุ่ม ส่วน
4432 segregate แยกออก
4433 segregation การแบ่งแยกชาติศาสนา
4434 seismological การศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
4435 seismologist นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหว
4436 seize ยึด จับด้วยอำนาจด้วยกำลัง
4437 seized ยึด ริบ
4438 seizure ยึดอำนาจ
4439 selective เลือกสรรอย่างดี
4440 selfishness #N/A
4441 semester ภาคการเรียน
4442 semiformal #N/A
4443 senile รา, สูงอายุ
4444 sensation คนที่สร้างสีสัน หรือดึงดูดความสนใจ
4445 senseless อย่างไร้เหตุผล
4446 sensitive แสดงความเป็นห่วง
4447 sensor เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว
4448 sentence ลงโทษ
4449 sentenced ตัดสินลงโทษ
4450 sentiment ความเชื่อ
4451 separatist กลุ่มแบ่งแยกดินแดน
4452 sequel เรื่องราวที่ติดตามมา
4453 serene สงบ เยือกเย็นและแจ่มใส
4454 serial ต่อเนื่อง
4455 serpent งู
4456 server ระบบคอมพิวเตอร์
4457 session ช่วงเวลา
4458 setback ความเสื่อมถอย
4459 settle ไกล่เกลี่ยคดี
4460 settled ได้รับการแก้ปัญหา
4461 settlement ชุมชน
4462 settling ตัดสินใจ
4463 severe อย่างรุนแรง
4464 severely ที่สาหัส ที่รุนแรง
4465 severest ที่รุนแรงที่สุด
4466 sewage สิ่งปฏิกูล
4467 sewerage ระบบระบายน้ำ
4468 shadow เงาตามตัว
4469 shaken สั่นด้วยความกลัว
4470 shallow ตื้น
4471 sham นักต้มตุ๋น
4472 shame ความละอาย
4473 shareholders ผู้ถือหุ้น
4474 sharply (ที่ปวด) อย่างรุนแรง
4475 sharpness ความเฉียบแหลม
4476 shatter แตก พังเป็นชิ้นๆ
4477 shattered ที่สิ้นหวัง
4478 shelled ระดมยิง
4479 shelter ที่หลบภัยชั่วคราว
4480 shelved เลื่อนออกไป
4481 shield เกราะป้องกัีน
4482 shielded ได้รับการกำบัง
4483 shift ย้ายที่ เปลี่ยนที่
4484 shifted เลื่อนออกไป
4485 shimmering ส่องแวววาว
4486 shingles รคงูสวัสดิ์ หรือ เริม
4487 shivering สั่นระริก
4488 shophouse ร้านขายของชำ
4489 shophouses ร้านค้า
4490 shoplifting การลักขโมยของตามร้านค้า
4491 shoreline ชายฝั่ง
4492 shortage การขาดแคลน
4493 shortages การขาดแคลน
4494 shortcomings ้อบกพร่อง
4495 shot การฉีดวัคซีน
4496 shoulder ไหล่
4497 showcase แสดงมหรสพ
4498 showdown การรวมพลครั้งใหญ่
4499 shrapnel กระสุนดาวกระจาย
4500 shrieking กรีดร้อง
4501 shrill มีเสียงแหลม
4502 shrimp กุ้งเล็ก
4503 shrine ศาลเจ้้า
4504 shrine ศาลเจ้้า
4505 shun หลีกเลี่ยง
4506 shunned หลบเลี่ยง
4507 shuttered ปิด
4508 shuttling การเดินทางไปมา
4509 sibling rพี่น้องร่วมสายเลือด
4510 sick เหนื่อยล้า และท้อแท้
4511 sidelining บริเวณห้ามเข้า,ทำให้เข้าร่วมไม่ได้
4512 sidestep หลีกเลี่ยง
4513 siege การล้อมโจมตี
4514 signature ลายมือชื่อ
4515 significant ที่สำคัญ
4516 significant ที่สำคัญ
4517 signify เป็นสัญลักษณ์
4518 signings เซ็นสัญญา (ซื้อตัวผู้เล่นคนใหม่)
4519 silenced ฆ่า
4520 silhouette การใช้แสงเงา
4521 similarity ความคล้ายคลึงกัน
4522 simmer ตุ๋น
4523 simple ง่ายๆ
4524 simplified ปรับให้เข้าใจง่าย
4525 simulator เครื่องจำลอง
4526 simultaneously เกิดขึ้นพร้อมกัน
4527 sin บาป
4528 sincere จริงใจ
4529 singular ที่เป็นเอกเทศ
4530 sink อ่างล้างจาน
4531 sip จิบ
4532 siren เสียงสัญญาณเตือนภัย
4533 site สถานที่
4534 sited ตั้งอยู่ที่
4535 sites สถานที่ขุดเจาะน้ำมัน
4536 situated ตั้งอยู่ที่
4537 sizzle เสียงฉู่ฉี่
4538 skateboarders นักเล่นสเก็ต
4539 skeleton โครงเครื่องบิน
4540 sketch าดภาพร่าง, ภาพร่าง
4541 sketchy ร่างๆ
4542 skidding ไถลออกนอกทาง
4543 skills ทักษะ ความสามารถเฉพาะทาง
4544 skipping มาแสดงตัวต่อศาล (หากใช้กับการเรียนหมายถึง โดดเรียน)
4545 skirmish การปะทะกันเล็กน้อย
4546 skyrocketed เพิ่มขึ้นสูงมาก
4547 skyscraper ตึกระฟ้า
4548 slam ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
4549 slammed วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
4550 slanderers การหมิ่นประมาท ใส่ร้ายป้ายสี
4551 slapping ตบ
4552 slashed ตัดทอน
4553 slaughter การฆ่าสัตว์ (เพื่อนำมาเป็นอาหาร)
4554 slavery ระบบทาส
4555 sleek มันขลับ
4556 slew ก vi.,vt. กริยาช่อง 2 ของ slay
4557 slick คล่องแคล่ว
4558 slip ลื่น
4559 slipped เสียคะแนน
4560 slippery ล้อน กลัีบกลอก เชื่อไม่ได้ (คุณบรรหารเคยได้รับสมญานามว่า ปลาไหลใส่เสก็ต เพราะความกลับกลอกของเขา)
4561 slipping ที่ตกต่ำ
4562 slipway แท่นลื่นไหล (ใช้พาดจากเรือลงพื้นดิน)
4563 slits รอยยาว
4564 slogan สโลแกน
4565 slots ตำแหน่ง
4566 sluggish (เศรษฐกิจ) ที่ซบเซา
4567 slumbering งีบหลับ
4568 slump ช่วงวิกฤต ช่วงตกต่ำ
4569 slyly ฉลาดมาก
4570 smashing แตกเป็นเสี่ยงๆ
4571 smelter โรงหลอม ที่หลอมเหล็ก
4572 smelting หลอม
4573 smuggle ลักลอบ
4574 smuggled ลักลอบเข้าหรือออกนอกประเทศ
4575 smugglers การลักลอบเข้าประเทศ
4576 smuggling การลักลอบขนสินค้าหรืออพยพข้ามพรมแดน
4577 snack ของหวาน
4578 snap ัก สะบั้น แตกออก
4579 snapshot ภาพข่าว
4580 snapshots การถ่ายภาพรวดเร็ว
4581 snatch กระชาก
4582 sneak แอบ ลักลอบกระทำการ
4583 sneaking แอบลอดออกไป
4584 sneaky ซึ่งลับๆ ล่อๆ
4585 sniper ผู้ลอบยิง
4586 soaked เปียกโชก
4587 soar ราคาพุ่งสูงขึ้น
4588 soared พุ่งสูงขึ้น
4589 soaring พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
4590 sobbing สะอื้นไห้
4591 sociability ความชอบเข้าสังคม
4592 socialise คบหาสมาึคม
4593 socialite คนเด่นในสังคม
4594 sociologist นักสังคมวิทยา
4595 soil ดิน
4596 sole #N/A
4597 solemn ที่เคร่งขรึม
4598 solemnity ความเคร่ิงขรึม ความน่าเกรงขาม
4599 solemnly ที่เคร่งขรึม
4600 solicited วิงวอนขอความช่วยเหลือ
4601 soliciting ขอความช่วยเหลือทางการเงิน หรือการสนับสนุน
4602 solid เข้มแข็ง เป็นปึกแผ่น
4603 solidarity การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ความสามัคคี
4604 solitary ตามลำพัง
4605 solo ทำด้วยตัวเอง
4606 solve คลี่คลาย
4607 sombre ว,มืด,มัวซัว,โศกเศร้า,เศร้าหมอง
4608 somebody คนสำคัญ
4609 sophisticated ซับซ้อน
4610 sorcerer พ่อมด
4611 sorrow ความโศกสลด ความเศร้าโศก
4612 soul วิญญาณ
4613 sound vt. ทำให้เกิดเสียง,ปล่อยเสียง,ได้ยิน
4614 soundalike มีเสียงเหมือนนักร้องคนใดคนหนึ่ง
4615 soundproofing ป้องกันเสียงรบกวน
4616 sour ำให้ (ความสัมพันธ์) บาดหมาง
4617 sources หล่งข่าว ผู้สื่อข่าว
4618 soured ตึงเครียด
4619 souvenir ของที่ระลึก
4620 sovereign เอกราช อำนาจอธิปไตย
4621 sovereignty ความเป็นอธิปไตย
4622 spacious กว้างใหญ่
4623 spanned กินเวลา
4624 spare เว้นโทษ
4625 spared ด้รับการเว้นไว้ ในที่นี้หมายถึง ไม่โดนปล้น
4626 spark จุดประกาย
4627 sparked จุดชนวน
4628 sparkle เป็นประกาย สะท้อนแสง
4629 sparks ประกายไฟ
4630 sparting #N/A
4631 spat ะเลาะเบาะแว้ง เล็กๆ น้อยๆ
4632 spawn ก่อตัวขึ้นเป็นจำนวนมาก
4633 specialist ผู้เชี่ยวชาญ
4634 species พันธุ์สัตว์
4635 specific เจาะจง เฉพาะ
4636 specifically อย่างเฉพาะเจาะจง
4637 specifications ข้อกำหนด
4638 specify ะบุเฉพาะ หรือ เจาะจงลงไป
4639 speck จุดเล็กๆ
4640 specs รสนิยมที่ชอบ
4641 spectacle ภาพที่น่าตื่นเต้น
4642 spectacular ตระการตา
4643 spectacular ตระการตา
4644 spectrum ขอบเขต ความกว้างขวาง
4645 speculate คาดการณ์
4646 speculated คาดเดาเหตุการณ์
4647 speculation การคาดคะเน
4648 speechless ่ออกเนื่องจากเต็มตื่นไปด้วยความรู้สึก (ประหลาดใจ โกรธ หงุดหงิด อย่างใดอย่างหนึ่ง)
4649 spell ส่อเค้า
4650 spent ใช้ไป
4651 sphere วัตถุทรงกลม
4652 spherical ทรงกลม
4653 spiked เพิ่มสูงขึ้น
4654 spiky ซึ่งมีเดือยแหลม
4655 splendid ที่น่าประทับใจ
4656 split แบ่งออก
4657 spontaneous เกิดขึ้นเอง
4658 spoof การล้อเลียน
4659 sporadic เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
4660 sportsman นักกีฬา หรือคนที่มีน้ำใจนักกีฬา
4661 sportsmanship น้ำใจนักกีฬา
4662 spot ี่มองเห็น ที่สังเกตเห็นได้
4663 spotkick การเตะที่จุดโทษ
4664 spotlight ดึงดูดความสนใจ
4665 spotted สังเกตเห็นได้ มองเห็นได้
4666 spouse คู่สมรส
4667 spouses คู่สมรส
4668 sprawling ที่ขยายออกไปรอบนอก
4669 spreading แผ่ขยาย
4670 spree ช่วงเวลาที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเมามัน
4671 sprightly มีชีวิตชีวา
4672 sprinter นั่กวิ่งเร็ว
4673 spur เร่ง กระตุ้น
4674 spurred ก่อให้เกิด
4675 spy สายลับ
4676 squad หน่วยทหารพิเศษ
4677 squander ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
4678 squandering ผลาญ ทำให้เสียเปล่า
4679 squawked เสียงร้องดัง
4680 stab แทงด้วยอาวุธ
4681 stability ความมั่นคง
4682 stable มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง
4683 stack กองสิ่งของที่ซ้อนกันอยู่
4684 staff พนักงาน
4685 stage ดำเนินการ จัดการ
4686 staged , ช่วง, ตอน.
4687 stages เป็นขั้นๆ
4688 staggering ยง, โซเซ, โงนเงน
4689 stakeholder ผู้มีผลประโยชน์
4690 stakeholders ผู้ถือหุ้น ผู้ได้รับผลประโยชน์
4691 stalemate การคุมเชิง การดูที่ท่าของทั้งสองฝ่าย
4692 stalk ก้านพืช ลำต้น
4693 stall ทำให้ล่าช้า
4694 stalls แผงขายของ
4695 stalwart คนที่ไว้วางใจได้้
4696 stamp ประทับ
4697 stance ความเห็น
4698 stand ลงสมัครแข่งขัน
4699 standards มาตราฐาน
4700 standby เตรีมพร้อมรอคำสั่ง
4701 standpoint จุดยืน
4702 starch แป้ง
4703 stare จ้อง
4704 stark ที่เด่นชัด
4705 starlet ดาราใหม่
4706 starved ขาดแคลน
4707 state บอก ระบุ
4708 statehood ความเป็นอธิปไตย
4709 statesman รัฐบุรุษ
4710 stationary อุปกรณ์เครื่องเขียน
4711 stationed เข้าประจำการ
4712 stationery เครื่องเขียน
4713 statistics สถิติ
4714 stature ความสูงของร่างกาย
4715 status สภาพ
4716 staunch เชื่อถือ
4717 steadfast แน่วแน่
4718 steady มั่นคง
4719 steamy เย้ายวน
4720 steep สูงมาก
4721 steeply ซึ่งขึ้นสูง
4722 steer ขับเคลื่อน นำ
4723 steering นำทาง
4724 stem สกัดกั้น
4725 stereotype แบบแผนตายตัว
4726 sterile ฆ่าเชื้อโรค (เชื้อแบคทีเรีย)
4727 stern เข้มงวด
4728 stew (แกงผักต้มแบบฝรั่ง ใส่เนื้อสัตว์ และผักนานาชนิดเคี่ยวให้เปื่อย และได้รสชาตอาหารจากการเคี่ยว)
4729 stewed เคี่ยว
4730 stickiness ความเหนียว
4731 sticky เป็นปัญหา ยุ่งยาก
4732 stiffly อย่างเข้มงวด
4733 still นิ่ง
4734 stimulant ตัวกระตุ้น
4735 stimulate กระตุ้น
4736 stimulating กระตุ้น
4737 stimulus ตัวกระตุ้น
4738 stimulus ตัวกระตุ้น
4739 sting แมลงกัดต่อย
4740 stint ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
4741 stipulate รือระบุว่า (...) เป็นส่ิงที่ทำได้
4742 stipulated ระบุ กำหนดไว้
4743 stir ทำให้หงุดหงิด
4744 stirrups เหล็กสำหรับเท้าเหยียบ (เวลาขี่ม้า)
4745 stock สินค้าที่กักตุนไว้
4746 stockpile สิ่งที่เก็บสะสมไว้ในคลังสินค้า
4747 stockpiled ที่กักตุนไว้
4748 stocks จำนวนรวม
4749 stoke ทำให้รู้สึก
4750 store กักเก็บ
4751 straightforward ตรงๆ
4752 strain สายพันธุ์
4753 strained ตึงเครียด
4754 straining ทำลาย
4755 strains พันธุ์
4756 strait ช่องแคบ
4757 strand ชายหาด
4758 stranded ิดอยู่ใน ตกอยู่ในสภาพที่ยากลำบาก
4759 strategic กลยุทธทางการตลาด
4760 strategies กลยุทธ
4761 strategy ยุทธวิธี
4762 straw ฟาง
4763 stray พลัดหลง
4764 strays สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ
4765 streak อย่างรวดเร็ว
4766 streamlined ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึ้น
4767 strenuous ด้วยความมานะ บากบั่น
4768 stress ย้ำ
4769 stressed เครียด
4770 stressful เครียด
4771 stretch ยืดออกไป
4772 stretcher แปลหาม
4773 strict เข้มงสด
4774 stricter ทำตามกฎอย่างเคร่งครัดกว่าเดิม
4775 strictly อย่างแน่วแน่
4776 strife การดิ้นรน ต่อสู้กับความยากลำบาก
4777 strike ระแทก ชน เข้าโจมตี
4778 striking เด่นชัด
4779 string ระลอกหนึ่ง
4780 stringent เข้มงวด เคร่งครัด
4781 strip ยึด
4782 stripped แยกส่วนประกอบ แยกชิ้นส่วน
4783 strive พยายามอย่างหนัก
4784 stroke การลากปากกาหรือขนแปรง
4785 stroll เดินเล่น
4786 stronghold เขตที่เป็นฐานคะแนนเสียง
4787 struck ปะทะ หรือเกิดขึ้น
4788 struggle ยายามดิ้นรน
4789 struggled ดิ้นรนต่อสู้
4790 struggles ดิ้นรน
4791 struggling ดิ้นรน
4792 strumming ดีดเครื่องดนตรี
4793 stubborn ดื้อรั้น
4794 studded เต็มไปด้วย
4795 stuffed ส่ บรรจุ (เอาเงินใส่ถุง)
4796 stun ทำให้ตกตะลึง
4797 stunned ตกตะลึง งงงัน
4798 stunning สวยตระการตา น่าตะลึง
4799 stunt ตัวแสดงแทน
4800 stupa สถูป
4801 sturdy แข็งแกร่ง
4802 stylish นำสมัย
4803 subdue ควบุคม จำกัด
4804 subject พสกนิกร
4805 submerged จมอยู่ใต้น้ำ
4806 submission การยอมจำนน
4807 submit ยื่นเอกสาร
4808 submitted อบ, ยื่น
4809 subordinate คนในบังคับบัญชา
4810 subordinates ผู้ใต้บังคับบัญชา
4811 subscribers ผู้ลงนามข้างท้าย,บอกรับเป็นสมาชิก
4812 subscription การบอกรับเป็นสมาชิก
4813 subsequent ผลที่ตามมา
4814 subside จมลง
4815 subsidiaries บริษัทสาขา
4816 subsidiary ริม,ส่งเสริม,ช่วยเหลือ,สังกัด
4817 subsidies เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน
4818 subsidise ชดเชย
4819 subsidised ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
4820 subsidy เงินชดเชย เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล
4821 substandard ต่ำกว่ามาตราฐาน
4822 substantial ที่) มากมาย,ยิ่งใหญ่,มีเนื้อหา,มีใจความ,มีแก่นสาร,มีตัวตน
4823 substantially มากมาย
4824 substitute ตัวสำรอง
4825 substitutes ตัวสำรอง
4826 subterranean อยู่ใต้ดิน
4827 subtext ความหรือประเด็นซ่อนเร้น
4828 subtle แยบยล
4829 suburb ชานเมือง
4830 suburbs ชานเมือง
4831 succeed รับตำแหน่งต่อจาก
4832 succeeded บความสำเร็จ,บรรลุผล,เจริญ,รับช่วง,ตามหลัง,เกิดต่อเนื่อง
4833 successor ู้สืบทอดตำแหน่ง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่อจาก
4834 succulent หวานฉ่ำ
4835 suckers คนที่ถูกหลอกต้มได้ง่าย (คำไม่เป็นทางการ)
4836 sucking ดูด
4837 suckling เด็กหรือลูกอ่อนที่ดูดนมแม่
4838 sue ฟ้องร้อง
4839 sued ฟ้องร้อง
4840 suffer ทรมานกับ
4841 suffering #N/A
4842 sufficient เพียงพอ มากพอ
4843 suffocate ตายเพราะขาดอากาศหายใจ
4844 suicide ฆ่าตัวตาย
4845 suitability ความยั่งยืน
4846 suitable ที่เหมาะสม
4847 sully ทำให้มัวหมอง ทำให้แปดเปื้อน
4848 sum ยอดรวม
4849 summit ยอดสุดของภูเขา
4850 summon ออกหมายเรียก
4851 summoned หมายเรียก เรียกตัว
4852 summons หมายศาล
4853 sumptuous หรูหรา
4854 sums จำนวนรวม จำนวนเงิน
4855 sundown เวลาพระอาทิตย์ตก
4856 superb ที่เลอเลิศ
4857 superbly อย่างสูงส่ง อย่างเลอเิลิศ
4858 superintendent ู้ควบคุม, ผู้ดูแล
4859 superior ผู้บังคับบัญชา
4860 superiors ผู้บังคับบัญชา
4861 supernatural เหนือธรรมชาติ
4862 superstitious ความเชื่อเรื่องโชคลาง
4863 superstitiously เชื่อโชคลาง
4864 supervise คอยให้คำแนะนำ
4865 supervised อยู่ในการควบคุมดูแล
4866 supervision ควบคุมดูแล (ทรงควบดูแล)
4867 supervisor ผู้บังคับบัญชา
4868 supplement สารอาหารเสริม
4869 suppress ใช้กำลังเข้าปราบปราม
4870 suppression ยุดยั้ง, การขจัด, การล้มล้าง.
4871 supreme ยิ่งใหญ่
4872 surety เงินประกันตัว
4873 surge การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในที่นี้คือน้ำทะเลหนุน
4874 surged เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
4875 surgeon ศัลยแพทย์
4876 surgery ผ่าตัด
4877 surpass เหนือกว่า เกินกว่า
4878 surrender ยอมแ้พ้
4879 surround ล้อมรอบ
4880 surrounded วดล้อม ห้อมล้อม
4881 surrounding ล้อมรอบ
4882 surveillance การควบคุมแล
4883 surveyed ถูกสำรวจความคิดเห็น
4884 survival การอยู่รอด
4885 survive มีชีวิตรอด
4886 survived รอดชีวิต
4887 survivor ผู้รอดชีวิต
4888 survivors ผู้รอดชีวิต
4889 suspect สงสัย
4890 suspected ที่ต้องสงสัย
4891 suspects ผู้ต้องสงสัย
4892 suspend พักการเรียน
4893 suspend พักการเรียน
4894 suspended ระงับไว้ชั่วคราว
4895 suspense ความน่าตื่นเต้น (ด้วยความดีใจหรือความกังวลก็ได้)
4896 suspicion วามสงสัย ความไม่ไว้วางใจ ไม่น่าเชื่อถือ
4897 suspicions ความสงสัย
4898 suspicious สงสัย
4899 sustain สบกับ (ความสูญเสีย การเจ็บป่วย)
4900 sustainable #N/A
4901 sustained อย่างต่อเนื่อง
4902 swallow กลืน
4903 swamp หลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก ล้นหลามจนรับไปไม่ไหว
4904 swap เปลี่ยน
4905 swapping สลับ เปลี่ยน
4906 swathe พื้นที่ใหญ่
4907 sway แกว่ง ไหว
4908 swayed แกว่ง ไหว
4909 swear ัน, สัญญา, ปฏิญาณ.
4910 sweltering ร้อนมาก
4911 swerve หักเลี้ยวกระทันหัน
4912 swerved หักเลี้ยวกระทันหัน
4913 swift อย่างรวดเร็ว อย่างฉับพลัน
4914 swindle หลอกลวง ต้มตุ๋น
4915 swindlers คนฉ้อโกง
4916 swinging แขวนคอ
4917 switch เปลี่ยนตัว
4918 switched เปลี่ยน
4919 swollen ี่เอ่อท้น ท่วมท้น ที่เพิ่มขึ้น
4920 symbolic เป็นสัญญาณ เป็นสัญลักษณ์
4921 sympathetic เห็นอกเห็นใจ
4922 sympathiser ผู้เห็นอกเห็นใจ
4923 sympathisers ผู้เห็นใจ ผู้ให้การเห็นชอบ
4924 sympathy ความเห็นอกเห็นใจ,ความเห็นพ้องต้องกัน
4925 symptoms อาการป่วย
4926 synergies การร่วมมือกัน
4927 table เสนอให้มีการประชุม
4928 tabled เสนอให้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณา
4929 taboo ที่ต้องห้าม หรือขัดกฎศาสนา
4930 tabulated จัดทำเป็นตาราง
4931 tackle รับมือ และจัดการกับปัญหา
4932 tackling จัดการกับปัญหา
4933 tactic ยุทธวิธี
4934 tactical ระยะสั้น
4935 tactics กลเม็ด กลยุทธ์
4936 tainted มีมลทิน ด่างพร้อย
4937 taken ตะลึง
4938 talent ความสามารถพิเศษ
4939 talented ที่มีพรสวรรค์
4940 tales เรื่องเล่า นิทาน
4941 talisman เครื่องรางของขลัง
4942 talkative พูดมาก
4943 tallied นับ (คะแนน)
4944 tally ทั้งหมด
4945 tame เชื่อง (สัตว์)
4946 tamely อย่างง่ายดาย
4947 tangling พันกันยุ่ง
4948 tantalizing ั่วเย้า,ทำให้น้ำลายไหล.
4949 tantamount พอๆกัน เหมือนกัน
4950 tapestry พรมลายดอกประดับ
4951 tapioca มันสำปะหลัง
4952 tapping ตะ (บ่า ไหล่)
4953 target เป้่า
4954 targeted ั้งเป้า เล็ง มุ่ง
4955 targeting เล็งไปที่
4956 tariffs พิกัดอัตราภาษีศุลกากร
4957 tarnish ทำให้เสื่อมเสีย
4958 tarnished เสียหาย ด่างพร้อย
4959 tarpaulin ผ้าใบกันน้ำ
4960 task หน้าที่ ภาระกิจ
4961 tasks หน้าที่ ภารกิจ
4962 taste รสนิยม
4963 tastes รสนิยม
4964 tattered สภาพยับเยิน ป่นปี้
4965 taunting เหน็บแนม
4966 teammate เพื่อนร่วมทีม
4967 tearfully เต็มไปด้วยน้ำตา น้ำตาเอ่อท่วมท้น
4968 teary น้ำตาคลอ
4969 techniques เทคนิค
4970 technocrat นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในแขนงวิชานั้นๆ
4971 technophiles คนที่ชอบของไฮเทค
4972 temper อารมณ์ฉุนเฉียว
4973 template แบบอย่าง
4974 tempo ังหวะช้า หรือ เร็วของดนตรี
4975 temporarily เป็นการชั่วคราว
4976 temporary ชั่วคราว
4977 tenant ผู้เช่า
4978 tender ยื่นข้อเสนอ
4979 tenet ความเชื่อทางศาสนาหรืการเมือง
4980 tense ตึงเครียด
4981 tension ความเครียด
4982 tensions ความตึงเครียด
4983 tensions ความตึงเครียด
4984 tentative ที่ยังไม่แน่นอน
4985 tentatively คร่าวๆ โดยประมาณ
4986 tenure #N/A
4987 term ระยะการดำรงตำแหน่ง
4988 terminal สถานีต้นทางหรือปลายทาง
4989 terminate สิ้นสุด
4990 termite ปลวก
4991 terms เงื่อนไข
4992 terracotta ดินเหนียวสีน้ำตาลแดงใช้ในการปั้น
4993 terrain อาณาบริเวณ
4994 terrestrial บนบก
4995 terrestrial บนบก
4996 terrifying น่าสะพรึงกลัว
4997 territory ดินแดน
4998 terror น่ากลัว
4999 testified ให้การ ใ้ห้ปากคำต่อศาล
5000 testify ให้ปากคำ
5001 testimony คำให้การ
5002 texture องค์ประกอบของอาหาร
5003 theft การลักทรัพย์
5004 thematically hตามหัวข้อเรื่อง
5005 theoretically ทางทฤษฎี
5006 therapy #N/A
5007 thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ (เืทอร์โมมิเตอร์)
5008 thieves ขโมย
5009 thigh หน้าขา ขาท่อนบน
5010 thirst ความปรารถนา ความกระหาย
5011 thorough อย่างละเอียดรอบคอบ
5012 thoroughfare ถนนในเมือง (โดยเฉพาะสายหลักที่การจราจรคับคั่ง)
5013 thrashing ชัยชนะที่ได้มาโดยง่าย
5014 threat ภัยคุกคาม
5015 threaten ขู่
5016 threats การคุกคาม
5017 threesome ทั้งสามคน
5018 thrift มัธยัสถ์
5019 thrill ตื่นเต้น
5020 thrilling น่าตื่นเต้น เร้าใจ
5021 thrive ประสบความสำเร็จ
5022 thriving ที่รุ่งเรือง
5023 throat พระศอ (คอ)
5024 throne พระที่นั่ง
5025 throng ฝูงชน
5026 thronged มาชุมนุมกัน เนืองแน่น
5027 thrusters เครื่องควบคุมการบิน
5028 thug นักเลง อันธพาล
5029 thumb นิ้วโป้ง หิ้วหัวแม่มือ
5030 thunder เสียงฟ้าร้อง
5031 thwarting ขัดขวางหรือทำลายแผนการณ์
5032 thyme ต้นไม้พันธุ์เตี้ยใช้เป็นเครื่องเทศ
5033 tick ขีดถูก กากบาท
5034 tidal คลื่นยักษ์
5035 tidbit อาหารอร่อย
5036 tier ฉัตร
5037 ties ความสัมพันธ์
5038 tightrope ลวดขึงตึง (ใช้เดินไต่ลวด)
5039 till เตรียมดินเพาะปลูก
5040 tilt กระดก
5041 timber ไม้สัก
5042 timeless นิรันดร์
5043 timely ถูกกาละเทศะ
5044 Tinglish น โอ มาจาก โอเค หรือ ชิว ชิว มากจาก chill out ที่แปลว่า ทำอารมณ์สบายๆ ไม่เครียด
5045 tipped เป็นที่กล่าวกันว่าจะได้รับตำแหน่ง
5046 tipping เคลื่อนไหว
5047 tips คำแนะนำ
5048 tiresome น่าเบื่อหน่าย
5049 tissue เนื้อเยื่อ
5050 title ตำแหน่ง
5051 titular พระยศ
5052 toad คางคก
5053 toaster เครื่องปิ้งขนมปัง
5054 Tokyoites ชาวโตเกียว
5055 tolerable สามารถทนได้
5056 tolerance ความอดกลั้น
5057 tolerant ยอมรับโดยดี
5058 tolerate อดทนต่อความยากลำบาก
5059 tone โทนเสียง
5060 tonify เพิ่มพลังงานที่มีอยู่
5061 topical ที่เป็นที่สนใจในขณะนั้น
5062 topple โค่นอำนาจ
5063 toppled โค่นอำนาจ
5064 toppling โค่นอำนาจ
5065 torch วางเพลิง
5066 tormenting ทำให้ทรมาน
5067 torpedo ทำลายราบคาบ
5068 torrid ร้อนจนเกรียม
5069 torso ลำตัวท่อนบน ช่วงเอวถึงอก
5070 tortilla อาหารเม็กซิโกคล้ายโรตี
5071 torture ทรมาน
5072 tortured ถูกทำทารุณกรรม
5073 torturing ทรมานให้เจ็บปวด
5074 toss โยน
5075 tossing ว้าง,ปา,เหวี่ยง,ทอย,เขย่า,
5076 totter เดินโซเซ
5077 touched ู้สึกประทับใจ สะเทือนใจ ติดตรึงใจ
5078 toughen ทำให้เข้มงวดขึ้น
5079 township เขตชุมชน
5080 toxic เป็นพิษ
5081 toxicology พิษวิทยา
5082 toxin สารพิษ
5083 traces ร่องรอย
5084 track ตามรอย สะกดรอยตาม
5085 tracking ตามรอย
5086 traction การลาก การประคองไม่ให้ลื่น
5087 trade การซื้อขาย
5088 trader ผู้ค้า พ่อค้า
5089 traditional ตามประเพณี
5090 traditionally อย่างมีขนบธรรมเนียมที่กำหนดใช้
5091 traffic ความหนาแน่นของจำนวนคน หรือยานพาหนะในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง
5092 trafficker พ่อค้ายา
5093 traffickers ผู้ค้าขายสิ่งผิดกฏหมาย
5094 trafficking การลักลอบอาวุธหรือยาเสพติดอย่างผิดกฎหมาย
5095 tragedy โศกนาถกรรม
5096 tragic ที่น่าเศร้าโศก
5097 trail ร่องรอย
5098 trailer ตัวอย่างหนัง ละคร
5099 trails ทางเดิน
5100 traits ลักษณะพิเศษ
5101 trample ไม่ยำเกรง
5102 trampling เหยียบย่ำ
5103 tranquil สงบและสงัด
5104 tranquility ความสงบเงียบ
5105 transaction การค้า
5106 transcend อยู่เหนือ
5107 transcribe เขียนหรือบันทึกถ้อยคำตามจริง
5108 transfer ย้ายตำแหน่ง
5109 transferred ถูกส่งตัวไปยังอีกที่หนึ่ง
5110 transfers โอนย้ายกรรมสิทธิ์
5111 transform เปลี่ยน
5112 transforming เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหม่
5113 transition ช่วงของการเปลี่ยนแปลง
5114 translate เปลี่ยนให้เป็น
5115 transmission การส่งกระแสไฟฟ้า
5116 transmit ติดต่อ
5117 transmitted ่ง (สัญญาณ) ออก
5118 transmitted ่ง (สัญญาณ) ออก
5119 transmitter เครื่องส่ง
5120 transparency ความโปร่งใส
5121 transparent โปร่งใส
5122 transparently อย่างโปร่งใส
5123 transpiration การคายน้ำ
5124 transpire ิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในสถานการณ์จริง
5125 transported เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
5126 transpose เปลี่ยนไป
5127 trap กักไว้
5128 trapped ติดกับ
5129 traps กับดัก
5130 travelogues ภาพยนตร์สารคดีหรือหนังสือบันทึกการเดินทาง
5131 treason การก่อกบฏ
5132 treating ให้การรักษา
5133 treatment การปฏิบัติตัวต่อ
5134 treaty ข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
5135 tremble นสะท้าน (ด้วยความกลัว หรือความหนาว)
5136 tremendous มหาศาล
5137 tremendously อย่างดีเยี่ยม
5138 tremor แผ่นดินไหว
5139 trench หลุม โพรง
5140 trenches หลุม
5141 trend แนวโน้ม
5142 trendy ซึ่งเป็นที่นิยม
5143 trespassing รุกล้ำ (เขตแดน)
5144 trial การสืบคดี
5145 tribe เผ่า กลุ่มชน
5146 tribunal าล(พิเศษ) ในที่นี้คือ ศาลรัฐธรรมนูญ
5147 tribute พื่อถวาย สดุดี เทิดพระเกียรติ
5148 tricycle รถสามล้อ
5149 trigger ก่อให้เกิด
5150 triggered จุดชนวน
5151 triggering เป็นต้นเหตุ
5152 trillion จำนวนมหาศาล
5153 trio สามคน
5154 triple เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า
5155 triumph ชัยชนะ
5156 trivialise ทำให้เล็ก หรือเบาบางลง
5157 trolley ถเข็น แบบรถเข็นกระเป๋า หรือใส่ของตามซุปเปอร์มาร์เก็ต
5158 troops กองทหาร
5159 trophies รางวัล
5160 trophy ถ้วยรางวัล
5161 troupe กลุ่ม คณะนักแสดง
5162 truce การเจรจาประนีประนอม
5163 trump ที่เก่งกว่า ดีกว่า
5164 trunk ลำต้น
5165 trustworthy บุคคลที่เชื่อถือได้
5166 tubby อ้วนเตี้ย
5167 tumbled ะเมน, ตีลังกา, กลิ้งไปมา
5168 tummy ท้อง (คำไม่เป็นทางการ)
5169 tuna ปลาทูน่า
5170 tune ตั้งเสียง
5171 tunnel อุโมงค์
5172 turbulence การเคลื่อนไหวผิดปกติของบรรยากาศ
5173 turbulent วามระส่ำระสาย ความปั่นป่วน ผันผวน
5174 turf เขตพื้นที่ (ที่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งครองเสียงข้างมาก)
5175 turmoil ความไม่สงบ
5176 turnout ผู้มาลงคะแนนเลือกตั้ง
5177 tutorial การติว การสอนกลุ่มย่อย
5178 tuxedo ชุดทักซิโด้
5179 tweezers แหนบ
5180 twisted บิดเบือน
5181 typhoon พายุไ้ต้ฝุ่น
5182 typical #N/A
5183 tyranny ผู้ปกครองซึ่งกดขี่
5184 UFO จานบิน
5185 ultimate จุดสูงสุด
5186 ultimately ท้ายที่สุด
5187 ultimatum คำขู่
5188 ultra ที่สุด
5189 ultrapasteurised #N/A
5190 umbrella ายใต้การสนับสนุนของ หรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรใหญ่
5191 Umno พรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย
5192 unabashed ไม่ละอาย
5193 unanimious เป็นเอกฉันท์
5194 unanimous เป็นเอกฉันท์
5195 unanimously อย่างเป็นเอกฉันท์ อย่างเห็นพ้องต้องกัน
5196 unappetising ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ
5197 unarmed ปลอดอาวุธ
5198 unattended ปล่อยปะละเลย ไม่มีผู้ใหญ่ดูแล
5199 unaware ม่้ทันระวังตัว โดยไม่รู้มาก่อนว่าจะมีิอะไรเกิดขึ้น
5200 unbearable งไม่สามารถทนได้, ซึ่งทนไม่ไหว, ซึ่งเหลืออด
5201 unbefitting ไม่ดีพอ ไม่เหมาะสม
5202 uncertain ไม่เป็นที่แน่นอน
5203 uncertainties ความไม่แน่นอน
5204 unchallenged ่มีคู่แข่ง ในที่นี้ หมายถึง ไม่มีการเสนอชื่อผู้อื่นเข้าแข่งในตำแหน่งเดียวกัน
5205 uncommitted ยังไม่ตกปากรับคำ หรือตกลงกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
5206 uncompromising ที่ไม่ประนีประนอม
5207 unconcerned ไม่กังวล
5208 unconditional อย่างไม่มีเงื่อนไข
5209 unconscious ไม่รู้สึกตัว
5210 unconstitutional ขัดแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
5211 unconvinced ไม่เชื่อว่าเป็นจริง
5212 unconvincing ฟังหรือดูเหมือนไม่จริง
5213 uncoveted ไม่อยากได้ของผู้อื่น
5214 uncowed ไม่ยำเกรง
5215 underachiever มือรองบ่อน
5216 underarmed มีอาวุธไม่เพียงพอ
5217 underdog พรรค
5218 underestimate ประเมิณค่าต่ำไป
5219 underestimating ดูถูก เหยียดหยาม
5220 undergo กำลังประสพ (ปัญหา)
5221 underline เน้น ย้ำความสำคัญ
5222 underlined ย้ำความสำคัญ
5223 undermine อยๆ แทรกซึม ลอบทำลาย
5224 undermined ทำให้อ่อนลง
5225 underpaid ได้ค่าจ้างน้อยกว่าที่ควรจะได้รับ
5226 underperforming ไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าที่วางไว้
5227 underscore เน้นย้ำ
5228 understate กล่าวถึง(จำนวน)ที่น้อยกว่าความเป็นจริง
5229 understated กล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่
5230 understatement ประเมิณค่าต่ำไป
5231 undertake ี่ต้องรับผิดชอบ ที่ต้องทำ หรือปฏิบัติด้วยหน้าที่
5232 undertaking ภาระกิจ
5233 underway กำลังเกิดขึ้น
5234 underwear ชุดชั้นใน
5235 underworld กลุ่มอาชญากร
5236 undisclosed ที่ลับ
5237 undo แก้ไข
5238 undoubtedly อย่างไม่น่าสงสัย
5239 unease ความไม่สงบ
5240 uneasy ไม่สบายใจ
5241 unemployment การว่างงาน
5242 unethica ไร้ซึ่งจรรยาบรรณ
5243 unethical ไร้จรรยาบรรณ
5244 uneven ม่เรียบ ไม่เป็นตรง (ฟันเก)
5245 unfit ซึ่งไม่เหมาะสม
5246 unflattering ไม่น่ายินดี
5247 unfortunate โชคร้าย
5248 unfortunately อับโชค โชคร้าย
5249 unheeded ไม่เป็นที่สนใจ
5250 unhindered โดยไม่ถูกสะกัดกั้น หรือถูกตรวจสอบ
5251 unhygienic ไม่สะอาด
5252 unidentified ไม่ระบุนาม
5253 unified นำมารวมกัน
5254 unify เป็นหนึ่งเดียวกัน
5255 unilaterally ฝ่ายเดียว
5256 unimaginably อย่างนึกไม่ถึง
5257 unimpressed ไม่น่าประทับใจ
5258 uninitiated ไม่มีความรู้พิเศษหรือประสพการณ์
5259 unintentionally อย่างไม่ตั้งใจ
5260 unique เป็นเอกลักษณ์
5261 unity ความสมานฉันท์ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน
5262 universal เกี่ยวพันกันทั่วโลก สากล
5263 universe จักรวาล
5264 unjust ไม่ยุติธรรม
5265 unlawful ขัดต่อกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
5266 unlawfully โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
5267 unlikely ไม่น่าเป็นไปได้
5268 unprecedented ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
5269 unresponsive มดสติ สิ้นลม หรือเสียชีวิต
5270 unscented ไม่มีกลิ่น
5271 unseat โค่นอำนาจ
5272 unsettled ให้ไม่มั่นคง,เปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่,ทำให้เปลี่ยนแปลง,ทำให้อ่อนแอ
5273 unsolved (โจร) ลอยนวล
5274 unspecified ไม่ระบุให้แน่ชัด
5275 unstable ไม่มั่นคง
5276 unveil ประกาศเป็นทางการ
5277 unveiled เปิดเผยเป็นครั้งแรก
5278 unwillingness อย่างไม่เต็มใจ
5279 unwind ดึงสิ่งที่พันหรือม้วนอยู่ออก
5280 upbeat มีความหวัง
5281 upcoming ที่กำลังจะมีขึ้น
5282 update รายงานล่าสุด
5283 upgrade ปรับปรุงคุณภาพ
5284 upheld ยืนตามคำพิพากษา
5285 uphold ับสนุน ค้ำจุน ยกสูงขึ้น
5286 upholstery ปลอกผ้าหรือหนังคลุมเบาะ
5287 upkeep การบำรุงรักษา,ค่าบำรุงรักษา
5288 upmarket สำหรับเศรษฐี
5289 upped ทำให้เพิ่มขึ้น
5290 uprising การจลาจล
5291 uproot ถอนรากถอนโคน
5292 uprooted ถอนรากถอนโคน
5293 upscale สำหรับชนชั้นสูงของสังคม
5294 upset ทำให้กลัดกลุ้ม วุ่นวายใจ
5295 upstream ต้นน้ำ
5296 upsurge การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
5297 urban ในเมือง
5298 urge ผลักดัน กระตุ้น
5299 urged วิงวอน
5300 urgency เรื่องเร่งด่วน
5301 urgent เร่งด่วน
5302 urgent เร่งด่วน
5303 urgently อย่างเร่งด่วน
5304 urging วิงวอน
5305 urn ศ หรือ อัฐิ (พระอัฐิ)
5306 utilising ใช้ประโยชน์
5307 utilities สาธารณูปโภค
5308 utmost ที่สูงสุด
5309 utter กล่าว
5310 vacancy ตำแหน่งว่าง
5311 vacant ว่างลง
5312 vacate ขนย้ายออกจากพื้นที่
5313 vagaries ความไม่แน่นอน สิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้
5314 vague อย่างไม่ชัดเจน
5315 vain ล้มเหลว
5316 valid ชอบด้วยกฎหมาย
5317 validity การมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย
5318 valuable ซึ่งมีราคา
5319 valuables ทรัพย์สินมีค่า
5320 value ค่านิยม
5321 vandalism การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล
5322 vandals ผู้ทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล
5323 vanished หายไป
5324 vapourise ระเหย
5325 vapours ระเหย
5326 variant แตกต่างกัน คลาดเคลื่อนกันเพียงเล็กน้อย
5327 vast ใหญ่โต
5328 vastly อย่างมากมายมหาศาล
5329 vastness ความกว้างใหญ่
5330 vault ห้องนิรภัย
5331 vegan คนไม่กินเนื้ิสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์และไม่ใช้เครื่องใช้ที่ทำมาจากสัตว์
5332 vegetation พันธุ์ไม้หรือพืชทั้งหลายในบริเวณหนึ่ง
5333 vegie พืชผัก
5334 vehicles ยานพาหนะ
5335 veil ผ้าคลุมหน้า
5336 veiled ที่อำพราง
5337 vendor คนขายของ
5338 vendors ู้จำหน่าย, คนขายของ
5339 vengeance ารล้างแค้น การแก้แค้น
5340 vengeful ซึ่งคิดแค้น ซึ่งอาฆาต
5341 vent ระบายความโกรธเคือง
5342 ventilation การระบายอากาศ
5343 vents รูระบายอากาศ
5344 venture ธุริกิจเสี่ยงแต่สามารถทำกำไรได้
5345 venue สถานที่เกิดเหตุ
5346 venue สถานที่เกิดเหตุ
5347 venues สถานที่จัดงาน
5348 Venus ผู้หญิง
5349 verbal ด้วยวาจา
5350 verdict คำพิพากษา
5351 verdicts คำพิพากษา
5352 verdured เขียวขจี
5353 verification การพิสูจน์หลักฐานและข้อเท็จจริง
5354 verified ยืนยันความถูกต้อง
5355 verifies ตรวจสอบความจริง
5356 version ฉบับ
5357 versus ต่อ ตรงข้ามกับ
5358 vertically อย่างเป็นแนวดิ่ง
5359 verve เร็ว สนุก
5360 vessel เรือบรรทุกสินค้า
5361 vessels เรือขนาดใหญ่
5362 veteran ู้คร่ำหววดในวงการ ผู้เชี่ยวชาญ
5363 veterinarian สัตวแพทย์
5364 veterinarians สัตวแพทย์
5365 veterinary เกี่ยวกับสัตวแพทยศาสตร์
5366 via ผ่านทาง
5367 viable สามารถดำรงอยู่ได้ ประสบความสำเร็จได้
5368 vibrate สั่นสะเทือน
5369 vibrations ความสั่นสะเทือน
5370 vicinity บริเวณใกล้เคียง
5371 victim เหยื่อ
5372 victimised ตกเป็นเหยื่อ
5373 victims เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
5374 viewpoint มุมมอง
5375 vigilance การเฝ้าระแวดระวัง
5376 vindictive อาฆาต พยาบาท
5377 vintage โบราณ ย้อนยุค
5378 violate ละเมิด ฝ่าฝืน
5379 violate ละเมิด ฝ่าฝืน
5380 violated ละเมิดกฎหมาย
5381 violates ละเมิด
5382 violating ละเมิด ฝ่าฝืน
5383 violation ฝ่าฝืนกฎหมาย
5384 violations การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
5385 violator ผู้ละเมิดกฎหมาย
5386 violence ความรุนแรง
5387 violent ที่รุนแรง
5388 VIP วีไอพี
5389 VIPs บุคคลสำคัญ
5390 virtual เสมือนจริง
5391 virtually เกือบจะ
5392 virtue มีคุณธรรม มีความดีงาม
5393 virtuosi ผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในด้านศิลปะและดนตรี
5394 virtuoso นักดนตรีเอก
5395 visibility ทัศนวิสัย
5396 visible เด่นชัด
5397 vision วิสัยทัศน์
5398 visionary มีวิสัยทัศน์
5399 vista ทัศนียภาพ
5400 visual ที่เห็นได้ด้วยตา
5401 visualise ินตนาการ สร้างภาพ
5402 visually เห็นได้ด้วยตา
5403 vital สำคัญมาก
5404 vitality กำลังกาย
5405 vivacity เบิกบาน
5406 vivid ที่เห็นชัดเจน
5407 vividly ชัดเจน
5408 vocal แสดงความคิดเห็นเป็นเนืองๆ
5409 vocational เกี่ยวกับวิชาชีพ
5410 vociferous อย่างดัง
5411 voice ความคิดเห็น
5412 voiced แสดงความคิดเห็น
5413 void ว่างเปล่า ศูนยากาศ
5414 voila าษาฝรั่งเศล ดูนั่น นั่นไง
5415 volatile การแกว่งขึ้น-ลงของราคาอย่างมาก
5416 volatility อัตราความเสี่ยงต่อการลงทุนทางการเงิน
5417 volume เนื้อที่ที่ใช้
5418 voluntarily ด้วยความสมัครใจ
5419 voluntary ด้วยความเต็มใข
5420 volunteer อาสาสมัคร
5421 vow สัญญา
5422 vowed สัญญาว่าจะทำสิ่งใด
5423 voyage การเดินทางอันยาวไกล
5424 vulnerability ภาพที่เปราะบาง ถูกกระทบกระเืทือนได้ง่าย
5425 vulnerable ่อนแอ เปราะบาง
5426 vying ขับเคี่ยวกัน แข่งกัน
5427 wading ดินท่องน้ำ ท่องหิมะ
5428 wages ่าจ้าง (รายชั่วโมง) สำหรับแรงงานหรือลูกจ้างชั่วคราว
5429 waive ได้รับการยกเว้น
5430 waiver ได้รับการยกเว้น
5431 wandering เดินอย่างไร้จุดหมาย
5432 wanted เป็นที่ต้องการ
5433 ward ภายใต้การควบคุม
5434 warehouse โกดังเก็บสินค้า
5435 warhorse บทเพลงที่มักจะนำมาใช้ในการแสดง
5436 warlord แม่ทัพ
5437 warning คำเตือน
5438 warped โค้งงอเพราะโดนความร้อน
5439 warrant รับรอง
5440 warrior นักรบในสงคราม
5441 wary ระมัดระวัง
5442 waste กาก
5443 watchdog กลุ่มจับตาประชาธิปไตย
5444 watershed ลุ่มน้ำ
5445 wave การเพิ่มขึ้น กระแส
5446 wavering (การตัดสินใจ) ที่แกว่งไปมา
5447 wealth จำนวนมาก มหาศาล
5448 weather รอดพ้นจาก(พายุ) โดยไม่ได้รับอันตราย
5449 weeps ร้องไห้
5450 weigh มีผลต่อ
5451 weight ความสำคัญ
5452 weird ประหลาด พิสดาร
5453 welder ช่างเชื่อม
5454 welfare สวัสดิภาพ
5455 wept ร้องไห้โฮ
5456 Westerners ชาวต่างชาติ
5457 whereabouts ตำแหน่งที่ตั้ง
5458 whip วิป คณะกรรมาธิการพิเศษ
5459 whisk ขม้ำ กระโจนและสะบัด
5460 whisked าด,สะบัด,แกว่ง,คว้า,ฉวย,เอาไปอย่างรวดเร็ว,ขนส่งอย่างเร่งรีบ
5461 whisker ระยะสั้น
5462 whitewash ปิดบังข้อเท็จจริง
5463 wholesale ขายส่ง
5464 wholesome ี่ดี ที่เป็นกุศล
5465 whopping พุ่งสูงขึ้น
5466 wicker เครื่องจักสาน
5467 wield ใช้อำนาจ
5468 wielding ใช้อำนาจชี้นำ หรือชักจูง
5469 wildly ที่สุด มาก
5470 will ความต้องการ
5471 willingness เต็มใจ สมัครใจ
5472 Wimax ะบบการออนไลน์ทางไกลแบบใหม่ เรียกว่า วินแมกซ์
5473 wince สีหน้าแสดงความเจ็บปวด
5474 windfall เงินที่ได้มาอย่างไม่คาดฝัน
5475 windshield กระจกรถ (บานหน้า)
5476 winterly เกี่ยวกับฤดูหนาว
5477 wisdom ปัญญา
5478 withdraw ถอน
5479 withdrawal ถอนกำลังทหาร
5480 withdrawing อน (ชื่อ) ออก
5481 withering ซึ่งตั้งใจที่จะทำลาย
5482 witness รู้เห็น
5483 witnesses พยาน
5484 witnessing พยาน
5485 wits มีไหวพริบ
5486 wizard พ่อมด
5487 wizards พ่อมด
5488 woes ปัญหา
5489 woo กี้ยว เชิญชวน
5490 wooing ขอเสียงสนับสนุน
5491 wordy เย่นเย้อ
5492 workaholic บ้างาน
5493 workflow ขั้นตอนการทำงาน
5494 workload ปริมาณงานที่คนหรือเครื่องจักรทำได้ระยะเวลาหนึ่ง
5495 workmanship ฝีมือของช่างหรือคนงาน
5496 workshop การประชุมเชิงปฏิบัติการ
5497 worldly #N/A
5498 worrisome ที่น่าวิตกกังวล
5499 worship บูชา
5500 worthwhile คุ้มค่า
5501 worthy ควรค่า
5502 wound บาดแผล
5503 wounded บาดเจ็บ
5504 wounds การบาดเจ็บ
5505 wrath ความโกรธแค้น
5506 wreath พวงหรีด
5507 wrench ระชาก คว้า (ด้วยแรง)
5508 wrist ข้อมือ
5509 wry ด้วยความขบขันเชิงเหน็บแนม
5510 yacht เรือยอช
5511 yardstick เครื่องวัด
5512 yeast , ส่าเหล้า, เชื้อเหล้า, เชื้อหมัก
5513 yell ตะโกน
5514 yield ให้ผลผลิต
5515 yielded ส่งผลให้
5516 yields ผลผลิต
5517 yoga ระบบการบริหารร่างกายและการควบคุมลมหายใจ
5518 yoghurt โยเกิร์ต
5519 zigzag เส้นซิกแซก
5520 zing ความหวือหวา ความตื่นเต้น
5521 zodiac จักรราศรี
5522 zoning จัดโซน
5523 zoologist นักสัตววิทยา
5524 (arrest) warrant หมายจับ
5525 (crammed) like sardines อัดแน่นเป็นปลากระป๋อง
5526 (death) toll ยอด (ผู้เสียชีวิต)
5527 (draft) bill ร่างกฎหมาย
5528 (finger)prints รอยนิ้วมือ
5529 (hopes) dashed ทำให้หมดโอกาสชนะ
5530 (land)mines ระเบิดที่วางกับดักไว้
5531 (law) suit การฟ้องร้อง
5532 (PAD) People’s Alliance for Democracy นธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
5533 (poll) fraud การโกงการเลือกตั้ง
5534 (UDD) United Front of Democracy Against Dictatorship แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
5535 (your) goose is cooked #N/A
5536 [glucose] intolerance าวะที่ร่างกายไม่สามารถบริโภคอาหารหรือยาบางชนิดได้ เช่น การซึมซับน้ำตาลกลูโคสในร่างกาย
5537 [internet] buff สิงห์อินเตอร์เนต
5538 10% down เงินดาว์น 10 เปอร์เซนต์
5539 2008 Broadcasting Act ายโฆษณาปี 2551
5540 3G mobile phone licenses การให้สัมปทานการใช้เครือข่ายระบบทรีจี
5541 a banana republic ประเทศโลกที่สามที่ยากจนและไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง
5542 a banking crisis วิกฤตทางธนาคาร
5543 a bar chart แผนภูมิแท่ง
5544 a basis-point #N/A
5545 a bed of roses ชีวิตที่สุขสบาย
5546 a benchmark programme โครงการที่ใช้เป็นมาตรฐานในการวัดความสำเร็จ
5547 a billboard ป้ายประกาศ
5548 a blank check ได้รับการอนุญาตให้ทำอะไรก็ได้
5549 a brand name ยี่ห้อแบรนด์เนม ยี่ห้อดัง
5550 a breakdown แยกออกหรือแตกออกเป็นกลุ่มย่อยๆ
5551 a broker, a stock brokerage โบร๊คเกอร์
5552 a bubble, a financial bubble าวะฟองสบู่ นั่นคือ เมื่อทรัพย์สินมีราคาสูงกว่าีมูลค่าจริง
5553 a bubble, an assset price bubble #N/A
5554 a budget deficit งบขาดดุล
5555 a budget for X งบประมาณ
5556 a buffer zone เขตกันชน
5557 a bulk operator, a bulk shipping operator บริษัทขนส่งสินค้า
5558 a business partner หุ้นส่วนธุรกิจ
5559 a business takes off เริ่มต้นธุรกิจ
5560 a call centre ศูนย์ข้อมูลทางโทรศัพท์
5561 a call of something เสียงเพรียกหา ความต้องการ
5562 a career ที่ทำเป็นอาชีพ
5563 a carnival งานแห่ งานฉลอง
5564 a carnival funhouse เครื่องเล่นในงานฉลอง หรืองานวัด
5565 a carnival funhouse mirror กระจกที่แสดงภาพหลอน
5566 a case study กรณีศึกษา
5567 a casualty of Y ได้รับความเสียหายจาก
5568 a chain reaction ฏิกิริยาลูกโซ่ คือได้รับผลกระทบต่อๆ กันมา
5569 a change in spread ลี่ยนแปลงเนื่องจากผลต่างของ 2 ราคา
5570 a chronic disorder การแพ้ต่อเนื่อง การแพ้เรื้อรัง
5571 a cockpit ห้องกัปตัน
5572 a comeback การกลับมาอีกครั้ง (อย่างประสบความสำเร็จ
5573 a commission ค่าคอมมิชชั่น เงินส่วนแบ่ง
5574 a commodity ผลผลิตทางการเกษตร
5575 a common occurrence เกิดขึ้นเป็นประจำ เป็นเรื่องปกติ
5576 a compact car รถยนต์ขนาดเล็ก
5577 a complaint คำร้องเรียน
5578 a complex ศูนย์ธุรกิจ
5579 a condotel คอนโดเทล
5580 a conflict of interest ขัดผลประโยชน์
5581 a conglomerate กลุ่มบริษัีทที่เป็นเครือ
5582 a consortium ลุ่มบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือสหภาพ
5583 a contingency ความเป็นไปได้
5584 a contingency plan แผนรับมือในอนาคต
5585 a contractionary monetary policy นโยบายเพิ่มอัตราดอกเบี้ย เพื่อปรับให้อัตราเงินเฟ้อลดลง
5586 a contractor ผู้รับเหมาก่อสร้าง
5587 a convent คอนแวนต์
5588 a convention การประชุม
5589 a convertible รถเปิดประทุน
5590 a copycat พฤติกรรมเลียนแบบ
5591 a core business ธุรกิจหลัก
5592 a co-sponsor ผู้ให้การสนับสนุนร่วม
5593 a coupon คูปอง
5594 a credit agency, a credit rating agency หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
5595 a credit rating การจัดอันดับเครดิต
5596 a credit rating agency หน่วยงานจัดอันดับเครดิต หรือความน่าเชื่อถือในการชำระหนี้ของลูกหนี้
5597 a credit score การจัดลำดับความน่าเชื่อถือในการใช้หนี้คืนของลูกหนี้แต่ละราย
5598 a criterion บรรทัดฐาน
5599 a culprit ผู้กระทำความผิด
5600 a currency swap การสว๊อปเงินในสกุลกต่างๆ
5601 a dairy farm ฟาร์มนม
5602 a decade ทศวรรต
5603 a declaration of a state of emergency #N/A
5604 a deep-sea port ท่าเรือน้ำลึก
5605 a default การขาดการชำระหนี้
5606 a demonstration village หมู่บ้านตัวอย่าง
5607 a dependency สิ่งที่ติด
5608 a design field การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ
5609 a dilemna ภาวะวิกฤต
5610 a discount การลดราคา
5611 a down payment เงินดาว์น
5612 a duplicate ถอดแบบจากแม่พิมพ์
5613 a duty, a tariff อากร
5614 a facility สิ่งอำนวยความสะดวก
5615 a factor ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด
5616 a feasibility study การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
5617 a feeder line เส้นทางหลักของการขนส่งมวลชน
5618 a fiduciary duty หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเนื่องจากความเชื่อใจ
5619 a field สาขา
5620 a fine ค่าปรับ
5621 a flock ฝูงสัตว์
5622 a follow-up meeting การประชุมสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
5623 a foreclosure การยึดทรัพย์สินที่จำนองไว้
5624 a foreign quota โควต้าที่ชาวต่างชาติได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
5625 a four-fold increase เพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่า
5626 a free-for-all การทำตามอำเภอใจ
5627 a gender gap ช่องว่างระหว่างจำนวนประชากรเพศหญิงและชาย
5628 a good command of English #N/A
5629 a grade (of a product) ระดับคุณภาพของสินค้า
5630 a grant เงินสนับสนุน
5631 a green business ธุรกิจที่ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม
5632 a greying population, an aging population ประชากรสูงอายุ
5633 a hail of การระดมยิงปืน
5634 a hedge fund กองทุนที่ทำหน้าที่บริหารเงินและความเสี่ยง
5635 a joint venture, a partnership การลงทุนร่วม
5636 a lab, a laboratory ห้องทดลอง
5637 a labour union, trade union สหภาพแรงงาน สมาพันธ์พ่อค้า
5638 a landfill การนำขยะไปทิ้งที่กองขยะ
5639 a lifeline ช่วยชีวิต
5640 a likelihood สิ่งที่น่าจะเกิดขี้นได้
5641 a line of plastic containers #N/A
5642 a line of Y, a product line of Y สายการผลิต
5643 a line of, a product line of กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน
5644 a line, a transportation line เส้นทางการเดินรถไฟ
5645 a listing on stock exchange การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
5646 a logical candidate for, a logical choice for เป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้
5647 a logical choice ทางเลือกที่สมเหตุสมผล
5648 a looming Shadow เงาที่คืบคลานเข้ามา
5649 a losing battle การต่อสู้ที่ไม่มีทางชนะ
5650 a Managing Director (MD) ผู้อำนวยการบริหาร
5651 a mandate อำนาจที่ชอบด้วยกฎหมาย
5652 a market segment ส่วนตลาด
5653 a matter of time ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้น
5654 a measure มาตรการ
5655 a minimum wage ค่าแรงขั้นต่ำ
5656 a model รถต้นแบบ
5657 a mortgage scheme การจำนองข้าวเปลือก
5658 a multinational บริษัทข้ามชาติ
5659 a multiplier effect ผลกระทบต่อเนื่อง ผลกระทบที่ขยายวงกว้าง
5660 a municipality เทศบาล
5661 a native language ภาษาแม่
5662 a natural disaster ภัยธรรมชาติ
5663 a network เครือข่าย
5664 a new lease at life ชีวิตใหม่หลังผ่านช่วงเวลาที่ลำบาก
5665 a notion ความเห็น ความคิดเห็น
5666 a panacea ยาวิเศษ
5667 a panacea for high oil prices สูตรสำเร็จในการแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพง
5668 a paradox สถานการณ์ที่ขัดแย้งกัน
5669 a patent ลิขสิทธิ์
5670 a permit ใบอนุญาต
5671 a PET bottle วดเพท (ขวดใส) ที่ใช้บรรจุน้ำดื่มที่ขายกันตามท้องตลาด
5672 a pilot project โครงการนำร่อง
5673 a pioneer ผู้บุกเบิก
5674 a platform ระบบซอฟท์แวร์
5675 a pole-to-flag victory การแข่งที่ผู้ชนะนำเป็นที่หนึ่งตั้งแต่ต้น
5676 a premium, an insurance premium เบี้ยประกัน
5677 a price bubble ราคาสินค้าที่ขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว
5678 a price support programme for rice โครงการรับประกันราคาข้าวเปลือก
5679 a production network สายการผลิต เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
5680 a profession อาชีพ
5681 a professional มืออาชีพ
5682 a profit squeeze, a margin squeeze การลดลงของกำไรในการผลิต ทำให้บริษัทต้องประสบปัญหาในการดำิเนินการต่อไป
5683 a proposal ข้อเสนอ
5684 a proverb คำพังเพย
5685 a proxy ตัวแทน ผู้ได้รับมอบฉันทะ
5686 a quid pro quo ยื่นหมูยื่นแมว
5687 a quorum จำนวนบุคคลที่กฎหมายกำหนด
5688 a quota โควต้า
5689 a rate hike, an interest rate hike การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
5690 a rating, a credit rating การจัดอันดับ
5691 a real estate agency นายหน้าที่ดิน
5692 a rebuttal ข้อโต้แย้ง
5693 a recession ภาวะเศรษฐกิจถดถอย
5694 a recognised brand name ยี่ห้อดังที่เป็นที่รู้จักและนิยม
5695 a reduction of liquidity #N/A
5696 a refinery โรงกลั่นน้ำมัน
5697 a regulated monopoly การผูกขาด
5698 a role บทบาท หน้าที่
5699 a route เส้นทาง
5700 a sales target ยอดขายที่ตั้งเป้าไว้
5701 a saturated market ตลาดสมบรูณ์
5702 a scenario แผนการ
5703 a school nerd เด็กเรียน
5704 a segment, a market segment กลุ่มตลาด
5705 a sensitive issue เรื่องละเอียดอ่อน
5706 a setback ภาวะการถดถอย (ทางเศรษฐกิจ) การทรุดตัว
5707 a shopping arcade ห้างสรรพสินค้า
5708 a sign of things to come เป็นสัญญาณบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้น
5709 a signpost ป้าย
5710 a site สถานที่
5711 a slab แผ่นเหล็กหนา
5712 a sluggish economy ภาวะเศรษฐกิจซบเซา
5713 a smelter, a steel smelter โรงหลอมเหล็ก
5714 a snap election การเลือกตั้งซ่อม
5715 a snowball effect ผลกระทบที่รุนแรง และใหญ่หลวง
5716 a solar panel แผงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
5717 a species สายพันธุ์
5718 a spectacle ภาพที่หน้าตื่นเต้น
5719 a sponsor ผู้ให้การสนับสนุน
5720 a sponsorship การให้การสนับสนุน
5721 a spread ความแตกต่างของจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและสินค้าที่ผลิตได้จริง
5722 a spring in our walk เต็มไปด้วยความสุข ความปิติ
5723 a stable outlook ความมั่นคงในอนาคต
5724 a stakeholder ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม
5725 a stakeholder in a corporation ผู้ถือหุ้น
5726 a staple food อาหารหลัก
5727 a state stockpile ปริมาณข้าวเปลือกที่รัฐบาลมีไว้ในคลัง
5728 a steady job งานที่มั่นคง
5729 a stone's throw ระยะใกล้แค่เอื้อม
5730 a strike หยุดงานประท้วง
5731 a strong baht, baht appreciation การแข็งตัวของค่าเงินบาท
5732 a structure โครงสร้าง (อาคาร)
5733 a studio, a studio apartment ห้องพัก ที่มีขนาดเล็กห้องเดียวไม่มีการกั้นห้อง
5734 a study on Y การศึกษา
5735 a subsidiary บริษัทในเครือ
5736 a subsidy เงินชดเชย เงินทดแทน
5737 a success story เรื่องราวแห่งความสำเร็จ
5738 a successor ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งต่อ
5739 a supply chain แหล่งส่งวัตถุดิบ
5740 a supply shock ภาวะที่ได้รับผลกระทบต่อหน่วยการผลิตและระบบเศรษฐกิจสืบเนื่องมาจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาวัตถุดิบ
5741 a surcharge การคิดเงิน (ค่าบริการเพิ่ม)
5742 a surge in prices การที่ราคาสูงขึ้นมาก
5743 a surrogate ทดแทน
5744 a surrogate mother แม่ืทูนหัว แม่บุญธรรม
5745 a survey, a statistical survey การวิจัย
5746 a syndicated loan เงินกู้ยืม
5747 a tax exemption การยกเว้นภาษี
5748 a tax liability อัตราภาษีที่ต้องจ่าย
5749 a ticket to Y เป็นใบเบิกทาง
5750 a timeframe for X ช่วงเวลา ระยะเวลา
5751 a timetable for Y ตามกำหนด
5752 a trend แนวโน้ม
5753 a trial run ระยะเวลาทดลอง
5754 a turning point จุดเปลี่ยน
5755 a unit trust การลงทุนร่วม
5756 a vegetable stand แผงขายผักสด
5757 a vehicle for Y การเตรียมการทางกฎหมายสำหรับ
5758 a version of Y เวอร์ชั่น
5759 a vessel เรือขนาดใหญ่ใช้บรรทุกสินค้า
5760 a veteran ผู้มีประสบการณ์
5761 a vicious circle วงจรอุบาทก์
5762 a vicious negative spiral วงจรอุบาทก์
5763 a villa บ้านพักตากอากาศขนาดใหญ่
5764 a virtual company ข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน
5765 a wake-up call #N/A
5766 a walk in the park ทำได้อย่างง่ายดาย
5767 a weak baht, baht depreciation ค่าเงินบาทอ่อนตัว
5768 a well-defined area บริเวณที่จัดไว้ หรือแบ่งเขตไว้อย่างชัดเจน
5769 a wildcard ปัจจัยที่เป็นไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
5770 a windfall เงินที่ได้มาอย่างไม่คาดฝัน
5771 a win-win situation สถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์
5772 abide by ปฏิบัติตามกฎหมาย
5773 abound with เต็มไปด้วย คับคั่ง
5774 above suspicion ไร้ความกังขา หรือข้อสงสัย
5775 absolute majority เสียงส่วนใหญ่ (เกือบทั้งหมด)
5776 abuse authority #N/A
5777 abuse of authority #N/A
5778 abuse of power #N/A
5779 abusing his authority ใช้อำนาจในทางที่ผิด
5780 abusing his power ใช้อำนาจในทางที่ผิด
5781 academic worth คุณภาพของการศึกษา
5782 accompanied by มาพร้อมกับ
5783 account for เป็นสาเหตุให้
5784 accused of ถูกกล่าวหา
5785 accustomed to เคยชินกับ
5786 acoustic guitar กีต้าร์โปร่ง
5787 across the board ทั่วหน้า
5788 actual damages ค่าเสียหายที่จำเลยต้องจ่ายชดเชยให้โจกท์
5789 acute angle แคบกว่า 90 องศา
5790 adamantly denies Y ปฏิเสธเสียงแข็ง
5791 add fuel to the fire เพิ่มความรุนแรงให้กับสถานการณ์ที่กำลังตึงเครียด
5792 addicted to ด (แบบเสพติด) ในที่นี้หมายถึง ระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันยึดติดอยู่กับน้ำมันเป็นตัวกำหนดที่สำคัญ
5793 adding fuel to the fire พิ่มเชื้อให้ไฟที่กำลังลุกโชน ทำให้สถานการณ์เลวลง
5794 adequate reserves เงินสำรองที่เพียงพอ
5795 adhere to ปฏิบัติตามกฎหมาย
5796 adhered to X ยึดตาม
5797 adhering to ยึดตามกฎหมาย
5798 administrative branch ฝ่ายบริหาร
5799 Administrative Court ศาลปกครอง
5800 advisory updates รายงานความคืบหน้า
5801 aerial photo ภาพถ่ายทางอากาศ
5802 agrarian reform การปฏิรูปเกษตรกรรม
5803 agreed wholeheartedly เห็นด้วยอย่างยิ่ง
5804 agricultural commodities ธัญพืช
5805 air commercials, broadcast commercials ออกอากาศโฆษณาทางทีวี
5806 air marshal นายทหารระดับสูงของกองทัพอากาศ
5807 air one's complaints ระบายความไม่พอใจ
5808 air traffic control การควบคุมการจราจรทางอากาศ
5809 aligned with ทำให้เห็นพ้องกัน
5810 all stripes ทุกประเภท
5811 all walks of life คนจากทุกชนชั้นในสังคม
5812 allows room for เปิดโอกาสให้
5813 all-time highs ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์
5814 alternate days วันเว้นวัน
5815 alternative medicines แพทย์หรือการรักษาโรคแบบทางเลือก (ใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาชาวบ้าน)
5816 an acronym ตัวย่อ
5817 an advertising medium ช่องทางในการโฆษณา
5818 an allergy อาการภูมิแฟ้
5819 an ambitious plan แผนการที่หวังความสำเร็จเกินตัว
5820 an analogy การอุปมา
5821 an anomaly ที่ต่างไปจากปกติ
5822 an athletic facility ศูนย์กีฬา
5823 an auditor ผู้ตรวจบัญชี
5824 an earful ตำหนิ คำวิจารณ์จำนวนมาก ข่าวหนาหู
5825 an economic package าตราการ หรือ แผนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
5826 an employment agency บริษัทตัวแทนจัดสรรงาน
5827 an enquiring mind มีความสนใจใฝ่รู้
5828 an escalation in the conflict การปะทะกันอย่างรุนแรง
5829 an estimate ตามการประมาณการ
5830 an event organiser ผู้จัดงาน
5831 an event sponsor ผู้สนับสนุนการจัดงาน
5832 an exchange rate crisis วิกฤตค่าเงินตราต่างประเทศ
5833 an exemption ข้อยกเว้น
5834 an eye for an eye ตาต่อตา ฟันต่อฟัน
5835 an image ภาพลักษณ์
5836 an implication ความหมายโดยนัย
5837 an incentive เครื่องกระตุ้น
5838 an insane amount ราคาแพงเกินควร
5839 an insurance policy กรมธรรม์ประกันภัย
5840 an interest group กลุ่มผู้มีผลประโยชน์
5841 an intervention, a government intervention การเข้ามาแทรกแซงหรือแก้ไขปัญหาโดยรัฐบาล
5842 an investment portfolio เงินทุน
5843 an issue สั่งขายหุ้น
5844 an issue of concern เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง
5845 an issue of preferred shares สั่งขายหุ้นบุริมสิทธิ
5846 an oil refinery โรงกลั่นน้ำมัน
5847 an oil shock ภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นมากที่สุด
5848 an oil well พบว่ามีน้ำมันมากพอคุ้มแก่การขุดเจาะและผลิตในเชิงเศรษฐกิจ
5849 an order คำสั่งซื้อ
5850 an order of the British Empire มคนที่ได้รับการ มอบสมัญญา หรือได้รับเหรียญตรา แต่งตั้ง เป็นขุนนาง จากกษัตริย์หรือราชินีแห่งสหราชอาณาจักร
5851 an outbreak การแพร่ระบาด
5852 an outbreak of widespread violence ความรุนแรงที่แผ่ขยายไปทั่ว #N/A
5853 an outbreak, a disease outbreak การแพร่ระบาดของเชื้อโรค
5854 an overhaul กเครื่อง การปรับปรุง แต่งแต้มใหม่ทั้งหมด
5855 and have basic understanding คุ้นเคยกับการปฏิบัติ #N/A
5856 animal and bat droppings มูลสัตว์ มูลค้างคาว
5857 animal feed plants โรงงานผลิตอาหารสัตว์
5858 annual fees ค่าสมาชิกรายปี
5859 another organisation pays to help to reduce the cost of a produce or service เงินชดเชย #N/A
5860 anti-natal policy รัฐบาลที่ไม่สนับสนุนให้ประชาชนมีบุตร
5861 Antioxidants a substance such as vitamin C or E that removes dangerous molecules, etc., such as free radicals from the body สารแอนตี้ออกซิเิดนท์ ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย #N/A
5862 anti-riot shield เกราะป้องกันตัว
5863 appeal to ดึงดูดใจ
5864 Appeals Court ศาลอุทธรณ์
5865 applied to นำกฎหมายมาใช้
5866 apply their methods #N/A
5867 appreciative of รู้สึกขอบคุณ
5868 appropriate reasons เหตุผลที่ยอมรับได้
5869 appropriate technologies เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5870 arch rival คู่ปรับคนสำคัญ
5871 archaeological site โบราณสถาน
5872 are aware of ตระหนักรู้
5873 armed conflict การต่อสู้ที่ใช้อาวุธ
5874 armed robbery การปล้นด้วยการใช้อาวุููธ
5875 armed with ติดอาวุธ
5876 arrest warrant หมายจับ
5877 arson attacks การลอบวางเพลิง
5878 arteries of world trade เส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเล
5879 artificial limbs ขาเทียม
5880 artificial turf หญ้าเทียม
5881 artillery shells กระสุนปืนใหญ่
5882 as a last resort ที่พึ่งสุดท้าย ทางออกสุดท้าย
5883 as easy as shelling peas ง่าย
5884 ascended the throne ขึ้นครองราชย์
5885 aspire to do Y มีแรงบันดาลใจ
5886 aspiring real estate agents ปราถนาที่จะเป็นนายหน้าค้าที่ดิน
5887 assessed that Y ประเมิณว่า
5888 asset seizure การยึดทรัพย์
5889 asset value มูลค่าทรัพย์สิน
5890 assets declaration การแจงบัญชีทรัพย์สิน
5891 assigned to มอบหมายให้
5892 associate with ร่วมกับ
5893 associated with เกี่ยวข้องกับ
5894 assume more responsibility for ทำด้วยตัวเอง
5895 assume responsibility รับผิดชอบ
5896 assume the role สวมบทบาท
5897 assumed his identity แอบใช้ชื่อ
5898 assumed name ชื่อปลอม
5899 at a tender age อายุน้อย
5900 at all costs ด้วยทุกวิถีทาง
5901 at ease คลายกังวล
5902 at gunpoint ถูกบังคับ
5903 at his discretion อยู่ในการตัดสินใจของ
5904 at issue ประเด็นที่สำคัญที่สุด
5905 at large ยังลอยนวล
5906 at loggerheads ไม่ถูกกับ
5907 at my disposal ที่มีให้ ในขอบเขตที่ทำได้
5908 at odds with ไม่ลงรอย
5909 at risk ที่เสี่ยงค่อ
5910 at stake เสี่ยง
5911 at the crossroads อยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญที่จะต้องตัดสินใจเลือกทางเดิน
5912 at the expense of เป็นเหตุให้เสียหาย
5913 at the forefront of นวหน้า แถวหน้า (มีความก้าวหน้ากว่าผู้อื่น)
5914 at the helm เป็นผู้กุมอำนาจ
5915 at the mercy of อยู่ในกำมือของ
5916 at the root ราก ต้นตอปัญหา
5917 at the sight of เมื่อเห็น
5918 at the whim of ด้วยความเพ้อฝันของ
5919 at their disposal ที่มีอยู่
5920 at will ตามใจปรารถนา
5921 attached to ยึด ผูกติดกับ
5922 attend school เข้าโรงเรียน
5923 attribute to สืบเนื่องมาจาก
5924 authorities in charge เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
5925 avert the rush to vehicle conversion เพื่อป้องกันไม่ให้มีการยกขบวนกัีนไปปรับเปลี่ยนระบบการใช้พลังงานของรถยนต์เป็นระบบที่ใช้ก๊่าซสลับกับน้ำมัน
5926 avert Y ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น
5927 avian flu ไข้หวัดนก
5928 Avian Flu, bird flu ไข้หวัดนก
5929 avid online gamer คนที่ติดการเล่นเกมส์ออนไลน์
5930 avid Thai football fans แฟนฟุตบอลผู้สนใจ
5931 back down ยอมอ่อนข้อให้
5932 back in the driver's seat กลับคืนอำนาจ กลับเข้ามาบริหารอีกครั้ง
5933 back orders รายการสินค้าที่ยังไม่ได้มีการจัดส่ง
5934 back this up เป็นเครื่องยืนยัน
5935 back to front กลับหน้ากลับหลัง
5936 back up ให้การสนับสนุน
5937 back-up forces ส่งกำลังเสริมเข้าไป
5938 bacteria contamination ปนเปื้อนด้วยแบคทีเรีย
5939 bacterial contamination #N/A
5940 bade goodbye กล่าวอำลา
5941 baht has depreciated การลดค่าเงินบาท
5942 baht's fluctuation การไหวตัวของค่าเงินบาท
5943 bail out ้ชีพ ชุบชีวิตธุรกิจ กู้ให้พ้นจากการล้มของกิจการ
5944 ballot box ตู้หย่อนบัตรเลือกตั้ง
5945 ballot-box ritual ระบบเลือกตั้ง
5946 ballots cast การลงคะแนนเลือกตั้ง
5947 Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives (BAAC) ธกส
5948 bank loan เงินกู้
5949 bank loan officers เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
5950 Bank Of Thailand (BOT) ธนาคารแห่งประเทศไทย
5951 bank on พึ่งพา นำมาใช้
5952 banking on พึ่งพา
5953 barbed wire ลวดหนาม
5954 barred from Y ห้ามไม่ให้(เป็นเจ้าของ)
5955 basic essentials เครื่องใช้ไม้สอย และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน
5956 basic necessities สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน
5957 bastion; stronghold เสียง, ฐานที่มั่น, ขุมกำลัง
5958 be bored to death ทำให้เบื่อจนถึงที่สุด
5959 be operational (เครื่องจักรที่กำลัง) ดำเนินการผลิต
5960 bead of sweat หยดเหงื่อ
5961 bear fruit ให้ผลดี
5962 bear in mind #N/A
5963 bear the brunt ที่ถูกกระทบมากที่สุด
5964 bear the brunt of บกรับความรุนแรง รับผลกระทบที่รุนแรง
5965 beasties, wild beasts สัตว์ป่า สัตว์ดุร้าย
5966 beat around the bush พูดอ้อมค้อม ตีวัวกระทบคราด
5967 beat the humble ถ่อมตัว เจียมตัว
5968 behaviour disorder พฤติกรรมผิดปกติ เนื่องจากมีภาวะทางจิต
5969 behind closed doors อย่างเป็นการภายใน
5970 below par ต่ำกว่ามาตราฐาน
5971 belting out ร้องเพลงเสียงดัง
5972 benefits, employee benefits #N/A
5973 bent on พยายามให้ได้
5974 besieged bank branches บุกเข้าไปเอาเงินคืน
5975 bets will have to be settled ชำระหนี้ที่เสียจากการวางเดิมพัน
5976 better off ดีขึ้น
5977 beyond the call of duty นอกเหนือหน้าที่
5978 bid farewell กล่าวอำลา
5979 bidding farewell กล่าวคำอำลา
5980 bidding on construction projects ประมูลโครงการ
5981 Big Pharma #N/A
5982 bilaterial relations ความสัมพันธ์สองฝ่าย
5983 billet steel ท่อนเหล็กหรือโลหะ
5984 biofuel crop พืชที่ใช้สำหรับผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
5985 biogas plants โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ
5986 biosecurity management systems ระบบการจัดการให้สัีตว์ในโรงเรือนปลอดการติดเชื้อ
5987 biosphere reserve พืชและสิ่งมีชีวิต (bioshere หมายถึง ชีวมณฑล หรือบริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยหนาแน่น)
5988 bird's eye view ภาพที่มองเห็นจากมุมสูง
5989 birds-eye view าพที่มองจากมุมสูง ภาพถ่ายทางอากาศ
5990 birth certificate สูติบัตร
5991 black magic ไสยศาสตร์
5992 black-tiger shrimp, penaeus monodon, black tiger prawn, giant tiger prawn, leader prawn, sugpo, and grass prawn กุ้งแก้ว
5993 blanket internet coverage มีสัญญาณในทุกพื้นที่
5994 blanket Y ครอบคลุม
5995 bloodshed การนองเลือด #N/A
5996 blurted out พูดโพล่งออกมา
5997 board of directors, executive board คณะกรรมการ
5998 Board of Investment (BOI) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
5999 boarding school โรงเรียนประจำ
6000 bode well for สัญญาณที่ดี
6001 body check เอาตัวเข้าขวาง
6002 body language ภาษากาย
6003 bolt of lightning สายฟ้าแลป
6004 bone marrow ไขกระดูก
6005 book a flight จองตั๋วเครื่องบิน
6006 book a ticket จองตั๋ว
6007 boost consumption กระตุ้นการบริโภค
6008 boost income เพิ่มรายได้
6009 boost its profile สร้างภาพ
6010 boost the efficiency of energy use เพิ่มประสิทธิภาพ
6011 boost the morale สร้่างขวัญกำลังใจ
6012 born with a silver spoon in one's mouth เกิดมาในสังคมชั้นสูง
6013 bounce back กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้ง
6014 bow out ละตำแหน่ง ในที่นี้หมายถึง สละราชสมบัติ
6015 bow to ยอมทำตาม
6016 bowed out ตกรอบ
6017 bowed to pressure ยอมทำตามเพราะถูกกดดัน
6018 boxing himself and his ministers in ต้อนตัวเองเข้ามุม พาตัวเองและคณะรัฐมนตรีเข้าตาจน
6019 brace for เตรียมรับมือ
6020 brand loyalty ผู้นิยมสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งและบอกเล่าให้คนอื่นนิยมตาม
6021 brand shifting การเปลี่ยนไปใช้สินค้าอื่น
6022 brass band งดนตรีทหารซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่ทำด้วยทองเหลืองจำพวกแตร เครื่องตี และเครื่องลมต่างๆ
6023 breached their fiduciary duty ทำให้หมดความไว้วางใจ
6024 breaching the charter ละเมิดกฎหมาย
6025 break bread ทานอาหารที่ประกอบด้วยขนมปังเป็นหลัก
6026 break even เสมอตัว
6027 break ranks ออกประกาศ
6028 break the vicious circle ยุติการขยายปัญหาออกเป็นวงกว้าง
6029 breakaway faction กลุ่มย่อย (ที่แตกออกจากพรรคใหญ่) ในที่นี้หมายถึงกลุ่มสส ที่เคยร่วมพรรคพลังประชาชน
6030 breakaway factions ุ่มย่อยๆ ที่เป็นสมาชิกพรรค เช่นกลุ่มวังน้ำยม
6031 breakdown by industry สดงรายละเอียดค่าตอบแทน หรือ ค่าจ้างของอุตสาหกรรมแต่ละแขนง
6032 breath of fresh air สิ่งใหม่ๆ
6033 breathing a sigh of relief ถอนหายใจด้วยความโล่งอก
6034 breeding facility สถานเพาะพันธุ์สัตว์
6035 breeding farm ฟาร์มสุนัข
6036 bridge a gap ลดช่องว่าง
6037 bridging the gap #N/A
6038 brim with เปี่ยมไปด้วย เต็มไปด้วยความรู้สึีก
6039 brim with purpose เปี่ยมล้นไปด้วยความมุ่งมั่น
6040 bring down โค่นลง
6041 bring forth ก่อให้เกิด สร้าง
6042 bring pressure to bear กดดัน
6043 bring to justice เพื่อนำตัวมาดำเนินคดี
6044 bring to life พิ่มสีสัน ชีวิต และความน่าสนใจให้กับ
6045 bring to light ประกาศให้เป็นที่รู้กัน เปิดเผยให้รู้กันทั่ว
6046 bring up ตั้ง (คำถาม)
6047 bringing X in line with Y รับราคาก๊าซ) ควบคู่ หรือพร้อมๆ ไปกับราคาในท้องตลาด
6048 brings to light แสดงให้เห็น
6049 brisk business ธุรกิจยอดเยี่ยม
6050 brisk trade เป็นธุรกิจที่ดี ทำเงินได้ดี
6051 broad interpretation understanding something in a loose or wide way มีช่วงว่างให้ตีความ #N/A
6052 broadband access การใช้อินเตอร์เนตด้วยระบบบรอดแบนด์
6053 broke ranks ไม่เห็นด้วย ไม่สนับสนุนฝ่ายตนเอง
6054 broke the mould ใช้มาตราการหรือกลยุทธใหม่ๆ
6055 broken out เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
6056 Brooks Brothers suits เสื้อสูทของพี่น้องบรู้ค ซึ่งมีราคาแพงลิบและเป็นที่นิยมในหมู่นักธุรกิจใหญ่ในวอล์สตรีท
6057 brought up to speed เรียนรู้จนมีความชำนาญพอที่จะสร้างสรรค์เองได้
6058 brush aside ไม่แยแส
6059 brushed aside มองข้ามไป
6060 budget carrier สายการบินราคาถูก
6061 buffalo, domestic buffalo, Asian water buffalo ควายไทย
6062 building from scratch (สร้างฐานะ หรือชื่อเสียง) จากศูนย์
6063 building materials วัสดุก่อสร้าง
6064 bump into เจอโดยบังเอิญ
6065 bumpy ride ช่วงเวลาที่ยากลำบาก
6066 burden of proof หน้าที่ในการค้นหาข้อเท็จจริง
6067 business potential of Y ศักยภาพทางธุรกิจ
6068 business practices การทำธุรกรรม
6069 By one estimate,... ประมาณการของผู้เชี่ยวชาญรายหนึ่ง (พบว่า....)
6070 by the book ามระเบียบ ตามอักษร
6071 by the same token ในขณะเดียวกัน
6072 by trade ทำเป็นอาชีพ
6073 cabin factor จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร
6074 cabinet member คณะรัฐมนตรี
6075 cabinet members yคณะรัฐมนตรี
6076 cabinet ministers คณะรัฐมนตรี
6077 cabinet portfolios ตำแหน่งรัฐมนตรี
6078 cabinet position ตำแหน่งรัฐมนตรี
6079 cabinet positions รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี
6080 cabinet post ตำแหน่งรัฐมนตรี
6081 cabinet reshuffle การปรับคณะรัฐมนตรี
6082 cable TV, cable channels เคเบิลทีวี
6083 call centre ศูนย์รับแจ้งข้อมูล หรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัืพท์
6084 call for ต้องการ
6085 call off ยกเลิก
6086 called for เป็นที่จำเป็น ถูกนำมาใช้
6087 called for Y #N/A
6088 called into question ตั้งข้อสงสัย
6089 called off ด, ยกเลิก, ล้มเลิก
6090 calm before the storm ความสงบนิ่งก่อนเหตุร้ายจะมาถึง
6091 Cambodian soil ดินแดนกัมพูชา
6092 came across พบ(โดยบังเอิญ)
6093 came at the expense of ได้มาโดยแลกกับการเจ็บตัว
6094 came into effect มีผลบังคับใช้
6095 came into force มีผลบังคับใช้
6096 came out in defence แก้ต่าง แก้ข้อกล่าวหา
6097 came to blows ก่อให้เกิดการต่อสู้ ทะเลาะเบาะแว้ง
6098 came to light เปิดเผย
6099 campaign trail บนเส้นทางปราศัยหาเสียงเลือกตั้ง
6100 Cane and Sugar Fund กองทุนอ้อยและน้ำตาล
6101 cane, sugar cane อ้อย
6102 cannot afford ไม่สามารถปล่อยให้เกิดความเสียหายได้
6103 can't get the funding ไม่ได้เงินกู้ เงินลงทุน
6104 can't stand ทนไม่ได้
6105 canvassing campaign การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
6106 capacity, production capacity ความสามารถ
6107 capital outflows การไหลออกของเงินตราต่างประเทศ
6108 capitalise on เอาเปรียบ
6109 capture a market ครองตลาด (ขายสินค้าได้มากที่สุด)
6110 capture a share of ได้ส่วนแบ่ง
6111 capture the attention of ดึงดูดความสนใจ เตะตา
6112 car lot เต๊นท์ขายรถ
6113 carbonated sugary drinks #N/A
6114 cardiovascular disease โีรคหัวใจ #N/A
6115 carefully watch every move the central bank makes #N/A
6116 cargo handling การขนส่งสินค้า
6117 carried out a survey, conduct a survey ทำการสำรวจ
6118 carried the torch สานต่องาน(ในโครงการของสมเด็จย่า)
6119 cart away ขนออกไป
6120 cash crop ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวเพื่อขาย
6121 cash deposit เงินฝาก
6122 cash giveaways #N/A
6123 cash in ได้เงินมาจาก
6124 cashing in ฉวยโอกาส
6125 cast a ballot ะแนน, หย่อนบัตรเลือกตั้ง, ออกเสียงเลือกตั้ง
6126 cast ballots ลงคะแนนเลือกตั้ง
6127 cast doubts over เป็นที่กังขา เป็นที่สงสัย
6128 cast their ballots ลงคะแนนเสียง
6129 cast votes ลงคะแนนเสียง
6130 casting his vote ลงคะแนนเสียง
6131 casting their votes ลงคะแนนเสียง
6132 cater to จัดหาสิ่งที่ต้องการไว้ให้
6133 cater to sb's every whim จัดหาสิ่งที่ต้องการไว้ให้
6134 catering to ัดหา (นักเรียน) ตามจำนวนที่ต้องการ
6135 caught red-handed จับได้คาหนังคาเขา
6136 caught the public eye ตกเป็นเป้าสายตา
6137 cautiously optimistic มีความเชื่อมั่นที่ดีแต่ไม่ประมาท
6138 cave in ติ พัง สลาย (การชุมนุม)
6139 caved in พัง ล้มลง
6140 censure debate อภิปรายไม่ไว้วางใจ
6141 central bank ธนาคารแห่งชาติ
6142 central bank independence ความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทย
6143 cerebral palsy ความบกพร่องทางสมองทำให้มีปัญหาในการสื่อสาร
6144 ceremonial head หัวโขน (ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือใช้อำนาจนั้น)
6145 certification bodies คณะกรรมการออกใบอนุญาต
6146 certified, certification ผู้ตรวจสอบมาตราฐาน
6147 cervical cancer โรคมะเร็งปากมดลูก
6148 chain smoker คนติดบุหรี่
6149 chairs the MPC ประธานกลุ่ม
6150 chalk up คว้าชัยชนะ
6151 chamber of commerce หอการค้า
6152 change their minds overnight เปลี่ยนใจชั่วข้ามคืน
6153 changes for the better ปรับปรุง
6154 channelled back into นำเงินกลับมาสู่องค์กร
6155 charge d’affaires assador
6156 charged with เข้าจับกุม
6157 charter amendment การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
6158 charter court ศาลรัฐธรรมนูญ
6159 charter drafter คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
6160 charter flight เช่าเหมาลำ
6161 chartered vessels เรือสินค้าเช่าเหมาลำ
6162 check things out ตรวจสอบ
6163 checks and balances ถ่วงดุล
6164 chemical fertilisers and pesticides #N/A
6165 chequered flag ธงที่ใช้โบกเมื่อเข้าเส้นชัย
6166 chill the champagne เตรียมเฉลิมฉลอง
6167 chocolate cyst #N/A
6168 churning out ผลิตขึ้นเป็นจำนวนมาก
6169 circle in vain หมุนวนไปวนมา
6170 city dweller ชาวเมือง
6171 City Hall ศาลาว่าการ
6172 civic group กลุ่มพลเรือน
6173 civic groups พลเรือน
6174 civil (law) suit คดีแ่พ่ง
6175 civil aviation เครื่องบินพาณิชย์
6176 Civil Court ศาลแพ่ง
6177 civil disobedience การต่อต้านทางการเมือง
6178 civil groups กลุ่มพลเมือง
6179 civil lawsuit การฟ้องคดีแ่พ่ง
6180 civil liberties สิทธิของบุคคล
6181 civil penalties จ่ายค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่ง
6182 civil rights สิทธิของพลเมือง
6183 civil sector ภาคพลเมือง
6184 civil servant ข้าราชการ
6185 civil servants ข้าราชการ
6186 civil service salaries เงินเดือนข้าราชการ
6187 civil suit คดีแพ่ง
6188 civil unrest ความไม่สงบ
6189 civil uprising ความพยายามโค่นล้มรัฐบาลโดยประชาชน
6190 civil war สงครามกลางเมือง
6191 clamp down กำจัด
6192 clamp down on inflation แก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อ
6193 clean and jerk ท่ายกน้ำหนัก คลีนแอนด์เจิร์ก
6194 climate change การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
6195 clinical teams แพทย์เคลื่อนที่
6196 close ranks เข้าร่วมกับ
6197 closed deals ิดการขาย หมายถึงการเจรจาต่อรองนั้นๆ ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อย
6198 clung (past tense of cling) ห้อยโหน ป่ายปีน
6199 coalition (government) พรรคร่วมรัฐบาล
6200 coalition allies พรรคร่วมรัฐบาล
6201 coalition government รัฐบาลผสม
6202 coalition parties พรรคร่วมรัฐบาล
6203 coalition partners พรรคร่วมรัฐบาล
6204 coalition party พรรคร่วมรัฐบาล
6205 code of conduct แนวปฏิบัติ
6206 cold spell ช่วงอากาศหนาว
6207 collaborating with ร่วมมือกับ
6208 collectively suing ร่วมฟ้อง
6209 combat this looming inflation การรับมือและแก้ไขภาวะเงินเฟ้อที่กำลังจะเกิดขึ้น
6210 come into effect เริ่มบังคับใช้
6211 come into it สำคัญ
6212 come of age บรรลุนิติภาวะ
6213 come up trumps ทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะ
6214 come up with คิดขึ้นมา
6215 comfort zone บริเวณรู้สึกสบาย
6216 commercial banks ธนาคารพาณิชย์
6217 commercial pilot นักบินสายการบินพาณิชย์
6218 committed that crime #N/A
6219 committing suicide ฆ่าตัวตาย
6220 commodity-grade product สินค้าที่มีคุณภาพกลางๆ
6221 common ground สิ่งที่เห็นพ้องต้องกัน
6222 common sense ความรู้ทั่วไป ความเข้าใจดี
6223 common shares หุ้นสามัญ
6224 communications gap ความล้มเหลวในการสื่อสารทำให้เกิดความเขาใจผิด
6225 compatible with ารถใช้งานได้กับ ...
6226 compensation for damage เงินชดเชย
6227 competitive combat games #N/A
6228 competitiveness on world markets ความสามารถใจการแข่งขันกับตลาดโลก
6229 completely built-up vehicles หนะที่ประกอบเสร็จพร้อมใช้งาน (ยานพาหนะ หรือรถยนต์มีประเภทที่ประกอบเสร็จจากโรงงาน กับประเภทที่นำชิ้นส่วนมาประกอบในประเทศที่ขายรถนั้นๆ เอง)
6230 compliance with regulations ตามกฎระเบียบของ
6231 complimentary close #N/A
6232 comply with ปฏิบัติตามกฎหมาย
6233 compose (a piece of writing writing) #N/A
6234 compressed natural gas vehicles (NGV) ก๊าซที่ใช้สำหรับรถยนต์
6235 comprised of rประกอบด้วย
6236 compulsory education การศึกษาภาคบังคับ (ที่กฎหมายบัญญัติไว้)
6237 compulsory licensing ต้องได้รับใบอนุญาต
6238 Condominium Articles of Association (AOA) กฎหมายการดำิเนินการนิติบุคคลอาคารชุด
6239 condominium developers บริษัทผู้สร้างที่พักอาศัย
6240 condominium developments คอนโดมีิเนียมและสิ่งอำนวยความสะดวกแวดล้อม
6241 confident that มั่นใจ
6242 conflict of interest ัขัดต่อผลประโยชน์
6243 conflicting reports ายงาน (ข่าว) ที่แย้งกัน
6244 conflicts of interest การใช้อำนาจหน้าที่การงานเอื้อประโยชน์ส่วนตัว
6245 conform to ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
6246 conform to laws ตามกฎหมาย
6247 confront with เผชิญหน้ากับ
6248 congenital disease โรคที่เป็นแต่กำเนิด
6249 conservation of water and electricity #N/A
6250 conservatory (conservatoire) คณะดนตรี
6251 conserve cash ประหยัดเงิน
6252 consider คิดพิจารณา
6253 considering X พิจารณา
6254 consistent with สอดคล้องกับ
6255 consolidating operations การรวมกลุ่มธุรกิจไว้ในที่เดียวกัน
6256 consolidating routes ขนส่งสินค้าร่วมไปกันสินค้าอื่นๆ เพื่อประหยัดต้นทุน
6257 conspire against สมรู้ร่วมคิด ร่วมกันวางแผนอย่างลับๆ
6258 constitutional amendment การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
6259 constitutional monarchy ระบบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
6260 constrain credit ลดปริมาณเงินที่ให้กู้
6261 construction contracts signed การเซ็นต์สัญญาก่อสร้างโครงการ
6262 construction costs ต้นทุนการก่อสร้าง
6263 construction site บริเวณก่อสร้าง
6264 constructors’ championship การแข่งชิงชัยนัดใหญ่ที่สุด
6265 consulting company บริษัทที่ปรึกษา
6266 consumer confidence ความมั่นใจของผู้บริโภค
6267 contain a financial crisis ป้องกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจได้
6268 container shippers เรือบรรทุกสินค้า
6269 contemplation the act of looking at something in a calm and careful way ใคร่ครวญ เพ่งพินิจ ในที่นี้หมายถึงให้ดูตามสภาวะจิตว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง หากว่ากำลังคิด ก็ให้กำหนดรู้ว่า คิดหนอ ไม่ต้องรู้ว่าคิดอะไร #N/A
6270 contempt of court การดูหมิ่นศาล
6271 contested area บริเวณที่เป็นข้อพิพาท
6272 continue to decrease through the end of the year ลดลงไปเรื่อยๆ จนถึงสิ้นปี
6273 contract farming าร์มในเครือข่าย เช่น ฟาร์มในเครือของเจริญโภคภัณฑ์
6274 contracted workers ลูกจ้่างชั่วคราว
6275 contradicted principles of good governance ขัดต่อหลักการบริหารองค์กรที่ดี #N/A
6276 contrary to ตรงข้าม
6277 contributed to ช่วยก่อให้เกิด
6278 convenience stores ื้อ เช่น 7-Eleven
6279 convenient store #N/A
6280 cooked semi-processed meat products ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ผ่านการปรุงพร้อมอุ่นเพื่อรับประทาน เช่นจำพวกอาหารแช่แข็งเป็นต้น
6281 cooling off เย็นลง
6282 coordinated with สอดคล้องกับ
6283 cope with จัดการกับปัญหา
6284 copy editing ตรวจต้นฉบับก่อนพิมพ์
6285 coral reef แนวปะการัง
6286 cordial drinks เครื่องดื่มผสมน้ำผลไม้
6287 cordoned off กั้นด้วยเชือกหรือเครื่องกั้น
6288 core inflation การเพิ่มตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าต่างๆ ไม่รวมราคาอาหารและน้ำมัน
6289 core leader แกนนำ
6290 core leader(s) แกนนำ
6291 core leaders แกนนำ
6292 core member แกนนำ
6293 core member(s) แกนนำ
6294 core principle แก่น หลักใหญ่
6295 core problems ปัญหาที่สำคัญที่สุด
6296 corporal punishment การทำโทษด้วยการตีหรือหวดด้วยไม้เรียว
6297 corporate annual reports รายงานการดำเนินการประจำปี
6298 corporate governance การบริหารองค์กร
6299 corpse mediation #N/A
6300 correctional institutions สถานพินิจ
6301 Corrections Department กรมราชทัณฑ์
6302 corridors of power ะทรวง ทบวง กรม ที่ออกกฎระเบียบ
6303 cost of living allowance (COLA) ค่าครองชีพ
6304 cost you an arm and a leg ราคาสูงเกินไป
6305 cost-push inflation เงินเฟ้อเนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น
6306 couch potatoes นที่นั่งๆ นอนๆ อยู่หน้าทีวี
6307 could not afford ไม่มีเงินพอจ่าย
6308 count on นับถอยหลัง
6309 counter suit คำฟ้องกลับ ในกรณีที่มีผู้อื่นฟ้องร้อง
6310 counter-assault team ทีมป้องกันการจู่โจมทำร้ายร่างกาย
6311 coup (d’eat) การทำรับประหาร
6312 coup (d’etat) การทำรัฐประหาร การยึดอำนาจ
6313 coup (d'etat) การทำรัฐประหาร
6314 coup d’etat การยึดอำนาจโดยการทำรัฐประหาร
6315 coup d'etat การทำรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครอง
6316 course of action การกระทำ ลงมือทำ
6317 Court of Appeal ศาลอุทธรณ์
6318 Court of appeals ศาลอุทธรณ์
6319 courtesy call การเข้าพบเพื่อแสดงความเคารพ
6320 cover a distance ้ด้วยระยะ (สั้น -ยาว )
6321 cover most of the cost ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
6322 cover the production costs คุ้มต้นทุน
6323 cover their tracks กลบเกลื่อนร่องรอย
6324 CP Foods (CPF) กลุ่มผลิตอาหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์
6325 crack down ควบคุม จำกัด
6326 crack down on การควบคุม จำกัด
6327 cracking down ดำเนินการอย่างเฉียบขาด
6328 crash course การเรียนเร่งรัด
6329 crash helmet หมวกกันน็อก
6330 credit crunch ภาวะขาดสภาพคล่อง หรือเิงินหมุนเวียนไม่ได้
6331 Credit Default Swaps (CDSs) การโอนหนี้เสีย
6332 credit inquiries การตรวจสอบสถานะเครติดของบุคคลหรือนิติบุคคล
6333 credit rating การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
6334 credit risk ความเสี่ยงในการให้กู้เงิน
6335 crew members ลูกเรือ
6336 criminal charge ข้อหาทางอาญา
6337 criminal code ประมวลกฎหมายอาญา
6338 criminal penalties จ่ายค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา
6339 crises (plural form of crisis) วิกฤตการณ์
6340 criteria used for selection มาตรฐานในการคัดสรร
6341 critical of วิพากษ์วิจารณ์
6342 critical time ช่วงวิกฤต
6343 critically wounded บาดเจ็บสาหัส
6344 crop insurance การประกันผลผลิตทางการเกษตร
6345 crop yields พืชผลที่เก็บเกี่ยวได้
6346 crowd puller สิ่งดึงดูดความสนใจ
6347 Crown Property Bureau สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
6348 crude oil น้ำมันดิบ
6349 crude oil, petroleum น้ำมันดิบ
6350 cruising around ขับรถไปช้าๆ (รถแท็กซี่หาลูกค้าหรือรถตำรวจลาดตระเวน)
6351 cry foul ร้องขอความเป็นธรรม
6352 cubic feet ลูกบาศก์ฟุต
6353 culminate in มีผลให้
6354 cult status สิ่งที่เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มคนบางจำพวก
6355 curbing inflation ลดอัตราเงินเฟ้อ
6356 currency stability เสถียรภาพของสกุลเงิน
6357 currency volatility การแกว่งของค่าเงิน
6358 curry favour with ประจบ
6359 customer satisfaction ความพอใจของผู้บริโภค
6360 customs clearance ระเบียบพิธีการศุลกากร
6361 customs inspection ารตรวจสอบสินค้าขาเข้าโดยศุลกากร หรือ การผ่านพิธีการศุลกากร
6362 customs officers เจ้าหน้าที่ศุลกากร
6363 cut back on costs ลดต้นทุนการผลิต
6364 cut back on new investment projects ยุติการลงทุนหรือการขยายกิจการ
6365 cut down on ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก (เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย)
6366 cut into the value of collateral pledged against its margin loans #N/A
6367 Cut off your nose to spite your face ลงโทษอย่างไม่จำเป็น
6368 cut the gap ไล่ตามขึ้นมา
6369 cutting back on ลดปริมาณ
6370 cutting his losses ป้องกันไม่ให้เสียไป
6371 dampen the spirits เสียกำลังใจ
6372 dawn on คิดได้
6373 dawn the beginning of the day when it begins to get light รุ่งอรุณ #N/A
6374 days could be numbered นับเวลาถอยหลัง เหลืออีกไม่กี่วัน
6375 days may be numbered เหลือเวลาอีกไม่นาน ใกล้จะล้มแล้ว
6376 de facto เป็นที่รู้กัน
6377 dead end ทางตัน ไม่มีทางออก
6378 dead wrong ผิดถนัด
6379 deadweight tonnes (DWT) น้ำหนักที่เรือสินค้าสามารถบรรทุกสินค้าได้
6380 deal a blow ทำให้ตกตะลึง
6381 dean of the Faculty คณะบดี
6382 death toll ยอดผู้เสียชีวิต
6383 debt deflation, collateral deflation การที่หลักทรัพย์ค้ำประกันมีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้
6384 debt restructuring plan โครงการปรับโครงสร้างหนี้
6385 decides to go ahead with the project ตัดสินใจเริ่มดำเนินการโครงการ
6386 decisive factor ปัจจัยตัดสิน
6387 decisive measures มาตรการขั้นเด็ดขาด
6388 declare a state of emergency #N/A
6389 declared a State of Emergency #N/A
6390 dedicated to อุทิศให้
6391 deemed at risk มีความเสี่ยง
6392 deep pockets มีเิงินมาก
6393 defamation lawsuit ฟ้องหมิ่นประมาท
6394 defence portfolio ตำแหน่งที่นั่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
6395 defence ties ความสัมพันธ์ทางการทหาร
6396 defending champion รักษาแชมป์
6397 defensive measures มาตรการ หรือวิธีป้องกัน
6398 defensive tactics วิธีการป้องกันตัว
6399 defining moment ช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งเพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น
6400 de-mining personnel เจ้าหน้าที่กู้วัตถุระเบิด
6401 denied access ห้ามเข้า
6402 deny access ห้ามเข้า
6403 deny bail ไม่ให้ประกันตัว
6404 departure terminal อาคารผู้โดยสารขาออก
6405 depend on Y, dependent on Y, rely on Y ขึ้นอยู่กับ
6406 dependence on foreign imported oil #N/A
6407 dependent on ขึ้นอยู่กับ
6408 deploy (of soliders, police, etc.) to put in place ready for action ส่งทหารตำรวจเข้าประจำการ #N/A
6409 depolymerization, thermal depolymerization การกลั่นน้ำมัน
6410 deprive of บกพร่อง ขาด
6411 derived from ได้มาจาก
6412 descend from สืบเชื้อสาย
6413 descended on ่อนลง ร่วงลงมา อย่างไม่คาดหมาย
6414 designer clothes เสื้อผ้ามียี่ห้อ
6415 destined for export เตรียมไว้เพื่อการส่งออก
6416 deteriorating fundamentals ทำให้เสียความมั่นคง
6417 devaluation of its currency ลดค่าเงินบาท
6418 devastated financially สียหาย (ขาดทุน) จำนวนมาก
6419 developing new products พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
6420 developments, real estate developments การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
6421 devoted to ทุ่มเทให้กับ
6422 dharma ambassador #N/A
6423 Diabetes โรคเบาหวาน #N/A
6424 dictatorial authority อำนาจเบ็ดเสร็จ
6425 did not do his minister any favours ไม่ได้ช่วยแก้ต่างให้รัฐมนตรีในคณะของตนได้เลย
6426 didn't turn out as expected ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้
6427 diehard visitors นักท่องเที่ยวที่ยังคงมีความเชื่อมั่นและติดใจสถานที่ที่ตนเคยไป
6428 diesel excise taxes ภาษีน้ำมันดีเซล
6429 dietary preferences รสนิยมในการกิน
6430 dietary supplement #N/A
6431 different sets of lenses มองด้วยมุมต่างๆ #N/A
6432 different strokes for different folks ลางเนื้อชอบลางยา
6433 differentiate, product differentiation สร้างความแตกต่าง
6434 digestive system ระบบย่อยอาหาร
6435 diplomatic passport หนังสือเดินทางข้าราชการ
6436 diplomatic sources แหล่งข่าวกระทรวงต่างประเทศ
6437 diplomatic tactic กลยุทธทางการทูต
6438 diplomatically isolated การโดดเดี่ยวทางการทูต
6439 dire predictions คำเตือน
6440 disciplinary action การลงโทษทางวินัย
6441 disciplinary investigation การสอบสวนทางวินัย
6442 discrimination against การดูหมิ่น การกีดกัน
6443 disembarkation points การขึ้นฝั่ง
6444 disgusted by the horrible spectacle รู้สึกรังเกียจ คลื่นไส้เพราะเห็นภาพที่น่าสยดสยอง
6445 dishonest people คนขี้โกง คนที่เชื่อไม่ได้
6446 Dismissed as Y ไม่ได้รับการสนใจ
6447 dismissed for gross negligence ปลดออกจากตำแหน่งเพราะความประมาทในหน้าที่
6448 disputed area บริเวณที่เป็นข้อพิพาท
6449 disputed border area บริเวณชายแดนที่เป็นข้อโต้แย้งกันอยู่
6450 disputed land ที่ดินที่เป็นกรณีพิพาท
6451 disputed territory บริเวณที่เป็นข้อพิพาท
6452 disrespectful manner พฤติกรรมที่น่าตำหนิ
6453 disruption of plans ความไม่ต่อเนื่องของแผนการเดินทาง
6454 dissolution of parliament ยุบสภา
6455 dissolve parliament ยุบสภา
6456 dissolve the House ยุบสภา
6457 distort an image (verb) การทำให้ผิดรูปผิดร่าง
6458 distort financial information ไม่แจงสถานะหรือข้อมูลทางการเงิน
6459 distort prices บิดเบือนราคา
6460 distort the market ทำการซื้อขายสินค้าหรือกำหนดราคาเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาถูกกำหนดด้วยอุปสงค์อุปทานมากไป
6461 distortion (noun) การทำให้ผิดรูปผิดร่าง
6462 distribute a product จัดจำหน่ายสินค้า
6463 distribution point ำหน่าย (แจกสิ่งของ อาหาร ให้กับผู้ประสพภัย)
6464 distributors of X ผู้จัดจำหน่าย
6465 diversify their clientele เพิ่มกลุ่มลูกค้า (พยายามสร้างสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลายกลุ่ม)
6466 do the trick แก้ปัญหาได้สำเร็จ
6467 doctoral thesis วิทยานิพนธ์สำหรับผู้เรียนปริญญาเอก
6468 doesn't make sense ไม่เข้าท่า
6469 doesn't quite grasp ไม่เข้าใจ
6470 domestic prices ราคาสินค้าในประเทศ
6471 domestic violence #N/A
6472 don’t count her out อย่าสบประมาทเธอ
6473 done deal ผลสำเร็จในการตกลง
6474 doom and gloom ที่หมดหวัง ไร้ความหวัง
6475 dos and don'ts สิ่งที่ควรหรือไม่ควรทำ
6476 double digit inflation าเงินเฟ้อสูงกว่า 10 %
6477 double up ควบตำแหน่ง
6478 double-digit inflation ะเิงินเฟ้อเกินกว่า 10%
6479 down payment เงินมัดจำ
6480 down to earth ปฏิบัติ, ตามความจริง, ไม่เพ้อฝัน
6481 Down’s syndrome โรคปัญญาอ่อน
6482 dozing off ผลอดหลับ งีบหลับ
6483 draft charter ร่างรัฐธรรมนูญ
6484 draft constitution ร่างรัฐธรรมนูญ
6485 draft dodger คนหนีทหาร (หนีการเกณฑ์ทหาร)
6486 drafting the plan ร่างโครงการ
6487 drainage system ระบบท่อระบายน้ำ
6488 drastic measures มาตรการรุนแรง
6489 draw a lawsuit ทำให้เกิดการฟ้องร้อง
6490 draw lots จับฉลาก
6491 draw on ใช้ประโยชน์
6492 draw on the already existing expertise ดึงความสามารถและศักยภาพของคนในองค์กรมาใช้
6493 draw the attention ทำให้สนใจ
6494 draw the curtain on ปิดฉาก
6495 drew flak ถูกวิจารณ์
6496 drifted apart ห่างกันออกไป
6497 drill an oil well ขุดและสำรวจหาแหล่งน้ำมัน
6498 drive away ขับไล่ไปให้พ้น
6499 drive up prices ปั่นราคาให้สูงขึ้น
6500 driven by เป็นผลมาจา่ก สืบเนื่องมาจาก
6501 driven up เพิ่มขึ้น
6502 driving license ใบอนุญาตขับขี่
6503 driving the price of corn down ทำให้ราคาข้าโพดตกต่ำ
6504 drop charges ถอนคำร้อง ถอนคำกล่าวหา
6505 drop dead ไปตายซะ
6506 drop-off area บริเวณส่งผู้โดยสาร
6507 dropping out ออกจากโรงเรียน
6508 drug trafficker พ่อค้ายา
6509 drum up ชักชวน
6510 dry bulk shipping การขนส่งสินค้าแห้ง
6511 duct tape เทปกาวพันท่อ
6512 due diligence ตรวจสอบสถานะบริษัท
6513 due to สืบเนื่องมาจาก
6514 dust off นำมาปัดฝุ่น นำมาใช้ใหม่
6515 duty bound ทำตามหน้าที่
6516 duty-bound to investigate irregularities in the government #N/A
6517 duty-free goods สินค้าปลอดภาษี
6518 E20 fuel แก๊ซโซฮอล
6519 early stages of implementation ในระยะต้นของแผนที่วางไว้
6520 ease tensions คลายความตึงเครียด
6521 easing monetary policy ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อช่วยภาคธุรกิจ
6522 easy ways out ทางแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุด
6523 economic recession ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
6524 economic stimulus การกระตุ้นเศรษฐกิจ
6525 edge out เฉือนชนะ ชนะอย่างหวุดหวิด
6526 ejection seat ที่นั่งในเครื่องบินที่สามารถดีดตัวออกจากเครื่องได้เมื่อเครื่องบินประสพภัย
6527 elastic band หนังสติ๊ก
6528 elastic reins สายบังเหียน
6529 elbow injury บาดเจ็บที่ข้อศอก
6530 election fraud การโกงการเลือกตั้ง
6531 electioneering (n) กิจกรรมหาเสียงของพรรคการเมือง
6532 electoral fraud โกงการเลือกตั้ง
6533 electoral vote การลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีจากคนตัวแทนที่ได้รับสิทธิ
6534 electrical appliances อุปกรณ์ไฟฟ้า
6535 electricity consumption การใช้พลังงานไฟฟ้า
6536 Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
6537 electronic signature ลงมือชื่อทางอีเมล์
6538 elementary (school) ระดับประถม
6539 elevated rail lines รถไฟฟ้า
6540 eligible voter ผู้มีสิทธิออกเสียง
6541 eligible voters ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
6542 embark on เริ่มดำเนินการ
6543 embark on เริ่มดำเนินการ
6544 emergency call ถูกเรียกตัวมายังที่เกิดเหตุ
6545 emergency landing การนำเครื่องลงจอดฉุกเฉิน
6546 emerging middle class ชนชั้นกลางที่เกิดขึ้น
6547 emotional quotient (emotional intelligence) ความสามารถทางอารมร์ในการรับมือกับปัญหาหรือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
6548 emphasises their good qualities แสดงจุดเด่นของคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง #N/A
6549 empty handed มือเปล่า
6550 endow with บริจาคให้กับ
6551 energy conservation การประหยัดพลังงาน
6552 Energy Planning and Policy Office (EPPO) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ
6553 engage in ทำให้เกี่ยวพันกับ
6554 engage with ประสานกับ
6555 engaging in มีส่วนร่วม
6556 ensure a pollution free environment สร้างความมั่นใจว่าไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
6557 ensure compliance with EU regulations ให้มั่นใจว่าถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ EU
6558 entertain the idea of พิจารณาลองทำบางสิ่ง
6559 entitled to มีสิทธิตามกฎหมาย
6560 environmental awareness มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม
6561 environmental impact assessment (EIA) การศึกษารายละเอียดและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
6562 environmental impact assessment (EIA) report รายงานการประเมิณผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
6563 equipment and procurement contract (EPC) หมายถึง บริษัทถูกว่าจ้างให้มาทำหน้าที่จัดซื้อหารอุปกรณ์ก่อสร้างและให้บริการทางด้านวิศวกรรม
6564 equivalent to เท่ากับ เสมอกัน
6565 erectile dysfunction ปัญหาอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว
6566 err on the side of caution ระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหา
6567 ethnic group ชนพื้นเมืองกลุ่ม เผ่าต่างๆ
6568 Euro 4 standards for carbon emissions มาตราฐานควบคุมการปล่อยของเสียจากเครื่องยนต์ตามมาตราฐานของกลุ่มประเทศในยุโรป
6569 event sponsorship การสนับสนุนรายการ
6570 evergreen forests #N/A
6571 everything under the sun ทุกอย่างที่มีบนโลก
6572 eviction notice ประกาศขับไล่
6573 exact revenge แก้แค้น
6574 excise tax ภาษีสินค้าในประเทศ
6575 excise taxes ภาษีสำหรับสินค้าในประเทศ
6576 exclamation point เครื่องหมายอัศเจรีย์
6577 executive branch ฝ่ายบริหาร
6578 exercise caution เฝ้าระวัง
6579 exercise his authority ใช้อำนาจ
6580 exercise his rights ออกเสียง ไปใช้สิทธิลงคะแนน
6581 exhaust fumes ควันท่อไอเสีย
6582 exit poll การสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่เพิ่งลงคะแนนเสร็จสดๆ ร้อนๆ
6583 exit polls การสำรวจความคิดเห็นหลังจากที่ประชาชนได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว
6584 expand his horizons เพิ่มประสบการณ์
6585 expectant mother ผู้หญิงที่กำลังจะเป็นแม่ในไม่ช้า
6586 expected revenue รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ
6587 expenses incurred ค่าประำกอบการ
6588 experimental studies การศึกษาทดลอง
6589 experimental trials การทดลอง การวิจัยทางการเกษตร
6590 expiry date วันหมดอายุ
6591 exploiting the scheme ตั้งโครงการไว้หาผลประโยชน์
6592 export certification ใบอนุญาตการส่งออก
6593 export competitiveness ความน่าลงทุนของประเทศในสายตานักลงทุนต่างชาติ
6594 export driven growth การเติบโตในส่วนของตลาดสินค้าส่งออก
6595 extreme measures มาตรการขั้นรุนแรง
6596 eye contact จ้องตา
6597 eyebrows were raised แสดงความประหลาดใจ ความไม่พอใจ
6598 eyes downcast ทอดสายตาด้วยความเศร้าโศก
6599 face criminal charges ถูกตั้งข้อหาว่ากระทำผิดคดีอาญา
6600 face off เตรียมแข่งขันกัน
6601 face stringent regulations เผชิญกับข้อบังคับที่เข้มงวดขึ้่น
6602 faced a supply constraint in manufacturing หาวัตถุดิบได้ยาก
6603 facing delays in completion ประสพปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างให้เสร็จสิ้น
6604 facing pressure เผชิญกับความกดดัน
6605 factories chugged back to life โรงงานเริ่มผลิตสินค้าอีกครั้ง
6606 fall on deaf ears ไม่สนใจ ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น
6607 falling into the hands of ถูกจับโดย ตกอยู่ในมือของ
6608 false alarm สัญญาณหลอกๆ
6609 false start การทำฟาล์วก่อนออกสตาร์ท
6610 family affairs เรื่องภายในครอบครัว
6611 family planning การวางแผนครอบครัว
6612 fan out แผ่ขยายออกไป
6613 fanned out กระจายออกไปทั่วบริเวณ
6614 fare well ทำได้อย่างดี ได้ผลดีเยี่ยม
6615 fast-track channel ช่องทางเร่งด่วน
6616 fate was sealed ชะตาได้ถูกกำหนดไว้
6617 fatherly figure คนที่มีลักษณะความเป็นพ่อ
6618 fault lines รอยแยกของเปลือกโลก
6619 feasting on กินอย่างเอร็ดอร่อย
6620 federal laws กฎหมายระดับประเทศ
6621 feed his habit สนองความอยาก
6622 feed inflation ทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น
6623 feeling the pinch มีเงินไม่พอใช้สอย
6624 fell drastically ล้มไม่เป็นท่า
6625 fell victim to ตกเป็นเหยื่อ
6626 fellow men พี่น้องร่วมชาติ
6627 fend off กันตัวเองไม่ให้ถูกวิจารณ์
6628 fend off attacks ป้องกันการโจมตี
6629 fending off ป้องกัน
6630 fertility, fertility rate อัตราการเกิด
6631 feudal system ระบบศักดินา
6632 fiddle with ยุ่ง จู้จี้
6633 field trips การออกฟิล์ดเพื่อหาประสบการณ์ การลงปฏิบัติภาคสนาม
6634 fierce competition การแข่งขันสูง
6635 file a (law)suit ยื่นฟ้องร้อง
6636 file a complaint ยื่นคำร้องเรียน
6637 file a lawsuit ยื่นฟ้องร้อ
6638 file a motion ยื่นฟ้องร้อง
6639 file an appeal ยื่นอุทธรณ์
6640 file charges ยื่นฟ้อง
6641 filing a censure motion ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
6642 fill an order จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
6643 filling stations สถานีน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน
6644 finance portfolio ตำแหน่งในกระทรวงพาณิชย์
6645 financial engineering ระบบการเงิน
6646 financial institutions สถาบันการเงิน
6647 Financial Institutions Development Act กฎหมายพัฒนาสถาบันการเงิน
6648 financial institutions with too little capital สถาบันการเงินที่มีเงินทุนหมุนเวียนน้อยเกินไป #N/A
6649 financial instruments กลไกทางการเงิน
6650 financial status สถานภาพทางการเงิน
6651 financial transactions การทำธุรกรรมทางธนาคาร
6652 find guilty พิสูจน์ได้ว่ามีความผิดจริง
6653 find their way around หาทางเอาเปรียบ หาช่องว่าง
6654 finish line เส้นชัย
6655 fire employees การไล่พนักงานออก
6656 fire extinguisher พนักงานดับเพลิง
6657 first lady สตรีหมายเลขหนึ่ง
6658 first runner-up ผู้ที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ
6659 first-hand experience ประสบการณ์ตรง
6660 fiscal policy นโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจการการคลังของประเทศ
6661 fiscal transparency ความโปร่งใสในนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง
6662 fishery conservation อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ
6663 fixed locations (ระบบ) พื้นฐาน
6664 fixed-line infrastructure ระบบโทรศัพท์บ้าน
6665 flag down โบกมือเรียกแท๊กซี่
6666 flare up โกรธเคือง
6667 flash flood น้ำท่วมฉับพลัน
6668 fled (past of flee) หลบหนี
6669 fled (past tense of flee) #N/A
6670 fled the scene หนีออกจากที่เกิดเหตุ
6671 flight path เส้นทางการบิน
6672 flight simulator เครื่องฝึกขับเครื่องบิน
6673 float a price ปล่อยราคาลอยตัว
6674 floated the idea เสนอความเห็น
6675 fluctuations in market prices การปรับขึ้นลงของราคาสินค้าในท้องตลาดตามอุปสงค์อุปทาน
6676 flush out ขับออกให้หมด
6677 fly at half-staff ลดธงครึ่งเสา
6678 flying fox ค้างคาว
6679 focus on Y ให้ความสนใจ
6680 focuses on y ให้ความสำคัญกับ
6681 foist off หลอกลวงให้ยอมรับ
6682 follow in his footsteps ตามรอย
6683 follow suit ทำตาม
6684 follow the same ill-fated pattern เผชิญชะตากรรมเดียวกัน
6685 follow their lead ทำตามแบบอย่าง
6686 followed suit ทำตาม
6687 followed through on its promise ทำตามที่ได้สัญญาไว้
6688 food and Drug Administration (FDA) #N/A
6689 food chain ห่วงโซ่อาหาร
6690 food processing การถนอมอาหาร
6691 food processor เครื่องผสมอาหาร
6692 food safety การทำให้อาหารสะอาดปลอดภัย
6693 food safety guaranteed รับประกันว่าอาหารปลอดภัย
6694 food spoils อาหารเน่าเสีย
6695 food stalls แผงขายสินค้า
6696 food supplement อาหารเสริม
6697 Footie sans frontieres n ฟุตบอลไร้พรมแดน
6698 for good อย่างถาวร
6699 for the sake of เพื่อว่า
6700 forecast Y คาดการณ์
6701 forego schooling altogether ออกจากโรงเรียนโดยปริยาย
6702 foregone conclusion ผลล่วงหน้า
6703 Foreign Business Act (FBA) กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของผู้ลงทุนชาวต่างชาติ
6704 foreign compound สารปนเปื้อน สารเคมีที่แปลกปลอมหรือที่ปนเปื้อนเข้ามา
6705 foreign correspondent นักหนังสือพิมพ์หรือผู้สื่อข่าวต่างชาติ
6706 Foreign Direct Investment (FDI) เงินลงทุนจากต่างประเทศ
6707 foreign exchange reserves เงินตราต่างประเทศที่มีสำรองไว้ในธนาคารแห่งประเทศไทย
6708 foreign expatriates, ex-pats ชาวต่างชาติที่ตั้งรกรากในประเทศอื่น
6709 forensic science นิติวิทยาศาสตร์
6710 forest encroachers ผู้บุกรุกป่า
6711 forge ahead ้าวไปข้างหน้า พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
6712 forms แพร่กระจาย #N/A
6713 formulate an exact definition บัญญัติคำจำกัดความ
6714 forward เอกสารหรือบันทึกสำคัญ #N/A
6715 fossil fuels เชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมมาเป็นเวลาหลายล้านปี
6716 found guilty พบว่าผิดจริง
6717 fourth quarter สามเดือนสุดท้ายของปี
6718 free radicals สารก่อมะเร็ง
6719 Free Trade Agreement (FTA) สนธิสัญญาการค้าเสรี
6720 free-to-air TV โทรทัศน์ช่องปกติ
6721 from hero to zero จากคนที่ได้รับความนิยมสูงสุด ตกเป็นคนที่ถูกรังเกียจมากที่สุด
6722 from scratch เริ่มต้นโดยไม่เคยทำมาก่อน (เริ่มจากสองมือเปล่า)
6723 from time to time บางครั้ง
6724 frowned on ไม่เห็นด้วย
6725 frozen (assets) อายัดทรัพย์
6726 fuel allowances ค่าน้ำมัน ที่บริษัทออกให้ลูกจ้าง
6727 fuel conservation การประหยัดพลังงาน
6728 fuel economy ประหยัดน้ำมัน
6729 full capacity, run at full capacity เต็มกำลังการผลิต
6730 full employment mandate เพิ่มการจ้างงานและลดอัตราการปลดคนงาน
6731 full-blown conflict ความขัดแย้งที่เป็นชนวนทำให้เกิดการต่อสู้
6732 full-length save รักษาประตูไว้ได้
6733 functional food อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
6734 functioning abnormally ทำงานอย่างประหลาด หมายถึงกลไกของตลาดในแง่ของการขึ้นและลดลงของราคาแปลกไปจากที่ควรจะเป็น
6735 fundamental need ความต้องการขั้นพื้นฐาน
6736 fundamentally sound and well-managed economies เศรษฐกิจที่มีการบริหารจัดการอย่างดีและมีรากฐานที่แข็งแรง #N/A
6737 funeral cortege ขบวนราชรถ
6738 futures markets, futures exchange การทำตลาดล่วงหน้า
6739 gain access เข้าไปได้
6740 gain political credit เพื่อเรียกคะแนนจากประชาชน
6741 gained momentum มีกำลังแกร่งขึ้น
6742 gaining ground เป็นที่ยอมรับ
6743 game rating ลิขสิทธิ์
6744 gas separation plant โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
6745 gastric disorder ความผิดปกติหรืออาการที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
6746 gastrointestinal diseases โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและทางเดินอาหาร
6747 gather pace เกิดขึ้น เป็นจริง
6748 gathers momentum เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
6749 gave his blessing ให้อนุญาต
6750 gave in ยกเลิก
6751 gave rise to ทำให้เกิด
6752 gear up เตรียมการ
6753 geared towards Y ดินหน้า (ทำสิ่งนั้นๆ) ให้ลุล่วงไป
6754 gender studies การศึกษาบทบาทของชายและหญิงในสังคม
6755 general assembly การประชุมสามัญ
6756 generating Y สร้าง
6757 generic drug, generic version, generics ยาชนิดเดียวกันกับยาที่จดลิขสิทธิ์แต่่ผลิตด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า
6758 genetically modified foods #N/A
6759 geographical footprint เขตภูมิศาสตร์
6760 get ahead ประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้า
6761 get away หนี
6762 get away with รอดตัวไปได้
6763 get lost หลงทาง
6764 get off on the right foot เริ่มต้นในทางที่ดี
6765 get off track ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย
6766 get out of hand ควบคุมไม่ได้
6767 get the better of ชนะ
6768 get the message across ทำให้เข้าใจสิ่งที่กล่าวมา
6769 get the message across ทำให้เข้าใจสิ่งที่กล่าวมา
6770 get the picture เห็นภาพ
6771 get their feet wet ชิมลาง
6772 get through to ติดต่อกับ
6773 gets a cut of the action ได้รับผลจาก
6774 gets under way ที่เริ่มต้นขึ้น
6775 gets underway เริ่ม
6776 getting back at แก้แค้น
6777 getting used to คุ้นเคยกับ
6778 gimmick เคล็ดลับ #N/A
6779 give credence ให้การยอมรับ
6780 give in ยอมจำนน
6781 give rise to ทำให้เกิดขึ้น
6782 give the thumbs down แสดงทีท่าไม่เห็นด้วย
6783 given name ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ตั้งแต่เิกิด (พระนาม)
6784 giving the Thai economy a much needed boost กระตุ้นเศรษฐกิจ
6785 giving up ล้มเลิก
6786 Gland Slam การแข่งรายการแกรนด์แสลม
6787 glass ceiling ขีดสูงสุดในเรื่องของการงานที่ผู้หญิงจะทำได้
6788 global perspective มุมมองหรือทัศนะ
6789 global warming ภาวะโลกร้อน
6790 glued to the screens ติดอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่ยอมละไปทำอย่างอื่น
6791 glut in the market มีสินค้าล้นตลาด
6792 glutinous rice ข้าวเหนียว
6793 go ahead with Y เริ่มทำ
6794 go all-out in pursuit of ตามหาจนถึงที่สุด
6795 go mad ทำอย่างบ้าคลั่ง
6796 go organic เปลี่ยนมาใช้วิธีการผลิตแบบชีวภาพ
6797 go out of business ต้องปิดกิจการลง (เพราะขาดทุน)
6798 go sour ซึ่งเสียไป
6799 go to the extremes ทำเกินควร
6800 go under ล้มละลาย
6801 going along with เห็นชอบด้วย
6802 going down on his knees คุกเข่าขอร้อง
6803 golden opportunity โอกาสทอง ช่วงเวลาที่ดีที่สุด
6804 good Samaritan คนชอบช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก
6805 good-will gesture ด้วยเจตนาดี
6806 gossip columns คอลัมน์ซุบซิบ
6807 government budget deficit งบขาดดุลของรัฐ
6808 government bureaucracy ข้าราชการ
6809 government coalition บาลผสม (เกิดจากการรวมพรรคต่างๆ เข้าเป็นพรรครัฐบาลด้วยกัน)
6810 government deficit การขาดดุลของรัฐบาล
6811 government intervention การแทรกแซงของรัฐบาล
6812 GPO (Government Pharmaceutical Organisation) องค์การเภสัชกรรม
6813 grab the upper hand ได้เปรียบ
6814 grace period ช่วงเวลาผ่อนผัน
6815 grant amnesty ารอภัยโทษ, นิรโทษกรรม
6816 grant an audience พระราชทานพระราชวโรกาสให้รเข้าเฝ้า
6817 grant proposals แผนการดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติและสนับสนุนจากรัฐบาล
6818 granted bail อนุญาตให้ประกันตัว
6819 greenhouse gases ก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก
6820 grew impressively เติบโต หรือเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย
6821 grey area สิ่งที่ซับซ้อน
6822 grind to a halt หยุดชะงัีก
6823 grinding to a halt จบ หรือยุติลงอย่างรวดเร็ว
6824 gross national product ภัณฑ์มวลรวมของประชากรใน 1 ปี (
6825 gross negligence ความประมาทอันใหญ่หลวง
6826 ground (past of grind) ทำให้เกิดความลำบาก ทำให้ทุลักทุเล
6827 guarantee prices ประกันราคา
6828 guaranteed source of raw materials แหล่งป้อนวัตถุดิบ
6829 guilty as charged (พบว่า) มีความผิดตามข้อกล่าวหา
6830 gun barrel ปากประบอกปืน
6831 gunk (gunge) สารสกปรกเหนียว
6832 gunny sack กระสอบป่าน
6833 had a fling ความสัมพันธ์ทางเพศในระยะสั้นๆ
6834 had trouble enduring ยากที่จะทนไหว
6835 had witnessed รู้เห็นเป็นพยาน
6836 had yet to ยังไม่ได้ทำ
6837 hail a taxi เรียกแท๊กซี่
6838 hail from มีภูมิลำเนามาจาก
6839 hair margin จำนวนน้อยมาก
6840 halal meals อาหารที่ได้รับการอนุญาตให้ชาวมุสลิมกินได้
6841 hammer blows เหตุการณ์ที่รุนแรงหรือเสียหายมาก
6842 hammer out เคาะ (แป้นเปียโน)
6843 hands-free device หูฟัง หรือสมอลทอล์ค
6844 handy skill ทักษะที่เป็นประโยชน์
6845 handysize vessels ระวาง 15,000 ถึง 30,000 ตัน
6846 hang on to จับไว้แน่น
6847 hang up his chef’s hat ยุติการดำเนินรายการอาหาร
6848 happiness-inducing ทำให้เกิดความสุข #N/A
6849 ้hard to cope with ยากที่จะรักษา
6850 hardship post งานในประเทศหรือสถานที่ ที่เต็มไปด้วยความยากลำบาก
6851 has been around for so long ที่มีอยู่มานานแล้ว
6852 has no intention to ไม่มีแผนการ
6853 hatch a plot างแผน รวมหัวกัน
6854 haul bulk freight การขนส่งสินค้าจำนวนมาก
6855 hauled up ดึงขึ้นไป
6856 haute couture วงการแฟชั่น
6857 have a craving for ปราถนาอย่างแรงกล้า
6858 have a radical impact มีผลกระทบทั่วหน้า
6859 have in common มีคุณสมบัติเหมือนกัน
6860 have no bearing on ไม่มีผลต่อ
6861 have no clue คิดไม่ออก ไม่มีความเห็น
6862 have potential มีศักยภาพ
6863 have second thoughts เริ่มสงสัยว่าสิ่งที่ทำอยู่ถูกหรือเปล่า
6864 have the decency มีจริยธรรม มีความประพฤติที่ถูกทำนองคลองธรรม
6865 have the heart มีใจ มีกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆ
6866 havoc reigned ในสถานการณ์ที่คุมเกมไม่ได้
6867 heal their divisions ประสานความบาดหมาง ความไม่ลงรอย
6868 Health 2.0 #N/A
6869 health care providers านที่ให้การดูแลรักษาสุขภาพ เช่น คลีนิค และโรงพยาบาล
6870 health informatics ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลผู้ป่วย หรือโรงพยาบาล
6871 health insurance การประกันสุขภาพ
6872 health insurance policies กรมธรรม์ประกันสุขภาพ
6873 health-conscious lifestyle การดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังรักษาสุขภาพ
6874 heavy industry สาหกรรมหนัก เช่น ภาคการผลิตเหล็กกล้า อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ การกลั่นน้ำมัน
6875 heavy turnover มีคนลาออกอย่างมาก
6876 hefty fines เงินค่าปรับสูง
6877 held accountable มีความรับผิดชอบ
6878 held hostage จับกุมตัว จับตัวเป็นประกัน
6879 held to account มีความผิด
6880 here to stay เป็นที่ยอมรับ
6881 hidden agenda #N/A
6882 high end ราคาสูงมาก
6883 high on the agenda สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำ
6884 high profile เป็นที่รู้จักดี
6885 high profile investigations ารสืบสวน (ตรวจสอบบัญชี) ซึ่งเป็นคดีที่โด่งดัง
6886 high purchasing power มีกำลังการซื้อมาก
6887 high sugar content มีส่วนประกอบของน้ำตาลมาก
6888 high tide น้ำขึ้น
6889 high-end companies บริษัทชั้นนำ
6890 higher provisioning requirements สัญญาที่ระบุให้เงินประกันหุ้นในราคาสูง
6891 high-rise buildings ตึกระฟ้า ตึกสูง
6892 high-rise office block ตึกสูงที่ใช้เป็นสำนักงาน
6893 high-rise office buildings ตึุกระฟ้า
6894 hiked their prices ขึ้นราคา
6895 hire out ให้เช่า
6896 hired guns มือปืนรับจ้าง
6897 his mission was accomplished ทำหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วง
6898 hit demand การลดลงของความต้องการในการบริโภค
6899 hit the charts ดังติดชาร์ต
6900 hit the jackpot ทำแจ๊กพอตแตก ในที่นี้หมายถึง ปล้นเรือน้ำมันที่มีค่ามากได้สำเร็จ
6901 hit the poor the hardest คนจนได้รับผลกระทบมากที่สุด
6902 hit the road ออกเดินทาง
6903 hold a directorship seat ขึ้นเป็นผู้อำนวยการบริหาร
6904 hold accountable ได้มีผู้รับผิดชอบ
6905 hold fire หยุดยิง
6906 hold hostage จับเป็นประกัน
6907 hold out ยืนกรานสำหรับ
6908 hold out for รอคอย
6909 holding a 51% stake in the company ้น 51% ในบริษัท
6910 holding more than two directorship seats มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการบริหารถึงสองแห่ง #N/A
6911 holding out รอโอกาส
6912 holding property การครอบครองกรรมสิทธิ์
6913 holding your breath กลั้นหายใจ
6914 holiday maker นักท่องเที่ยว
6915 home equity กรรมสิทธิ์ของเจ้าของบ้าน
6916 honorary degree ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์
6917 honorary doctor of (x) degree ปริญญาดุษฎีมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
6918 hooked up with เข้าร่วมกับ
6919 hopes were dashed ความหวังเลือนหายไป
6920 hospitality business ธุรกิจการโรงแรมและร้านอาหาร (เกี่ยวกับการให้บริการ)
6921 host cities ประเทศเจ้าบ้าน
6922 hot money การเก็งกำไร
6923 hot potato ปัญหาหนัก สิ่งยุ่งยาก
6924 hot rolled steel sheets and coils แผ่นเหล็กที่ผ่านการรีดแล้ว #N/A
6925 hot rolling กา่รรีดเหล็ก
6926 hotly contested แข่งขันกันอย่างเผ็ดร้อน
6927 House dissolution การยุบสภา
6928 House to Wall Street.... สภาสั่งวอล์สตรีท
6929 housing estate บริเวณที่พักอาศัย
6930 huge effort พยายามอย่างมาก
6931 human resource chief หัวหน้าแผนกบุคคล
6932 human resources ทรัพยากรมนุึษย์
6933 human trafficking ขบวนการค้ามนุษย์
6934 humanitarian laws กฎหมายว่าด้วยหลักมนุษยธรรม
6935 hunger pangs คนที่นอนดึกและชอบหิวตอนกลางคืน
6936 hydroelectric power พลัีงงานน้ำ
6937 hygiene standards มาตรฐานด้านความสะอาดปลอดภัย
6938 ice rink ลานเสก็ตน้ำแข็ง
6939 ID card บัตรประชาชน
6940 idle promises สัญญาลอยๆ
6941 idle vessels เรือที่จอดอยู่นิ่ง
6942 ill effect ผลเสีย
6943 illegal migrant ผู้อพยพเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย
6944 Imam the title of a prayer leader in Islam (See Wikipedia) อิหม่าม ตำแหน่งผู้นำทางศาสนาของมุสลิม #N/A
6945 immediate hypersensitivity การแพ้อย่างฉับพลัน #N/A
6946 immigration bureau กองตรวจคนเข้าเมือง
6947 immigration police ตำรวจตรวจพลเข้าเมือง
6948 immune from ปลอดภัยจาก
6949 immune system ระบบภูมิคุ้มกัน
6950 improve the company's profit margin เพิ่มผลกำไรของบริษัท
6951 in a ……. fashion ง เช่น in a controlled fashion อย่างมีการควบคุม)
6952 in a lather กระวนกระวาย ร้อนรน
6953 in a league of his own มีความสามารถสูงกว่าผู้อื่น
6954 in a quandary อย่างลังเลใจ ไม่แน่ใจ
6955 in a row ต่อเนื่องกัน
6956 in a slump อยู่ในภาวะถดถอย ตกต่ำ
6957 in a state of confusion สภาวะที่ทุกอย่างยังไม่ชัดเจน ยังเป็นที่สับสนอยู่
6958 in a stew วิตกกังวล
6959 in absentia ไม่อยู่, ไม่ปรากฏตัว
6960 in abundance มีเป็นจำนวนมาก
6961 in accordance with สอดคล้องกับ
6962 in aggregate ผลรวม
6963 in charge กุมบังเหียน เป็นผู้สั่งการ
6964 in charge of รับผิดชอบ
6965 in charge of Y ผู้มีอำนาจดูแลโครงการ
6966 in check อยู่ในการควบคุม
6967 in collaboration with ทำงานร่วมกับ
6968 in contention การแข่งขัน
6969 in convincing fashion อย่างชัดเจน
6970 in custody ในการคุมตัว ที่ถูกคุมตัว
6971 in debt เป็นหนี้
6972 in difficult situation #N/A
6973 in dire need of เป็นที่ต้องการอย่างมาก
6974 in disguise ปลอมตัว แอบแฝง
6975 in droves เป็นจำนวนมาก
6976 in earnest อย่างจริงใจ
6977 in every sense of the word รบถ้วนกระบวนความ ครอบคลุมทุกทาง
6978 in excess of มากเกินคาด
6979 in exile ที่ลี้ภัยอยู่่ต่างแดน
6980 in favour of เพื่อผลประโยชน์ของ
6981 in filling small gaps ทำให้เข้าถึงทุกพื้นที่
6982 in force จำนวนมาก
6983 in general โดยทั่วไป
6984 in grandma's days ในสมัยคุณแม่ยังสาว
6985 in hindsight มองย้อยกลับไป
6986 in hot water ตกอยู่ในความเดือดร้อน ประสบกับปัญหา
6987 in its wake หลังเหตุการณ์
6988 in jeopardy การเสี่ยงอันตราย
6989 in jest พูดตลก
6990 in lieu of แทนที่
6991 in limbo บริเวณชายขอบนรก,สถานการณ์ไม่แน่นอนซึ่งไม่สามารถควบคุมได้หรือไม่ได้ปรับปรุง
6992 in line with #N/A
6993 in other words างอย่าง
6994 in perspective ในทางที่เป็นไปได้
6995 in practice ใช้(งาน)ได้จริง
6996 in protest เพื่อเป็นการประท้วง
6997 in session ในสมัยประชุม
6998 in stock ที่ผลิตเตรียมไว้แล้ว
6999 in tears ร้องไห้
7000 in that light ในทำนองนั้น ในแบบนั้น
7001 in the clear อดตัว หมดเรื่อง หมดปัญหา
7002 in the course of ในระหว่าง
7003 in the distance อีกยาวไกล
7004 in the event ถ้าหาก
7005 in the event of ถ้าเกิดเหตุขึ้น
7006 in the eyes of ตามความเห็นของ
7007 in the footsteps of บทอดเจตนารมย์ ตามรอยเท้า(แม่) ในที่นี้หมายถึง พระิองค์ทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่า
7008 in the lap of luxury ใช้ชีวิตอย่างหรูหรา
7009 in the limelight เป็นจุดสนใจ
7010 in the long run ในระยะยาว
7011 in the mood มีอารมณ์อยากทำสิ่งต่างๆ
7012 in the nick of time ก่อนสายเกินไป
7013 in the opposition ฝ่ายค้าน
7014 in the pipeline ได้เริ่มดำเนินการแล้ว
7015 in the prime of their lives ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต
7016 in the pursuit of การพยายามให้ถึงความต้องการ
7017 in the spotlight จุดสนใจของผู้คน
7018 in the wake of สืบเนื่องมาจาก
7019 in the works กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ
7020 in their charge ภายใต้การควบคุม
7021 in their favour ้เปรียบ , เป็นต่อ
7022 in this day and age ปัจจุบันนี้
7023 in trauma บาดเจ็บ
7024 in vain อย่างเปล่าประโยชน์
7025 in violation of การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือหลักการปฏิบัติ
7026 inconsistent with ไม่สอดคล้องกัน
7027 independent auditor ผู้ตรวจบัญชีอิสระ
7028 independent regulators หน่วยงานอิสระ
7029 index (finger) นิ้วชี้
7030 indistinct from ไม่เด่นชัด
7031 indulge in ปล่อยใจไปตามความต้องการกับ
7032 industrial estate ที่ดินอุตสาหกรรม
7033 industrial waste กาก ขยะอุตสาหกรรม
7034 industry concentration บริษัทใหญ่ๆ สองสามบริษัท
7035 inflatable craft เรือซึ่งทำให้พองได้
7036 inflation expectations, inflationary expectations #N/A
7037 inflation targeting policy ช้นโยบายทางการเงิน (การคลัง) แก้ภาวะเงินเฟ้อ
7038 inflationary expectations ภาวะเงินเฟ้อที่น่าจะเกิดขึ้น
7039 inflationary pressures ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้ราคาสินค้าและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
7040 infrastructure projects โครงการสาธารณูปโภค
7041 infringe on Y ล่วงละเมิด
7042 infringes on ่วงละเมิด, ละเมิด
7043 ingrained in their despicable mind มีสันดานต่ำช้า เลวทราม
7044 initial operation การผ่าตัดเบื้องต้น
7045 inputs to rice production ปัจจัยในการปลูกข้าว
7046 inside job นใน หมายถึง อาชญากรรมที่มีคนในองค์กรรู้เห็นเป็นใจหรือสมรู้ร่วมคิด
7047 insists on ยืนยันในเรื่อง
7048 instant noodle #N/A
7049 institutional investors สถาบันการลงทุน
7050 institutional property investors ผู้ลงทุนทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ #N/A
7051 insurance coverage สิ่งที่กรมธรรม์คุ้มครอง
7052 intelligence officers เจ้าหน้าที่หน่วยราชการลับ
7053 interconnectedness ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน #N/A
7054 interest group กลุ่มผู้ได้ผลประโยชน์
7055 interest groups กลุ่มผู้ไำด้รับผลประโยชน์
7056 interest rate hikes การเพิ่มสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
7057 interest was tax-deductible ดอกเบี้ยสามารถนำไปหักภาษีได้
7058 interim government รัฐบาลรักษาการณ์
7059 international competitiveness ความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
7060 international schools โรงเรียนนานาชาติ
7061 internet coverage เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เนต
7062 internet penetration เปอร์เซนต์การใช้้อินเตอร์เนตของผู้ใช้กลุ่มต่างๆ
7063 intestine cancer #N/A
7064 investment banks วาณิชธนกิจ
7065 investment privileges ข้อได้เปรียบในการลงทุน
7066 investment-grade ratings #N/A
7067 iron bar แท่งเหล็ก
7068 iron fist approach การแก้ปัญหาด้วยมาตรการรุนแรง
7069 iron ore เหล็กกล้า
7070 ironic น่าตลก (ในเชิงเสียดสี ประชดประชัน) #N/A
7071 irrigation canal คลองชลประทาน
7072 is critical to สำคัญยิ่ง
7073 is next to impossible แทบจะเป็นไปไม่ได้
7074 is sorely needed เป็นที่ต้องการอย่างมาก
7075 is underway อยู่ระหว่างดำเนินการ
7076 issue (verb) ออกคำสั่ง
7077 issue an arrest warrant ออกหมายจับ
7078 issue an) ultimatum ออกคำเตือน
7079 it appears กลับกลายเป็นว่า
7080 it is anyone’s guess ไม่มีใครรู้ได้
7081 It’s up to you เป็นทางเลือกของคุณเอง คุณเลือกเองได้
7082 it's worth it เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
7083 jail sentence การรับโทษโดยการจำคุก
7084 job broker นายหน้าหางาน
7085 job seekers คนหางาน
7086 join the ranks of เข้าร่วมในการจัดอันดับที่ดีที่สุด
7087 joined the ranks of ขึ้นทำเนียบ
7088 joint session of parliament การประชุมสภา
7089 jointly owned เป็นเจ้าของร่วมกัน
7090 judicial coup ารรวมตัวกันของฝ่ายตุลาการ (คณะผู้พิพากษา) เพื่อโค่นอำนาจ
7091 judicial process กระบวนการพิจารณาคดี
7092 judicial system กระบวนการยุติธรรม
7093 jump bail ไม่มารายงานตัวต่อศาล
7094 jump head first into กระโดดเข้าไปมีส่วนร่วมทันที
7095 jump to conclusions ึกทัก หรือ สรุปเอาเอง
7096 jumped on the bandwagon ่วมขบวนไปด้วย หมายถึง ชาวนาก็พลอยเร่งปลูกข้าวเพื่อตอบสนองกับการที่ข้าวขึ้นราคาอย่างมากในปีนี้
7097 junk food #N/A
7098 jurors awarded ค่าเสียหายที่คณะลูกขุนเห็นสมควรให้โจกท์ชดเชยให้จำเลย
7099 justice ทรัพยากรธรรมชาติ #N/A
7100 keen eye สายตาที่หลักแหลม
7101 keep guard รัักษาความปลอดภัย
7102 keep in mind ำไว้, อย่าลืม
7103 keep it at bay ป้องกันไว้ก่อน
7104 keep something at bay ช่วยให้พ้นจาก
7105 keep tabs on จับตามอง
7106 keep their feet firmly on the ground มีเหตุมีผลและแนวคิดที่เป็นไปได้
7107 keep up with #N/A
7108 keep your eyes peeled เฝ้าดู
7109 keeping an eye on จับตามอง
7110 keeping their fingers crossed แอบหวัง
7111 kept his distance อยู่ห่างๆ ไม่เข้าไปยุ่ง
7112 key figure แกนนำ คนสำคัญ
7113 key players ัวการสำคัญ ผู้มีอำนาจ
7114 kick off เริ่มต้นขึ้น
7115 kicks into gear เริ่มส่งผลกระทบ
7116 kill the desire ทำให้หมดความสนใจ
7117 kill time ฆ่าเวลา
7118 kiss and make up spearhead
7119 Klong Toey Port ท่าเรือคลองเตย
7120 knows what he's doing มีความรู้ความชำนาญในสิ่งที่ทำอยู่
7121 labour brokers นายหน้า่ค้าแรงงาน
7122 labour strikes การประท้วงของแรงงาน
7123 labour union สหภาพแรงงาน
7124 labour unions, trade unions, unions สหภาพแรงงาน
7125 lack access to information ไำม่มีช่องทางเข้าถึงข้อมูล
7126 lack of clear policy ไม่มีนโยบายที่ชัดเจน
7127 lack Y ขาดแคลน
7128 lacks direction ไร้ทิศทาง ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
7129 Laem Chabang Port ท่าเรือน้ำลึกแฉลมฉบัง
7130 laminate wood flooring พื้นลามิเนต
7131 land reform การปฏิรูปที่ดิน
7132 landslide election victory การชนะการเลือกตั้งขาดลอย
7133 landslide victory ชนะขาด
7134 lapse of duty บงพร่องต่อหน้าที่
7135 larger than life เกินจริง
7136 lashed out กร่นด่าด้วยความโกรธ
7137 lashing out วิจารณ์อย่างโกรธ กร่นด่า
7138 last phase ขั้นตอนสุดท้ายของการก่อสร้าง
7139 launch pad แท่นยิงจรวดขีปนาวุธ
7140 law enforcement การบังคับใช้กฎหมาย
7141 law enforcement authorities เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย
7142 law enforcers เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย (ตำรวจ)
7143 lay a charge ตั้งข้อหา
7144 lay down rules วางกฎระเบียบ
7145 lay siege to ห้อมล้อม
7146 lay the record straight เปิดเผยตัวเลขจริง
7147 lay up ships for repairs จอดเรือทิ้งไ้ว้รอการซ่อมแซม
7148 layoff employees การปลดคนงาน
7149 layperson's terms ภาษาบ้านๆ
7150 lead the pack นำหน้า เริ่มก่อน
7151 leave alone ปล่อยไว้ตามลำพัง
7152 left over ที่เหลืออยู่
7153 legal entity องค์กรที่ได้รับการรับรองทางกฎหมาย
7154 legal systems กระบวนการยุติธรรม
7155 legislative branch ฝ่ายนิติบัญญัติ
7156 lend support ให้ความช่วยเหลือ ให้การสนับสนุน
7157 lent (past of lend) การให้ยืมเงิน
7158 lese majeste หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
7159 less willing ไม่เต็มใจ
7160 lessens its dependence ลดการส่งสินค้าออกไปยังอเมริกาเพื่อลดความรุนแรงที่จะเกิดจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจในอเมริกา
7161 let down ทำให้ผิดหวัง
7162 let off steam ทำตัวร่าเริง
7163 letter of credit หนังสือจากธนาคารหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่ง ให้จ่ายเงินในจำนวนที่ระบุไว้แก่บุคคลที่ระบุไว้
7164 letter of the law ตรงตามข้อกฎหมาย
7165 level (charges) การกล่าวหา
7166 level off ลดระดับการบิน
7167 levelled against ี่มีต่อ ในที่นี้หมายถึง การตั้งข้อหากับ
7168 leverage ratios อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน
7169 liberal arts ศิลปศาสตร์
7170 liberalise an industry การให้เสรีกัีบอุตสาหกรรมนั้นๆ ในที่นี้หมายถึงการให้เสรีทางการค้ากับอุตสากรรมปิโตรเคมี
7171 licence plate ป้ายทะเบียน
7172 life exectancy ช่วงอายุ (ความยืนยาวของชีวิตคนแต่ละคน)
7173 life on the edge ใช้ชีวิตแบบเดินอยู่บนเส้นด้าย
7174 light at the end of the tunnel ความหวัง
7175 light up ทำให้สว่างสดใส
7176 lightning strike สายฟ้าแลบ
7177 lingering high inflation ช่วงที่เกิดอัตราเงินเฟ้อต่อเนื่องเป็นเวลานาน
7178 lingua franca ภาษาผสม ที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างชนชาติที่ต่างกัน
7179 linking arms with จับมือ ร่วมกัน
7180 links, rail and road links รเชื่อมโยงด้วยถนน หรือทางรถไฟ เพื่อการคมนาคม และขนส่งที่สะดวกขึ้น
7181 lion’s share ส่วนที่ใหญ่ที่สุด
7182 liquidity problems ภาวะเงินฝืด
7183 listed on a stock exchange จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
7184 little did they know ซึ่งพวกเขาไม่รู้มาก่อน
7185 live broadcast ารถ่ายทอดสดทางวิทยุ หรือ โทรทัศน์
7186 livestock feed อาหารสัตว์
7187 living it to its name ริงสมชื่อ ในที่นี้หมายถึง เมืองไทยที่น่าทึ่ง (เชิงประชดว่า เป็นไปได้ขนาดนี้เชียวหรือ)
7188 living quarters คฤหาสน์หรือบ้านพักขนาดใหญ่ บ้านจะถูกแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ในที่นี้ ทำเนียบขาวใช้เป็นทั้งที่ทำงานประธานาธิบดีและบ้านพักของประธานาธิบดีด้วย ดังนั้น living quater คือส่วนที่ใช้พักผ่อน อยู่อาศัย
7189 loaded up ขนขึ้น
7190 loan rejections การปฏิเสธคำขอกู้
7191 local reference prices ราคาซื้อขายในท้องตลาด
7192 locked horns มีส่วนในการต่อสู้หรือแข่งขัน
7193 locked in ไม่เปลี่ยนแปลง
7194 lodge a complaint ยื่นคำร้อง
7195 lodge a petition ยื่นคำร้อง
7196 lodge a police complaint ยื่นคำร้อง
7197 lodge a protest ยื่นคำร้อง
7198 look forward to ตั้งหน้ารอคอย
7199 looked after ดูแล
7200 looking to expand กำลังหาช่องทางในการขยาย (ธุรกิจ)
7201 looming inflation ภาวะเงินเฟ้อที่อาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้า
7202 lose heart หดหู่ หมดหวัง
7203 losing face อับอาย
7204 loss of temper ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่
7205 losses that PTT is incurring ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับปตท.
7206 lost his temper โกรธมากจนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
7207 low duty for imports การเก็บอากรสินค้าขาเข้าต่ำ
7208 low end น้อยกว่ามาก
7209 low income elasticity of demand สินค้าที่ผู้บริโภคต้องซื้อหา มีการปรับราคาขึ้นลงเล็กน้อย
7210 low key เงียบเชียบ
7211 lower margin growth #N/A
7212 lower their guard การรักษาความปลอดภัยหละหลวม
7213 lunar eclipse จันทรคลาส
7214 luxury properties อสังหาริมทรัพย์ระดับหรูหรา
7215 lying in state ปูชณีสถาน
7216 lymph node cancer มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
7217 macro-economics which looks at the economy as a whole เศรษฐศาสตร์มหภาค เีกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจระดับใหญ่ เช่น ระบบและนโยบายทางการคลัง #N/A
7218 made off with ขโมย
7219 magnifying glass แว่นขยาย
7220 make a [small] difference สร้างความแตกต่าง
7221 make a comeback กลับมาใหม่
7222 make a go of it ประสบความสำเร็จ ทำกำไร
7223 make a judgement การตัดสินการกระทำของผู้อื่นโดยใช้ความคิดเห็นของตนเองเป็นที่ตั้ง
7224 make a living หาเลี้ยงชีพ
7225 make an insurance claim เรียกค่าเสียหายจากบริษัทประกัน
7226 make both ends meet มีรายได้พอประทังชีวิต
7227 make contact with สื่อสารกับ
7228 make do ช้ (ทรัพยากร) เท่าที่มีอยู่เท่านั้นในการทำสิ่งต่างๆ
7229 make ends meet มีรายได้พอประทังชีวิต
7230 make hay as the sun shines น้ำขึ้นให้รีบตัก
7231 make it ประสพความสำเร็จในหน้าที่การงาน
7232 make it through bad economic times ทำทุกวิถีทางเพื่อให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
7233 make it through their day ทำให้ทำงานได้ตลอดทั้งวันโดยไม่เหนื่อยล้า #N/A
7234 make them an ideal home away from home ทำให้ผู้มาใช้บริการรู้สึกเหมือนว่าอยู่บ้านตนเอง
7235 makes sense เข้าท่า สมเหตุสมผล
7236 making a comeback ันกลับมาทำอาชีพ (ที่ประสบความสำเร็จ) ที่เคยทำอีกครั้ง
7237 making a name มีชื่อเสียง
7238 making the rounds (เดินสาย)
7239 making up ร้าง (เรื่อง) ขึ้น
7240 male-dominated vocation วิชาชีพที่ผู้ชายส่วนใหญ่ทำ
7241 manipulating prices การปั่นราคา
7242 manipulating shares ปั่นหุ้น
7243 man's best friend สุนัข
7244 mapping out วางแผน
7245 margin of error วามผิดพลาดคลาดเคลื่อน, เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
7246 margin, profit margin ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย
7247 marine life ชีวิตสัตว์ในท้องทะเล
7248 marital status สถานภาพการสมรส
7249 market clearing price าง Supply & Demand
7250 market forces การกำหนดราคาตามความหลักอุปสงค์ อุปทาน
7251 market intervention การที่รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงในภาคธุรกิจ
7252 market panic ความหวาดวิตกของผู้ประกอบกิจการ
7253 market price ราคาตลาด
7254 market segment กลุ่มตลาดย่อย
7255 market share ส่วนแบ่งของตลาด
7256 marketing campaign แผนการตลาด
7257 marriage of convenience การรวมกลุ่มผลประโยชน์
7258 masking tape เทปกาว
7259 mass migration การอพยพครั้งใหญ่
7260 mass rally การชุมนุมครั้งใหญ่
7261 mass tourism นักท่องเที่ยวจำนวนมาก
7262 mass transit ridership ผู้ใช้บริการขนส่งมวลชน
7263 mass transit routes เส้นทางรถไฟใต้ดิน รถไฟฟ้า
7264 mass transit, mass transportation ขนส่งมวลชน
7265 mass transportation การขนส่งมวลชน
7266 material indulgences ปรนเปรอความสุขกายสบายใจด้วยสิ่งของต่างๆ
7267 maximize profits ผลประโยชน์สูงสุด
7268 meagre salary เงินเดือนน้อยนิด
7269 measure up ได้มาตรฐาน
7270 meddle with แทรกแซง
7271 media buying agencies บริษัทโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำหน้าที่ซื้อเวลาและจัดสินค้าลงตามสื่อต่างๆ
7272 media outlets สื่อต่างๆ
7273 media source สื่อต่างๆ
7274 media tycoon เจ้าพ่อสื่อ
7275 media tycoon เจ้าพ่อสื่อ
7276 medical licence ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
7277 medical tourism การเดินทางไปรักษาตัวที่ประเทศต่างๆ
7278 medium of choice ่องทาง หรือ เครื่องมือในการสื่อสาร
7279 meeting is held out of schedule การจัดการประชุมนอกรอบ
7280 meeting of the minds ได้ข้อตกลงร่วมกัน
7281 melamine, melamine resin ดุที่เรียกว่า เมลานิน มีลักษณะคล้ายพลาสติก มีความทนทาน ใช้ทำภาชนะต่างๆ
7282 mend fences สร้างความปรองดอง
7283 mend its fences สร้างความปรองดอง พยายามไกล่เกลี่ยความบาดหมาง
7284 mental hygiene มีสุขภาพจิตดี มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์
7285 met their demands ตอบสนองความต้องการได้
7286 metal detectors เครื่องตรวจระเบิด
7287 meteorological department กรมอุตุนิยมวิทยา
7288 microbial and fungal infections #N/A
7289 mindfulness technique #N/A
7290 minimum wage ค่าแรงขั้นต่ำ
7291 ministerial portfolios ผรัฐมนตรี ตำแหน่งรัฐมนตรี
7292 mislead (past form: misled) ชักนำ ชี้นำในทางที่ผิด
7293 misled (past of mislead) ทำให้เข้าใจผิด
7294 mistaken identity ผิดตัว
7295 mitigate the spread of difficulties in obtaining U.S. funding ลดผลกระทดหรือปัญหาในการได้เงินลงทุนจากอเมริกา #N/A
7296 mitigate X บรรเทา ทำให้เบาบางลง
7297 mixed doubles การแข่งขันแบบคู่ผสม (ชายและหญิง)
7298 mixed-use development อสังหาริมทรัพย์ที่ออกแบบมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยหลายประเภท
7299 mob rule การกดดันของฝูงชน
7300 mobile broadband access การเชื่อมต่อเครือข่ายระบบบรอดแบนด์ด้วยมือถือหรือโน้ตบุ๊ค
7301 modus operandi วิธีปฏิบัติการ
7302 momentum that keeps the ball rolling ยากที่จะหยุดเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ได้
7303 monetary and fiscal discipline ปฏิบัติตามนโยบายการเงินและเศรษฐกิจการคลัง
7304 monetary policy นโยบายทางการเงิน
7305 Monetary Policy Committee (MPC) คณะกรรมการนโยบายการเงิน
7306 monitor exchange rate movements จับตาดูการเลื่อนขึ้นหรือลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
7307 monospaced fonts องไฟเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็น i หรือ m ตรงข้ามกับ proportional spacing ซึ่งหมายถึง อักษรแต่ละตัวจะใช้เนื้อที่เท่าที่จำเป็น ดู proportional pitch ประกอบ
7308 Moody's Investors Service ูดี้ หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
7309 moral and ethical :คุณธรรมและจริยธรรม
7310 moral issues ประเด็นทางศีลธรรม
7311 moral support การให้กำลังใจ
7312 morale boost ระตุ้น สร้าง ให้กำลังใจ
7313 more effective อย่างมีประสิทธิภาำพขึ้น
7314 more sensitive to political instability ได้รับผลกระทบจากความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศ
7315 Morse code รหัสมอร์ส ที่ใช้เสียงหรือแสงเป็นสัญญลักษณ์
7316 mortgage crops ข้าวในโครงการจำนองข้างเปลือก
7317 most prevalent ที่พบบ่อยที่สุด
7318 mother nature ธรรมชาติ
7319 mother tongue าษาแม่
7320 motion sensors เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว
7321 moved up a gear เร่งมือ เพิ่มกำลัง
7322 MRTA (Mass Rapid Transit Authority) รถไฟใต้ดิน
7323 mucking out ทำความสะอาด
7324 mud pit หลุมโคลน
7325 Munich air disaster ุการณ์เครื่องบินตกที่มิวนิค ซึ่งทำให้ทีมแมนยูเสียนักเตะไป 7 คน
7326 mutual hospitality #N/A
7327 mutual understanding ความเข้าใจร่วมกัน
7328 my opponent is measuring the drapes at the White House ื่อว่าแมคเคนจะชนะได้ ดังนั้นโอบาม่า ก็กำลังจัดเตรียมที่ทำงานในทำเนียบขาวอยู่ (เปรียบเทียบให้เห็นว่าตนชนะแน่ๆ เตรียมจัดข้าวของพร้อมย้ายเข้าทำเนียบแล้ว)
7329 named after ตั้งชื่อตาม
7330 narrow lead นำด้วยคะแนนที่เฉือนกันเพียงเล็กน้อย
7331 narrowly focused เฉพาะจุด
7332 national agenda วาระแห่งชาติ
7333 national anthem เพลงชาติ
7334 National Artist ศิลปินแห่งชาติ
7335 National Credit Bureau (NCB) ศูนย์ข้อมูลบัตรเครดิตแห่งชาติ
7336 National Economic and Social Development Board (NESDB or "Sa-pa-pat") สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
7337 national flag carrier ารบินประจำชาติ เช่น การบินไทย แอร์ฟรานซ์ สิงคโปร์แอร์ไลน์ เป็นต้น
7338 national heritage สมบัติของชาติ
7339 national resources ทรัพยากรของชาติ
7340 native province จังหวัดพื้นเพเดิม (จังหวัดที่บุคคลนั้นมีถิ่นฐานอยู่)
7341 natural gas ก๊าซธรรมชาติ
7342 natural resources ทรัพยากรธรรมชาติ
7343 nearing the end of their rope เกือบจะหมดหนทางรอด
7344 neck and neck ู่คี่, สูสี
7345 negative equity เมื่อเจ้าของบ้านสูญเสียกรรมสิทธิ์ให้กับธนาคารที่กู้เงินมาพร้อมทั้งยังไม่สามารถชำระหนี้ที่กู้มาได้
7346 negative impact ผลเสีย
7347 negligence of duty บกพร่องต่อหน้าที่
7348 negotiations go smoothly การเจรจาเป็นไปด้วยความราบรื่น
7349 new product development #N/A
7350 new unproven technologies เทคโนโลยีใหม่ที่ยังไม่ได้รับการใช้มากนัก ทำให้ยังไม่รู้ว่าเทคโนโลยีนั้นดีจริงหรือไม่
7351 next to you #N/A
7352 night vision cameras กล้องวีดีโอที่สามารถบันทึกภาพในที่มืดได้
7353 nine-to-five job งานทั่วไป
7354 no avail ล้มเหลว
7355 no end in sight สถานการณ์ที่มองไม่เห็นทางแก้ไข ทางยุติ
7356 noble people #N/A
7357 noble truth #N/A
7358 noconfidence debate การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
7359 no-confidence debate อภิปรายไม่ไว้วางใจ
7360 no-confidence motion ญัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาล
7361 not acceptable in its present form ไม่เป็นที่ยอมรับ ต้องการการปรับเปลี่ยนแก้ไข
7362 not be sb's cup of tea ไม่ใช่สิ่งที่ชอบ
7363 not in his league ไม่ได้อยู่ในความชำนาญของตน
7364 not out of line with ไม่สอดคล้องกับ
7365 not to mention ไม่ได้ระบุไว้
7366 nuclear fusion ปรากฏการณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่น
7367 nuts and bolts ู สรูว์ หรือ น้อตที่ใช้ยึดเหล็ก วัสดุโครงสร้างต่างๆ
7368 oath of allegiance การให้คำสัตย์ปฏิญาณ
7369 oath of office การสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง
7370 occasional problems ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราว
7371 occupational training การฝึกอาชีพ
7372 odds against ที่ไม่น่าเป็นไปได้
7373 of sorts คล้าย
7374 off the pace หลุดจากตำแหน่งนำ
7375 off the top of his head ทันทีทันใด
7376 off-balance sheet ไม่รวมไว้ในบัญชีงบดุล
7377 Office of the Consumer Protection Board (OCPB) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
7378 office space พื้นที่ให้เช่าทำสำนักงาน
7379 official vehicle พาหนะของราชการ
7380 offshore borrowing การกู้ยืมเงินจากนอกประเทศ
7381 offshore drilling การขุดเจาะน้ำมันในทะเล
7382 oil fields แหล่งน้ำมัน
7383 oil reserves น้ำมันสำรอง
7384 old power clique กลุ่มอำนาจเก่า
7385 on a full-time basis เต็มเวลา
7386 on alert เตรียมพร้อม รับมือ
7387 on behalf of ในนามของ
7388 on behalf of ในนามของ #N/A
7389 on display ออกแสดงต่อสาธารณชน
7390 on duty อยู่ในหน้าที่
7391 on edge กังวล เครียด
7392 on good terms มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
7393 on stand-by เตรียมพร้อม
7394 on Thai soil บนแผ่นดินไทย
7395 on Thai soil บนแผ่นดินไทย
7396 on the alert เตรียมรับมือ
7397 on the brink of สถานการณ์จวนเจียน
7398 on the campaign trail การหาเสียงเลือกตั้ง
7399 on the cheap ประหยัดงบ
7400 on the global stage ระดับนานาชาติ ระดับโลก
7401 on the grounds ด้วยเหตุผลว่า
7402 on the heels of หลังจากนั้นไม่นาน
7403 on the loose เป็นอิสระ
7404 on the other hand ในทางกลับกัน
7405 on the PAD’s side ฝ่ายพันธมิตร
7406 on the rise เพิ่มพูนขึ้น
7407 on the rocks ไม่มั่นคง
7408 on the same page ที่มีความเห็นคล้ายกัน ในทำนองเดียวกัน
7409 on the streets จร, ร่อนเร่, จรจัด
7410 on the stroke of half-time เมื่อสัญญาณเป่าหมดเวลาครึ่งแรก
7411 on the threshold of history ุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ (การเมืองอเมริกัน) แบบใหม่
7412 on their own ด้วยตัวเอง
7413 on top of the situation ควบคุมสถานการณ์
7414 on top of the subject มีความรู้และเข้าใจประเด็นและเรื่องราวนั้นๆ อย่างดี
7415 on track ไปตามแผนที่กำหนด
7416 on trial ที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี
7417 on your own feet กลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง
7418 one factor driving this trend ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้
7419 one-off interventions การเข้ามาจัดการเพียงครั้งเดียว
7420 onshore sites การขุดเจาะน้ำมันในภาคพื้นทวีป
7421 open fire ริ่มยิง
7422 open the door for เปิดโอกาส
7423 open to interpretation สามารถตีความได้หลายแบบ
7424 operating at full capacity ความสามารถในการผลิตเต็มกำลัง
7425 opposing troops กองทหารฝ่ายตรงข้าม
7426 opposite number นักเตะเบอร์เดียวกันของอีกทีม
7427 opposition leader ผู้นำฝ่าค้าน
7428 opt for เลือก
7429 opt out เลือกที่จะไม่ร่วมด้วย
7430 opting out การเลือกไม่ทำบางสิ่ง
7431 orderly fashion ยู่ในระเบียบ มีความสงบ เรียบร้อย
7432 organic farming การทำฟาร์มแบบปลอดสารเคมี
7433 organic food อาหารที่ปลอดสารเคมี
7434 organic law กฎหมายต้นแบบ
7435 organic laws กฎหมายต้นแบบ
7436 organically grown vegetables พืชที่ปลูกด้วยวิธีชีวภาพ
7437 originate from มาจาก
7438 our shoulders are straighter รู้สึกภาคภูมิใจและมั่นใจในตัวเอง
7439 out of courtesy ด้วยความสุภาพ
7440 out of practice ไม่ได้ฝึก
7441 out of the blue อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย
7442 out of the ordinary แปลกออกไป ไม่ธรรมดา
7443 out of the question เป็นไปไม่ได้
7444 out of the spotlight ไม่อยู่ในจุดสนใจของผู้คน
7445 outbreak of copycats #N/A
7446 outer ring road ถนนวงแหวนรอบนอก
7447 outer space นอกโลก
7448 outside chance โอกาสเล็กน้อย
7449 overcome with emotion หวั่นไหว
7450 overcoming resistance พยายามบังคับให้ผู้อื่นฝืนใจทำ
7451 overlapping area พื้นที่ทับซ้อน
7452 overlapping zone พื้นที่คาบเกี่ยว
7453 overstep the mark ทำเกินเหตุ
7454 overstepping its authority กระทำการนอกเหนือขอบข่ายหน้าที่
7455 owing to เนื่องมาจาก
7456 pace [of something ] จังหวะ
7457 PAD (People’s Alliance for Democracy ) ธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
7458 paddy fields นาข้าว
7459 paid off ได้รับผลประโยชน์
7460 painted in a negative light ทำให้เสียชื่อ
7461 pancreatic cancer #N/A
7462 par for their sins ได้รับโทษตามสมควรความผิดที่กระทำ
7463 paramilitary rangers ทหารกองหนุน หน่วยกองเสริม
7464 park ranger เจ้าหน้าที่ดูแลป่าหรืออุทยาน
7465 parking lot ที่จอดรถ
7466 Parkinson’s disease รคพาร์คินสัน เกิดจากการทำงานบกพร่องของระบบประสาท ทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายรวมถึงการพูดบกพร่อง
7467 parrot fish ปลาปากนกแก้ว
7468 partial float policy ปล่อยราคาลอยตัวบางส่วน
7469 participatory politics การเมืองแบบมีส่วนร่วม
7470 party list (proportional representation) system ะบบสัดส่วน, ระบบปาร์ตี้ลิสต์
7471 pass along the job มอบงานให้ทำต่อ
7472 pass freely between A and B นำเข้าและส่งออกโดยไม่ต้องเสียภาษี
7473 pass themselves of แต่งกายเลียนแบบ
7474 passed away ากไป (ตาย),เสียชีวิต
7475 passenger terminal อาคารผู้โดยสารขาเข้าขาออก
7476 passenger traffic จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางไปยังที่ใดที่หนึ่งในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
7477 patch up จับมือกัน
7478 patched up ซ่อมบำรุง
7479 patented version of drug ยาที่ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ (ทำให้มีราคาสูงมาก)
7480 patience wore thin ใกล้หมดความอดทน
7481 patrol boats เรือลาดตระเวน
7482 patron-client system ระบบศักดินา
7483 pave the way เตรียมการ ปูทาง
7484 paving the way กรุยทาง
7485 pay 2007 top-dollar 2007 สินค้าได้ราคาสูงที่สุด
7486 pay a compliment ให้คำชื่นชม
7487 pay down debt ชำระเงินกู้
7488 pay final respects ถวายความเคารพเป็นครั้งสุดท้าย
7489 pay heed to รับฟังคำเตือนหรือคำแนะนำ
7490 pay homage to ถวายความเคารพ
7491 pay insurance claims การจ่ายค่าเสียหาโดยบริษัืทประกัน
7492 pay last respects ถวายความเคารพเป็นครั้งสุดท้าย
7493 pay tribute แสดงความเคารพ
7494 pay tribute to สดงความเคารพต่อ ในที่นี้คือ เพื่อถวายความเคารพและสรรเสริญพระองค์
7495 pay TV ับสัญญาณผ่านเคเบิลหรือดาวเทียม เช่น UBC Star TVเป็นต้น
7496 pay TV penetration ู้ดูรายการ pay TV
7497 peace of mind ความสบายใจ
7498 peak quality ซึ่งมีคุณภาพสูงสุด
7499 peak tourism season ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด
7500 peel off ดึงออก
7501 peeled off ลอกออกมา
7502 pegged back สกัดไม่ให้ทำประตู
7503 penalty shootout เตะลูกโทษ
7504 people are confused ทำให้ประชาชนสับสน
7505 People’s Alliance for Democracy ตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
7506 People’s Alliance for Democracy ตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
7507 People’s Alliance for Democracy (PAD) มิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
7508 People’s Alliance for Democracy ตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
7509 peppered with เต็มไปด้วย
7510 peptic ulcer โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
7511 per annum ในแต่ละปี
7512 perceptions of consumers ความเห็นของผู้บริโภค
7513 perched on เกาะบน
7514 perfect storm สถานการณ์ที่ไม่เป็นใจ
7515 permanent bureaucracy ข้าราชการประจำ
7516 permanent member สมาชิกถาวร
7517 permanent workers พนักงานประจำ
7518 personal data ข้อมูลส่วนบุคคล
7519 petrochemical plants โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
7520 phase out ค่อยๆ จางหายไป
7521 phased in gradually ค่อยๆ นำเข้ามา
7522 phasing in ค่อยๆ เปลี่ยนแปลง
7523 phasing in market prices ค่อยๆ ปรับราคาตลาดขึ้น
7524 phasing out ค่อยๆ ยกเลิก
7525 phlegm (pronounced 'flem') เสมหะ
7526 physical activity #N/A
7527 physically exhausting เหนื่อยกาย
7528 piano sonata ดนตรีที่เรียบเรียงสำหรับเครื่องดนตรีหนึ่งหรือสองชิ้น
7529 pick up จะปรับดีขึ้น
7530 picking a fight หาเรื่อง
7531 pickup trucks รถปิ๊คอัพ
7532 pile them up นำมาวางกองรวมกัน
7533 pillion rider ผู้ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์
7534 pinning their hopes ตั้งความหวังไว้สูงสุดว่า
7535 pipe dream ความเพ้อฝัน
7536 pit against ช้ (บางสิ่ง) ต่อสู้กับ
7537 pit lane ทางเชื่อมระหว่าง จุดพักรถเข้าสู่สนามแข่ง
7538 pit stop จุดเติมน้ำมัน เปลี่ยนยาง
7539 place a value on เก็งราคา
7540 placed the company on negative watch ทำให้บริษัทมีภาพรวมที่เป็นลบ ทำให้เครดิตบริษัทเสียไป
7541 plaintiff sues defendant (ตามกฎหมายอเมริกัน) ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้
7542 plastic surgery ศัลยกรรมพลาสติก
7543 platform shoes รองเท้าส้นตึก
7544 platform; manifesto นโยบาย
7545 play a key role #N/A
7546 play down ทำให้เป็นเรื่องเล็ก
7547 played a role เป็นสาเหตุ
7548 played an important role มีบทบาทสำคัญ
7549 playing a card นำมาใช้ประโยชน์
7550 playing the nationalistic card พยายามใช้ความรักชาติมาเป็นเครื่องหาเสียง
7551 plead guilty รับสารภาพ
7552 plead not guilty ฏิเสธข้อกล่าวหา ให้การว่าไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหา
7553 plead with วิงวอน ขอร้อง
7554 plough the soil พรวนดิน
7555 plunge into a crisis ทำให้ตกอยู่ในภาวะวิกฤต
7556 plunge into turmoil ทำให้สถานการณ์เลวร้ายและควบคุมไม่ได้
7557 plunged into debt เป็นหนี้ท่วมตัว
7558 podium finish ข้าเส้นชัยในลำดับที่ 1
7559 point blank อย่างยืนกราน เสียงแข็ง
7560 point of view มุมมอง ความเห็น
7561 point to นสัญญานของ,แนะ, บอกเป็นนัยถึง
7562 polar bear หมีขาวขั้วโลก
7563 policy targets นโยบาย
7564 political appointments ตำแหน่งทางการเมือง
7565 political business cycle ความเป็นไปของธุรกิจที่มักจะได้รับการกระตุ้นให้มีสภาพที่ดีก่อนการเลือกตั้งและซบเซาหลังการเลือกตั้งสิ้นสุดลง
7566 political canvassers หัวคะแนน
7567 political climate สถานการณ์ทางการเมือง
7568 political interference การแทรกแซงจากทางการเมือง
7569 political party พรรคการเมือง
7570 political risk ความเสี่ยงทางการเมือง
7571 political spectrum ั้วการเมือง (ความคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมือง)
7572 political stability #N/A
7573 political turmoil ความผันผวน ความไม่สงบทางการเมือง
7574 political vacuum ช่วงไม่มีรัฐบาล
7575 politically motivated จรรยาบรรณ
7576 poll fraud ฉ้อโกงการเลือกตั้ง
7577 poll fraud charges ข้อกล่าวหาโกงการเลือกตั้ง
7578 poll watchdog องค์กร(อิสระ)ที่คอยจับตาการเลือกตั้ง
7579 polling station หน่วยเลือกตั้ง
7580 poor performance #N/A
7581 popping the question ขอแต่งงาน
7582 popular image ภาพที่เห็นเป็นประจำ ภาพติดตา
7583 popular vote การลงคะแนนเสียงของประชาชน
7584 pop-up toys ของเล่นที่มีส่วนกระเด้งออกมาได้
7585 port authorities เจ้าหน้าที่การท่า
7586 pose as ปลอมตัวเพื่อหลอกผู้อื่นให้เข้าใจผิด
7587 pose no risk of flight สามารถหลบหนีได้
7588 posed no harm ไม่ทำอันตราย
7589 positions to fill ตำแหน่งงานที่ว่างลง
7590 potential X ป็น ..... ได้
7591 poverty gap ช่องว่างระหว่างคนเรวยและคนจน
7592 power broker ้มีอำนาจ หัวหน้าแกนนำ (ของพรรค)
7593 power clique ลุ่มผู้มีอำนาจ ในที่นี้หมายถึง กลุ่มอำนาจเก่า
7594 power outage ไฟดับ
7595 power outages ไฟดับ ไปตก
7596 precautionary measure มาตราการป้องกันล่วงหน้า
7597 prefer to X #N/A
7598 preferred shares หุ้นบุริมสิทธิ
7599 premium-grade shrimp งเกรดพรีเมี่ยม (ขนาดใหญ่ คุณภาพดี)
7600 prescribing a drug ออกใบสั่งยา
7601 prescription medications ยา(บางชนิด) ที่ต้องได้รับการเขียนไปสั่งจากแพทย์เท่านั้น
7602 preside over เป็นประธานในที่ประชุม
7603 presidential nominating race การแข่งขันลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี
7604 press charges ตั้งข้อหา
7605 press charges ตั้งข้อหา
7606 press conference การแถลงข่าวสื่อมวลชน
7607 pressurised container ห้องหรือส่วนที่รักษาความดันบรรยากาศภายในเครื่องบิน
7608 preventive healthcare การป้องกันโรค
7609 price caps การยันราคา
7610 price controls การควบคุมราคาโดยรัฐบาล
7611 price fluctuations การปรับขึ้น-ลงของราคา
7612 price goods below cost ปรับราคาขายให้ต่ำกว่าต้นทุน
7613 price stability การพยุงราคา การคงตัวของราคาสินค้า
7614 price supports การพยุงราคาสินค้า
7615 price tag บอกราคา
7616 prices are volatile การเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วของราคา (ผลผลิต)
7617 prices collapsed ราคาดิ่งลง ลดลงอย่างมากมาย
7618 prices shot up ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
7619 pride themselves on their ability to cope with ภูมิใจ
7620 primary election ลือกตั้งรอบแรก การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาต่างจากในประเทศไทย นั่นคือ จะมีการเลือกตั้งรอบแรก เป็นการเลือกภายในพรรคเพื่อคัดสรรคนที่จะเป็นตัวแทนรัฐในการเลือกตั้งทั่วไป
7621 primary school โรงเรียนประถม
7622 prime locations, prime areas วณที่ดีที่สุด (เหมาะแก่การทำการค้า อยู่อาศัย เป็นต้น)
7623 prime targets เป้าหมายหลัก
7624 prime time ่วงเวลาที่มีคนดูทีวีมากที่สุด คือ หลังข่าวภาคค่ำ
7625 Prince Consort ตำแหน่งของพระสวามีของพระราชินี
7626 print ads โฆษณาหนังสือพิมพ์
7627 printed in a newspaper การพยากรณ์อากาศ #N/A
7628 prior to ก่อน
7629 privacy laws กฎหมายปกป้องสิทธิความเป็นส่วนบุคคล
7630 private sector ภาคเอกชน
7631 privileged elite กลุ่มอภิสิทธิ์ชน
7632 processed foods อาหารที่สำเร็จรูป อาหารที่ปรุงสำเร็จ
7633 product development การพัฒนาสินค้าตัวใหม่ๆ
7634 product placements การลงโฆษณาสินค้าทางทีวี
7635 production capacity กำลังการผลิต
7636 production facilities อุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต
7637 production house บริษัทผู้ผลิตหนัง วีดีโอ
7638 profit at the expense of หากำไรจากผู้อื่น
7639 profit margin ส่วนที่เป็นกำไร เมื่อคิดจากรายรับ
7640 profit margin, a company's profit margin ผลกำไรที่ได้รับ
7641 profit margins กำไร
7642 profit motive ผลตอบแทนที่เป็นกำไร
7643 profit potential แนวโน้มที่จะทำกำไร
7644 progressive taxation การเก็บภาษีแบบก้าวหน้า
7645 prohibitively expensive ราคาแพงจนไม่สามารถจับจ่ายได้
7646 project implementation การเริ่มดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
7647 projected to คากการณ์ว่า
7648 projected to be คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น
7649 projected to rise มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้น
7650 prominent figures ู้ที่มีชื่อเสียง หรือ เป็นที่รู้จักอย่างดี
7651 promising idea ความคิดที่น่าจะทำให้สำเร็จผลได้
7652 pro-natal policy รัฐบาลที่สนับสนุนให้ประชาชนมีบุตร
7653 proof of Y หลักฐาน
7654 proportional representation ะบบสัดส่วน, ระบบปาร์ตี้ลิสต์
7655 propose alternative solution #N/A
7656 pros and cons ข้อดีและไม่ดี
7657 prospect a person who is likely to be successful in a competition ตัวเก็ง #N/A
7658 prospect of thrills and spills ความตื่นเต้นจากกระแสน้ำที่กระเซ็น
7659 protected species สัตว์ที่ได้รับการสงวน อนุรักษ์
7660 protest strategy ใช้การประท้วงเรียกร้องผลประโยชน์
7661 prove successful ประสบหรือ แสดงผลสำเร็จ
7662 proven effective ใช้ได้จริง
7663 provide incentives for ให้ผลตอบแทนกับ
7664 providing personalised service ให้การบริการส่วนบุคคล นั่นหมายถึงการให้บริการที่สนองความต้องการที่ต่างไปของลูกค้าแต่ละคน
7665 provisions against Y เงินสำรอง
7666 psychological state สภาวะทางจิต สภาพจิตใจ #N/A
7667 public debt หนี้สาธารณะ
7668 public figure บุคคลสาธารณะ
7669 public health portfolio บัญชาการหรือดูแลกระทรวงสาธารณสุข
7670 public office ตำแหน่งทางการเมือง
7671 public relations การประชาสัมพันธ์
7672 public utilities สาธารณูปโภค
7673 public utility สาธารณูปโภค
7674 publicity stunt ความตกตะลึงของสาธารณชน
7675 puff out ทำให้บวม
7676 puff up บวม
7677 puffed out ฟูฟ่อง
7678 pull from the shelves ยุติการวางจำหน่าย
7679 pull it out of her ให้เธอแสดงความเห็นเอง
7680 pull the plug ทำให้สิ้นสุดลง
7681 pull together รวบรวม
7682 pull up หยุด
7683 pull your hair ตีอกชกหัว #N/A
7684 pulled another fast one ใช้(ลูก)ไม้อื่น ใช้กลเม็ดอื่น
7685 pulled out of ละทิ้ง
7686 pulled out of school ครอบครัวบังคับให้เด็กออกจากโรงเรียนเพราะไม่มีิเงินส่งเสีย
7687 pulled through กลับมา (ดีอีกครั้ง)
7688 pumped their fists ชูมือแสดงชัยชนะ
7689 pumping the economy up before an election กระตุ้นเศรษฐกิจก่อนการเลือกตั้ง
7690 punctuated by ขัดจังหวะ
7691 punitive damages ค่าเสียหายที่ต้องชำระให้กับผู้ได้รับความเสียหาย
7692 puppet master ผู้ชักใย ผู้บงการ
7693 pursue a project ตัดสินใจทำโครงการ
7694 pushed off ออกไป
7695 put [a lot of] effort into ทุ่มเทแรงกายใจ
7696 put at a disadvantage ทำให้หมดหนทาง ทำให้เสียโอกาส
7697 put great stock in ให้ความเชื่อถืออย่างมาก
7698 put off เลื่อนออกไป
7699 put on hold ระงับไว้ แช่ไว้
7700 put on the line ทำให้ตกอยู่ในอันตราย
7701 put on the rack กดดัน
7702 put the heat on เพิ่มแรงกดดัน
7703 put to anchor ทอดสมอลง
7704 put up สร้าง
7705 put up with ทน
7706 putting old wine in a new bottle ล้าเก่าในขวดใหม่ หมายถึง การรวมกลุ่มใหม่ของนักการเมืองหน้าเก่า
7707 question marks คำถาม
7708 questioned motives จุดมุ่งหมายที่ซ่อนเร้น
7709 race course นามแข่ง, สนามม้า
7710 railroad, railroad through กระตุ้นให้ผ่านการพิจารณา
7711 railroad, railroading through กระตุ้นให้ผ่านการพิจารณา (อย่างผิดๆ)
7712 raise alarm สร้างความวิตกกังวล
7713 raise capital หาเงินมาลงทุนเพิ่ม
7714 raise tensions สร้างความตึงเครียด
7715 raised eyebrows ที่น่าประหลาดใจ
7716 raising the profile สร้างภาพ ทำให้เป็นที่รู้จัก
7717 rally grounds ที่ชุมนุม
7718 rally site สถานที่ชุมนุม
7719 ran out ถูกใช้หมด
7720 rank X จัดอันดับ
7721 ranked as the third most popular ได้รับการจัดอันดับความนิยมเป็นอันดับที่สาม
7722 rate cuts การลดอัตราดอกเบี้ย
7723 rate hikes การปรัีบตัวสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
7724 raw chicken meat เนื้อไก่ดิบ
7725 raw materials วัตถุดิบ
7726 razor-wire barriers รั้วลวดหนามที่นำมาใช้กั้นการจราจร ไม่ให้คนผ่านไปมาได้
7727 ready-to-eat food อาหารสำเร็จ
7728 real interest rates อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
7729 realise a dream ทำฝันให้เป็นจริง
7730 rearing its ugly head แสดงความเลวร้ายออกมา เผยให้เห็นผลกระทบที่เลวร้าย
7731 rebate cheques เงินคืนภาษี
7732 rebook flight จองตั๋วใหม่อีกครั้งหลังจากได้มีการยกเลิกการจอง
7733 recall its ambassador เรียกตัวทูตกลับประเทศ
7734 reception area บริเวณต้อนรับ
7735 recipe for disaster สูตรสำเร็จสำหรับความหายนะ
7736 recognises the works of the architect งานที่ได้รับรางวัล หรืองานที่ได้รับการกล่าวถึง
7737 recover their investment ได้เงินลงทุนคืนมา
7738 recreational area สวนหย่อมและสวนสาธารณะ
7739 redeem the goods แลกสินค้าด้วยคูปองหรือแต้มสะสม
7740 reduce pressure on her abdomen ลดอาการปวดกด ในช่องท้อง
7741 reducing releases of greenhouse gases #N/A
7742 refined sugar น้ำตาลทรายขาว
7743 refinery margins กำไรที่ได้จากการกลั่นน้ำมัน
7744 reflect on ภาพสะท้อน
7745 reformed character เปลี่ยนตัว
7746 refresh your memory ฟื้นความทรงจำ
7747 regulatory environment กฎระเบียบในเรื่องต่างๆ
7748 regulatory expertise รู้ระเบียบปฏิบัีติเป็นอย่างดี
7749 regulatory procedures ระเบียบและขั้นตอนในการดำิเนินการตามที่รัฐได้วางไว้
7750 rehabilitation plan แผนฟื้นฟู
7751 related-party lending การให้เงินกู้กับผู้ที่มีความสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้ร่วมธุรกิจ
7752 relatively good ค่อนข้างดี
7753 relay (race) วิ่งผลัด
7754 released a wave of debate จุดประเด็นความขัดแย้ง ข้อโต้แย้ง
7755 reliable source แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
7756 relieve problem X แก้ ขจัดปัญหา
7757 rely on ขึ้นอยู่กับ
7758 relying on ขึ้นอยู่กับ
7759 remain in its infancy ในระยะเริ่มต้น
7760 remain in place นโยบายที่ยังคงมีอยู่ต่อไป
7761 remain intact ไม่เปลี่ยนแปลง
7762 remand home บ้านเมตตา หรือสถานคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่ทำความผิดร้ายแรง
7763 remand in custody อยู่ในการคุมตัวของตำรวจ
7764 reminisce [about something ] นึกย้อน รำลึกถึงความหลัง
7765 remote control device รีโมทคอนโทรล
7766 remote location การออกอากาศจากสถานที่อื่นที่ไม่ใช่กรมประชาสัมพันธ์
7767 remove a lot of capital from the marketplace ทำให้เห็นมูลค่าจริงของทรัพย์สินที่มีอยู่
7768 renew loans ปรับโครงสร้างเงินกู้
7769 renewed exports เริ่มการส่งออกอีกครั้ง
7770 repeat offenders ผู้ที่กระทำผิดซ้ำสอง
7771 representative of the industry as a whole ตัวแทนของกลุ่มธุรกิจนั้นๆ
7772 representative sample กลุ่มตัวอย่างที่ถูกเลือกมาใช้ในการทำการสำรวจ
7773 reserve the right สงวนสิทธิ์
7774 reshuffle the cabinet การปรับคณะรัฐมนตรี
7775 residential building อาคารที่พักอาศัย
7776 resigned from ลาออกจาก
7777 resist change ผู้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
7778 resolve the crisis แก้ปัญหา
7779 resonate with ตรงใจ โดนใจ
7780 resort to ใช้มาตรการ
7781 resort to to make use of sth, especially sth bad, as a means of achieving sth, often because there is no other possible solution SYN have recourse to ใช้มาตราการ #N/A
7782 resort to ใช้มาตรการ
7783 resorted to ยืมมือ
7784 resorted to X ใช้มาตรการอีกอันหนี่งเพราะไม่มีทางเลือกอื่น
7785 restore capacity เพิ่มความสามารถในการทำงาน เพิ่มเที่ยวบิน
7786 restore confidence เรียกความเชื่อมั่นคืนมา
7787 restore order ลับคืนสู่ภาวะปกติ นำความสงบกลับสู่สังคม
7788 resume normal flight operations เปิดให้บริการเที่ยวบินตามปกติ
7789 resumption of raw chicken imports เริ่มการส่งออกเนื้อไก่ดิบอีกครั้ง
7790 resumption of X การเริ่มต้นอีกครั้ง
7791 retractable hard-top electric convertible roof หลังคาเปิดประทุน (ประเภทที่ไม่ใช้หลังคาผ้า ภาษาไทยเรียกทับศัพท์ว่าหลังคาฮาร์ททอป) #N/A
7792 retrieve ได้กลับคืนมา ในที่นี้คือค้นพบความมีสติและปัญญาที่มีอยู่ในจิตของเราทุกคน #N/A
7793 return the favour ทำคืนแบบเดียวกัน
7794 return to the fold กลับมาร่วมพรรคอีกครั้ง
7795 rev up เร่งทำ
7796 rice bowl ู่ข้าวอู่น้ำ บริเวณที่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าว
7797 rice mortgage scheme โครงการรับประกันราคาข้าว
7798 rice price supports การพยุงราคาข้าว
7799 rice-pledging scheme (rice mortgage scheme) โครงการรับประกันราคาข้าว
7800 riddled with เต็มไปด้วย
7801 right-hand man มือขวา
7802 rigorous standards มาตราฐานที่เข้มงวด
7803 riot police ตำรวจปราบจราจล
7804 ripped to shreds งทลายยับเยิน หัก โค่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
7805 rise substantially เกิดขึ้นมากมาย
7806 risen substantially เพิ่มขึ้นมาก
7807 risk some money เสี่ยงลงทุน
7808 risk their lives เสี่ยงชีวิต
7809 rocky road ช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก
7810 role model ต้นแบบ
7811 room for interpretation เปิดกว้าง เอื้อต่อการตีความ
7812 rotund figure รูปร่างอ้วนกลม
7813 round up จับกุม
7814 rounded off จบอย่างสวยงาม
7815 rounding them up รวบรวม
7816 royal anthem เพลงสรรเสริญพระบารมี
7817 royal barge เรือพระราชพิธี
7818 royal decree พระราชกฤษฎีกา
7819 rubbed shoulders with าระทบไหล่ หรือ พบปะพูดคุยกับบบุคคลสำคัญ
7820 rude awakening เผชิญกับความจริง หรือตาสว่าง
7821 rule out ประกาศว่าเป็นไปไม่ได้
7822 rules of engagement คำสั่งของผู้บังคับบัญชา
7823 rumour mills ผู้ปล่อยข่าวลือ
7824 run afoul of Y สร้างปัญหาให้กับ
7825 run for cover หาที่กำบัง หาทีหลบภัย
7826 run for election ลงสมัครรับเลือกตั้ง
7827 running aground เรือ) ติด (สิ่งกีดขวาง)
7828 running at #N/A
7829 running mate ผู้สมัครร่วม (เพื่อรับตำแหน่งรองประธานาธิปดี)
7830 running under the PPP banner ลงสมัครในนามพรรคพลังประชาชน
7831 rural areas ชนบท
7832 saber-rattling rhetoric ถ้อยคำที่ยั่วยุให้คนทะเลาะกัน ต่อสู้กัน
7833 salaries adjusted upwards การปรับขึ้นเงินเดือน
7834 sale and purchase agreement (SPA) สัญญาจะซื้อจะขาย
7835 sales no longer covering production costs ธุรกิจขาดทุนเนื่องจากยอดขายไม่คุ้มทุน
7836 saline solution น้ำเกลือ
7837 sank (past tense of sink) ตีได้คะแนนแย่กว่าปกติ
7838 scanned documents เอกสารที่ได้รับการแสกนเข้าระบบ
7839 scarves (plural of scarf) ผ้าพันคอ
7840 scented the moment ู้เวลา โอกาส จังหวะ
7841 scoff at หัวเราะเยาะ
7842 scope of authority ขอบเขตอำนาจหน้าที่
7843 scrap metal เศษเหล็ก
7844 scratch off ขูดออก
7845 sea bass ปลากระพง
7846 seal a container ปิดภาชนะบรรจุ
7847 seal off ปิดกั้น
7848 second homes บ้านที่สอง
7849 second to none เป็นที่หนึ่งไม่เป็นรองใคร
7850 secure their release ได้รับอิสระ ได้รับการปล่อยตัว
7851 securing future food supplies สำรองอาหารให้พอกับความต้องการ
7852 Securities and Exchange Commission (SEC) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
7853 security measures มาตรการรักษาความปลอดภัย
7854 see fit ที่เหมาะสม
7855 see through the game มองเหตุการณ์ออก อ่านเกมออก
7856 seek damages เรียกค่าเสียหาย
7857 seek permission ขอคำอนุมัติ อนุญาติ
7858 seek refuge หาที่หลบภัย ที่พักพิง
7859 seize the assets of ยึดทรัพย์.
7860 seize this opportunity (รีบ)คว้าโอกาสไว้
7861 seize up หยุดลงโดยสิ้นเชิง
7862 seized on รีบฉวยไว้
7863 sell like hot cakes ขายดีเทน้ำเทท่า
7864 selling briskly ขายหมดเร็ว
7865 selling points จุดขาย
7866 sending a confusing message ก่อให้เกิดความสับสนต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
7867 senior executives ผู้บริหารระดับสูง
7868 sensitive to anything out of the ordinary #N/A
7869 sensitive to Y ได้รับผลกระทบจาก
7870 separatist movement กลุ่มแบ่งแยกดิน
7871 serve in office ทำงาน
7872 serves them right [Thai: Som Na Naa] สมน้ำหน้า
7873 serves those rich scoundrels right กรรมตามสนอง
7874 serving time ระยะเวลารับโทษ (ช่วงเวลาที่ติดคุก)
7875 set a precedent ำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป กำหนดกฎเกณฑ์
7876 set aside ที่กันไว้เพื่ออนาคต
7877 set aside provisions against losses จัดสรรเงินสำรองไว้
7878 set aside X for Y สำรองไว้
7879 set his sights วางเป้าหมาย ตั้งเป้าหมาย
7880 set in stone แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลง
7881 set off alarm bells เป็นสัญญาณเตือนภัย
7882 set on ตัดสินใจดำเนินการ
7883 set sights on มีเป้าหมายที่
7884 set the stage for เตรียมการไว้
7885 set up หลอกล่อ
7886 setting out เริ่มทำอะไรบางอย่าง
7887 settle down ปักหลักอยู่อย่างสงบ
7888 settled in ปรับตัวได้
7889 severe measures มาตราการขั้นเด็ดขาด
7890 severest punishment โทษรุนแรง
7891 sex toys, marital aids เครื่องมือช่วยหรืออุปกรณ์ช่วยสำเร็จความใคร่
7892 shaking our heads in disbelief ไม่อยากเชื่อ
7893 share concealment การซุกหุ้น
7894 share transfers การโอนหุ้น
7895 shareholder return เงินปันผล
7896 shed light on ให้เบาะแส
7897 shed some light on ให้ความกระจ่างชัด
7898 sheer enjoyment เปี่ยมล้นด้วยความสุข ปิติ
7899 sheer willpower การประสบความสำเร็จได้ด้วยความตั้งใจจริง
7900 shelves (plural of shelf) a flat piece of wood, plastic or glass attached to a wall or as part of a piece of furniture, used for putting things on (see photo) ชั้นวางสินค้า #N/A
7901 shielded from ป้องกันอันตรายจาก
7902 shift their attention หันไปสนใจสิ่งอื่น
7903 shifted from X to Y ลี่ยนจาก ก ไป ข
7904 shipping lanes นทางเดินเรือ (บรรทุกสินค้า )
7905 ships in operation ือที่ใช้เดินสมุทร ใช้ขนส่งสินค้าอยู่ ณ ปัจจุบัน
7906 shoot for the moon ขอมากเกินไป
7907 shopping spree ระยะเวลาการหาความสุขจากการจับจ่ายอย่างเมามัน
7908 shore up เสริม หนุนกำลัง
7909 short-term benchmark rates #N/A
7910 shot up เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
7911 shoulder the burden รับภาระ
7912 showed the potential แสดงถึงศักยภาพ
7913 shrank (past of shrink) ลดขนาดลง
7914 shrimp hatchery ฟาร์มเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง
7915 shrimp raisers เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้ง
7916 shrimp raisers, shrimp farm กุ้งเลี้ยง
7917 shrimp survival rates อัตราการรอดชีวิตของกุ้งเลี้ยง
7918 shrug off ไม่สนใจ เพิกเฉย
7919 shrugged off เพิกเฉย ละเลย
7920 side bets การวางเดิมพันนอกรอบ
7921 side with สนับสนุน,เข้าข้าง
7922 siding with เข้าข้าง
7923 sift through ค้นหา
7924 sigh a breath of relief โล่งอก
7925 signature work งานที่เป็นลักษณะเด่น
7926 significant turning point จุดเปลี่ยนที่สำคัญ
7927 signs of X ส่งสัญญาณ
7928 silent majority พลังเงียบ คนส่วนมากที่มักไม่ค่อยออกความเห็น
7929 sin taxes าษีสรรพสามิต (เครื่องดื่มและของมินเมา)
7930 single out เลือกเฉพาะ
7931 single out for criticism ถูกดึงมาวิพากษ์วิจารณ์
7932 singled out เลือกจากกลุ่ม
7933 skating rink ลานสเก็ต
7934 sketch out วางโครงร่าง
7935 skip bail ไม่มารายงานตัวต่อศาล หนีประกัน
7936 skipping class โดดเรียน
7937 sky high สูงลิบ
7938 slash and burn ถางและเผาป่าเพื่อการเพาะปลูก
7939 slash the cost by Y ลดต้นทุนลงมา
7940 slide into เริ่มต้นทำ
7941 slip in or out เล็ดรอดออกไป
7942 slither away เลื้อยไป
7943 small bulk carriers บริษัทขนส่งสินค้าทางเรือ
7944 snap poll ือกตั้งใหญ่ (ที่เกิดขึ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลา 4ปี เนื่องจากมีการยุบสภา)
7945 sneak out หนีรอดไป
7946 sneak peek แอบดู
7947 sniffer dogs สุนัขดมกลิ่น
7948 so far จนกระทั่งปัจจุบันนี้
7949 soap opera ละครที่ออกอากาศต่อเนื่องกัน ทางวิทยุหรือโทรทัศน์
7950 so-called "donations" งินเรี่ยราย ในที่นี้หมายถึง เงินที่ทางโรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครอง
7951 so-called Y ที่เป็นที่รู้กันว่า
7952 social circulation วงสังคม
7953 social code กฎของสังคม
7954 social malaise #N/A
7955 social security โครงการประกันสังคม
7956 social status สถานะทางสังคม
7957 soft-loan packages เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
7958 software test engineers เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบ
7959 soil samples ตัวอย่างดิน
7960 sold out ายตัว ขายวิญญาณ หมายถึงทำสิ่งที่ขัดต่อแนวคิดและความเชื่อที่มีอยู่
7961 soldiers on R&R (Rest and Recreation) ทหารอเมริกันที่อยู่ระหว่างการพัก (ทหารที่มาขึ้นบกที่พัทยา)
7962 sole authority มีอำนาจเด็ดขาด
7963 solitary life มีชีวิตสันโดษ (อยู่คนเดียว)
7964 something out of the blue อย่างน่าประหลาดใจ อย่างไม่มีทีท่ามาก่อน
7965 something that prevents or delays progress อุปสรรค #N/A
7966 sooner or later, will happen sooner or later ้าก็เร็ว อีกไม่นาน (เหตุการณ์นั้นๆ ก็จะมาถึง)
7967 sore throat เจ็บคอ
7968 sort itself out แก้ปัญหาจนเป็นเรื่องปกติ
7969 sort of ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
7970 sought (past of seek) ง (โดยปกติ seek มีความหมายว่าแสวงหา)
7971 sought (past tense of seek) แสวงหา
7972 sound like a broken record พูดซ้ำ
7973 sound out หยั่งเสียง
7974 soured the mood ทำให้ไม่พอใจ
7975 sovereign debt หนี้สินของประเทศ
7976 sovereign wealth fund กองทุนรัฐบาล
7977 sow the seeds เตรียมการ
7978 sow violence ลูกฝังความรุนแรง ความเคืองแค้น ปลุกระดม
7979 soya milk นมถั่วเหลือง
7980 sparcely populated มีคนอยู่อาศัยเบาบาง
7981 sparked the debate จุดชนวนข้อโต้แย้ง ก่อให้เกิดการโต้แย้ง
7982 speak the same language พูดภาษาเดียวกัน คุยกันรู้เรื่อง
7983 special requirements of ความต้องการพิเศษ เฉพาะกลุ่ม
7984 specialised areas เฉพาะบางพื้นที่
7985 specialising in Y มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง
7986 speed pills ยาบ้า
7987 spell it out ชี้แจงรายละเอียด
7988 spell out ขยายความ
7989 spew out พ่นออกมา
7990 spinal cord เส้นประสาทไขสันหลัง
7991 spiral out of control เพิ่มสูงขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้
7992 spiritual rite พิธีกรรมทางศาสนา
7993 spite, do out of spite มีเจตนาร้าย มีความมุ่งร้าย
7994 spoke ill of พูดในทางที่ไม่ดี
7995 sports content provider บริษัทที่จัดรายการกีฬา
7996 sports marketing budgets งบประมาณด้านกีฬา
7997 sprayed bullets สาดกระสุนใส่
7998 sprinting for วิ่งเต็มฝีเท้า
7999 spurred overproduction ก่อให้เกิดการผลิตเกินกำลังความต้องการของตลาด
8000 squared up เตรียมพร้อม
8001 squeaky clean สะอาดมาก
8002 squeeze money เรียกเงิน ขู่เอาเงิน
8003 squeezing profit margins ลดอัตราที่จะทำกำไร
8004 stabilise the situation ประคองสถานการณ์ไว้
8005 stabilize currency markets รักษาอัตราแลกเปลี่ยนไว้ให้อยู่คงที่
8006 stacks these new committees แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
8007 stage a comeback จะเรียกคะแนะกลับมาได้ จะชนะการเลือกตั้งได้
8008 stage a coup ทำการโค่นรัฐบาลโดยรัฐประหาร
8009 staging protests เดินขบวนประท้วง
8010 stainless steel วัสดุที่เรียกว่าสแตนเลส
8011 stake out แอบซุ่มดู
8012 stakes at risks ผลได้ผลเสีย
8013 stalling tactics หน่วงเหนี่ยว ซื้อเวลา
8014 Stamford Bridge สนามเจ้าบ้านของเชลซี
8015 stamp out กำจัดให้สิ้นซาก
8016 stand by อยู่เคียงข้าง
8017 stand out เด่นชัด
8018 stand up in court รับฟ้อง
8019 standardized loan documentation ยื่นเอกสารประกอบการขอกู้
8020 standing posture #N/A
8021 stands in contrast to แตกต่างไปจาก
8022 staple crops พืชพันธุ์ที่ปลูกเป็นจำนวนมาก
8023 staple mode วิธีพื้นฐาน
8024 start up เริ่มธุรกิจ
8025 starting grid จุดปล่อยรถ
8026 state enterprise รัฐวิสาหกิจ
8027 state enterprises รัฐวิสาหกิจ
8028 state licensing requirements ข้อกำหนดในการออกใบอนุญาตของรัฐ
8029 state mechanisms กลไกของรัฐ
8030 state media สื่อของรัฐบาล
8031 state of emergency #N/A
8032 state official เข้าหน้าที่รัฐ
8033 state prosecution อัยการของรัฐ
8034 status quo ในสถานการณ์ปััจจุบัน
8035 statute of limitations อายุความ
8036 stave off inflation ลด(อัตราดอกเบี้ย) เพื่อลดแนวโน้มเงินเฟ้อ
8037 stay afloat ธุรกิจที่ลอยตัว ที่รอดจากภาวะเศษรฐกิจได้
8038 stay idle อยู่นิ่ง
8039 stay in line ทำตามคำสั่ง
8040 stay put อยู่รวมกัน
8041 steamed up เดือนดาลด้วยโทสะ
8042 steep slope ทางลาดชัน
8043 steer clear of ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
8044 steered clear of อยู่ห่างๆ
8045 steering clear หลีกเลี่ยง
8046 stem from เกิดจาก
8047 step up เพิ่มขึ้น
8048 stepped up เพิ่ม
8049 stepped up เพิ่ม
8050 stepping up เพิ่มขึ้น
8051 stick on to รักษาไว้
8052 stick to ติดไว้ด้วยกัน
8053 stick to the decision ยืนยันการตัดสินใจ
8054 stick with คงไว้
8055 sticky tape เทปกาว
8056 stiff opposition การต่อต้านอย่างแข็งขัน
8057 still camera กล้องถ่ายภาพนิ่ง
8058 stimulate demand กระตุ้นความต้องการตลาด
8059 stimulative effect การกระตุ้นการผลิต
8060 stimulus package แผนฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ
8061 stir up ยั่วยุ ปลุกปั่น
8062 stirred up ำให้โกรธ โมโห
8063 stitch together พยายามรวบรวมเสียงให้ครบ
8064 stock exchange ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหุ้น
8065 stock options, employee stock options มีสิทธิในกการซื้อหุ้น
8066 stock up กักตุน
8067 stocking up ักตุน สะสม (อาวุธ)
8068 stomach upset ท้องเสีย #N/A
8069 stood by ดำเนินต่อไป
8070 stood out from the rest เด่นกว่าผู้อื่น
8071 story line นื้อเรื่อง เหตุการณ์ต่างๆ ในเรื่อง
8072 strands of credibility ความน่าเชื่อถือ
8073 strapped for cash ขาดเงินสดในมือ ขาดเงินสดในการบริหารธุรกิจ
8074 strategic export industries ภาคอุตสาหกรรมส่งออกซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเพื่อนำเงินเข้าประเทศ
8075 strictly neutral เป็นกลาง
8076 stringent requirements ข้อปฏิบัติที่เคร่งครัด กฏเกณฑ์ที่เข้มงวด
8077 strip off ฉีกเสื้อผ้าออก
8078 stripped of แย่งชิงไป ยึดไป
8079 struck (past tense of strike) ลงมือปล้น ลักทรัพย์ #N/A
8080 structural inequality ระบบที่ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค
8081 structured finance การปรับโครงสร้างหนี้
8082 stuck with ติดอยู่กับ
8083 stuffy nose #N/A
8084 stumbling block เป็นอุปสรรค
8085 subcompact cars รถยนต์ส่วนบุคคลขนาดจิ๋ว
8086 subcontracted workers คนงานที่ทำงานรับเหมาช่วงต่อจากผู้รับเหมาใหญ่
8087 subeditors, copy editors การจ้างบุคคลากรนอกองค์กรมาทำงาน
8088 subject to ต้องปฏิบัติตาม
8089 subjected to ถูกทำให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้าย
8090 submit a portfolio of works ยื่นเอกสาร
8091 sub-prime mortgage borrowers ูกหนี้เงินกู้ที่ไม่สามารถชำระเงินกู้คืนได้ทำให้เกิดภาวะซับไพรมหรือผลกระทบทางเศรษฐกิจการการขาดการชำระเงินกู้ของลูกหนี้ ซึ่งกำลังเิกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ทำให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับความเสียหายมากเนื่องจากสถาบันการเงินขาดเงินหมุนเวียน
8092 sub-replacement fertility จำนวนประชากรที่จะต้องล้มตายในอนาคต
8093 subsidies remain in place การพยุงราคาก๊าซยังคงมีอยู่ต่อไป
8094 subsidised LPG การพยุงราคาก๊าซแอลพีจี
8095 subsidize their costs จ่ายบางส่วนของต้นทุน
8096 substitutes for oil ทดแทนน้ำมัน
8097 suburban Bangkok ชานเมืองกรุงเทพ
8098 suffered double-digit declines เผชิญกับการลดลงของการส่งสินค้ามากกว่าร้อยละสิบ
8099 sufficiency economy เศรษฐกิขแบบพอเพียง
8100 sugarcane planters ผู้ปลูกอ้อย เกษตรไร่อ้อย
8101 suing (sue) ฟ้องร้อง
8102 supramax ships, handymax ships 35,000 ถึง 60,000 ตัน
8103 surge in defaults and foreclosures การเพิ่มขึ้นของการผิดนัดชำระหนี้และการยึดทรัพย์ที่จำนองไว้
8104 surveillance against disease การเฝ้าระวังไม่ให้เกิดโรค
8105 surveillance camera กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
8106 surveillance videotape ดีโอที่บันทึกภาพเหตุการณ์ (จากกล้องวงจรปิด) เพื่อรักษาความปลอดภัย
8107 survey for oil, oil exploration การสำรวจหาแหล่งน้ำมัน
8108 survived by บุตรและภรรยา (หรือคนในครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่)
8109 suspect (1) to believe that something is true (2) a person who is thought to have committed a crime 1 กริยา = สงสัย 2 นาม = ผู้ต้องสงสัย #N/A
8110 suspend services ระงับการให้บริการชั่วคราว
8111 suspending a jail sentence รอลงอาญา
8112 suspension of cross-border sugar trading การห้ามซื้อขายสินค้าบริเวณชายแดน
8113 sustainable growth การพัฒนาแบบยั่งยืน
8114 sustained overproduction การผลิิตสิ้นค้าล้นตลาดเป็นเวลานาน
8115 swarming with ห้อมล้อมด้วย
8116 swearing-in ceremony พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง
8117 sweeping victory ชนะขาดลอย
8118 swing vote ลุ่มผู้ลงคะแนนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร คนกลุ่มนี้อาจจะเทคะแนนเสียงให้ใครก็ได้
8119 swollen inventories เก็บสินค้าไว้เป็นจำนวนมากเกินไป
8120 sworn enemies ศัตรูคู่อาฆาต
8121 table a motion ยื่นข้อเสนอ
8122 tactical move การเดินหมาก การเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาด
8123 take a chance with Y เสี่ยงกับ
8124 take a fancy to รู้สึกชอบใจ หลงเสนห์
8125 take a hit ได้รับผลกระทบ
8126 take advantage เอาเปรียบ
8127 take advantage of ฉวยโอกาส
8128 take effect เริ่มบังคับใช้
8129 take into account นำมาพิจารณา
8130 take into custody อารักขา,การปกครอง,การเก็บรักษา,การควบคุม,การคุมขัง
8131 take it on the chin แพ้ ยอมรับความพ่ายแพ้
8132 take off นำเครื่องขึ้น
8133 take out a loan กู้เงิน
8134 take part in เข้าไปมีส่วนร่วม
8135 take priority จัดว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
8136 take revenge on แก้แค้น
8137 take sides เข้าข้าง
8138 take sole responsibility รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
8139 take the initiative เริ่มดำเนินการ
8140 take the rap รับผิด
8141 take the rap for รับผิดชอบ
8142 take to task วิจารณ์อย่างรุนแรง
8143 take up เริ่มทำ
8144 take with a grain of salt ไม่หลงเชื่อคำกล่าว
8145 takes place เกิดขึ้น
8146 taking charge เข้าควบคุม บงการ
8147 taking it easy อย่างสบายๆ หรือ ปล่อยตามสบาย
8148 taking part in เข้าไปมีส่วนร่วม
8149 taking steps to stem the flow of farmers หามาตรการป้องกันการเปลี่ยนไปปลูกพืชน้ำมันมากจนเกินไป
8150 taking the lives ฆ่า
8151 taking their toll ก่อปัญหา
8152 taking to task วิจารณ์อย่างรุนแรง
8153 taking up the service นำระบบมาใช้เป็นครั้งแรก
8154 talcum powder แป้งทาตัว
8155 tall order เป็นสิ่งยาก เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก
8156 tampered with ให้สินบน โน้มน้าวใจ
8157 tangle with พัวพัน
8158 tap the real wooden floor market ตีตลาดไม้ปูพื้น
8159 tap water น้ำประปา
8160 tap X ใช้ประโยชน์ ใช้โอกาส
8161 taper off ค่อยๆ ลดจำนวนลง
8162 tapping into ใช้สิ่งที่มีอยู่
8163 tariff-free trade ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร
8164 task force หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ
8165 task with มีหน้าที่
8166 tasked with มอบหมายให้
8167 tax break ลดหย่อนภาษี
8168 tax breaks การลดอัตราภาษี
8169 tax deduction การลดหย่อนภาษี
8170 tax evasion ความผิดฐานเจตนาเลี่ยงภาษี
8171 teamed up with ร่วมมือกับ
8172 tear down รื้อถอน
8173 tear off ฉีกออก
8174 tee shot ีลูกครั้งที่ 1 ในแต่ละหลุม ตีลูกออกจากที (ที่ตั้งลูกกอล์ฟ)
8175 teeming with เต็มไปด้วย
8176 temperatce climes อากาศพอดี
8177 tender his resignation letter ยื่นใบลาออก
8178 terms and conditions ข้อกำหนดและเงื่อนไข
8179 territorial integrity เพื่อพิทักษ์้ผืนแผ่นดิน
8180 territorial rights สิทธิ์ในเขตแดน
8181 territorial waters น่านน้ำ
8182 test drive การทดลองขับรถก่อนซื้อ
8183 test labs ห้องทดลอง
8184 test positive for ตรวจพบว่ามีสารปนเปื้อน
8185 test the waters หาสาเหตูก่อนการตัดสินใจ
8186 testing the waters สำรวจความเห็นก่อนตัดสินใจ
8187 Thai broadcasting rights for Y ได้สัมปทานสถานีโทรทัศน์
8188 Thai nationals เชื้อชาติไทย
8189 Thailand Creative and Design Center (TCDC) CDC ที่ชั้น 6 เอ็มโพเรี่ยม
8190 the authorities เจ้าหน้าที่ของรัฐ
8191 the A-word แทน แองเกอร์ แปลว่าโกรธ เป็นการเรียกอักษรต้นของคำที่ผู้พูดไม่อยากพูดออกมาทั้งคำ
8192 the basis of Y บนมูลเหตุของ
8193 the Big Mango บางกอก
8194 the biggest stage การแข่งขันนัดใหญ่ (โอลิมปิค)
8195 the board of PTT, the board of directors of PTT, directors of PTT คณะกรรมการบริหารปตท
8196 the breakeven point ระยะคืนทุน
8197 the bubble bursts องสบู่แตก หมายถึง ราคาสินค้าตกลงอย่างรวดเร็ว
8198 the bursting of the housing bubble เมื่อคนอเมริกันตระหนักว่า ราคาบ้าน
8199 the center ศูนย์กลาง
8200 the common area พื้นที่ส่วนกลาง
8201 the dependence of X on Y อาศัยหรือขึ้นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อความอยู่รอด (ในที่นี้หมายความว่า รายได้ส่วนใหญ่มาจากการส่งสินค้าออกไปอเมริกา)
8202 the do's and don'ts สิ่งที่สามารถปฏิบัติได้และไม่ได้
8203 the dreaded A-word คำที่น่ากลัว
8204 the Eastern Seaboard นิคมอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก
8205 the envy of อิจฉาริษยา
8206 the establishment ผู้มีฐานะ
8207 the first quarter of this year ครึ่งปีแรก
8208 the fold ผู้ร่วมแนวความคิดเดียวกัน
8209 the food chain โซ่อาหาร
8210 the fray การโต้แย้ง ต่อสู้
8211 the full impact of Y ได้รับผลกระทบทุกด้านในระยะยาว
8212 the globe โลก
8213 the good old days ในสมัยก่อน
8214 The government’s patience is nearing the end of its tether รัฐบาลใกล้หมดความอดทน
8215 the hand he was dealt อยู่ในฐานะที่ต้องให้
8216 the hardest hit ที่ได้รับผลกระทบที่สุด
8217 the haves and the havesnot คนที่ีมีพร้อมและคนที่ยากจน
8218 the heart of the company's operations หัวใจสำคัญขององค์กร
8219 the House สภาผู้แทนราษฎร
8220 the impact of the crisis ผลกระทบจากวิกฤตการณ์
8221 the impact of X on Y ผลกระทบที่มีต่อสิ่งหนึ่ง
8222 the individual’s circumstances ตามสภาวะการณ์ของแต่ละคน
8223 the jury ะลูกขุน ในระบบศาลอเมริกัน มีผู้พิพากษาเป็นผู้ดำิเนินการทางศาล แต่การชี้ผิดหรือการกำหนดบทลงโทษมาจากคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ออกเสียงในการตัดสินโทษ
8224 the last lap ช่วงสุดท้าย โค้งสุดท้าย
8225 the letter of the law ที่กฎหมายบัญญัติไว้
8226 the limelight ไฟสำหรับฉายตัวละครบนเวทีสมัยก่อน
8227 the limiting factor ปัจจัยที่จำกัดการขยายตัวของการพัฒนา
8228 the logic of politics ระบบการเมือง
8229 the long-term impact of Y ผลกระทบระยะยาว
8230 the lung of the city ปอดของเมือง
8231 the market has recovered ตลาดได้ปรับตัวดีขึ้น
8232 the market is tight มีปริมาณสินค้าไม่พอต่อความต้องการ
8233 the masses คนจำนวนมาก
8234 the middle class ชนชั้นกลาง
8235 the middle of nowhere ที่ๆห่างไกลจากหมู่บ้าน ที่ๆไม่รู้จัก
8236 the midst of ท่ามกลาง
8237 the mirror image of Y ภาพสะท้อนของ
8238 the missing ingredient องค์ประกอบที่ขาดหายไป
8239 the monarchy สถาบันกษัตริย์
8240 the moral of the story บทเรียนที่ได้รับ
8241 The more…., the more….การเปรียบเทียบว่า ยิ่ง.....ก็ยิ่ง..... เช่น the higher position you are in, the more lonely you become ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาว #N/A
8242 the mortality rate อัตราการตาย
8243 the most promising company บริษัทที่มีแนวโน้มจะเติบโตและประสบความสำเร็จ
8244 the opposition ฝ่ายค้าน
8245 the order of the day เรื่องปกติ
8246 the outlook ภาพรวมในอนาคต
8247 the Pali Tipitaka พระไตรปิฎก
8248 the periphery ขอบเขต ขอบนอก
8249 the potential of Y แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
8250 the promise of higher prices น่าจะได้ราคาดี
8251 the rationale พื้นฐานของเหตุผล
8252 the renminbi สกุลเงินของจีน
8253 the seal on a container ฉลากหรือที่ปิดภาชนะบรรจุ
8254 the sky is falling ความหายนะครั้งใหญ่
8255 the Southern Seaboard ชายฝั่งทะเลภาคใต้
8256 the Straits of Malacca ช่องแคบมะละกา
8257 the take-up rate อัตราพื้นที่สำนักงานที่มีการเช่าไปในแต่ละปี
8258 the task at hand ภารกิจที่มีตรงหน้า
8259 the Thai workforce รงงาน หรือคนทำงาน ในประเทศไทย
8260 the tip of the iceberg #N/A
8261 the tourism sector ภาคการท่องเที่ยว
8262 the ultimate goal เป้าหมายอันสูงสุด
8263 the unacquainted คนที่ไม่เคยชิน
8264 the vacancy rate อัตราห้องว่าง
8265 the vagaries of supply and demand การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานที่มีมากจนให้ผู้วางนโยบายเศรษฐกิจไม่สามารถคาดการณ์การผลิตได้
8266 the weaker sectors of society #N/A
8267 the Western Seaboard, Western Gateway ชายฝั่งทะเลตะวันตก
8268 there is no free lunch) ไม่มีอะไรได้มาเปล่าๆ ฟรีๆ
8269 they deserve it พวกมันสมควรถูกทำร้ายแล้ว
8270 thieves (plural of thief) ขโมย
8271 thieves (singular: thief) นักขโมย
8272 think this through for ourselves หาข้อสรุปเอง
8273 think twice ไตร่ตรองอีกครั้ง
8274 thrash out ถก หรือหาคำตอบให้กับ
8275 threw Joy for a loop ทำให้จอยประหลาดใจ
8276 thriving tourism industry ภาคการท่องเที่ยวที่มีเฟื่องฟู
8277 throne hall ท้องพระโรง
8278 through thick and thin ในทุกสถานการณ์
8279 throw in the towel อมรับความพ่ายแพ้ ความสูญเสีย
8280 throw their hats into the ring ประกาศตัวลงสมัครเลือกตั้ง
8281 thunder and lightning ฟ้าร้่องฟ้าแลบ
8282 tickle the ivories เล่นเปียโน
8283 tight supply, supply will be tight ขาดแคลนอุปทาน
8284 tighten monetary policy ช้มาตรการทางการเงินที่เข้มงวด เช่น เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเงินตราในระบบ
8285 tighten our belt ประหยัด
8286 tighten relationship กระชับความสัมพันธ์
8287 tightness of the seal ความแน่นหนาในการปิดภาชนะบรรจุ #N/A
8288 time consuming เสียเวลามาก
8289 time frame ระยะเวลาที่กำหนด
8290 times have changed สิ่งต่างๆ ได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
8291 tip the election scale in its favour ยอมให้ชนะการเลือกตั้ง
8292 title deed หนังสือกรรมสิทธิ์
8293 to acquaint oneself with something ทำให้คุ้นเคยกับ
8294 to be exposed to ีโอกาส ประสพการณ์เกี่ยวกับ สัมผัส
8295 to be held การประชุม งานแสดง สัมมนา) ขึ้นโดย
8296 to be knighted ได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนนาง
8297 to be up to the task มีความสามารถพอ
8298 to call one of their own ให้การยอมรับ
8299 to date จนถึงวันนี้
8300 to even things up ทำให้เท่ากันมากขึ้น
8301 to have an ear for music มีความสามารถในการแยกฟังเสียง
8302 to no avail ล้มเหลว ไม่สำเร็จ
8303 to some extent #N/A
8304 to that effect อะไรประมาณนั้น
8305 to the wire จนวินาทีสุดท้าย
8306 toddler เด็กทารกที่เพิ่งหัดเดิน #N/A
8307 tone down ทำให้เบาบางลง น้อยลงจนแทบจะไม่สังเกตเห็น
8308 took effect มีผลบังคับใช้
8309 took great pains ุ่มเทแรงกายแรงใจ
8310 took Mr Banharn’ side เข้าข้างบรรหาร
8311 took off ดัง เป็นที่นิยมทั่วกัน
8312 took some time to get going เริ่มต้นอย่างช้า
8313 took the helm เข้าดำรงตำแหน่ง
8314 took up เริ่มทำ
8315 top brass ผู้มีอำนาจสูงสุดในองค์กร หรือหน่วยงาน
8316 top-flight status จ่าฝูง
8317 torrential rain ฝนที่เทลงมาอย่างแรง ฝนกระหน่ำ
8318 torrential rains ฝนกระหน่ำลงมา ฝนตกหนัก
8319 Total Fertility Rate (TFR) of a population อัตราการเกิดของทารกต่อประชากรหญิงทั้งหมดที่สามารถมีลูกได้
8320 touched on ผัส,แตะ,ต้อง,แตะต้อง,กล่าวถึง
8321 tourism destinations สถานที่เที่ยว จุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยว
8322 trace back มีต้นเหตุมาจาก
8323 track down ตามรอย สะกดรอย
8324 trade barriers โยบายป้องการหลั่งไหลของสินค้าต่างชาติเข้าประเทศ
8325 trade secrets ข้อได้เปรียบทางการค้า
8326 traded goods สินค้าที่ซื้อมาขายไป
8327 trading licences ใบอนุญาตประกอบการ
8328 traffic congestion รถติด
8329 trail-and-error ลองผิดลองถูก #N/A
8330 transfer window การแลกเปลี่ยนตัวผู้เล่น
8331 transit point เปลี่ยนเส้นทางในการเดินทาง
8332 transparency of their operations มีความโปร่งใสในการทำงาน
8333 trash talk ิจารณ์(ในทางลบ), ประณาม
8334 travel mate เพื่อนเดินทาง
8335 tree trunk ท่อนซุง
8336 tremendously alive #N/A
8337 trial balloon ดลองดูความเห็นของคนทั่วไปก่อน ลองฟังเสียงตอบรับ
8338 trickled down ซึมสู่ระดับล่าง
8339 tried for treason ถูกข้อหาโกงชาติ ขายชาติ
8340 tropical depression ความกดอากาศต่ำในเขตร้อน
8341 trucking networks สายการเดินรถขนส่งสินค้า
8342 tug boat เรือลากจูง
8343 turn himself in มอบตัว
8344 turn out กลับกลายเป็น
8345 turn over a new leaf จุดเปลี่ยนของชีวิต (เริ่มต้นใหม่)
8346 turn the tide เปลี่ยนสถานการณ์ พลิกสถานการณ์
8347 turn-down rate อัตราสายไม่ว่าง
8348 turned down ปฏิเสธ
8349 turned out กลับกลายว่า
8350 turned out to be a good decision เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
8351 turned themselves in มอบตัวต่อตำรวจ
8352 turned up ผุด โผล่ขึ้น
8353 turning a blind eye ทำไม่รู้ไม่ชี้ ทำเป็นไม่เห็น
8354 turning over a new leaf เปลี่ยนโฉมใหม่
8355 two camps ่าย สองค่าย (ที่ตรงข้ามกัน)
8356 two chambers ทั้งสองสภา (วุฒิสภา และสภาผู้แทน)
8357 two fingers ทำท่าดูหมิ่นดูแคลน
8358 two sides of the same coin มองได้สองมุม
8359 UDD (United Front of Democracy Against Dictatorship) นปช
8360 ulterior motive เจตนาแอบแฝง
8361 ultimate truth อริยสัจจ์สี่
8362 umbilical cord สายสะดืิอ
8363 unaccounted for ที่สูญหาย ที่สาบสูญ
8364 unanticipated information ข้อมูลที่นอกเหนือการคาดคะเน
8365 unaware of ไม่รู้
8366 uncontrolled currency depreciation การที่ค่าเงินบาทลดต่ำลงจนควบคุมไม่ได้
8367 under cultivation ที่กำลังให้ผลผลิต
8368 under debate กำลังเป็นที่หารือกัน
8369 under fire เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
8370 under its umbrella ภายใต้การนำของ
8371 under siege เข้าปิดล้อม
8372 under the banner of the Democrat party ลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์
8373 under the custody ภายใต้การควบคุมดูแลของ
8374 under the party’s banner เป็นตัวแทนของพรรค
8375 under the patronage of His Majesty the King #N/A
8376 under the People Power party banner ลงสมัครในนามพรรคพลังประชาชน
8377 under the People Power party’s banner ลงสมัครในนามพรรคพลังประชาชน
8378 under the PPP banner ลงสมัครในนามพรรคพลังประชาชน
8379 under the royal patronage of ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์
8380 under the Solidarity party’s banner ลงสมัครในนามพรรคเอกภาพ
8381 underage children บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8382 underlying cause สาเหตุสำคัญ
8383 undermine economic growth ขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
8384 undermined consumer confidence #N/A
8385 unemployment benefits เงินช่วยเหลือคนตกงาน
8386 unflattering fashion ด้วยกิริยาที่ไม่น่าพอใจ
8387 United Front of Democracy Against Dictatorship แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
8388 universal health insurance แผนประกันสุขภาพสำหรับคนในประเทศ
8389 universal healthcare scheme โครงการรักษาสุขภาพฟรี
8390 unload the stocks นำสินค้าในโกดังออกมาขาย
8391 unprecedented proportions ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
8392 unprovoked (attack) ไม่ได้กระตุ้น
8393 unrealised losses ลเสียที่แอบแฝง ผลเสียที่อาจคาดไม่ถึง
8394 unstable incomes รายได้ไม่แน่นอน
8395 unwed mother #N/A
8396 up for grabs ที่ยังลังเล ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ
8397 up to its task ทำหน้าที่ให้ลุล่วงไป
8398 upgrade machinery and technology ปรับปรุงคุณภาพเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต #N/A
8399 upgrading its facilities พัฒนาและปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมือ
8400 upgrading the software พัฒนาระบบซอฟท์แวร์
8401 upheld (past tense of uphold) ตามคำพิพากษาก่อนหน้า
8402 uphill battle ฝ่าฟันอุปสรรค
8403 uphold the verdict ยืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
8404 ups and downs ชีวิตขึ้นๆ ลงๆ
8405 upset victory นะโดยไม่คาดฝัน, พลิกล็อก
8406 upside down กลับหัวกลับหาง
8407 US dollar value of exports ค่าของสินค้าที่ส่งออกเมื่อคิดเป็นเงินดอลลาร์
8408 utilisation rate ัตรา หรือ กำลังการผลิต
8409 utility bills ค่าสาธารณูปโภค
8410 vent anger การระบายความโกรธโดยการกร่นด่าและทำลายข้าวของ
8411 ventilation opening ช่องระบายลม
8412 verbal abuse การใช้วาจาหยาบคาย รุนแรง
8413 verbal communication #N/A
8414 verbal reasoning แจงเหตุผล
8415 vested interest เหตุผลเฉพาะกลุ่ม (เหตุผลที่แฝงด้วยผลประโยชน์)
8416 vested interests ผลตอบแทน ผลประโยชน์ที่ได้รับ
8417 vice versa สิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม
8418 vicious cycle วงจรอุบาทก์
8419 vicious cycle (circle) วงจรของปัญหา
8420 video footage ภาพบางตอนจากวิดีโอ
8421 visual inspection ตรวจสอบด้วยตาเปล่า
8422 visually stunning น่าตื่นตาตื่นใจ
8423 vocational education การเรียนวิชาชีพ (อาชีวศึกษา)
8424 vocational training การฝึกอาชีพ
8425 voice concern แสดงความกังวล
8426 volatile petrochemical spreads ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันและมีราคาสูงขึ้นมาก
8427 volcanic eruption การระเบิดภูเขาไฟ
8428 vulnerable to เปราะบาง ละเอียดอ่อน
8429 vying for แข่งขันเพื่อ
8430 wag their tails กระดิกหางไปมา
8431 waiting list รายชื่อผู้ที่รอคิว
8432 wake-up call เป็นเครื่องเตือน
8433 walk the dog พาสุนัขไปเดินออกกำลัง
8434 walks of life วิถีชีวิต
8435 Wall Street นนสายธุรกิจของนิวยอร์ค เหมือนถนนสีลมในกรุงเทพ ที่เป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงานของธุรกิจใหญ่ๆ
8436 wall-mounted gadget อุปกรณ์ที่ติดกับผนัง
8437 ward off ขัดไล่
8438 warring factions กลุ่มโจร หรือกลุ่มทหารกลุ่มย่อยๆ
8439 was quoted as saying ได้มีการกล่าวถึงโดย
8440 watch out for ระวังปัญหาที่ำกำลังจะเกิดขึ้น
8441 weaker baht เงินบาทอ่อนตัว
8442 wear thin ลดน้อยถอยลง
8443 weigh their options พิจารณาทางเลือก
8444 welfare allowance สวัสดิการสังคม
8445 well above market prices ได้ราคาดีกว่าราคากลางในตลาด
8446 well orchestrated ได้มีการเตรียมการอย่างดี
8447 went an extra mile ไปไกล เลยเถิด
8448 went into effect เริ่มบังคับใช้
8449 were outnumbered มีจำนวนน้อยกว่า
8450 what counts as advertising อะไรบ้างที่จัดว่าเป็นการโฆษณา
8451 what is at stake อยู่ในความเสี่ยงว่าจะได้หรือเสีย
8452 What you see is what you get (WYSIWYG) ได้ตามที่ต้องการ (ตามสิ่งที่มองเห็น)
8453 what's at stake สิ่งที่อาจเสียหาย
8454 wheeling and dealing ใช้ลูกล่อลูกชน
8455 when the cover is blown เมื่อแผนการถูกเปิดโปง
8456 when the dust settles เมื่อทุกอย่างสงบนิ่งลง
8457 whip up ปลุกปั่น
8458 whisked away ถูกรวบตัว
8459 white shrimp, litopenaeus vannamei, whiteleg shrimp กุ้งแชบ๊วย
8460 wild card ตัวเลือกที่ไม่น่าจะเกิดได้ในเวลาปกติ
8461 wipe out for good กำจัดให้หมดไปตลอด
8462 wire fraud การล่อลวงทางอีเลคทรอนิกส์
8463 wireless broadband technology เทคโนโลยีบรอดแบนด์
8464 wishful thinking ความหวังลมๆแล้งๆ
8465 witch doctor หมอผี
8466 with no strings attached อย่างไม่มีข้อจำกัด
8467 withdrew (past of withdraw) เก็บคืน,ถอนคืน
8468 without bothering โดยไม่ทำอะไรเลย
8469 without conditions ไม่มีข้อต่อรอง
8470 word of mouth advertising การโฆษณาโดยการบอกปากต่อปาก
8471 work wonders ประสบความสำเร็จ
8472 working capital ทุนหมุนเวียน
8473 working up a sweat เหงื่อออก
8474 World Heritage site โบราณสถานที่เป็นมรดกโลก
8475 World Heritage status ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก
8476 worn away ค่อยๆเสื่อมลง
8477 worn out (past of wear out) พลีย หมดแรง อ่อนล้า
8478 worshipping ceremony พิธีสักการะบูชา
8479 worst case ที่เลวร้ายที่สุด
8480 worth a try น่าทดลอง
8481 worth pursuing คุ้มค่าแก่การดำเนินการ
8482 would be better advised ควรจะทำ
8483 would translate into นำไปสู่
8484 wrap up ทำให้เสร็จสิ้นไป
8485 wrapped around his little finger อยู่ในกำมือ
8486 wreak havoc ก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวง
8487 X accounts for Y of Z #N/A
8488 X accounts for Y% of Z #N/A
8489 X and to a lesser extent Y #N/A
8490 X anticipated คาดว่าจะเกิดขึ้น
8491 X appeals to Y #N/A
8492 X brought his work to the attention of Y ทำให้ได้รับความสนใจจาก
8493 X can mean the difference between Y and Z (การได้กินยา) อาจช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างมาก
8494 X compares favorably with Y #N/A
8495 X complements Y #N/A
8496 X contradictory to Y #N/A
8497 X dismissed on the recommendation of Y #N/A
8498 X drags the overall average down า(การใช้อินเตอร์เนต)ของกลุ่ม ก ซึ่งมีอัตราน้อยมาก ทำให้ค่าเฉลี่ยโดยรวมต่ำลง
8499 X is a candidate for Y #N/A
8500 X is a sign that Y #N/A
8501 X is inconsistent with Y #N/A
8502 X is sound ฟังดูเข้าท่า สมเหตุสมผล
8503 X looming on the horizon #N/A
8504 X moves in line with Y #N/A
8505 X outnumbers Y มีจำนวนมากกว่า
8506 X prescribed by Y #N/A
8507 X reflected in Y #N/A
8508 X stands for Y #N/A
8509 X targeted ตั้งเป้า
8510 X targeted at Y วางแผนการขายที่ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
8511 X traced back to Y ตามรอย
8512 Y guaranteed ให้ความมั่นใจ
8513 yin and yang หยินหยาง
8514 young at heart ใจยังเป็นเด็ก
8515 young love ความรักวัยเยาว์
8516 Your Excellency ฯพณฯท่าน
8517 above-average มากกว่าระดับปกติ
8518 absent-minded ใจลอย
8519 accident-prone มีแนวโน้มหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
8520 against-the-grain วนกระแส ไม่เป็นไปตามกระแสสังคม
8521 also-ran ผู้ที่แพ้ในการแข่งขัน
8522 anti-anxiety ยาคลายประสาท หรือยาคลายเครียด
8523 arch-enemy ศัตรูคนสำคัญ
8524 arch-rival ฝ่ายต่อต้าน
8525 around-the-clock ตลอดเวลา
8526 auto-pilot ทำโดยอัตโนมัติ
8527 back-stabbing ทงข้างหลัง หักหลัง
8528 bi-partisan ให้ความสนับสนุนจากทั้งเดโมเครตและรีพลับลิกัน
8529 blue-collar ผู้ใช้แรงงาน
8530 body-hugging รัดรูป
8531 box-office ที่ขายตั๋วภาพยนตร์หรือละคร
8532 brand-new ใหม่เอี่ยม
8533 broad-minded ใจกว้าง
8534 brother-in-law พี่เขย
8535 budget-conscious ระวังงบประมาณ
8536 bullet-peppered เต็มไปด้วยกระสุน
8537 bullet-riddled พรุนไปด้วยรูกระสุน
8538 by-election การเลือกตั้งซ่อม
8539 cash-strapped ไม่มีเงินพอ
8540 chemical-based ที่มีสารเคมีปนเป็นองค์ประกอบ
8541 chip-based ที่อิงข้อมูลจากไมโครชิพ
8542 choo-choo ถไฟ (คำที่เด็กใช้)
8543 cine-maniacs คนที่บ้าหนัง
8544 co-conspirators สมรู้ร่วมคิด
8545 co-defendant ำเลยร่วม
8546 co-founded ร่วมกันก่อตั้ง
8547 co-hosts เจ้าของรายการ
8548 cold-storage ตู้แช่เย็น
8549 colonial-style ปัตยกรรมยุโรปยุคอาณานิคม นั่นคือ สถาปัตยกรรมในยุคที่ยุโรปเข้ามายึดครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
8550 co-owners เจ้าของร่วม
8551 cost-effective ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิผล
8552 counter-rally การชุมนุมขับไล่ผู้ชุมนุมประท้วงอีกฝ่าย
8553 cross-eyed ตาเหล่
8554 crystal-ball หินประดับชนิดหนึ่งใสเหมือนก้อนน้ำแข็ง
8555 cure-all รักษาสารพัดโรค ยาวิเศษ
8556 dead-end ทางตัน
8557 deep-pocketed เงินหนา
8558 deep-rooted ฝังรากลึก
8559 densely-populated ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
8560 de-orbiting อกนอกวงโคจร และกลับเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศโลก
8561 divide-and-rule แทรกแซงอำนาจ
8562 double-decker สองชั้น
8563 down-to-earth เรียบง่าย
8564 drive-thru ซื้อสินค้าหรือบริการโดยขับรถผ่านได้
8565 duty-bound ขอบข่ายหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
8566 ear-piercing เสียง) แหลมแสบแก้วหู
8567 eastern-bound ไปทางทิศตะวันออก
8568 easy-breezy มีลมพัดอย่างเบาๆ
8569 eco-cars รถชนิดใหม่ที่ประหยัดน้ำมันและปล่อยก๊าซเสียออกมาน้อยกว่ารถปกติ
8570 eco-friendly เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
8571 eco-tourism การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
8572 ever-increasing เพิ่มขึ้นตลอดเวลา
8573 extra-judicial นอกกรอบของกฎหมาย
8574 face-off ปราศัย
8575 factory-belt ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
8576 fail-safe ไม่สามารถจะปล่อยให้ผิดพลาดได้
8577 far-reaching ซึ่งมีผลกระทบอย่างมาก
8578 fat-laden เต็มไปด้วยไขมัน
8579 fine-tune ปรับปรุง
8580 first-stage ท่อนแรกของจรวดหลายท่อน
8581 flip-flop เปลี่ยนฝักฝ่าย
8582 follow-up การติดตาม
8583 fork-lift ุปกรณ์ที่ติดกับรถยกเอาไว้บรรทุก หรือตักของหนัก
8584 four-storey ตึก) สี่ชั้น
8585 front-runner ผู้ที่มีคะแนนนำ
8586 fuel-guzzling กินน้ำมัน
8587 fuel-swallowing กินน้ำมัน
8588 full-scale เต็มกำลัง
8589 globe-trotting เดินทางต่างประเทศบ่อยๆ
8590 good-humouredly อย่างขบขัน
8591 good-natured เป็นคนดี
8592 half-brother ี่เลี้ยง หมายถึงพี่ที่เกิดจากพ่อหรือแม่เลี้ยงกับคู่สมรสเก่า
8593 hard-core อุทิศตัวเพื่อ
8594 hard-line เข้มงวด
8595 hard-to-please ที่เอาใจยาก
8596 hat-trick ยิงประตูคนเดียวได้สามลูก
8597 hawk-eyed ึ่งมีตาที่แหลมคม,ตาเหยี่ยว
8598 heart-throb ยหนุ่ม เช่นนักร้องหรือดารา ที่รูปหล่อบาดใจ
8599 heat-trapping กักความร้อนไว้ทำให้ไม่สามารถระบายออกไปได้
8600 high-end ชั้นดีชั้นสูง
8601 high-pitched สียง) แหลม
8602 high-profile ี่มีชื่อ ที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชน
8603 high-risk การเสี่ยงสูง
8604 hit-and-run ชนแล้วหนี
8605 hush-hush เป็นความลับ
8606 ill-equipped ไม่มีอุปกรณ์ที่ดีพอ
8607 ill-fated เคราะห์ร้าย
8608 ill-intentioned ด้วยเจตนาร้าย
8609 ill-ventilated ถ่ายเทอากาศไม่ดี
8610 image-conscious ่วง กังวลกับภาพพจน์
8611 in-fighting ความขัดแย้งรุนแรง
8612 in-house เป็นการภายในองค์กร
8613 in-laws ญาติที่เกิดจากแต่งงาน
8614 in-stock ที่ผลิตเตรียมไว้แล้ว
8615 last-second วินาทีสุดท้าย
8616 legally-binding สิ่งผูกมัดทางกฎหมาย
8617 life-long ตลอดชีวิต
8618 light-hearted ่าเริง เบิกบานใจ
8619 lip-synching การร้องแบบลิปซิ้ง
8620 long-running ที่เรื้อรังมานาน
8621 low-income รายได้ต่ำ
8622 low-key ไม่ค่อยได้รับความสนใจ
8623 make-or-break ชนะหรือแพ้
8624 make-up สมาชิก
8625 market-leader ู้นำตลาด บริษัทที่เป็นผู้นำในกลุ่มตลาดสินค้าบริการของตน
8626 mass-transit การขนส่งมวลชน
8627 mega- ยิ่งใหญ่
8628 Melbourne-bound เที่ยวบินขาเข้าเมืองเมลเบิร์น
8629 micro-economics ษฐศาสตร์จุลภาค เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจหน่วยย่อย เช่น ธุรกิจขนาดย่อม
8630 mid-range ราคากลาง
8631 mild-mannered อ่อนโยน
8632 mind-boggling น่าทึ่งมาก
8633 mock-up ลียนแบบ
8634 months-long เป็นเวลานานหลายเดือน
8635 much-anticipated ี่เฝ้ารอดู เต็มไปด้วยความมุ่งหวัง
8636 mud-slinging สาดโคลน
8637 nail-biting ทึกใจ น่าหวาดเสียว
8638 narrow-minded ใจแคบ
8639 newly-acquired กรรมสิทธิื
8640 no-frills ไม่มีการบริการเป็นพิเศษ
8641 non-aligned กลุ่มผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
8642 off-season นอกฤดูกาล
8643 off-the-record อย่างไม่เปิดเผย
8644 on-and-off เกิดขึ้นเป็นพักๆ
8645 open-minded ใจกว้าง
8646 out-of-order ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้
8647 passer-by คนที่ผ่านไปมา
8648 passers-by ผู้สัญจรไปมา
8649 peer-to-peer ร์ หรือใช้ข้อมูลร่วมกันในกลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ลักษณะเดียวกับการไปดาวน์โหลดข้อมูล หนัง หรือเพลง มาจากอินเตอร์เนต
8650 pole-sitter คนที่ออกตัวก่อน
8651 pop-quiz การทดสอบแบบไม่ได้บอกให้เตรียมตัวล่วงหน้า
8652 premium-grade ระดับเยี่ยม
8653 president-elect ธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่ง punctual
8654 red-tape กระบวนการที่ทำให้ล่าช้า
8655 re-emergence การกลับมา(สู่วงการการเมือง)อีกครั้ง
8656 re-evaluating พิจารณาทบทวนใหม่
8657 rip-off สิ่งที่ไม่คุ้มค่า
8658 rubble-strewn ศษอิฐ เศษเหล็กตกกระเด็นไปตามที่ต่างๆ
8659 run-off ที่ไหลสู่ที่ต่ำ น้ำฝนที่ไหลลงสู่ที่ต่ำ
8660 run-up ช่วงก่อนการจัดงานสำคัญ
8661 rural-urban หัวเมืองใหญ่
8662 second-hand สินค้ามือสอง
8663 self-esteem ความภาคภูมิในในตัวเอง
8664 self-esteem ความภาคภูมิในในตัวเอง
8665 self-exile ออกนอกประเทศด้วยตัวเอง
8666 self-imposed อย่างสมัครใจ
8667 self-indulgent ตามใจตัว
8668 self-righteous มั่นใจว่าตัวเองถูกต้อง
8669 self-sufficient เพียงพอต่อความต้องการ
8670 senator-elect ู้ที่ได้รับเลือกเป็น วุฒิสมาชิก
8671 sharp-tongued ปากคม
8672 six-digit หลักแสน
8673 sleep-deprived นอนไม่เพียงพอ
8674 so-and-so ดังที่ได้กล่าวมา
8675 so-called ที่เป็นที่รู้กันในนาม
8676 soya-based ที่ผสมถั่งเหลือง
8677 stage-manage จัดฉาก
8678 start-up เริ่มต้น
8679 state-enterprise รัฐวิสาหกิจ
8680 state-of-the-art สมัยใหม่
8681 state-owned รัฐเป็นเจ้าของ
8682 state-run บริหารโดยรํฐ
8683 step-by-step ละขั้น ค่อยเป็นค่อยไป
8684 step-grandmother d) หรือยายฝ่ายของแม่หรือพ่อเลี้ยง
8685 stepped-up เพิ่มขึ้น
8686 stock-in-trade อุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงชีพ
8687 strong-willed ีความมุ่งมั่น มุมานะ
8688 sub-contractor ผู้รับเหมารายย่อย
8689 successor-in-waiting มารวมกัน มาชุมนุมกัน
8690 tailor-made ตามสั่ง
8691 take-off บินขึ้น
8692 tech-savvy คนที่เชี่ยวชาญการใช้คอมพิวเตอร์
8693 think-tank งานระดับมันสมอง กลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวกับการวิจัย,
8694 thought-provoking คติสอนใจ หรือ เป็นเครื่องกระตุ้นความคิด
8695 time-consuming เสียเวลา
8696 tip-off อบบอก ส่งข่าวให้ตำรวจรู้
8697 trumped-up สี หมก หรือ โยนความผิดใส่
8698 turquoise-tinted สีฟ้าน้ำทะเล
8699 ultra-nationalist พวกรักชาติหัวรุนแรง
8700 visually-impaired ที่สายตาไม่ปกติ
8701 well-armed ติดอาวุธพร้อม
8702 well-focused ที่มีการวางแผนอย่างดี
8703 well-to-do รวย
8704 wheelchair-bound พิการจนต้องนั่งรถเข็นตลอดไป
8705 white-collar ักงานนั่งโต๊ะ หมายถึงผู้ที่ทำงานใช้ทักษะและความรู้ ไม่ใช้แรงงาน
8706 whitewater-rafting ล่องแพ
8707 wi-fi การเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เนตแบบไร้สาย
8708 would-be ว่าที่
8709 year-on-year ปรียบเทียบ (ราคา)ในปีนี้กับปีที่แล้ว
8710 year-round ตลอดทั้งปี
8711 year-to-date ตั้งแต่ต้นปี

No comments: