Search e4thai.com

Loading

Tuesday, September 6, 2016

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ชาวไทยมักอ่านผิด และคลิกฟังการออกเสียงที่ถูกต้อง

ลิงก์ที่มา --->  รายชื่อคำภาษาอังกฤษที่ชาวไทยมักอ่านผิ
ให้ดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในคอลัมน์ซ้ายมือ
และคลิกไอคอนรูปลำโพงเพื่อฟังการออกเสียงที่ถูกต้อง 
ซึ่งมีให้เลือกทั้งสำเนียงอังกฤษ และสำเนียงอเมริกัน

คำศัพท์ทั่วไป 76 คำ

คำภาษาอังกฤษ
คำอ่านที่ถูก
อ่านผิดเป็น
asleep
เออะสลีป [əˈsliːp/]
แอสลีป, อาสลีป
almond
อาเมินดฺ [ˈɑːmənd] หรือ ออเมินดฺ [ˈɔːmənd]
ออลมันด์, แอมมอนด์, อัลมอนด์
arch
อารฺช [ɑː(r)tʃ]
อาร์ค
archive
อารฺไคฟ [ˈɑː(r)kaɪv]
อาร์ชีฟ
aspirin
แอสเพอะริน [ˈæspərɪn] หรือ
แอส-ปฺริน [
ˈæsprɪn]
แอสไพริน
berry
แบรี [ˈbɛri]
เบอรี, บูรี, บิวรี
busy
บิซี [ˈbɪzi]
บิวซี, บูซี, บีซี, บิวซี
calm
คาม [kɑm (kahm)]
โคม, เคม
comfortable
คัมเฟอรฺเทอะเบิล [ˈkʌmfərtəbəl (kuhm-fer-tuh-buhl)] หรือ คัมฟฺเทอะเบิล ['kʌmftəbəl (kuhmf-tuh-buhl)]
คอมฟอร์เทเบิล
chaos
เคอาส ['keɪɑs] หรือ เคอ็อส [ˈkeɪɒs]
เชาส์, ชาออส
cleansing
แคฺล็นซิง ['klɛnzɪŋ]
คลีนซิ่ง
company
คัมเพอะนี ['kʌmpɘni]
คอมพานี
cover
คัฟเวอรฺ ['kʌvə(r)
คอฟเวอร์, โคฟเวอร์
cruise
ครูส [kruːz]
ครุยส์
deal
ดีล [diːl]
เดล
debt
แด็ต [dɛt]
เด็บทฺ
deluxe
ดิลักซฺ [dɪˈlʌks]
เดอลุกซ์
different
ดิฟเฟอะเรินตฺ [ˈdɪfərənt] หรือ ดิฟเรินตฺ [ˈdɪfrənt]
ดิฟเฟอเร้นท์
discovery
ดี-สกัฟ-เวอะ-รี [dɪˈskʌvəri (dih-skuhv-uh-ree)]
ดิสคอฟเวอรี/ดิสโคฟเวอรี
dove (นกพิราบ)
ดัฟ [dʌv]
โดฟ
education
แอ็ดยุเคเชิน [ˌɛdʒʊˈkeɪʃən]
เอ๊ดดูเคชั่น
elephant
แอะเลอะเฟินตฺ (/ˈɛləfənt/)
อีเลเฟน, อีเลแฟน
error
แอะเรอะ
เอ๊อเร่อ
factory
แฟกเทอะรี [ˈfæktəri] หรือ แฟกทรี [ˈfæktri]
failure
เฟลเยอะ [ˈfeɪljər]
เฟเลอ
ferry
แฟรี [ˈfɛri]
เฟอรี
genre
ฌอนเรอะ [ˈʒɑnrə] หรือ ['ʒɒnrə]
เจน
genuine
แจ็น ยูอิน [ˈdʒɛnjʊɪn]
เจนูอิน
gift voucher
กิฟทฺ-เวา-เชอรฺ [gɪft ˈvaʊtʃər]
กิฟท์วอชเชอร์, กิฟท์วอยเชอร์
history
ฮิสเทอะรี [ˈhɪstəri] หรือ ฮิสทฺรี [ˈhɪstri]
ฮีสตอรี่, ฮีสตอลี่
honour
ออเนอรฺ [ˈɒnər (on-er)]
ฮอนเน่อ
hour
อาวเออรฺ ['aʊər]
ฮาวเวอร์, ฮาวเออร์
island
ไอเลินดฺ [ˈaɪlənd]
ไอส์แลนด์
Japanese
แชปเพอะนีส [ˌdʒæpəˈniz]
เจแปนนีส
juice
จูซ [juːs]
จุ๊ยซ์
Jew
จู [ʤuː]
ยิว
label
เลเบิล ['leɪbəl]
ลาเบล
leopard
แล็ป เพิรฺด [ˈlɛpərd (lep-erd)]
ลีโอพาร์ด /เลโอพาร์ด
lion
(ไล'เอิน) [ (l ai1 @ n)]
ไลอ้อน
little
ลิตอึล [ˈlɪtl (lit-l)]
ลิตเติล
management
แมนิจเมินตฺ [ˈmænɪʤmənt]
เมเนจเม้นตฺ
margarine
มารฺเจอะริน [ˈmɑrdʒərɪn (mahr-jer-in)]
มาร์การีน
medley
แม็ดลี [ˈmɛdli]
เมดเลย์
menu
แม็นยู /ˈmɛnjuː/
เมนู
monarch
มอเนิรฺก [ˈmɒnərk] หรือ มอนารฺก ['mɒnɑrk]
โมนาร์ช
monarchy
มอเนอรฺคี [ˈmɒnərki]
โมนาร์ชี
monk
มังค [m uh1 ng k]
มอง
monkey
มัง'คี [m uh1 ng k ii]
มองกี้
milk
มิลกฺ [mɪlk]
มิ้ว
oil
ออยลฺ [ɔɪl]
ออย
owl
อาวลฺ [aʊl]
โอวล์
permanent
เพอ'มะเนินทฺ [P ER1 M AH0 N AH0 N T]
เพอมาแนนทฺ
psycho
ไซโค [ˈsaɪkoʊ]
ไฟโค
purpose
เพอรฺเพิส [ˈpərpəs]
โพรโพ้ส
raider
เรเดอรฺ [ˈreɪdər]
reality
ริแอลลิที [rɪˈæləti]
เรียลลิตี้
receipt
รีซิต [rɪˈsiːt]
รีซีปต์
restaurant
แร็สเทอะเรินทฺ [ˈrɛstərənt]
เรสเตอรอง
salmon
แซเมิน ['sæmən]
แซลมอน
schedule
สฺเก็ดยูล (อเมริกัน) ['skɛdʒʊl (skej-ool)] หรือ เช็ดยูล (อังกฤษ) [ˈʃɛdjuːl (shed-yool)]
สเกดดวล สเกดดิวล์ สเกดูล์
-shire
เชอรฺ [ʃə(r)
ไชร์, เชียร์
six
ซิกซฺ [sɪks]
ซิก
slave
เสฺลฟ [sleɪv]
sponge
สปัน'จ [s p uh1 n jh]
stainless
สเตน'ลิส [ s t ei1 n l @ s]
sword
ซอรฺด [sɔrd (sawrd)] หรือ โซด [soʊrd (sohrd)]
สวอร์ด
temperature
แท็มเพอะเรอะเชอรฺ [ˈtɛmpərətʃər (tem-per-uh-cher)]
เทมเพอเรเชอร์
tough
ทัฟ [tʌf]
ท็อจ
valley
แวลลี ['væli]
วอลเล, วัลเล
value
แวลยู [ˈvælyu - val-yoo]
วาลู่, แวลู่
vegetable
แว็จเทอะเบิล [ˈvɛdʒtəbəl (vej-tuh-buhl)] หรือ เว็จจิเทอะเบิล [ˈvɛdʒɪtə- (vej-i-tuh-)]
วีเก็ททะเบิล, เว็จเจ็ตเทเบิล
volleyball
วอลลิบอล ['vɑlibɔl]
วอลเลย์บอล
voucher
เวา-เชอรฺ [ˈvaʊtʃər]
วอชเชอร์, วอยเชอร์
warp
วอรฺป [wɔrp (wawrp)]
วาร์ป
water
วอเทอรฺ [ˈwɔtər]
วอ-เต้อ
whale
เวล [weɪl]
วาล
วิสามานยนาม 18 คำ

คำอังกฤษ
คำอ่านที่ถูก
อ่านผิดเป็น
Leonard
เล็นเนิรฺด [ˈlɛnərd (len-erd)]
เลียวนาร์ด
Colonel
เคอรฺ-นึล [ˈkɜrnl (kur-nl)]
Illinois
อิลเลอะนอย [ˌɪləˈnɔɪ (il-uh-noi)] หรือ อิลเลอะนอยสฺ [-ˈnɔɪz (noiz)]
อินลินอยส์
Chevrolet
เชฟโรเล
เชฟโรเลต
Connecticut
เคอะเนททิเคิท [kəˈnɛtɪkət (kuh-net-i-kuht)]
คอนเนคติคัต
Harley Davidson
ฮาร์ลีย์เดวิดสัน
ฮาร์เลย์เดวิดสัน
Hawaii
เฮอะวายอี [həˈwaɪi (huh-wahy-ee)]
ฮาวาย
Houston
ฮยู-สเติน [ˈhyustən (hyoo-stuhn)]
ฮูสตัน
Kodak
โคแดก
โกดัก
Maryland
เมริลันด์ หรือ เมระลันด์
แมรี่แลนด์
Mercedez-Benz
เมอร์เซดีส เบ๊นส
เมอร์ซีเดส เบ๊นส
Newark
นูเอิร์ก [ˈnuərk (noo-erk)]
นิวอาร์ค
Tucson
ทูซอน [ˈtusɒn]
ทัคซัน
Worcester
วอร์เซสเตอร์
Yosemite
โยเซมีทิ [yoʊˈsɛmɪti]
โยสไมต์
San Jose
แซนโฮเซ [ˌsæn hoʊˈzeɪ]
ซาน โจเซ่, ซานโจ๊ส
Oxford
อ๊อกฟอร์ด
Harvard
ฮาร์วาร์ด

+++

No comments: